X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲.ử v̲.o̲n̲.g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲.áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲

C̲h̲i̲ều̲ 2̲2̲/4̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ h̲o̲ả h̲o̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲ại̲ n̲g̲õ 6̲5̲ P̲h̲ạm̲ N̲g̲ọc̲ T̲h̲ạc̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲, q̲u̲ận̲ Đốn̲g̲ Đa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/4̲.

Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên
X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲
V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ến̲ 7̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ (t̲ại̲ địa̲ c̲h̲ỉ 1̲1̲6̲ B̲9̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲, n̲g̲õ̲ 6̲5̲ P̲h̲a̲̣m̲ N̲g̲o̲̣c̲ T̲h̲a̲̣c̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲, q̲u̲ận̲ Đốn̲g̲ Đa̲, T̲h̲à̲n̲h̲ p̲h̲ố H̲à̲ N̲ội̲) t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ q̲u̲a̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ót̲ x̲a̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, n̲g̲ày̲ 2̲2̲/4̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲ấu̲ s̲ố. C̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ N̲h̲à t̲a̲n̲g̲ l̲ễ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đốn̲g̲ Đa̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ b̲ạn̲ b̲è k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ấu̲ n̲ổi̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲, x̲ót̲ x̲a̲ t̲r̲ước̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ đột̲ n̲g̲ột̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố.

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 1.

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 1̲.
T̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲h̲o̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ại̲ N̲h̲à t̲a̲n̲g̲ l̲ễ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đốn̲g̲ Đa̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 2.

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 2̲.
R̲ất̲ đôn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲, b̲ạn̲ b̲è đã đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 3.

D̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲ếp̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ờ v̲ào̲ v̲i̲ến̲g̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 7̲.
T̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ c̲ó c̲h̲á̲u̲ B̲.N̲.P̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲ác̲ b̲ạn̲ h̲ọc̲ c̲ũn̲g̲ đã đến̲ t̲i̲ễn̲ đưa̲ e̲m̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 4.

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 8̲.

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 5.
C̲áo̲ p̲h̲ó c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲…

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 9̲.
N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲, b̲ạn̲ b̲è n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 6.

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 1̲0̲.
S̲ự r̲a̲ đi̲ đột̲ n̲g̲ột̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲ất̲ c̲ả b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, x̲ót̲ x̲a̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 7.

X̲ót̲ x̲a̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ – Ản̲h̲ 1̲1̲.
K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲ầm̲ được̲ n̲ước̲ m̲ắt̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 8.

T̲óm̲ t̲ắt̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 9.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲h̲1̲3̲ n̲g̲ày̲ 2̲1̲/4̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲à N̲ội̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲ t̲ại̲ n̲h̲à s̲ố 1̲1̲6̲ K̲h̲u̲ t̲ập̲ t̲h̲ể B̲9̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲, n̲g̲õ 6̲5̲ P̲h̲ạm̲ N̲g̲ọc̲ T̲h̲ạc̲h̲ (P̲.K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲) đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ 1̲ x̲e̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲, 4̲ x̲e̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ t̲h̲u̲ộc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ Q̲.Đốn̲g̲ Đa̲ v̲à C̲ôn̲g̲ a̲n̲ Q̲.H̲a̲i̲ B̲à T̲r̲ưn̲g̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ ứn̲g̲ c̲ứu̲.

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 10.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ g̲i̲ờ 2̲3̲, đám̲ c̲h̲áy̲ được̲ d̲ập̲ t̲ắt̲.

 Xót xa đám tang 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Kim Liên - Ảnh 11.

V̲ụ c̲h̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ B̲.N̲.L̲. (3̲9̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ b̲à M̲.) v̲à c̲h̲áu̲ B̲.Q̲.H̲. (1̲2̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ L̲.) b̲ị t̲h̲ươn̲g̲.

5̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ , g̲ồm̲: B̲à M̲., c̲h̲ị Đ.M̲.H̲. (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ d̲âu̲ b̲à M̲.), a̲n̲h̲ B̲.N̲.K̲. (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ r̲u̲ột̲ b̲à M̲.), c̲h̲áu̲ B̲.N̲.P̲. (1̲0̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ a̲n̲h̲ L̲.) v̲à c̲h̲áu̲ B̲.G̲.H̲. (1̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ a̲n̲h̲ L̲.).

K̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đám̲ c̲h̲áy̲ d̲o̲ l̲ửa̲ p̲h̲át̲ c̲h̲áy̲ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à. N̲h̲à c̲ó n̲g̲ười̲ 5̲ b̲ị m̲ắc̲ k̲ẹt̲ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 2̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ đã t̲h̲o̲át̲ q̲u̲a̲ c̲ửa̲ t̲u̲m̲ t̲h̲a̲n̲g̲ s̲a̲n̲g̲ m̲ái̲ n̲h̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲.

2̲ b̲ố c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ L̲. b̲ị b̲ỏn̲g̲ ở 2̲ b̲àn̲ t̲a̲y̲, 2̲ b̲àn̲ c̲h̲ân̲, được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ t̲ới̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲. H̲i̲ện̲ c̲ả h̲a̲i̲ b̲ố c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ L̲. đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ K̲h̲o̲a̲ B̲ỏn̲g̲ – B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲.

M̲ặc̲ d̲ù đám̲ c̲h̲áy̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ớn̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ c̲ó m̲ặt̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ v̲à d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲ s̲ớm̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ d̲o̲ c̲ăn̲ n̲h̲à d̲ạn̲g̲ n̲h̲à ốn̲g̲ n̲h̲ỏ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó đườn̲g̲ t̲h̲o̲át̲ n̲h̲i̲ệt̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệt̲ c̲a̲o̲ v̲à k̲h̲ói̲ b̲ốc̲ n̲h̲a̲n̲h̲ d̲ẫn̲ đến̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

Xem thêm: V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ “p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲” g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲
Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin "phóng hỏa" gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát

C̲h̲i̲ều̲ 2̲1̲/4̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ b̲ác̲ b̲ỏ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ l̲à d̲o̲ c̲ó t̲ác̲ độn̲g̲ t̲ừ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲.
V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ “p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲” g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, c̲h̲i̲ều̲ 2̲1̲/4̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ V̲i̲ện̲ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự (B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ Đốn̲g̲ Đa̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: B̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ó s̲ự t̲ác̲ độn̲g̲ t̲ừ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲

T̲r̲ước̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ c̲ó s̲ự t̲ác̲ độn̲g̲ t̲ừ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲, v̲ị l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ p̲h̲ủ n̲h̲ận̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ b̲ước̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ c̲ó t̲h̲ể b̲ắt̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲ừ s̲ự c̲ố c̲h̲ập̲ đi̲ện̲ x̲e̲ m̲áy̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 1.

V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲ đã p̲h̲ủ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ c̲ó s̲ự t̲ác̲ độn̲g̲ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đây̲ c̲h̲ỉ l̲à s̲ự c̲ố đơn̲ t̲h̲u̲ần̲.

“V̲ụ c̲h̲áy̲ c̲h̲ỉ l̲à s̲ự c̲ố đơn̲ t̲h̲u̲ần̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ d̲o̲ c̲h̲ập̲ đi̲ện̲ b̲ìn̲h̲ ắc̲ q̲u̲y̲ ở c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ để t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à”, v̲ị l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲ n̲ói̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ủa̲ U̲B̲N̲D̲ q̲u̲ận̲ Đốn̲g̲ Đa̲, q̲u̲a̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, x̲ác̲ địn̲h̲ đám̲ c̲h̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ h̲ộ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ P̲1̲1̲6̲ B̲9̲ t̲ập̲ t̲h̲ể K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲, t̲ại̲ n̲g̲õ 6̲, p̲h̲ố P̲h̲ạm̲ N̲g̲ọc̲ T̲h̲ạc̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲h̲à c̲ó 2̲ t̲ần̲g̲, 1̲ t̲u̲m̲ v̲ới̲ d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲1̲m̲, n̲h̲à c̲ó l̲ối̲ t̲h̲o̲át̲ h̲i̲ểm̲ t̲r̲ên̲ n̲óc̲ n̲h̲à. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ đám̲ c̲h̲áy̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ó 7̲ n̲g̲ười̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 2.

V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 2̲.
L̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ d̲o̲ c̲h̲ập̲ đi̲ện̲ b̲ìn̲h̲ ắc̲ q̲u̲y̲ ở c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ để t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à.

V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ đã k̲h̲i̲ến̲ 5̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ g̲ồm̲: B̲à Đ.T̲.M̲. (S̲N̲ 1̲9̲4̲8̲, c̲h̲ủ h̲ộ); c̲h̲ị Đ.M̲.H̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, c̲o̲n̲ d̲âu̲ c̲ủa̲ b̲à M̲.), a̲n̲h̲ B̲.N̲.K̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, c̲o̲n̲ r̲u̲ột̲ b̲à M̲.), c̲h̲áu̲ B̲.N̲.P̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲2̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ L̲.), c̲h̲áu̲ B̲.G̲.H̲. (S̲N̲ 2̲0̲2̲1̲, c̲h̲áu̲ n̲ội̲ c̲h̲ủ h̲ộ).

K̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đám̲ c̲h̲áy̲ d̲o̲ l̲ửa̲ p̲h̲át̲ c̲h̲áy̲ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à s̲ố P̲1̲1̲6̲ B̲9̲ t̲ập̲ t̲h̲ể K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲; N̲h̲à c̲ó n̲g̲ười̲ 5̲ b̲ị m̲ắc̲ k̲ẹt̲ t̲ại̲ t̲ần̲g̲ 2̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ đã t̲h̲o̲át̲ q̲u̲a̲ c̲ửa̲ t̲u̲m̲ t̲h̲a̲n̲g̲ s̲a̲n̲g̲ m̲ái̲ n̲h̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲.

2̲ b̲ố c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ L̲. b̲ị b̲ỏn̲g̲ ở 2̲ b̲àn̲ t̲a̲y̲, 2̲ b̲àn̲ c̲h̲ân̲, được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ t̲ới̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲. H̲i̲ện̲ c̲ả h̲a̲i̲ b̲ố c̲o̲n̲ a̲n̲h̲ L̲. đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ K̲h̲o̲a̲ B̲ỏn̲g̲ – B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲.

“C̲ả n̲h̲à c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ b̲ố c̲o̲n̲ c̲o̲n̲ k̲ịp̲ l̲ên̲ t̲r̲ước̲”

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ v̲à đi̲ều̲ t̲r̲ị c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲ c̲ũn̲g̲ h̲ỗ t̲r̲ợ t̲o̲àn̲ b̲ộ v̲i̲ện̲ p̲h̲í c̲h̲o̲ 2̲ b̲ố c̲o̲n̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 3.

V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 3̲.
N̲ơi̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, c̲h̲áu̲ b̲é t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲ạt̲ k̲h̲í v̲à b̲ỏn̲g̲ h̲ô h̲ấp̲, c̲h̲áu̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲ 2̲% ở b̲àn̲ t̲a̲y̲ b̲ên̲ p̲h̲ải̲. T̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ B̲.N̲.L̲. n̲ặn̲g̲ h̲ơn̲, đa̲n̲g̲ được̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲.

“C̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ n̲g̲ộ độc̲ k̲h̲í C̲O̲. H̲i̲ện̲ g̲i̲ờ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ h̲ồi̲ s̲ức̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲, c̲h̲ốn̲g̲ s̲ốc̲, c̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲i̲ễm̲ k̲h̲u̲ẩn̲, đi̲ều̲ t̲r̲ị t̲h̲a̲y̲ b̲ăn̲g̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲. T̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲, d̲ựa̲ v̲ào̲ t̲i̲ến̲ t̲r̲i̲ển̲ c̲ủa̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ đi̲ều̲ c̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲u̲ốc̲ c̲h̲o̲ h̲ợp̲ l̲í.

T̲ín̲h̲ đến̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲a̲y̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲ên̲ l̲ượn̲g̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ h̲ồi̲ p̲h̲ục̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ l̲à k̲h̲á k̲h̲ả q̲u̲a̲n̲”, b̲ác̲ s̲ĩ N̲g̲u̲y̲ễn̲ N̲a̲m̲ G̲i̲a̲n̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ k̲h̲o̲a̲ B̲ỏn̲g̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 4.

V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 4̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 5.
V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 5̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 6.
V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 6̲.

Vụ cháy ở Kim Liên: Công an bác thông tin phóng hỏa gây xôn xao; 7 nạn nhân cùng chạy lên tầng 2 nhưng chỉ 2 người kịp thoát - Ảnh 7.
V̲ụ c̲h̲áy̲ ở K̲i̲m̲ L̲i̲ên̲: C̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲; 7̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ 2̲ n̲g̲ười̲ k̲ịp̲ t̲h̲o̲át̲ – Ản̲h̲ 7̲.
C̲ản̲h̲ t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲

V̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ s̲ợ h̲ãi̲ s̲a̲u̲ đêm̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲, c̲h̲áu̲ H̲. – 1̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 2̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ t̲h̲o̲át̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ h̲u̲n̲g̲ t̲àn̲ r̲u̲n̲ r̲ẩy̲ k̲ể l̲ại̲. H̲. n̲ói̲ k̲h̲i̲ ấy̲ l̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ 1̲h̲ s̲án̲g̲, c̲ả n̲h̲à đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ t̲h̲ì n̲g̲ửi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ k̲h̲ét̲ n̲ên̲ v̲ội̲ v̲ã b̲ật̲ d̲ậy̲. L̲úc̲ n̲ày̲ c̲h̲áu̲ H̲. t̲h̲ấy̲ b̲ố đa̲n̲g̲ đứn̲g̲ ở n̲g̲o̲ài̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲ú t̲h̲ì đa̲n̲g̲ ở t̲ần̲g̲ 1̲, đứn̲g̲ c̲ạn̲h̲ b̲à n̲ội̲.

“C̲h̲ú b̲ảo̲ b̲à l̲ên̲ g̲ác̲ để t̲r̲án̲h̲ k̲h̲ói̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲à k̲h̲ôn̲g̲ l̲ên̲ k̲ịp̲. M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ l̲ên̲ n̲h̲a̲n̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ói̲ q̲u̲á v̲ới̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲ b̲ỏn̲g̲ r̲át̲ q̲u̲á k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ l̲ên̲ được̲. X̲o̲n̲g̲ r̲ồi̲ b̲ố v̲ới̲ c̲o̲n̲ l̲à 2̲ n̲g̲ười̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ l̲ên̲ t̲r̲ước̲”.

Nguồn: https://cafebiz.vn/xot-xa-dam-tang-5-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-chay-o-kim-lien-20220422165753688.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.