x̲e̲ t̲ải̲ c̲õn̲g̲ m̲áy̲ m̲úc̲ l̲ật̲ đè c̲.h̲ế.t̲ n̲g̲ười̲ -2

N̲g̲ày̲ 1̲5̲/3̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳ H̲ợp̲ (N̲g̲h̲ệ A̲n̲) v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲e̲ t̲ải̲ c̲h̲ở m̲áy̲ m̲úc̲ l̲a̲o̲ t̲ự d̲o̲ đâm̲ v̲ào̲ q̲u̲án̲ r̲ồi̲ l̲ật̲ đè c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ x̲ã Đồn̲g̲ H̲ợp̲ (Q̲u̲ỳ H̲ợp̲) 2̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲.

S̲a̲u̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳ H̲ợp̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ h̲ìn̲h̲ s̲ự t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ t̲ải̲ B̲ùi̲ V̲ăn̲ H̲u̲y̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, t̲r̲ú x̲ã Đồn̲g̲ H̲ợp̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Vụ xe tải cõng máy múc lật đè chết người: Luật sư nói gì về hành vi của tài xế? - Ảnh 1.

V̲ụ x̲e̲ t̲ải̲ c̲õn̲g̲ m̲áy̲ m̲úc̲ l̲ật̲ đè c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲: L̲u̲ật̲ s̲ư n̲ói̲ g̲ì v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ t̲ài̲ x̲ế? – Ản̲h̲ 1̲.
C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ m̲ất̲ l̲ái̲ l̲a̲o̲ t̲ự d̲o̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ r̲ồi̲ đâm̲ v̲ào̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲. C̲h̲i̲ếc̲ m̲áy̲ m̲úc̲ s̲a̲u̲ t̲h̲ùn̲g̲ l̲ật̲ x̲u̲ốn̲g̲ đến̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲, T̲i̲ến̲ s̲ĩ, L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ọn̲g̲ H̲ải̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ l̲u̲ật̲ T̲r̲ọn̲g̲ H̲ải̲ & C̲ộn̲g̲ s̲ự (Đo̲àn̲ l̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲h̲ệ A̲n̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲i̲ệc̲ x̲ử l̲ý h̲ìn̲h̲ s̲ự đối̲ v̲ới̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ t̲ải̲ c̲òn̲ p̲h̲ụ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ào̲ k̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ó t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, n̲ếu̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ d̲o̲ l̲ỗi̲ c̲ủa̲ t̲ài̲ x̲ế t̲ừ v̲i̲ệc̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ L̲u̲ật̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đườn̲g̲ b̲ộ t̲h̲ì t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ t̲ải̲ c̲ó t̲h̲ể p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự v̲ề “T̲ội̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ề g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đườn̲g̲ b̲ộ t̲h̲e̲o̲ Đi̲ều̲ 2̲6̲0̲ B̲ộ L̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự 2̲0̲1̲5̲ (s̲ửa̲ đổi̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲)”.

Vụ xe tải cõng máy múc lật đè chết người: Luật sư nói gì về hành vi của tài xế? - Ảnh 2.

V̲ụ x̲e̲ t̲ải̲ c̲õn̲g̲ m̲áy̲ m̲úc̲ l̲ật̲ đè c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲: L̲u̲ật̲ s̲ư n̲ói̲ g̲ì v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ t̲ài̲ x̲ế? – Ản̲h̲ 2̲.
T̲i̲ến̲ s̲ĩ, L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲r̲ọn̲g̲ H̲ải̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ P̲V̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲.

N̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự, t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ t̲ải̲ c̲òn̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ d̲ân̲ s̲ự đó l̲à b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ n̲g̲o̲ài̲ h̲ợp̲ đồn̲g̲ đối̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ v̲ề n̲g̲ười̲ v̲à t̲ài̲ s̲ản̲ d̲o̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲ây̲ r̲a̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 5̲8̲4̲, B̲ộ l̲u̲ật̲ d̲ân̲ s̲ự 2̲0̲1̲5̲.

T̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ d̲o̲ l̲ỗi̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ b̲ất̲ k̲h̲ả k̲h̲án̲g̲ h̲o̲ặc̲ t̲ìn̲h̲ t̲h̲ế c̲ấp̲ t̲h̲i̲ết̲ t̲h̲ì t̲ài̲ x̲ế c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲.

V̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲ài̲ x̲ế n̲h̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ x̲e̲ t̲ải̲ k̲h̲i̲ x̲e̲ m̲ất̲ l̲ái̲, m̲ất̲ p̲h̲a̲n̲h̲, L̲u̲ật̲ s̲ư H̲ải̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲ n̲ếu̲ t̲ài̲ x̲ế c̲ó k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, n̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲í t̲h̲ì c̲ó t̲h̲ể đã k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ t̲r̲ên̲.

“Đi̲ều̲ đán̲g̲ n̲ói̲ l̲à t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ n̲ày̲, h̲ậu̲ q̲u̲ả c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲ếu̲ t̲ài̲ x̲ế m̲ưu̲ t̲r̲í, n̲h̲a̲n̲h̲ n̲h̲ẹn̲ v̲à b̲ìn̲h̲ t̲ĩn̲h̲ h̲ơn̲. Q̲u̲a̲ đó c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ k̲ỹ n̲ăn̲g̲ l̲ái̲ x̲e̲ v̲à x̲ử l̲ý t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ s̲ự c̲ố b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲ủa̲ x̲e̲ c̲ơ g̲i̲ới̲ l̲à r̲ất̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲”, L̲u̲ật̲ s̲ư H̲ải̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

V̲i̲d̲e̲o̲ k̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ x̲e̲ t̲ải̲ “c̲õn̲g̲” m̲áy̲ m̲úc̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ n̲h̲à d̲ân̲ đè t̲r̲ún̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲

“N̲ếu̲ t̲ài̲ x̲ế n̲ày̲ n̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲í k̲h̲i̲ x̲e̲ t̲ải̲ m̲ất̲ p̲h̲a̲n̲h̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ đâm̲ v̲ào̲ b̲ờ t̲ườn̲g̲ r̲ào̲ h̲o̲ặc̲ g̲h̲é v̲ào̲ c̲ác̲ b̲ụi̲ c̲ây̲ b̲ên̲ đườn̲g̲ t̲h̲ì đã k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ n̲ày̲. C̲ó t̲h̲ể t̲ài̲ x̲ế h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲, t̲h̲i̲ếu̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲e̲n̲ x̲e̲ n̲ên̲ đã n̲h̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ x̲e̲ k̲h̲i̲ g̲ặp̲ s̲ự c̲ố”, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ở x̲ã Đồn̲g̲ H̲ợp̲ s̲ốn̲g̲ c̲ạn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

T̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/3̲, B̲ùi̲ V̲ăn̲ H̲u̲y̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, t̲r̲ú x̲ã Đồn̲g̲ H̲ợp̲) c̲ầm̲ l̲ái̲ h̲ộ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ m̲a̲n̲g̲ B̲K̲S̲ 1̲4̲C̲-0̲7̲7̲.8̲3̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ở s̲a̲u̲ t̲h̲ùn̲g̲ m̲áy̲ m̲úc̲ đi̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ v̲ề.

T̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ t̲ừ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲õ x̲óm̲ H̲ợp̲ T̲h̲u̲ận̲ h̲ướn̲g̲ r̲a̲ Q̲u̲ốc̲ l̲ộ 4̲8̲A̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ n̲ày̲ đột̲ n̲g̲ột̲ m̲ất̲ p̲h̲a̲n̲h̲, m̲ất̲ l̲ái̲. H̲o̲ản̲g̲ s̲ợ n̲ên̲ t̲ài̲ x̲ế H̲u̲y̲ n̲h̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ x̲e̲. C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ự c̲h̲ạy̲ t̲h̲êm̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲0̲m̲, b̲ăn̲g̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ q̲u̲ốc̲ l̲ộ 4̲8̲A̲ r̲ồi̲ đâm̲ v̲ào̲ n̲h̲à d̲ân̲ l̲à c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ b̲án̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ g̲i̲a̲ s̲úc̲.

C̲h̲i̲ếc̲ m̲áy̲ m̲úc̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ t̲ải̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ c̲h̲ằn̲g̲ n̲éo̲ k̲ỹ đã l̲ật̲ k̲h̲ỏi̲ t̲h̲ùn̲g̲ x̲e̲ đè t̲r̲ún̲g̲ n̲g̲ười̲ ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ Q̲u̲ốc̲ T̲. (S̲N̲ 1̲9̲5̲1̲, t̲r̲ú x̲ã Đồn̲g̲ H̲ợp̲) t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ T̲. l̲à P̲h̲ó C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ h̲ội̲ n̲g̲ười̲ c̲a̲o̲ t̲u̲ổi̲ c̲ủa̲ x̲ã. S̲a̲u̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã x̲u̲ốn̲g̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲àm̲ l̲ễ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ c̲h̲o̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

H̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Q̲u̲ỳ H̲ợp̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ để x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

Nguồn: https://soha.vn/vu-xe-tai-cong-may-muc-lat-de-chet-nguoi-luat-su-noi-gi-ve-hanh-vi-cua-tai-xe-2022031516470084.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.