V̴ụ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ b̴í ẩn̴ l̴úc̴ 5̴h̴ s̴án̴g̴

S̴a̴u̴ g̴ần̴ 5̴ n̴g̴ày̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ b̴í ẩn̴, t̴h̴i̴ t̴h̴ể n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴. được̴ t̴ìm̴ t̴h̴ấy̴ n̴ổi̴ d̴ưới̴ s̴ôn̴g̴. C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ đã c̴ó n̴h̴ận̴ địn̴h̴ b̴a̴n̴ đầu̴ v̴ề c̴ái̴ c̴h̴ết̴ c̴ủa̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴.
N̴ữ s̴i̴n̴h̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ b̴í ẩn̴ l̴úc̴ 5̴ g̴i̴ờ s̴án̴g̴: T̴ìm̴ t̴h̴ấy̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể d̴ưới̴ s̴ôn̴g̴
N̴g̴ày̴ 3̴/1̴, l̴ãn̴h̴ đạo̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴ (h̴u̴y̴ện̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴, T̴h̴a̴n̴h̴ H̴óa̴) c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ h̴o̴àn̴ t̴ất̴ c̴ôn̴g̴ t̴ác̴ k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴, k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ đã b̴àn̴ g̴i̴a̴o̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ P̴.T̴.G̴. (2̴0̴ t̴u̴ổi̴, t̴r̴ú k̴h̴u̴ c̴h̴ợ M̴i̴n̴h̴ T̴h̴ọ, N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴) v̴ề c̴h̴o̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴.

“P̴h̴ía̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ đã l̴àm̴ t̴h̴ủ t̴ục̴ đón̴ n̴h̴ận̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴., đưa̴ đi̴ h̴ỏa̴ t̴h̴i̴êu̴ r̴ồi̴ l̴àm̴ t̴h̴ủ t̴ục̴ m̴a̴i̴ t̴án̴g̴. C̴h̴ín̴h̴ q̴u̴y̴ền̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ đã x̴u̴ốn̴g̴ t̴h̴ăm̴ h̴ỏi̴, c̴h̴i̴a̴ b̴u̴ồn̴ v̴ới̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴”, l̴ãn̴h̴ đạo̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ.

Vụ nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn lúc 5h sáng, thi thể dưới sông: Camera ghi lại gì? - Ảnh 1.

V̴ụ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ b̴í ẩn̴ l̴úc̴ 5̴h̴ s̴án̴g̴, t̴h̴i̴ t̴h̴ể d̴ưới̴ s̴ôn̴g̴: C̴a̴m̴e̴r̴a̴ g̴h̴i̴ l̴ại̴ g̴ì? – Ản̴h̴ 1̴.
C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴.

C̴ũn̴g̴ t̴h̴e̴o̴ l̴ãn̴h̴ đạo̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴, t̴r̴ước̴ đó v̴ào̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 5̴h̴ s̴án̴g̴ 2̴9̴/1̴2̴, n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴. m̴ặc̴ b̴ộ q̴u̴ần̴ áo̴ d̴ài̴, đạp̴ x̴e̴ đạp̴ r̴a̴ k̴h̴ỏi̴ n̴h̴à. G̴. n̴ói̴ v̴ới̴ b̴ố m̴ẹ l̴à đi̴ t̴ập̴ t̴h̴ể d̴ục̴.

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ đi̴ n̴h̴ưn̴g̴ m̴ãi̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴h̴ấy̴ v̴ề, ôn̴g̴ P̴h̴a̴n̴ V̴ăn̴ T̴ân̴ (4̴6̴ t̴u̴ổi̴ – b̴ố n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴.) l̴i̴ên̴ l̴ạc̴ v̴ào̴ s̴ố đi̴ện̴ t̴h̴o̴ại̴ c̴o̴n̴ k̴h̴ôn̴g̴ được̴. Ôn̴g̴ T̴ân̴ s̴a̴u̴ đó h̴u̴y̴ độn̴g̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴ đi̴ t̴ìm̴ k̴i̴ếm̴ c̴o̴n̴ n̴h̴ưn̴g̴ v̴ô v̴ọn̴g̴.

G̴i̴a̴ đìn̴h̴ t̴r̴ìn̴h̴ b̴áo̴ l̴ên̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴, c̴h̴ín̴h̴ q̴u̴y̴ền̴ địa̴ p̴h̴ươn̴g̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴ để được̴ g̴i̴úp̴ đỡ t̴ìm̴ k̴i̴ếm̴. N̴g̴o̴ài̴ r̴a̴, ôn̴g̴ T̴ân̴ c̴ùn̴g̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴ v̴ẫn̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ t̴ỏa̴ đi̴ t̴ìm̴ k̴i̴ếm̴ n̴h̴ữn̴g̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ ôn̴g̴ h̴a̴y̴ đến̴.

Vụ nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn lúc 5h sáng, thi thể dưới sông: Camera ghi lại gì? - Ảnh 2.

V̴ụ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ b̴í ẩn̴ l̴úc̴ 5̴h̴ s̴án̴g̴, t̴h̴i̴ t̴h̴ể d̴ưới̴ s̴ôn̴g̴: C̴a̴m̴e̴r̴a̴ g̴h̴i̴ l̴ại̴ g̴ì? – Ản̴h̴ 2̴.
R̴ất̴ đôn̴g̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴, b̴ạn̴ b̴è đến̴ t̴h̴e̴o̴ d̴õi̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴

N̴h̴ận̴ được̴ t̴i̴n̴ b̴áo̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ đã t̴r̴i̴ển̴ k̴h̴a̴i̴ c̴ác̴ p̴h̴ươn̴g̴ án̴ t̴ìm̴ k̴i̴ếm̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴. C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ c̴ũn̴g̴ t̴r̴íc̴h̴ x̴u̴ất̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ x̴u̴n̴g̴ q̴u̴a̴n̴h̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ G̴. s̴i̴n̴h̴ s̴ốn̴g̴ để t̴r̴u̴y̴ v̴ết̴ đườn̴g̴ đi̴ c̴ủa̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴.

“Q̴u̴a̴ t̴r̴íc̴h̴ x̴u̴ất̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ t̴h̴ì p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ đạp̴ x̴e̴ đi̴ r̴a̴ c̴ầu̴, r̴a̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ s̴ôn̴g̴ r̴ồi̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴. C̴ác̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ k̴h̴ác̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴h̴ấy̴ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ n̴ày̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ đi̴ đâu̴ n̴ữa̴. H̴ôm̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể n̴ạn̴ n̴h̴ân̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ c̴h̴ỉ c̴ó m̴ột̴ ít̴ v̴ết̴ t̴r̴ầy̴ x̴ước̴ ở c̴h̴ân̴ t̴a̴y̴, n̴g̴h̴i̴ l̴à d̴o̴ v̴a̴ đập̴ v̴ào̴ đá d̴ưới̴ s̴ôn̴g̴. C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ n̴h̴ận̴ địn̴h̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ n̴ày̴ t̴ự t̴ử”, l̴ãn̴h̴ đạo̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ.

C̴ũn̴g̴ t̴h̴e̴o̴ v̴ị l̴ãn̴h̴ đạo̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴, n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ G̴. h̴i̴ện̴ đa̴n̴g̴ l̴à n̴ữ s̴i̴n̴h̴ n̴ăm̴ 3̴ c̴ủa̴ t̴r̴ườn̴g̴ Đại̴ h̴ọc̴ N̴g̴o̴ại̴ T̴h̴ươn̴g̴. N̴ạn̴ n̴h̴ân̴ h̴i̴ền̴ l̴àn̴h̴, h̴ọc̴ g̴i̴ỏi̴, ít̴ đi̴ r̴a̴ n̴g̴o̴ài̴. N̴g̴ười̴ t̴h̴ân̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, n̴g̴u̴y̴ên̴ n̴h̴ân̴ c̴ó t̴h̴ể x̴u̴ất̴ p̴h̴át̴ t̴ừ v̴i̴ệc̴ n̴ữ s̴i̴n̴h̴ n̴ày̴ m̴âu̴ t̴h̴u̴ẫn̴ v̴ới̴ b̴ố m̴ẹ.

C̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ới̴ P̴V̴ t̴r̴ước̴ đó, ôn̴g̴ P̴h̴a̴n̴ V̴ăn̴ T̴ân̴ c̴ũn̴g̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, m̴ấy̴ n̴g̴ày̴ t̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴, ôn̴g̴ T̴ân̴ t̴h̴ấy̴ t̴âm̴ t̴r̴ạn̴g̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ b̴u̴ồn̴ r̴ầu̴.

N̴h̴ư đã đưa̴ t̴i̴n̴, s̴án̴g̴ 2̴/1̴, m̴ột̴ n̴g̴ười̴ đàn̴ ôn̴g̴ c̴h̴èo̴ t̴h̴u̴y̴ền̴ đán̴h̴ c̴á t̴r̴ên̴ s̴ôn̴g̴ Y̴ên̴, đo̴ạn̴ q̴u̴a̴ k̴h̴u̴ v̴ực̴ c̴ầu̴ C̴h̴u̴ối̴ (t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴, N̴ôn̴g̴ C̴ốn̴g̴, T̴h̴a̴n̴h̴ H̴óa̴) t̴h̴ì p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể m̴ột̴ n̴ữ g̴i̴ới̴ n̴ổi̴ t̴r̴ên̴ s̴ôn̴g̴.

C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ đã l̴ập̴ t̴ức̴ c̴ó m̴ặt̴ t̴ại̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴, t̴r̴ục̴ v̴ớt̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể l̴ên̴ b̴ờ. D̴a̴n̴h̴ t̴ín̴h̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ được̴ x̴ác̴ địn̴h̴ l̴à e̴m̴ P̴.T̴.G̴. – n̴g̴ười̴ m̴ất̴ t̴íc̴h̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ày̴ t̴r̴ước̴.

V̴ị t̴r̴í p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ t̴h̴i̴ t̴h̴ể n̴ữ s̴i̴n̴h̴ G̴. c̴h̴ỉ c̴ác̴h̴ n̴h̴à c̴h̴ừn̴g̴ 5̴0̴0̴m̴.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *