M̴ẹ đa̴n̴g̴ m̴.a̴n̴g̴ t̴h̴.a̴i̴ c̴h̴ở c̴o̴n̴ g̴.ái̴ 1̴3̴ t̴u̴ổi̴ r̴a̴ c̴ầu̴ để t̴.ự t̴.ử

N̴g̴ày̴ 2̴7̴/1̴2̴, ôn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴ăn̴ H̴ải̴ – C̴h̴ủ t̴ịc̴h̴ U̴B̴N̴D̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴a̴m̴ Đàn̴ (h̴u̴y̴ện̴ N̴a̴m̴ Đàn̴, N̴g̴h̴ệ A̴n̴) c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴a̴m̴ Đàn̴ v̴ừa̴ k̴ịp̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴ải̴ c̴ứu̴ 2̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ c̴ó ý địn̴h̴ n̴h̴ảy̴ c̴ầu̴ t̴ự t̴ử d̴o̴ m̴âu̴ t̴h̴u̴ẫn̴ v̴ới̴ c̴h̴ồn̴g̴.

M̴ẹ đa̴n̴g̴ m̴a̴n̴g̴ t̴h̴a̴i̴ c̴h̴ở c̴o̴n̴ g̴ái̴ 1̴3̴ t̴u̴ổi̴ r̴a̴ c̴ầu̴ để t̴ự t̴ử – Ản̴h̴ 1̴.
C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴h̴u̴y̴ết̴ p̴h̴ục̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ t̴r̴ở v̴ề

T̴h̴e̴o̴ đó, k̴h̴o̴ản̴g̴ 8̴h̴1̴5̴’ n̴g̴ày̴ 2̴6̴/1̴2̴, c̴h̴ị N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị H̴.Y̴. (3̴6̴ t̴u̴ổi̴, t̴r̴ú x̴ã N̴a̴m̴ L̴ĩn̴h̴, h̴u̴y̴ện̴ N̴a̴m̴ Đàn̴) c̴h̴ở c̴o̴n̴ g̴ái̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ T̴h̴ị T̴. (1̴3̴ t̴u̴ổi̴) r̴a̴ đứn̴g̴ t̴r̴ên̴ c̴ầu̴ s̴ôn̴g̴ Đào̴ (k̴h̴ối̴ Q̴u̴a̴n̴g̴ T̴r̴u̴n̴g̴, t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴a̴m̴ Đàn̴). 2̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ c̴h̴ị Y̴. m̴ặt̴ b̴u̴ồn̴ b̴ã v̴ới̴ ý địn̴h̴ s̴ẽ n̴h̴ảy̴ x̴u̴ốn̴g̴ s̴ôn̴g̴ t̴ự t̴ử.

L̴úc̴ n̴ày̴, m̴ột̴ s̴ố n̴g̴ười̴ d̴ân̴ đi̴ n̴g̴a̴n̴g̴ t̴h̴ấy̴ 2̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ đứn̴g̴ t̴r̴ên̴ c̴ầu̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ b̴i̴ểu̴ h̴i̴ện̴ b̴ất̴ t̴h̴ườn̴g̴ n̴ên̴ l̴ập̴ t̴ức̴ t̴r̴ìn̴h̴ b̴áo̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴. N̴h̴ận̴ được̴ t̴i̴n̴ b̴áo̴, l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ N̴a̴m̴ Đàn̴ p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ c̴ùn̴g̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ h̴u̴y̴ện̴ N̴a̴m̴ Đàn̴ đã c̴ó m̴ặt̴ t̴ại̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴.

K̴h̴i̴ đến̴ n̴ơi̴, l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴i̴ếp̴ c̴ận̴ 2̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ để n̴ói̴ c̴h̴u̴y̴ện̴, t̴h̴u̴y̴ết̴ p̴h̴ục̴ n̴g̴ười̴ m̴ẹ t̴ừ b̴ỏ ý địn̴h̴ t̴ự t̴ử. S̴a̴u̴ c̴h̴ừn̴g̴ 2̴0̴ p̴h̴út̴, c̴ả 2̴ m̴ẹ c̴o̴n̴ đã được̴ t̴r̴ấn̴ a̴n̴ t̴i̴n̴h̴ t̴h̴ần̴, đồn̴g̴ ý t̴h̴e̴o̴ x̴e̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴r̴ở v̴ề n̴h̴à.

T̴h̴e̴o̴ ôn̴g̴ H̴ải̴, n̴g̴u̴y̴ên̴ n̴h̴ân̴ d̴ẫn̴ đến̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ l̴à d̴o̴ g̴ần̴ đây̴ c̴h̴ị Y̴. b̴u̴ồn̴ b̴ã v̴ì c̴h̴u̴y̴ện̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴, t̴h̴ườn̴g̴ b̴ị c̴h̴ồn̴g̴ h̴ắt̴ h̴ủi̴. H̴i̴ện̴, c̴h̴ị Y̴. đa̴n̴g̴ m̴a̴n̴g̴ t̴h̴a̴i̴ 2̴ t̴h̴án̴g̴.

Xem thêm: V̴ụ c̴h̴áy̴ n̴h̴à k̴h̴i̴ến̴ 2̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ v̴à c̴o̴n̴ n̴h̴ỏ t̴h̴i̴ệt̴ m̴ạn̴g̴
N̴g̴ôi̴ n̴h̴à b̴ị c̴h̴áy̴ c̴h̴ỉ c̴ó m̴ột̴ l̴ối̴ v̴ào̴ d̴u̴y̴ n̴h̴ất̴, l̴a̴n̴ c̴a̴n̴ c̴ác̴ t̴ần̴g̴ t̴r̴ên̴ b̴ị q̴u̴ây̴ k̴ín̴ b̴ằn̴g̴ k̴h̴u̴n̴g̴ t̴h̴ép̴ k̴h̴i̴ến̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ a̴n̴h̴ H̴. v̴à c̴o̴n̴ n̴h̴ỏ b̴ị m̴ắc̴ k̴ẹt̴ b̴ên̴ t̴r̴o̴n̴g̴, t̴ử v̴o̴n̴g̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴âm̴.
S̴án̴g̴ 2̴7̴/1̴2̴, c̴ác̴ đơn̴ v̴ị n̴g̴h̴i̴ệp̴ v̴ụ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ t̴ỉn̴h̴ T̴h̴a̴n̴h̴ H̴óa̴ p̴h̴ối̴ h̴ợp̴ v̴ới̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ T̴P̴ T̴h̴a̴n̴h̴ H̴óa̴ p̴h̴o̴n̴g̴ t̴ỏa̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ để đi̴ều̴ t̴r̴a̴ n̴g̴u̴y̴ên̴ n̴h̴ân̴ v̴ụ c̴h̴áy̴ n̴h̴à t̴r̴ên̴ p̴h̴ố T̴r̴i̴ệu̴ Q̴u̴ốc̴ Đạt̴, p̴h̴ườn̴g̴ Đi̴ện̴ B̴i̴ên̴ (T̴P̴ T̴h̴a̴n̴h̴ H̴óa̴) k̴h̴i̴ến̴ 2̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ v̴à c̴o̴n̴ n̴h̴ỏ t̴h̴i̴ệt̴ m̴ạn̴g̴.

V̴ụ c̴h̴áy̴ n̴h̴à t̴r̴o̴n̴g̴ đêm̴, 3̴ n̴g̴ười̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ột̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ t̴h̴i̴ệt̴ m̴ạn̴g̴: X̴ác̴ địn̴h̴ d̴a̴n̴h̴ t̴ín̴h̴ c̴ác̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ – Ản̴h̴ 1̴.
C̴ăn̴ n̴h̴à x̴ảy̴ r̴a̴ h̴o̴ả h̴o̴ạn̴.

D̴a̴n̴h̴ t̴ín̴h̴ c̴ủa̴ c̴ác̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴ được̴ x̴ác̴ địn̴h̴ l̴à a̴n̴h̴ N̴.T̴.M̴.H̴. (2̴2̴ t̴u̴ổi̴, c̴h̴ủ c̴ăn̴ n̴h̴à) v̴à c̴h̴ị N̴.N̴.L̴. (2̴2̴ t̴u̴ổi̴, v̴ợ a̴n̴h̴ H̴. c̴ùn̴g̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ 1̴ t̴u̴ổi̴).

M̴ột̴ c̴ụ b̴à 7̴0̴ t̴u̴ổi̴ (m̴ẹ c̴ủa̴ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴) được̴ l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ c̴ứu̴ s̴ốn̴g̴ h̴i̴ện̴ đa̴n̴g̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴ t̴ại̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ t̴i̴ếp̴ c̴ận̴ c̴ăn̴ n̴h̴à 3̴ t̴ần̴g̴ x̴ảy̴ r̴a̴ v̴ụ c̴h̴áy̴, l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ g̴ặp̴ k̴h̴ó k̴h̴ăn̴ d̴o̴ n̴g̴ôi̴ n̴h̴à c̴h̴ỉ c̴ó m̴ột̴ l̴ối̴ v̴ào̴ d̴u̴y̴ n̴h̴ất̴, l̴a̴n̴ c̴a̴n̴ c̴ác̴ t̴ần̴g̴ t̴r̴ên̴ b̴ị q̴u̴ây̴ k̴ín̴ b̴ằn̴g̴ k̴h̴u̴n̴g̴ t̴h̴ép̴.

T̴ần̴g̴ 1̴ được̴ c̴h̴ủ n̴h̴à s̴ử d̴ụn̴g̴ để k̴i̴n̴h̴ d̴o̴a̴n̴h̴ b̴ể c̴á c̴ản̴h̴ v̴à c̴h̴ứa̴ n̴h̴i̴ều̴ đồ d̴ùn̴g̴, v̴ật̴ d̴ụn̴g̴ d̴ễ c̴h̴áy̴. C̴ản̴h̴ s̴át̴ v̴ừa̴ t̴i̴ếp̴ c̴ận̴ h̴i̴ện̴ t̴r̴ườn̴g̴ b̴ằn̴g̴ c̴ửa̴ c̴h̴ín̴h̴, v̴ừa̴ s̴ử d̴ụn̴g̴ t̴h̴i̴ết̴ b̴ị để p̴h̴á c̴h̴u̴ồn̴g̴ c̴ọp̴ t̴ần̴g̴ 2̴.

S̴a̴u̴ 2̴5̴ p̴h̴út̴, đám̴ c̴h̴áy̴ c̴ơ b̴ản̴ được̴ k̴h̴ốn̴g̴ c̴h̴ế. L̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ đã đưa̴ m̴ột̴ p̴h̴ụ n̴ữ 7̴0̴ t̴u̴ổi̴ ở t̴ần̴g̴ 2̴ r̴a̴ n̴g̴o̴ài̴, c̴h̴u̴y̴ển̴ đi̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴. T̴h̴i̴ t̴h̴ể c̴ủa̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ a̴n̴h̴ H̴. c̴ùn̴g̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ 1̴ t̴u̴ổi̴ được̴ t̴ìm̴ t̴h̴ấy̴ ở t̴ần̴g̴ 3̴.

T̴r̴ước̴ đó, n̴h̴ư t̴i̴n̴ đã đưa̴, k̴h̴o̴ản̴g̴ g̴ần̴ 1̴h̴ s̴án̴g̴ 2̴7̴/1̴2̴, p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ n̴g̴ọn̴ l̴ửa̴ b̴ùn̴g̴ c̴h̴áy̴ d̴ữ d̴ội̴ t̴ại̴ s̴ố n̴h̴à 0̴2̴, đườn̴g̴ T̴r̴i̴ệu̴ Q̴u̴ốc̴ Đạt̴, p̴h̴ườn̴g̴ Đi̴ện̴ B̴i̴ên̴ n̴ên̴ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ h̴ô h̴o̴án̴ n̴h̴a̴u̴ d̴ập̴ l̴ửa̴, đồn̴g̴ t̴h̴ời̴ t̴r̴ìn̴h̴ b̴áo̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴.

T̴h̴ời̴ đi̴ểm̴ x̴ảy̴ r̴a̴ v̴ụ c̴h̴áy̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à c̴ó 4̴ n̴g̴ười̴. H̴ậu̴ q̴u̴ả k̴h̴i̴ến̴ 2̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ a̴n̴h̴ H̴. c̴ùn̴g̴ c̴h̴áu̴ b̴é 1̴ t̴u̴ổi̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ t̴ại̴ c̴h̴ỗ.

M̴ột̴ c̴ụ b̴à 7̴0̴ t̴u̴ổi̴ (m̴ẹ n̴ạn̴ n̴h̴ân̴) m̴a̴y̴ m̴ắn̴ được̴ l̴ực̴ l̴ượn̴g̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ g̴i̴ải̴ c̴ứu̴ k̴ịp̴ t̴h̴ời̴ n̴ên̴ t̴h̴o̴át̴ n̴ạn̴.

V̴ụ v̴i̴ệc̴ đa̴n̴g̴ được̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, l̴àm̴ r̴õ.

H̴o̴a̴ T̴h̴ạc̴h̴

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.