V̴F̴F̴ đã được̴ c̴h̴ín̴h̴ H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ đề c̴ử ‘n̴g̴ười̴ t̴h̴a̴y̴ t̴h̴ế m̴ìn̴h̴

S̴a̴u̴ S̴E̴A̴ G̴a̴m̴e̴s̴ 3̴1̴, H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ H̴a̴n̴g̴ S̴e̴o̴ s̴ẽ k̴h̴ôn̴g̴ c̴òn̴ l̴àm̴ n̴h̴i̴ệm̴ v̴ụ ở ĐT̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ n̴ữa̴.

C̴h̴ún̴g̴ t̴a̴ c̴h̴ắc̴ h̴ẳn̴ v̴ẫn̴ c̴òn̴ n̴h̴ớ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ được̴ V̴F̴F̴ t̴u̴n̴g̴ r̴a̴ h̴ồi̴ t̴h̴án̴g̴ 1̴1̴ l̴i̴ên̴ q̴u̴a̴n̴ đến̴ b̴ản̴ h̴ợp̴ đồn̴g̴ m̴ới̴ v̴ới̴ H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ H̴a̴n̴g̴ S̴e̴o̴. K̴h̴i̴ đó, L̴i̴ên̴ đo̴àn̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ r̴ằn̴g̴ ôn̴g̴ P̴a̴r̴k̴ s̴ẽ ở l̴ại̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ đến̴ n̴g̴ày̴ 3̴1̴/1̴/2̴0̴2̴3̴ n̴h̴ưn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ l̴àm̴ H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ c̴ủa̴ đội̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ t̴ừ s̴a̴u̴ S̴E̴A̴ G̴a̴m̴e̴s̴ 3̴1̴.

T̴h̴e̴o̴ đó, V̴F̴F̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ s̴ẽ b̴ổ n̴h̴i̴ệm̴ m̴ột̴ H̴L̴V̴ k̴h̴ác̴ t̴h̴a̴y̴ ôn̴g̴ P̴a̴r̴k̴ H̴a̴n̴g̴ S̴e̴o̴ d̴ẫn̴ d̴ắt̴ đội̴ t̴u̴y̴ển̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴. T̴r̴o̴n̴g̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴2̴, đội̴ t̴u̴y̴ển̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ c̴òn̴ h̴a̴i̴ n̴h̴i̴ệm̴ v̴ụ r̴ất̴ q̴u̴a̴n̴ t̴r̴ọn̴g̴ l̴à t̴h̴a̴m̴ d̴ự v̴òn̴g̴ c̴h̴u̴n̴g̴ k̴ết̴ U̴2̴3̴ c̴h̴âu̴ Á v̴à A̴s̴i̴a̴d̴ 1̴9̴.

Đến̴ h̴ôm̴ n̴a̴y̴ 2̴8̴/1̴2̴, t̴h̴e̴o̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ c̴ó được̴ t̴h̴ì V̴F̴F̴ h̴i̴ện̴ t̴ại̴ đã được̴ c̴h̴ín̴h̴ H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ g̴ợi̴ ý m̴ột̴ v̴ài̴ c̴ái̴ t̴ên̴ p̴h̴ù h̴ợp̴ c̴h̴o̴ v̴ị t̴r̴í H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴. Được̴ b̴i̴ết̴, t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ t̴ới̴ t̴h̴ì H̴ội̴ đồn̴g̴ H̴L̴V̴ Q̴u̴ốc̴ g̴i̴a̴ c̴ùn̴g̴ V̴F̴F̴ v̴à H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ s̴ẽ t̴r̴ực̴ t̴i̴ếp̴ t̴r̴a̴o̴ đổi̴ t̴h̴êm̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ n̴ữa̴ để c̴ó t̴h̴ể “c̴h̴ốt̴” được̴ H̴L̴V̴ c̴u̴ối̴ c̴ùn̴g̴ n̴g̴ồi̴ v̴ào̴ c̴h̴i̴ếc̴ g̴h̴ế H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴.

T̴h̴e̴o̴ n̴g̴u̴ồn̴ t̴i̴n̴ r̴i̴ên̴g̴ t̴h̴ì n̴g̴ười̴ c̴ó k̴h̴ả n̴ăn̴g̴ t̴h̴a̴y̴ t̴h̴ế H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ l̴ớn̴ n̴h̴ất̴ l̴à m̴ột̴ c̴ựu̴ d̴a̴n̴h̴ t̴h̴ủ c̴ủa̴ ĐT̴Q̴G̴ H̴àn̴ Q̴u̴ốc̴.

D̴ự k̴i̴ến̴, s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴h̴ọn̴ r̴a̴ n̴g̴ười̴ p̴h̴ù h̴ợp̴ n̴g̴ồi̴ l̴ên̴ c̴h̴i̴ếc̴ g̴h̴ế H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ t̴h̴ì H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ H̴a̴n̴g̴ S̴e̴o̴ s̴ẽ c̴h̴ỉ n̴h̴ận̴ n̴h̴i̴ệm̴ v̴ụ l̴à q̴u̴ản̴ l̴ý ở đội̴.

park_hang_seo_1

p̴a̴r̴k̴_h̴a̴n̴g̴_s̴e̴o̴_1̴
H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ t̴ừn̴g̴ đưa̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ t̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ đỉn̴h̴ c̴a̴o̴.

T̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ đạt̴ được̴ t̴h̴ỏa̴ t̴h̴u̴ận̴ v̴ới̴ V̴F̴F̴ v̴ề v̴i̴ệc̴ ở l̴ại̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ đến̴ n̴g̴ày̴ 3̴1̴/1̴/2̴0̴2̴3̴, H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ H̴a̴n̴g̴ S̴e̴o̴ được̴ h̴ưởn̴g̴ m̴ức̴ l̴ươn̴g̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 5̴0̴.0̴0̴0̴ U̴S̴D̴/t̴h̴án̴g̴ s̴a̴u̴ t̴h̴u̴ế. Ôn̴g̴ được̴ c̴ấp̴ n̴h̴à r̴i̴ên̴g̴, l̴ái̴ x̴e̴ r̴i̴ên̴g̴, m̴áy̴ b̴a̴y̴ v̴ề H̴àn̴ Q̴u̴ốc̴ h̴ằn̴g̴ n̴ăm̴.

N̴g̴o̴ài̴ r̴a̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ l̴àm̴ v̴i̴ệc̴ t̴ại̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴, v̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ đón̴g̴ g̴óp̴ r̴ất̴ l̴ớn̴ c̴h̴o̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴, ôn̴g̴ P̴a̴r̴k̴ c̴ũn̴g̴ n̴h̴ận̴ được̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ m̴ón̴ q̴u̴à g̴i̴á t̴r̴ị t̴ừ c̴ác̴ d̴o̴a̴n̴h̴ n̴g̴h̴i̴ệp̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ n̴h̴ư: X̴e̴ h̴ơi̴, c̴ăn̴ h̴ộ c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư.

Đây̴ l̴à s̴ự g̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ c̴ủa̴ V̴F̴F̴, n̴g̴ười̴ d̴ân̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ v̴ới̴ n̴h̴ữn̴g̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴ôn̴g̴ m̴à ôn̴g̴ P̴a̴r̴k̴ đã m̴a̴n̴g̴ v̴ề c̴h̴o̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ d̴ẫn̴ d̴ắt̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴, ôn̴g̴ P̴a̴r̴k̴ đã m̴a̴n̴g̴ v̴ề c̴h̴o̴ b̴ón̴g̴ đá V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴: H̴C̴V̴ S̴E̴A̴ G̴a̴m̴e̴s̴, H̴C̴V̴ A̴F̴F̴ C̴u̴p̴, H̴C̴B̴ U̴2̴3̴ c̴h̴âu̴ Á, l̴ọt̴ v̴ào̴ v̴òn̴g̴ l̴o̴ại̴ c̴u̴ối̴ W̴o̴r̴l̴d̴ C̴u̴p̴ 2̴0̴2̴2̴…

V̴ậy̴ n̴ên̴ r̴õ r̴àn̴g̴, n̴h̴ữn̴g̴ áp̴ l̴ực̴ v̴ề m̴ặt̴ t̴h̴àn̴h̴ t̴íc̴h̴ m̴à “n̴g̴ười̴ k̴ế n̴h̴i̴ệm̴” H̴L̴V̴ P̴a̴r̴k̴ ở U̴2̴3̴ V̴i̴ệt̴ N̴a̴m̴ s̴ẽ p̴h̴ải̴ g̴ặp̴ l̴à v̴ô c̴ùn̴g̴ l̴ớn̴. N̴h̴ất̴ l̴à t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ối̴ c̴ản̴h̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴2̴ d̴i̴ễn̴ r̴a̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ g̴i̴ải̴ đấu̴ l̴ớn̴ ở c̴ấp̴ độ U̴2̴2̴ h̴a̴y̴ U̴2̴3̴.

Xem thêm: N̴ÓN̴G̴: C̴h̴ín̴h̴ t̴h̴ức̴ x̴ác̴ địn̴h̴ H̴L̴V̴ đầu̴ t̴i̴ên̴ t̴ừ c̴h̴ức̴ t̴ại̴ A̴F̴F̴ C̴u̴p̴ 2̴0̴2̴1̴

H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ ĐT̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴ – T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ đã c̴h̴ín̴h̴ t̴h̴ức̴ x̴i̴n̴ t̴ừ c̴h̴ức̴ s̴a̴u̴ t̴h̴ất̴ b̴ại̴ c̴ủa̴ đội̴ b̴ón̴g̴ n̴ày̴ t̴ại̴ b̴án̴ k̴ết̴ A̴F̴F̴ C̴u̴p̴ 2̴0̴2̴1̴.

T̴h̴e̴o̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ m̴ới̴ n̴h̴ất̴ t̴ừ t̴ờ b̴áo̴ u̴y̴ t̴ín̴ E̴S̴P̴N̴, ôn̴g̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ đã c̴h̴ín̴h̴ t̴h̴ức̴ x̴i̴n̴ t̴ừ c̴h̴ức̴ H̴L̴V̴ t̴r̴ưởn̴g̴ c̴ủa̴ ĐT̴Q̴G̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴. C̴h̴ỉ 3̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴ t̴h̴ất̴ b̴ại̴ 2̴-4̴ t̴r̴ước̴ I̴n̴d̴o̴n̴e̴s̴i̴a̴ ở t̴r̴ận̴ b̴án̴ k̴ết̴ l̴ượt̴ v̴ề h̴ôm̴ 2̴5̴/1̴2̴, v̴ị c̴h̴i̴ến̴ l̴ược̴ g̴i̴a̴ n̴g̴ười̴ N̴h̴ật̴ B̴ản̴ đã đệ đơn̴ l̴ên̴ L̴i̴ên̴ đo̴àn̴ b̴ón̴g̴ đá n̴ước̴ n̴ày̴.

S̴ự r̴a̴ đi̴ c̴ủa̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ đã được̴ t̴h̴ôn̴g̴ b̴áo̴ t̴r̴o̴n̴g̴ m̴ột̴ c̴u̴ộc̴ h̴ọp̴ b̴áo̴ v̴ào̴ c̴h̴i̴ều̴ t̴h̴ứ B̴a̴ n̴g̴ày̴ 2̴8̴/1̴2̴. L̴ý d̴o̴ được̴ đưa̴ r̴a̴ l̴à m̴o̴n̴g̴ m̴u̴ốn̴ được̴ g̴ần̴ g̴ũi̴ h̴ơn̴ v̴ới̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ ở q̴u̴ê n̴h̴à ở N̴h̴ật̴ B̴ản̴ c̴ủa̴ ôn̴g̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴. S̴ự r̴a̴ đi̴ c̴ủa̴ v̴ị c̴h̴i̴ến̴ l̴ược̴ g̴i̴a̴ 4̴7̴ t̴u̴ổi̴ n̴ày̴ s̴ẽ g̴i̴án̴g̴ m̴ạn̴h̴ v̴ào̴ ĐT̴Q̴G̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴.

K̴ể t̴ừ k̴h̴i̴ ôn̴g̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ n̴ắm̴ q̴u̴y̴ền̴ d̴ẫn̴ d̴ắt̴ h̴ồi̴ t̴h̴án̴g̴ 5̴/2̴0̴1̴9̴, N̴h̴ữn̴g̴ c̴h̴ú s̴ư t̴ử đã c̴ó t̴i̴ến̴ b̴ộ v̴ượt̴ b̴ậc̴. T̴ại̴ k̴ỳ A̴F̴F̴ C̴u̴p̴ 2̴0̴2̴1̴, S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴ t̴h̴i̴ đấu̴ đầy̴ ấn̴ t̴ượn̴g̴ t̴ại̴ v̴òn̴g̴ b̴ản̴g̴, g̴i̴àn̴h̴ được̴ 3̴ c̴h̴i̴ến̴ t̴h̴ắn̴g̴ v̴à c̴h̴ỉ c̴h̴ịu̴ t̴h̴u̴a̴ t̴r̴ước̴ T̴h̴ái̴ L̴a̴n̴ ở t̴r̴ận̴ đấu̴ c̴u̴ối̴ c̴ùn̴g̴.

Đây̴ c̴ũn̴g̴ l̴à l̴ần̴ đầu̴ t̴i̴ên̴ k̴ể t̴ừ n̴ăm̴ 2̴0̴1̴2̴, ĐT̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴ l̴ọt̴ v̴ào̴ b̴án̴ k̴ết̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ k̴ỳ A̴F̴F̴ C̴u̴p̴. Ở h̴a̴i̴ t̴r̴ận̴ b̴án̴ k̴ết̴, c̴ác̴ h̴ọc̴ t̴r̴ò c̴ủa̴ ôn̴g̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ đã t̴h̴i̴ đấu̴ đầy̴ q̴u̴ả c̴ảm̴ t̴r̴ước̴ I̴n̴d̴o̴n̴e̴s̴i̴a̴ v̴à c̴h̴ỉ c̴h̴ịu̴ t̴h̴ất̴ b̴ại̴ 2̴-4̴ s̴a̴u̴ 1̴2̴0̴ p̴h̴út̴ ở t̴r̴ận̴ l̴ượt̴ v̴ề t̴r̴o̴n̴g̴ t̴ìn̴h̴ c̴ản̴h̴ b̴ị đu̴ổi̴ 3̴ c̴ầu̴ t̴h̴ủ.

[Downloader.la]-61be1f710045a
H̴L̴V̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ đã c̴h̴ín̴h̴ t̴h̴ức̴ x̴i̴n̴ t̴ừ c̴h̴ức̴ t̴ại̴ ĐT̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴. (Ản̴h̴: G̴e̴t̴t̴y̴)
C̴h̴i̴a̴ s̴ẻ s̴a̴u̴ t̴r̴ận̴ b̴án̴ k̴ết̴ l̴ượt̴ v̴ề, ôn̴g̴ T̴a̴t̴s̴u̴m̴a̴ Y̴o̴s̴h̴i̴d̴a̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴: “T̴ôi̴ r̴ất̴ c̴ảm̴ độn̴g̴ t̴r̴ước̴ t̴i̴n̴h̴ t̴h̴ần̴ c̴h̴i̴ến̴ đấu̴ c̴ủa̴ S̴i̴n̴g̴a̴p̴o̴r̴e̴. K̴h̴ôn̴g̴ m̴ột̴ a̴i̴ b̴ỏ c̴u̴ộc̴ n̴g̴a̴y̴ c̴ả k̴h̴i̴ c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ m̴ất̴ m̴ột̴ c̴ầu̴ t̴h̴ủ, r̴ồi̴ t̴h̴êm̴ m̴ột̴ c̴ầu̴ t̴h̴ủ n̴ữa̴. T̴âm̴ l̴ý k̴h̴ôn̴g̴ b̴a̴o̴ g̴i̴ờ b̴ị l̴u̴n̴g̴ l̴a̴y̴ l̴à q̴u̴a̴n̴ t̴r̴ọn̴g̴ n̴h̴ất̴ n̴ếu̴ c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ m̴u̴ốn̴ c̴ải̴ t̴h̴i̴ện̴ v̴à t̴r̴ở n̴ên̴ m̴ạn̴h̴ m̴ẽ h̴ơn̴.

C̴ác̴ c̴ầu̴ t̴h̴ủ p̴h̴ải̴ t̴i̴n̴ v̴ào̴ b̴ản̴ t̴h̴ân̴ r̴ằn̴g̴ h̴ọ c̴ó t̴h̴ể b̴ắt̴ k̴ịp̴ v̴ới̴ c̴ác̴ đội̴ m̴ạn̴h̴ n̴h̴ất̴ c̴h̴âu̴ Á b̴ởi̴ n̴h̴ư v̴ậy̴ c̴h̴ún̴g̴ t̴ôi̴ m̴ới̴ c̴ó t̴h̴ể l̴àm̴ được̴”.
https://thethao247.vn/aff-cup/360-nong-chinh-thuc-xac-dinh-hlv-dau-tien-tu-chuc-tai-aff-cup-2021-d247388.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.