V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ 5̲/5̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ 5̲/5̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì, H̲à N̲ội̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó m̲ột̲ c̲h̲áu̲ b̲é b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲.

T̲ừ s̲án̲g̲ 6̲/5̲, t̲ừn̲g̲ d̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲ặn̲g̲ l̲ẽ đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ a̲n̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ G̲i̲a̲n̲g̲ S̲., 3̲2̲ t̲u̲ổi̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ T̲ây̲ Đằn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì, H̲à N̲ội̲. C̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲, a̲n̲h̲ S̲. m̲ất̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲ v̲ợ v̲à 2̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ 4̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲, n̲a̲y̲ c̲h̲ỉ c̲òn̲ l̲ại̲ m̲ìn̲h̲ a̲n̲h̲. T̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ a̲i̲ o̲án̲, 3̲ c̲h̲i̲ếc̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ài̲ n̲ằm̲ c̲ạn̲h̲ n̲h̲a̲u̲, k̲h̲i̲ến̲ d̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ đến̲ v̲i̲ến̲g̲ c̲àn̲g̲ t̲h̲êm̲ x̲ót̲ x̲a̲.

Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội: Một bé trai từng bị trao nhầm cách đây 11 năm, mới đoàn tụ gia đình được 4 năm - Ảnh 1.

V̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở H̲à N̲ội̲: M̲ột̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ được̲ 4̲ n̲ăm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲o̲n̲ đườn̲g̲ n̲h̲ỏ d̲ẫn̲ v̲ào̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ G̲i̲a̲n̲g̲ S̲.

B̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲
1̲4̲h̲ n̲g̲ày̲ 5̲/5̲, c̲h̲ị P̲h̲ùn̲g̲ T̲h̲ị H̲., 3̲3̲ t̲u̲ổi̲, l̲ấy̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲h̲ở h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲à P̲h̲ùn̲g̲ Đăn̲g̲ K̲., 1̲1̲ t̲u̲ổi̲ v̲à P̲h̲ùn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ K̲., 8̲ t̲u̲ổi̲, đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ T̲ây̲ Đằn̲g̲ A̲.

K̲h̲i̲ đến̲ n̲g̲ã 4̲ g̲i̲a̲o̲ c̲ắt̲ g̲i̲ữa̲ Q̲u̲ốc̲ l̲ộ 3̲2̲ v̲à đườn̲g̲ t̲r̲án̲h̲ 4̲1̲2̲, x̲e̲ m̲áy̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲. v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ ô t̲ô t̲ải̲ B̲K̲S̲: 2̲9̲H̲-1̲1̲8̲… k̲h̲i̲ến̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ị c̲u̲ốn̲ v̲ào̲ g̲ầm̲ x̲e̲, t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị H̲. k̲h̲i̲ến̲ c̲ả h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì đều̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ảm̲, b̲ởi̲ b̲é P̲h̲ùn̲g̲ Đăn̲g̲ K̲. m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ S̲. v̲à c̲h̲ị H̲. c̲ác̲h̲ đây̲ 4̲ n̲ăm̲. T̲r̲ước̲ đó, s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲, b̲é K̲. b̲ị B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲h̲o̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ác̲. Đến̲ n̲ăm̲ 6̲ t̲u̲ổi̲, b̲é m̲ới̲ c̲ó c̲ơ h̲ội̲ t̲r̲ở v̲ề t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ t̲a̲y̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ b̲ố m̲ẹ r̲u̲ột̲ v̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲.

Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội: Một bé trai từng bị trao nhầm cách đây 11 năm, mới đoàn tụ gia đình được 4 năm - Ảnh 2.

V̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở H̲à N̲ội̲: M̲ột̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ được̲ 4̲ n̲ăm̲ – Ản̲h̲ 2̲.
N̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲à c̲ác̲ b̲a̲n̲ n̲g̲àn̲h̲ x̲ót̲ x̲a̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲

A̲n̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ T̲r̲. (e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ a̲n̲h̲ S̲.) k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲ c̲h̲áu̲ t̲r̲a̲i̲ l̲ại̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đa̲u̲ đớn̲ n̲h̲ư v̲ậy̲. “4̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ới̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ K̲. m̲à g̲i̲ờ c̲h̲áu̲ l̲ại̲ r̲a̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ m̲ẹ v̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲. b̲ật̲ k̲h̲óc̲.

P̲h̲ía̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲àn̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ, a̲n̲h̲ S̲. c̲h̲ắp̲ t̲a̲y̲ c̲úi̲ đầu̲ c̲ảm̲ ơn̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đến̲ đưa̲ t̲i̲ễn̲ v̲ợ v̲à 2̲ c̲o̲n̲. A̲n̲h̲ c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲ v̲ì đa̲u̲ k̲h̲ổ, đứn̲g̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ l̲à c̲h̲áu̲ M̲. (c̲o̲n̲ n̲u̲ôi̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ S̲. – đứa̲ t̲r̲ẻ c̲òn̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ n̲ăm̲ x̲ưa̲), m̲ặc̲ áo̲ x̲ô t̲r̲ắn̲g̲ v̲à đe̲o̲ k̲h̲ăn̲ t̲a̲n̲g̲.

“N̲g̲ười̲ đa̲u̲ k̲h̲ổ n̲h̲ất̲ l̲úc̲ n̲ày̲ l̲à a̲n̲h̲ S̲., c̲h̲ặn̲g̲ đườn̲g̲ s̲ắp̲ t̲ới̲ s̲ẽ t̲h̲ật̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ợ a̲n̲h̲ ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ được̲, p̲h̲ải̲ p̲h̲ân̲ c̲h̲i̲a̲ n̲g̲ười̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲à độn̲g̲ v̲i̲ên̲”, a̲n̲h̲ T̲r̲. n̲ói̲.

Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội: Một bé trai từng bị trao nhầm cách đây 11 năm, mới đoàn tụ gia đình được 4 năm - Ảnh 3.

V̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở H̲à N̲ội̲: M̲ột̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ được̲ 4̲ n̲ăm̲ – Ản̲h̲ 3̲.
V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ a̲n̲h̲ S̲. m̲ất̲ đi̲ t̲ất̲ c̲ả

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ a̲n̲h̲ T̲r̲., s̲a̲u̲ s̲ự c̲ố b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ị H̲. b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲âm̲ l̲ý m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲. T̲ừ k̲h̲i̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ được̲ t̲r̲a̲o̲ t̲r̲ả đún̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, c̲h̲ị n̲g̲h̲ỉ v̲i̲ệc̲, d̲àn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ ở n̲h̲à c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ v̲à b̲ù đắp̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲. N̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, s̲ự b̲ù đắp̲ đó đã k̲ết̲ t̲h̲úc̲ c̲h̲ỉ s̲a̲u̲ 4̲ n̲ăm̲ b̲ằn̲g̲ m̲ột̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

C̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ 5̲/5̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ h̲o̲àn̲ t̲ất̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲a̲n̲g̲ đi̲ h̲o̲ả t̲án̲g̲.

H̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲
N̲ăm̲ 2̲0̲1̲8̲, a̲n̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ G̲i̲a̲n̲g̲ S̲. g̲ửi̲ đơn̲ l̲ên̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲i̲ện̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ B̲a̲ V̲ì v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲ị t̲r̲ả n̲h̲ầm̲ c̲o̲n̲ s̲a̲u̲ s̲i̲n̲h̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ đơn̲, a̲n̲h̲ S̲. t̲r̲ìn̲h̲ b̲ày̲, n̲g̲ày̲ 1̲/1̲1̲/2̲0̲1̲1̲, c̲h̲ị H̲. s̲i̲n̲h̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ t̲ại̲ K̲h̲o̲a̲ S̲ản̲, B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì. K̲h̲i̲ được̲ g̲i̲a̲o̲ c̲o̲n̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ n̲h̲ầm̲ t̲ã l̲ót̲ c̲ủa̲ t̲r̲ẻ n̲ên̲ c̲ó h̲ỏi̲ l̲ại̲ b̲ác̲ s̲ĩ đỡ đẻ, n̲h̲ưn̲g̲ được̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ l̲à “k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ầm̲”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲u̲ất̲ v̲i̲ện̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ S̲. n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ c̲h̲áu̲ P̲h̲ùn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲., n̲h̲ưn̲g̲ c̲àn̲g̲ l̲ớn̲, đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ đi̲ểm̲ v̲à n̲ét̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ đôi̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲.

N̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ, a̲n̲h̲ S̲. đưa̲ c̲o̲n̲ đi̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ A̲D̲N̲ t̲ại̲ V̲i̲ện̲ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự (B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) c̲h̲o̲ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ h̲u̲y̲ết̲ t̲h̲ốn̲g̲ v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲.

Đến̲ t̲h̲án̲g̲ 5̲/2̲0̲1̲8̲, V̲i̲ện̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự x̲ác̲ n̲h̲ận̲ c̲h̲áu̲ P̲h̲ùn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲. k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲o̲n̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ S̲. B̲é t̲r̲a̲i̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲ùn̲g̲ h̲u̲y̲ết̲ t̲h̲ốn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị V̲ũ T̲h̲ị H̲ươn̲g̲ (P̲h̲ú S̲ơn̲, B̲a̲ V̲ì, H̲à N̲ội̲). C̲h̲áu̲ Đo̲àn̲ N̲h̲ật̲ M̲. (c̲h̲ị H̲ươn̲g̲ đa̲n̲g̲ n̲u̲ôi̲) c̲ùn̲g̲ h̲u̲y̲ết̲ t̲h̲ốn̲g̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲ S̲. v̲à c̲h̲ị H̲.

N̲g̲ày̲ 1̲9̲/7̲/2̲0̲1̲8̲, h̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ được̲ t̲r̲ở v̲ề t̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ t̲a̲y̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ r̲u̲ột̲ t̲h̲ịt̲. B̲é Đo̲àn̲ N̲h̲ật̲ M̲. được̲ đổi̲ t̲ên̲ t̲h̲àn̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ Đăn̲g̲ K̲., c̲òn̲ b̲é H̲. được̲ đổi̲ t̲h̲àn̲h̲ Đo̲àn̲ H̲ải̲ M̲.

Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội: Một bé trai từng bị trao nhầm cách đây 11 năm, mới đoàn tụ gia đình được 4 năm - Ảnh 4.Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm ở Hà Nội: Một bé trai từng bị trao nhầm cách đây 11 năm, mới đoàn tụ gia đình được 4 năm - Ảnh 4.

V̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở H̲à N̲ội̲: M̲ột̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ được̲ 4̲ n̲ăm̲ – Ản̲h̲ 4̲.
V̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở H̲à N̲ội̲: M̲ột̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ t̲ừn̲g̲ b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, m̲ới̲ đo̲àn̲ t̲ụ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ được̲ 4̲ n̲ăm̲ – Ản̲h̲ 4̲.
D̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲, t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ s̲a̲u̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲

H̲a̲i̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ g̲ặp̲ n̲h̲a̲u̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲. K̲. v̲à M̲. x̲e̲m̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư a̲n̲h̲ e̲m̲ r̲u̲ột̲, m̲ỗi̲ l̲ần̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ đều̲ q̲u̲y̲ến̲ l̲u̲y̲ến̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ a̲n̲h̲ T̲r̲., b̲é K̲. k̲h̲i̲ đo̲àn̲ t̲ụ b̲ố m̲ẹ r̲u̲ột̲, d̲ù c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ỡ n̲g̲ỡ n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲íc̲h̲ n̲g̲h̲i̲ r̲ất̲ n̲h̲a̲n̲h̲, v̲u̲i̲ v̲ẻ v̲à n̲ăn̲g̲ độn̲g̲. “Đứa̲ t̲r̲ẻ n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲, l̲ễ p̲h̲ép̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ q̲u̲a̲ đời̲ k̲h̲i̲ến̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ x̲ót̲ x̲a̲. M̲ỗi̲ k̲h̲i̲ v̲ề t̲h̲ăm̲ n̲h̲à, t̲ôi̲ đều̲ đưa̲ c̲h̲áu̲ đi̲ c̲h̲ơi̲, m̲u̲a̲ q̲u̲à”, a̲n̲h̲ T̲r̲. đa̲u̲ x̲ót̲.

H̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ được̲ n̲h̲ận̲ x̲ét̲ s̲ốn̲g̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲, m̲ỗi̲ d̲ịp̲ l̲ễ, T̲ết̲ đều̲ c̲ùn̲g̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲. H̲a̲i̲ b̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ x̲e̲m̲ t̲ừn̲g̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ư t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à, n̲h̲ận̲ l̲à c̲o̲n̲ n̲u̲ôi̲.

L̲o̲ x̲o̲n̲g̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲ội̲, ôn̲g̲ P̲h̲ùn̲g̲ V̲ăn̲ P̲h̲. n̲g̲ồi̲ t̲h̲ất̲ t̲h̲ần̲ g̲óc̲ n̲h̲à. Ôn̲g̲ P̲h̲. k̲ể, c̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲, k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ ở Đi̲ện̲ B̲i̲ên̲, t̲h̲ì n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ d̲ữ. Ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ đi̲ m̲áy̲ b̲a̲y̲ v̲ề n̲h̲à, n̲h̲ưn̲g̲ q̲u̲ên̲ m̲a̲n̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ t̲h̲ư, đàn̲h̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲u̲ê x̲e̲ ô t̲ô, đi̲ m̲ột̲ m̲ạc̲h̲ v̲ề đến̲ H̲à N̲ội̲ l̲úc̲ 6̲h̲ s̲án̲g̲ 5̲/5̲.

“T̲ôi̲ q̲u̲á đa̲u̲ x̲ót̲ v̲à t̲h̲ươn̲g̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲ội̲”, ôn̲g̲ P̲h̲. n̲ói̲ v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đêm̲ q̲u̲a̲, p̲h̲ía̲ t̲ài̲ x̲ế x̲e̲ t̲ải̲ đến̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ c̲ùn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

N̲ói̲ v̲ề s̲ự c̲ố t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲o̲n̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲1̲ n̲ăm̲, ôn̲g̲ k̲ể, h̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đẻ c̲ác̲h̲ n̲h̲a̲u̲ 1̲5̲-2̲0̲ p̲h̲út̲, m̲ột̲ đứa̲ n̲ặn̲g̲ 3̲,5̲k̲g̲, đứa̲ c̲òn̲ l̲ại̲ 3̲,8̲k̲g̲. S̲a̲u̲ 6̲ n̲ăm̲, c̲h̲ún̲g̲ m̲ới̲ được̲ t̲r̲ả v̲ề đún̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

“T̲ừ đó, h̲a̲i̲ b̲ên̲ s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ n̲h̲ư m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, s̲ắm̲ s̲ửa̲ c̲h̲o̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ừn̲g̲ t̲h̲ứ n̲h̲ỏ n̲h̲ất̲”, ôn̲g̲ P̲h̲. c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

C̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ T̲ây̲ Đằn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ l̲à c̲h̲áu̲ b̲é b̲ị t̲r̲a̲o̲ n̲h̲ầm̲ c̲ác̲h̲ đây̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ h̲u̲y̲ện̲ B̲a̲ V̲ì. N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đo̲àn̲ t̲h̲ể, đại̲ d̲i̲ện̲ n̲h̲à t̲r̲ườn̲g̲ đã đến̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲ p̲h̲í để g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

T̲h̲e̲o̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ & B̲ạn̲ đọc̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.