v̲ụ n̲ổ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲-2

G̲i̲ới̲ c̲h̲ức̲ C̲u̲b̲a̲ b̲ác̲ b̲ỏ s̲u̲y̲ đo̲án̲ v̲ụ n̲ổ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ ở t̲h̲ủ đô L̲a̲ H̲a̲b̲a̲n̲a̲ l̲à m̲ột̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ k̲h̲ủn̲g̲ b̲ố, v̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ c̲a̲o̲ đây̲ l̲à m̲ột̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ d̲o̲ r̲ò r̲ỉ k̲h̲í g̲a̲s̲.
Nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết - Ảnh 1.
N̲ổ l̲ớn̲ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ ở t̲h̲ủ đô C̲u̲b̲a̲, ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 1̲.
M̲ột̲ m̲ặt̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ủa̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ b̲ị t̲h̲ổi̲ b̲a̲y̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ – Ản̲h̲: R̲E̲U̲T̲E̲R̲S̲

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ C̲u̲b̲a̲, t̲ín̲h̲ đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ đã c̲ó ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲, h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ v̲à m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ x̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲5̲0̲ s̲án̲g̲ 6̲-5̲ (g̲i̲ờ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲) t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ 5̲ s̲a̲o̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲. T̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ đa̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ v̲à m̲ột̲ e̲m̲ b̲é.

Đây̲ l̲à c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ k̲i̲ến̲ t̲r̲úc̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ ở t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ L̲a̲ H̲a̲b̲a̲n̲a̲, n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ p̲h̲ố c̲ổ c̲ủa̲ t̲h̲ủ đô v̲à đối̲ d̲i̲ện̲ t̲òa̲ n̲h̲à C̲a̲p̲i̲t̲o̲l̲i̲o̲.

C̲ản̲h̲ s̲át̲ v̲à n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ c̲ứu̲ h̲ộ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ được̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ đến̲ c̲ác̲ t̲òa̲ n̲h̲à c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ v̲à c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ l̲ịc̲h̲ s̲ử g̲ần̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ.

C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ C̲u̲b̲a̲ M̲i̲g̲u̲e̲l̲ D̲ía̲z̲-C̲a̲n̲e̲l̲ đã đến̲ x̲e̲m̲ x̲ét̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ c̲ùn̲g̲ T̲h̲ủ t̲ướn̲g̲ M̲a̲n̲u̲e̲l̲ M̲a̲r̲r̲e̲r̲o̲ C̲r̲u̲z̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ Q̲u̲ốc̲ h̲ội̲ E̲s̲t̲e̲b̲a̲n̲ L̲a̲z̲o̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ c̲ấp̲ c̲a̲o̲ k̲h̲ác̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ản̲ t̲i̲n̲ được̲ p̲h̲át̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲, ôn̲g̲ D̲ía̲z̲-C̲a̲n̲e̲l̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ m̲ột̲ v̲ụ r̲ò r̲ỉ k̲h̲í g̲a̲s̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ v̲ụ n̲ổ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲.

“Đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à m̲ột̲ v̲ụ đán̲h̲ b̲o̲m̲ h̲a̲y̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲. Đó c̲h̲ỉ l̲à m̲ột̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ r̲ất̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲”, n̲h̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲u̲b̲a̲ n̲ói̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ R̲e̲u̲t̲e̲r̲s̲ k̲h̲i̲ r̲ời̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲a̲l̲i̲x̲t̲o̲ G̲a̲r̲c̲i̲a̲, n̲ơi̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ n̲ổ được̲ đưa̲ đến̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲.

Nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết - Ảnh 2.

N̲ổ l̲ớn̲ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ ở t̲h̲ủ đô C̲u̲b̲a̲, ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ C̲u̲b̲a̲ D̲ía̲z̲-C̲a̲n̲e̲l̲ (t̲r̲ái̲) v̲à c̲ác̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲u̲b̲a̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ – Ản̲h̲: R̲E̲U̲T̲E̲R̲S̲

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ C̲u̲b̲a̲, s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲, h̲ội̲ v̲i̲ên̲ c̲ác̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ v̲à c̲ôn̲g̲ đo̲àn̲ đã t̲ới̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ v̲à c̲ơ s̲ở y̲ t̲ế t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ để h̲i̲ến̲ m̲áu̲.

C̲ác̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ v̲ụ n̲ổ c̲ó t̲h̲ể l̲à d̲o̲ s̲ự c̲ố t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲í h̲óa̲ l̲ỏn̲g̲ t̲ừ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ t̲ải̲ v̲ào̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲.

Ôn̲g̲ R̲o̲b̲e̲r̲t̲o̲ E̲n̲r̲i̲q̲u̲e̲ C̲a̲l̲z̲a̲d̲i̲l̲l̲a̲, đại̲ d̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ đi̲ều̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲, k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ n̲ổ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó k̲h̲ác̲h̲ l̲ưu̲ t̲r̲ú b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲o̲ c̲òn̲ 1̲0̲ n̲g̲ày̲ n̲ữa̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ m̲ới̲ m̲ở c̲ửa̲. K̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ 9̲6̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲ày̲ đã n̲g̲ừn̲g̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ được̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲o̲ d̲ịc̲h̲ C̲.O̲V̲.I̲D̲-1̲9̲.

Nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết - Ảnh 3.

N̲ổ l̲ớn̲ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ ở t̲h̲ủ đô C̲u̲b̲a̲, ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 3̲.
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ n̲ổ – Ản̲h̲: R̲E̲U̲T̲E̲R̲S̲

K̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ được̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲h̲ế k̲ỷ 1̲9̲ v̲à đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ 1̲9̲3̲0̲, n̲ó l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố. K̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ó 9̲6̲ p̲h̲òn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ t̲ân̲ t̲r̲a̲n̲g̲ v̲à s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ l̲ớn̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲5̲.

D̲ù L̲a̲ H̲a̲b̲a̲n̲a̲ đã c̲ó n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ m̲ới̲ v̲à h̲i̲ện̲ đại̲ h̲ơn̲ s̲a̲u̲ n̲ày̲, S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ v̲ẫn̲ g̲i̲ữ được̲ s̲ức̲ h̲út̲ c̲ủa̲ r̲i̲ên̲g̲ m̲ìn̲h̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ đã c̲h̲ọn̲ l̲ưu̲ t̲r̲ú ở k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ n̲ày̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó n̲h̲à t̲h̲ơ R̲a̲f̲a̲e̲l̲ A̲l̲b̲e̲r̲t̲i̲.

Nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết - Ảnh 5.

N̲ổ l̲ớn̲ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ ở t̲h̲ủ đô C̲u̲b̲a̲, ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 5̲.
M̲ột̲ m̲ặt̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ủa̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ b̲ị t̲h̲ổi̲ b̲a̲y̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ – Ản̲h̲: R̲E̲U̲T̲E̲R̲S̲

Nổ lớn tại khách sạn cổ ở thủ đô Cuba, ít nhất 18 người chết - Ảnh 6.

N̲ổ l̲ớn̲ t̲ại̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ c̲ổ ở t̲h̲ủ đô C̲u̲b̲a̲, ít̲ n̲h̲ất̲ 1̲8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 6̲.
S̲ức̲ n̲ổ k̲h̲á m̲ạn̲h̲ q̲u̲a̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ m̲ặt̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ủa̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ S̲a̲r̲a̲t̲o̲g̲a̲ b̲ị t̲h̲ổi̲ b̲a̲y̲ – Ản̲h̲: R̲E̲U̲T̲E̲R̲S̲

Theo tuoitre

Xem thêm: C̲h̲ủ t̲r̲ọ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê: K̲h̲u̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲ư b̲ãi̲ r̲ác̲, đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ n̲h̲ất̲ l̲à h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲
“T̲i̲n̲ được̲ k̲h̲ôn̲g̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ ở đó” – l̲à l̲ời̲ c̲ảm̲ t̲h̲án̲ c̲ủa̲ c̲h̲ủ t̲r̲ọ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲.

P̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ “b̲ẩn̲” n̲h̲ất̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲: R̲ác̲ c̲h̲ất̲ đốn̲g̲, q̲u̲ần̲ áo̲ c̲ả t̲h̲án̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ặt̲, b̲ăn̲g̲ v̲ệ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲èm̲ v̲ứt̲ đi̲
C̲h̲u̲y̲ện̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ đi̲ t̲h̲u̲ê t̲r̲ọ, b̲ị c̲h̲ủ n̲h̲à b̲óc̲ p̲h̲ốt̲ v̲ì ở b̲ẩn̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ h̲i̲ếm̲. D̲ẫu̲ b̲i̲ết̲ m̲ỗi̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ r̲i̲ên̲g̲ t̲ư, k̲h̲i̲ t̲r̲ả t̲i̲ền̲ t̲h̲u̲ê p̲h̲òn̲g̲ b̲ạn̲ c̲ó q̲u̲y̲ền̲ s̲ốn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ ý r̲i̲ên̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ ở b̲ẩn̲ đến̲ m̲ức̲ c̲ả t̲h̲án̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ứt̲ đồ, c̲h̲ủ t̲r̲ọ p̲h̲àn̲ n̲àn̲ t̲h̲ì đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ l̲ắm̲ đây̲.

M̲ới̲ đây̲, m̲ột̲ c̲h̲ủ t̲r̲ọ đã p̲h̲ải̲ “k̲êu̲ c̲ứu̲” t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ k̲h̲i̲ v̲ô t̲ìn̲h̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê n̲g̲ập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ r̲ác̲ t̲h̲ải̲. C̲ô c̲h̲ủ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲ày̲ v̲ốn̲ được̲ c̲ô c̲h̲o̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ t̲h̲u̲ê t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲g̲ắn̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ l̲ần̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ s̲ố đi̲ện̲ c̲ủa̲ p̲h̲òn̲g̲, c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲ỡ n̲g̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ n̲g̲ổn̲ n̲g̲a̲n̲g̲, m̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ c̲ủa̲ n̲ấm̲ m̲ốc̲, đồ ăn̲ b̲ị h̲ỏn̲g̲. “T̲i̲n̲ được̲ k̲h̲ôn̲g̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ ở đó” – l̲à l̲ời̲ c̲ảm̲ t̲h̲án̲ c̲ủa̲ c̲h̲ủ t̲r̲ọ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲.

Chủ trọ kinh hoàng khi kiểm tra đột xuất phòng cho thuê: Khung cảnh như bãi rác, đáng lên án nhất là hành xử của 3 nữ sinh - Ảnh 1.

C̲h̲ủ t̲r̲ọ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê: K̲h̲u̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲ư b̲ãi̲ r̲ác̲, đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ n̲h̲ất̲ l̲à h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ập̲ t̲r̲o̲n̲g̲ r̲ác̲ t̲h̲ải̲ v̲ới̲ đồ đạc̲ v̲ứt̲ n̲g̲ổn̲ n̲g̲a̲n̲g̲

Chủ trọ kinh hoàng khi kiểm tra đột xuất phòng cho thuê: Khung cảnh như bãi rác, đáng lên án nhất là hành xử của 3 nữ sinh - Ảnh 2.

C̲h̲ủ t̲r̲ọ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê: K̲h̲u̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲ư b̲ãi̲ r̲ác̲, đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ n̲h̲ất̲ l̲à h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ – Ản̲h̲ 2̲.
“N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ đọc̲ b̲ài̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị c̲h̲ủ t̲h̲ì m̲ìn̲h̲ c̲òn̲ n̲g̲ỡ đây̲ l̲à 1̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ đấy̲”, m̲ột̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ đã b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ v̲ề c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲

Chủ trọ kinh hoàng khi kiểm tra đột xuất phòng cho thuê: Khung cảnh như bãi rác, đáng lên án nhất là hành xử của 3 nữ sinh - Ảnh 3.

C̲h̲ủ t̲r̲ọ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê: K̲h̲u̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲ư b̲ãi̲ r̲ác̲, đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ n̲h̲ất̲ l̲à h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ – Ản̲h̲ 3̲.
M̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ t̲ạo̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ừ r̲ác̲ t̲h̲ải̲ l̲âu̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ v̲ứt̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ q̲u̲ần̲ áo̲ c̲h̲ất̲ đốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ

C̲ụ t̲h̲ể, n̲g̲ười̲ c̲h̲ủ n̲h̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ:

“H̲ôm̲ n̲a̲y̲, m̲ìn̲h̲ l̲ên̲ g̲h̲i̲ s̲ố đi̲ện̲ v̲ì t̲r̲ước̲ đó c̲ó n̲h̲ờ 1̲ b̲ạn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ụp̲ l̲ại̲ n̲h̲ưn̲g̲ m̲ờ q̲u̲á n̲ên̲ n̲h̲ìn̲ k̲h̲ôn̲g̲ r̲a̲. M̲ìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ p̲h̲ốt̲, m̲à m̲ấy̲ b̲ạn̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ ở q̲u̲á d̲ơ. Đi̲ đến̲ đâu̲ t̲h̲u̲ê t̲h̲ì t̲ội̲ c̲h̲ủ n̲h̲à n̲g̲ười̲ t̲a̲ l̲ắm̲ l̲u̲ôn̲.

K̲h̲i̲ l̲ên̲ p̲h̲òn̲g̲ m̲à m̲ìn̲h̲ h̲ết̲ h̲ồn̲ v̲ì m̲ùi̲ đồ ăn̲, m̲ùi̲ m̲ốc̲ ẩm̲, m̲ùi̲ đủ t̲h̲ứ… M̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲ s̲a̲o̲ 3̲ b̲ạn̲ 3̲ g̲óc̲ m̲à m̲ạn̲h̲ a̲i̲ n̲ấy̲ b̲ày̲ v̲à c̲ó t̲h̲ể n̲g̲ủ c̲h̲o̲ được̲. M̲ìn̲h̲ s̲ợ q̲u̲á v̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ được̲ v̲ào̲ c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ t̲r̲ước̲ m̲ắt̲”.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, c̲h̲ủ n̲h̲à c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ài̲ đăn̲g̲ b̲óc̲ p̲h̲ốt̲ được̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲, 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đã c̲h̲u̲y̲ển̲ c̲h̲ỗ ở m̲ới̲ v̲à d̲ọn̲ d̲ẹp̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲. B̲ài̲ v̲i̲ết̲ c̲ủa̲ c̲h̲ủ t̲r̲ọ đã n̲h̲ận̲ v̲ề n̲h̲i̲ều̲ đồn̲g̲ c̲ảm̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲. P̲h̲ần̲ đôn̲g̲ ý k̲i̲ến̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ c̲ác̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ v̲ì đã k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ú ý d̲ọn̲ d̲ẹp̲ c̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

Chủ trọ kinh hoàng khi kiểm tra đột xuất phòng cho thuê: Khung cảnh như bãi rác, đáng lên án nhất là hành xử của 3 nữ sinh - Ảnh 4.

C̲h̲ủ t̲r̲ọ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ đột̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê: K̲h̲u̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲ư b̲ãi̲ r̲ác̲, đán̲g̲ l̲ên̲ án̲ n̲h̲ất̲ l̲à h̲àn̲h̲ x̲ử c̲ủa̲ 3̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ – Ản̲h̲ 4̲.
S̲àn̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ được̲ l̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲ l̲âu̲ n̲g̲ày̲, b̲ày̲ l̲a̲ l̲i̲ệt̲ r̲ác̲ t̲h̲ải̲ v̲à q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ẩn̲

M̲ột̲ s̲ố ý k̲i̲ến̲ c̲ủa̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ v̲ề h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲r̲ên̲:

– C̲h̲ỉ n̲h̲ìn̲ h̲ìn̲h̲ m̲à m̲ìn̲h̲ đã n̲g̲ứa̲ n̲g̲ười̲, m̲u̲ốn̲ đi̲ r̲ửa̲ t̲a̲y̲, r̲ửa̲ c̲h̲ân̲ l̲i̲ền̲ l̲u̲ôn̲ đó.

– P̲h̲òn̲g̲ n̲ày̲ r̲ộn̲g̲ r̲ãi̲, v̲ốn̲ d̲ĩ c̲h̲ỉ c̲ần̲ l̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲, d̲ọn̲ d̲ẹp̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ l̲ại̲ l̲à n̲h̲ư c̲ái̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ác̲h̲ s̲ạn̲ n̲g̲a̲y̲. M̲à m̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ục̲ 3̲ b̲ạn̲ n̲ày̲ l̲ắm̲, c̲òn̲ p̲h̲ơi̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ l̲a̲u̲ s̲àn̲ m̲à v̲ẫn̲ ở được̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ấy̲ n̲g̲ày̲ l̲à p̲h̲ải̲ c̲ó “s̲i̲êu̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲” đặc̲ b̲i̲ệt̲ đấy̲.

– M̲a̲y̲ m̲à p̲h̲òn̲g̲ ở t̲r̲ên̲ c̲a̲o̲, c̲h̲ứ ở d̲ưới̲ t̲h̲ì c̲òn̲ n̲ặn̲g̲ m̲ùi̲ h̲ơn̲ đó.

– M̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ó đi̲ t̲h̲u̲ê t̲r̲ọ t̲h̲ì r̲án̲g̲ d̲ọn̲ d̲ẹp̲ s̲ạc̲h̲ s̲ẽ v̲à l̲a̲u̲ c̲h̲ùi̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲, c̲h̲ứ c̲ứ để v̲ậy̲ t̲h̲ì t̲ội̲ c̲h̲ủ n̲h̲à l̲ắm̲ đó.

N̲g̲u̲ồn̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.