V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲

G̲i̲ữa̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ v̲ắn̲g̲ l̲ặn̲g̲ c̲ủa̲ n̲úi̲ r̲ừn̲g̲, C̲ẳm̲ đã x̲u̲ốn̲g̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ h̲ơn̲ m̲ìn̲h̲ 1̲1̲ t̲u̲ổi̲, r̲ồi̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲ú t̲ín̲h̲.

V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲

B̲ản̲ L̲ưn̲g̲, x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ E̲n̲ l̲à m̲ột̲ v̲ùn̲g̲ đất̲ x̲a̲ x̲ôi̲, h̲ẻo̲ l̲án̲h̲ v̲à k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ b̲ậc̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲u̲ộc̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ S̲ôn̲g̲ M̲ã (t̲ỉn̲h̲ S̲ơn̲ L̲a̲). D̲ân̲ c̲ư n̲ơi̲ đây̲ q̲u̲a̲n̲h̲ n̲ăm̲ c̲h̲ỉ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ờ v̲ào̲ r̲u̲ộn̲g̲ n̲ươn̲g̲ v̲à c̲h̲ăn̲ n̲u̲ôi̲ g̲i̲a̲ s̲úc̲. V̲ì v̲ậy̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲ôi̲ đi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ y̲ên̲ b̲ìn̲h̲, t̲r̲ầm̲ l̲ặn̲g̲. C̲h̲o̲ t̲ới̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ đầu̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ĩn̲h̲ m̲ịc̲h̲ đó b̲ỗn̲g̲ c̲h̲ốc̲ b̲ị p̲h̲á v̲ỡ b̲ởi̲ m̲ột̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ h̲ồ s̲ơ t̲ư l̲i̲ệu̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲1̲h̲1̲5̲ n̲g̲ày̲ 2̲4̲/2̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ S̲ơn̲ L̲a̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ S̲ôn̲g̲ M̲ã v̲ề v̲i̲ệc̲, 1̲9̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲ t̲r̲ên̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ T̲òn̲g̲ V̲ăn̲ X̲i̲ến̲ ở k̲h̲u̲ đồi̲ H̲u̲ổi̲ P̲a̲o̲, t̲h̲u̲ộc̲ B̲ản̲ L̲ưn̲g̲, x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ E̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ S̲ôn̲g̲ M̲ã, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ị c̲h̲áy̲ đe̲n̲.

Thi thể người phụ nữ cháy đen trên lán nương và hành trình vạch mặt kẻ sát nhân cuồng dâm - Ảnh 1.

T̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲áy̲ đe̲n̲ t̲r̲ên̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ v̲à h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ v̲ạc̲h̲ m̲ặt̲ k̲ẻ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲u̲ồn̲g̲ d̲âm̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲

B̲ằn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲ị L̲ườn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲. (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, c̲o̲n̲ d̲âu̲ ôn̲g̲ X̲i̲ến̲). T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲, c̲h̲i̲ều̲ 2̲4̲/2̲ c̲h̲ị T̲h̲. đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ừ n̲h̲à l̲ên̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để n̲ấu̲ c̲ám̲ l̲ợn̲ v̲à c̲h̲o̲ g̲à ăn̲. T̲ừ l̲úc̲ đó đến̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ đám̲ c̲h̲áy̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲ị T̲h̲. v̲ề n̲h̲à.

C̲ôn̲g̲ t̲ác̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, t̲ử t̲h̲i̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲. B̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲a̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲, c̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ q̲u̲ần̲ l̲ửn̲g̲ m̲àu̲ h̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲h̲. T̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã b̲ị c̲h̲áy̲ đe̲n̲, t̲ại̲ v̲ùn̲g̲ c̲h̲ẩm̲ g̲áy̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲a̲i̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ d̲o̲ v̲ật̲ s̲ắc̲ n̲h̲ọn̲ g̲ây̲ r̲a̲. T̲ài̲ s̲ản̲ t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ị T̲h̲. n̲h̲ư đôi̲ v̲òn̲g̲ t̲a̲i̲ v̲àn̲g̲, v̲òn̲g̲ b̲ạc̲ đe̲o̲ c̲ổ, t̲r̲âm̲ c̲ài̲ t̲óc̲ b̲ằn̲g̲ b̲ạc̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị m̲ất̲.

T̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ d̲ấu̲ v̲ết̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ được̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, b̲ước̲ đầu̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ đây̲ l̲à v̲ụ án̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ c̲ủa̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲, h̲i̲ếp̲ d̲âm̲, s̲a̲u̲ đó đối̲ t̲ượn̲g̲ đốt̲ x̲ác̲ để p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲. T̲r̲ước̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ c̲ủa̲ v̲ụ án̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ S̲ơn̲ L̲a̲ đã l̲ập̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ án̲ m̲a̲n̲g̲ b̲í s̲ố 3̲1̲5̲8̲M̲ để đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ.

K̲ẻ s̲át̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲ờ

D̲o̲ địa̲ b̲àn̲ n̲ơi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲ t̲h̲u̲ộc̲ v̲ùn̲g̲ s̲âu̲, v̲ùn̲g̲ x̲a̲, n̲ên̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲, t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ g̲ặp̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. M̲ột̲ m̲ặt̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲o̲a̲n̲h̲ v̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲, m̲ặt̲ k̲h̲ác̲ v̲ận̲ độn̲g̲ q̲u̲ần̲ c̲h̲ún̲g̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲.

B̲ằn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲ết̲ h̲ợp̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲ây̲ án̲ l̲à L̲ườn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ẳm̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲5̲, t̲r̲ú t̲ại̲ b̲ản̲ T̲e̲n̲, x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ E̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ S̲ôn̲g̲ M̲ã). N̲g̲ày̲ 2̲/3̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ S̲ơn̲ L̲a̲ đã r̲a̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ C̲ẳm̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ “G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”, “H̲i̲ếp̲ d̲âm̲”.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲ước̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể c̲h̲ối̲ c̲ãi̲, C̲ẳm̲ đã p̲h̲ải̲ c̲úi̲ đầu̲ n̲h̲ận̲ t̲ội̲. Đối̲ t̲ượn̲g̲ k̲h̲a̲i̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲4̲/2̲, C̲ẳm̲ đi̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲ b̲ò t̲h̲ả r̲ôn̲g̲ b̲ị l̲ạc̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ g̲i̲áp̲ r̲a̲n̲h̲ g̲i̲ữa̲ b̲ản̲ T̲e̲n̲ v̲à b̲ản̲ C̲o̲ T̲ôn̲g̲, x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ E̲n̲. Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲8̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, C̲ẳm̲ đến̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ H̲u̲ổi̲ P̲a̲o̲ (g̲ần̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ X̲i̲ển̲). T̲ại̲ đây̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ị T̲h̲ đa̲n̲g̲ n̲ấu̲ c̲ám̲ l̲ợn̲, x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ v̲ắn̲g̲ n̲g̲ười̲, n̲ên̲ n̲ảy̲ s̲i̲n̲h̲ ý đồ đe̲n̲ t̲ối̲. L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ l̲úc̲ c̲h̲ị T̲h̲ s̲ơ h̲ở, C̲ẳm̲ d̲ùn̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲u̲ốc̲ đập̲ v̲ào̲ đầu̲ v̲à v̲ùn̲g̲ g̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ g̲ục̲ x̲u̲ốn̲g̲ v̲à b̲ất̲ độn̲g̲. K̲h̲ôn̲g̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ ở đó, C̲ẳm̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ đồi̲ b̲ại̲ v̲ới̲ c̲h̲ị T̲h̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đã t̲h̲ỏa̲ m̲ãn̲ t̲h̲ú t̲ín̲h̲, C̲ẳm̲ k̲éo̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ào̲ l̲án̲ r̲ồi̲ p̲h̲ủ c̲ỏ g̲i̲a̲n̲h̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲.

Thi thể người phụ nữ cháy đen trên lán nương và hành trình vạch mặt kẻ sát nhân cuồng dâm - Ảnh 2.

T̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲áy̲ đe̲n̲ t̲r̲ên̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ v̲à h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ v̲ạc̲h̲ m̲ặt̲ k̲ẻ s̲át̲ n̲h̲ân̲ c̲u̲ồn̲g̲ d̲âm̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Đối̲ t̲ượn̲g̲ L̲ườn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ẳm̲

G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, C̲ẳm̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à n̲h̲ư c̲h̲ưa̲ h̲ề c̲ó c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì x̲ảy̲ r̲a̲. Đến̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ h̲ô h̲o̲án̲, C̲ẳm̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ạy̲ t̲h̲e̲o̲ đến̲ l̲án̲ n̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ X̲i̲ển̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ đứn̲g̲ x̲e̲m̲. N̲g̲ày̲ 2̲5̲/2̲, k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ản̲ t̲ới̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲. Đến̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲, h̲ắn̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, m̲ìn̲h̲ b̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲a̲n̲h̲ đến̲ v̲ậy̲…

V̲i̲ệc̲ C̲ẳm̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à đối̲ t̲ượn̲g̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ E̲n̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, s̲ửn̲g̲ s̲ốt̲. B̲ản̲ t̲h̲ân̲ C̲ẳm̲ t̲u̲y̲ t̲u̲ổi̲ đời̲ c̲òn̲ t̲r̲ẻ n̲h̲ưn̲g̲ đã c̲ó 2̲ đời̲ v̲ợ. V̲ợ t̲h̲ứ n̲h̲ất̲ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ C̲ẳm̲ được̲ h̲ơn̲ 1̲0̲ t̲h̲án̲g̲, s̲a̲u̲ đó l̲y̲ h̲ôn̲. V̲ợ t̲h̲ứ h̲a̲i̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲3̲ v̲à c̲ó 2̲ c̲o̲n̲ (c̲o̲n̲ l̲ớn̲ 3̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ 1̲ t̲u̲ổi̲).

V̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲ội̲ ác̲ đã g̲ây̲ r̲a̲, L̲ườn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ẳm̲ đã p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ s̲ự t̲r̲ừn̲g̲ p̲h̲ạt̲ t̲h̲íc̲h̲ đán̲g̲ t̲ừ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

Xem thêm: T̲h̲e̲o̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à r̲ồi̲ đi̲ b̲ộ r̲a̲ đườn̲g̲ v̲ào̲ l̲úc̲ k̲h̲u̲y̲a̲ v̲à được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ đó. C̲ổ c̲h̲ân̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị g̲ãy̲ l̲ìa̲.

N̲g̲ày̲ 2̲6̲/4̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 4̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è.

D̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à N̲.N̲.A̲.T̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲5̲) n̲g̲ụ đườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đìn̲h̲ C̲h̲i̲ểu̲, p̲h̲ườn̲g̲ 2̲, q̲u̲ận̲ 3̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ d̲ài̲, áo̲ s̲ơ m̲i̲, c̲h̲ân̲ đi̲ g̲i̲ày̲ d̲a̲ m̲àu̲ đe̲n̲, m̲i̲ện̲g̲ đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲, n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế úp̲ s̲ấp̲ m̲ặt̲ x̲u̲ốn̲g̲ n̲ền̲.

K̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ổ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó v̲ết̲ m̲ột̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲, n̲át̲ v̲ỡ x̲ươn̲g̲ s̲ọ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲, c̲h̲ân̲ t̲r̲ái̲ b̲ị g̲ãy̲ l̲ìa̲ ở c̲ổ c̲h̲ân̲, c̲òn̲ c̲h̲ân̲ p̲h̲ải̲ c̲ó v̲ết̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲.

Vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè, nghi bị sát hại ở TP.HCM: Cổ chân trái gãy lìa, camera ghi nhận điều bí ẩn - Ảnh 1.

V̲ụ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è, n̲g̲h̲i̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲: C̲ổ c̲h̲ân̲ t̲r̲ái̲ g̲ãy̲ l̲ìa̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ đi̲ều̲ b̲í ẩn̲ – Ản̲h̲ 1̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è

K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ v̲ết̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ r̲ơi̲ t̲ừ t̲r̲ên̲ c̲a̲o̲ x̲u̲ốn̲g̲. H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ v̲ết̲ c̲ày̲ v̲à x̲áo̲ t̲r̲ộn̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó q̲u̲a̲ t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, l̲úc̲ 2̲1̲h̲3̲0̲’ n̲g̲ày̲ 2̲5̲/4̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ V̲i̲s̲i̲o̲n̲ m̲àu̲ t̲r̲ắn̲g̲ (B̲K̲S̲: 5̲9̲S̲2̲-3̲4̲1̲.5̲) r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à v̲à q̲u̲a̲y̲ v̲ề l̲úc̲ 2̲3̲h̲2̲1̲’. S̲a̲u̲ đó đến̲ 2̲3̲h̲3̲0̲’ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲ại̲ đi̲ b̲ộ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ đó.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ l̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲ q̲u̲ét̲ r̲ác̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/4̲.

H̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ v̲ới̲ v̲ợ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ để t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲à p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ đi̲ều̲ r̲a̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.