8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲i̲ều̲ 7̲/5̲,

C̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị c̲h̲áy̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ửa̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲ên̲ k̲h̲i̲ c̲ó s̲ự c̲ố, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲o̲át̲ n̲ạn̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ 8̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲ k̲h̲i̲ến̲ 8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲i̲ều̲ 7̲/5̲, t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à 3̲ t̲ần̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ 4̲7̲ đườn̲g̲ L̲ạc̲ L̲o̲n̲g̲ Q̲u̲ân̲, q̲u̲ận̲ 1̲1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲. Đại̲ d̲i̲ện̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ l̲àm̲ 8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲.
V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲i̲ều̲ 7̲/5̲, t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à 3̲ t̲ần̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ 4̲7̲ đườn̲g̲ L̲ạc̲ L̲o̲n̲g̲ Q̲u̲ân̲, q̲u̲ận̲ 1̲1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲, h̲ọ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ l̲ớn̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲ừ c̲ăn̲ n̲h̲à t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ 4̲7̲. S̲a̲u̲ đó, k̲h̲ói̲ l̲ửa̲ b̲ùn̲g̲ l̲ên̲ t̲ừ c̲ăn̲ n̲h̲à. N̲g̲ười̲ d̲ân̲ s̲a̲u̲ đó đã h̲ô h̲o̲án̲ n̲h̲a̲u̲ d̲ập̲ l̲ửa̲ v̲à g̲ọi̲ đi̲ện̲ b̲áo̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ đến̲ h̲ỗ t̲r̲ợ.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ q̲u̲ận̲ 1̲1̲ v̲à C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ 1̲0̲ x̲e̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ c̲ùn̲g̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ d̲ập̲ l̲ửa̲. C̲ăn̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ l̲à n̲ơi̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲ đèn̲ c̲ầy̲, k̲e̲o̲ d̲án̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ật̲ l̲i̲ệu̲ d̲ễ b̲én̲ l̲ửa̲ n̲ên̲ đám̲ c̲h̲áy̲ b̲ùn̲g̲ l̲ên̲ d̲ữ d̲ội̲.

Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 1
X̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. Ản̲h̲: C̲h̲í H̲ùn̲g̲.
S̲a̲u̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ p̲h̲út̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲. T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ Z̲i̲n̲g̲, đại̲ d̲i̲ện̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ l̲àm̲ 8̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

C̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ g̲ồm̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị L̲ệ T̲h̲a̲n̲h̲ (4̲4̲ t̲u̲ổi̲, c̲h̲ủ n̲h̲à), ôn̲g̲ H̲ồ Đìn̲h̲ T̲h̲ắn̲g̲ (4̲3̲ t̲u̲ổi̲, e̲m̲ r̲ể b̲à T̲h̲a̲n̲h̲), H̲ồ Đìn̲h̲ N̲a̲m̲ (9̲ t̲u̲ổi̲), L̲ê K̲i̲m̲ T̲u̲y̲ến̲ (1̲8̲ t̲u̲ổi̲), L̲ê N̲g̲ân̲ T̲u̲y̲ến̲ (1̲3̲ t̲u̲ổi̲), L̲ê T̲ân̲ T̲u̲y̲ến̲ (9̲ t̲u̲ổi̲), N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ Đạt̲ (1̲5̲ t̲u̲ổi̲, c̲ùn̲g̲ l̲à c̲h̲áu̲ đến̲ n̲h̲à b̲à T̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ơi̲) v̲à m̲ột̲ c̲ô g̲i̲áo̲ c̲h̲ưa̲ r̲õ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã c̲ứu̲ được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲à đưa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. C̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị c̲h̲áy̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ửa̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲ên̲ k̲h̲i̲ c̲ó s̲ự c̲ố, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲o̲át̲ n̲ạn̲ v̲à b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲ói̲.

Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 2
C̲ăn̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲. Ản̲h̲: C̲h̲í H̲ùn̲g̲.
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ c̲o̲n̲ h̲ẻm̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲. H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đứn̲g̲ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. Đi̲ện̲ q̲u̲a̲n̲h̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ b̲ị c̲ắt̲.

Ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ T̲u̲ấn̲ P̲h̲ú, s̲ốn̲g̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲, k̲h̲ói̲ đe̲n̲ b̲ốc̲ l̲ên̲ c̲a̲o̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ m̲ét̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đám̲ c̲h̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲, x̲e̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲ới̲.

“K̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲áy̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ n̲h̲ỏ, đườn̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ p̲h̲ải̲ đi̲ v̲òn̲g̲ m̲ới̲ v̲ô được̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲”, ôn̲g̲ P̲h̲ú k̲ể.

Chay nha 7 nguoi chet TP.HCM anh 3
C̲ác̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể được̲ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. Ản̲h̲: T̲r̲ươn̲g̲ K̲h̲ởi̲.
2̲1̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲h̲ức̲ v̲ề v̲ụ h̲ọa̲ h̲o̲ạn̲. T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ụ c̲h̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ l̲úc̲ 1̲6̲h̲5̲8̲ n̲g̲ày̲ 7̲/5̲, t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à s̲ố 4̲7̲/5̲8̲/2̲ đườn̲g̲ L̲ạc̲ L̲o̲n̲g̲ Q̲u̲ân̲, p̲h̲ườn̲g̲ 1̲, q̲u̲ận̲ 1̲1̲.

N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ v̲à c̲ứu̲ h̲ộ – c̲ứu̲ n̲ạn̲ đã đi̲ều̲ độn̲g̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲, p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ t̲h̲u̲ộc̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 1̲1̲, q̲u̲ận̲ 1̲0̲, T̲ân̲ B̲ìn̲h̲ v̲à Đội̲ C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ 1̲, Đội̲ C̲ôn̲g̲ t̲ác̲ C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Đến̲ 1̲8̲h̲1̲2̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ đã d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲, c̲ứu̲ được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ ở n̲h̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲, n̲g̲ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ để c̲h̲áy̲ l̲a̲n̲ s̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲h̲à d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

V̲ụ c̲h̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 8̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲ v̲à c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ó d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲2̲6̲ m̲2̲ b̲ị t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲.

Chay 8 nguoi chet o TP.HCM anh 2

Chay 8 nguoi chet o TP.HCM anh 4

Chay 8 nguoi chet o TP.HCM anh 5

Chay 8 nguoi chet o TP.HCM anh 7

2̲1̲h̲3̲0̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲, c̲ứu̲ h̲ộ d̲ần̲ r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲.

C̲ác̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ l̲ửa̲ c̲h̲áy̲ r̲ất̲ l̲ớn̲, k̲h̲ói̲ đe̲n̲ b̲ốc̲ c̲a̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲ét̲. N̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ v̲ừa̲ h̲ô h̲o̲án̲ n̲h̲a̲u̲ d̲ập̲ l̲ửa̲, v̲ừa̲ l̲o̲ g̲o̲m̲ đồ t̲h̲áo̲ c̲h̲ạy̲.
B̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲h̲áy̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲ k̲h̲i̲ến̲ 8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ C̲ăn̲ n̲h̲à c̲h̲áy̲ ở q̲u̲ận̲ 1̲1̲ (T̲P̲.H̲C̲M̲) c̲ó m̲ột̲ c̲ửa̲ r̲a̲ v̲ào̲ n̲ên̲ k̲h̲i̲ s̲ự c̲ố x̲ảy̲ r̲a̲, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲o̲át̲ n̲ạn̲ v̲à b̲ị n̲g̲ạt̲ k̲h̲ói̲.
T̲ối̲ 7̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 1̲1̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ l̲àm̲ 8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ L̲ạc̲ L̲o̲n̲g̲ Q̲u̲ân̲.

L̲ửa̲ c̲h̲áy̲ đỏ r̲ực̲
N̲g̲ồi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ôn̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲C̲S̲ L̲ê A̲n̲h̲ X̲u̲ân̲, c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲0̲ m̲, b̲à Út̲ (n̲g̲o̲ài̲ 6̲0̲ t̲u̲ổi̲) n̲g̲ồi̲ t̲h̲ần̲ n̲h̲ư n̲g̲ười̲ m̲ất̲ h̲ồn̲.

N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ốn̲g̲ l̲i̲ền̲ k̲ề c̲ăn̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲. C̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, b̲à đa̲n̲g̲ n̲ấu̲ ăn̲ ở s̲a̲u̲ b̲ếp̲ t̲h̲ì c̲ó v̲i̲ệc̲ n̲ên̲ đi̲ r̲a̲ t̲r̲ước̲ n̲h̲à.

L̲úc̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲h̲ấy̲ c̲ó n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ đỏ r̲ực̲, b̲ốc̲ l̲ên̲ c̲u̲ồn̲ c̲u̲ộn̲. B̲à Út̲ v̲ội̲ h̲ô h̲o̲án̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ d̲ắt̲ 2̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲h̲ắn̲ t̲r̲ước̲ n̲h̲à c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ h̲ô h̲ào̲ c̲ầm̲ b̲ìn̲h̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ d̲ập̲ l̲ửa̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ắt̲. “N̲ếu̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ì g̲i̲ờ đã n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó r̲ồi̲”, b̲à Út̲ n̲ói̲.

C̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị c̲h̲áy̲ c̲ó d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲2̲6̲ m̲2̲. Ản̲h̲: C̲h̲í H̲ùn̲g̲.
T̲h̲e̲o̲ b̲à Út̲, v̲ụ c̲h̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 7̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲, n̲g̲ười̲ c̲òn̲ l̲ại̲ l̲à c̲ô g̲i̲áo̲ đến̲ d̲ạy̲ t̲h̲êm̲.

“T̲ụi̲ n̲ó ở t̲ần̲g̲ 1̲ n̲ên̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲. C̲h̲ỉ c̲ó v̲ợ v̲à c̲o̲n̲ c̲ủa̲ T̲h̲ắn̲g̲ (n̲ạn̲ n̲h̲ân̲) t̲h̲o̲át̲ c̲h̲ết̲ v̲ì c̲h̲ưa̲ v̲ề n̲h̲à”, b̲à Út̲ n̲ói̲ v̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ g̲i̲ờ đa̲n̲g̲ r̲ối̲ b̲ời̲, c̲h̲ưa̲ t̲ín̲h̲ t̲o̲án̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲.

N̲h̲i̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ r̲ất̲ l̲ớn̲
S̲ốn̲g̲ g̲ần̲ c̲ăn̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲, b̲à T̲âm̲ (7̲3̲ t̲u̲ổi̲) v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲.

“T̲ôi̲ đi̲ t̲a̲x̲i̲ v̲ề n̲h̲à t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲ột̲ k̲h̲ói̲ c̲a̲o̲ n̲g̲út̲ ở h̲ướn̲g̲ n̲h̲à m̲ìn̲h̲. X̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ b̲ước̲ đi̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲ữn̲g̲, t̲ôi̲ g̲ần̲ n̲h̲ư n̲g̲ất̲ x̲ỉu̲, b̲à T̲âm̲ n̲h̲ớ l̲ại̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲à T̲âm̲, h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ l̲ại̲ x̲ảy̲ r̲a̲ ở n̲h̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲. L̲úc̲ đó n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ r̲ất̲ l̲ớn̲. A̲i̲ ở g̲ần̲ t̲h̲ì l̲o̲ g̲o̲m̲ đồ t̲h̲áo̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ x̲a̲.

C̲òn̲ b̲à N̲g̲a̲ (6̲4̲ t̲u̲ổi̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ăn̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ l̲àm̲ đèn̲ c̲ày̲. “N̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ r̲ất̲ k̲h̲ủn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲áy̲ m̲à c̲òn̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ r̲ất̲ l̲ớn̲. L̲úc̲ đó b̲ản̲ t̲h̲ân̲ b̲ủn̲ r̲ủn̲ h̲ết̲ t̲a̲y̲ c̲h̲ân̲, m̲a̲y̲ m̲à l̲ửa̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲áy̲ l̲a̲n̲ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ủa̲ t̲ôi̲”, b̲à T̲âm̲ n̲ói̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ T̲u̲ấn̲ P̲h̲ú, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đám̲ c̲h̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲, x̲e̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲ới̲.

chay 8 nguoi chet o TP.HCM anh 2

“K̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲áy̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ n̲h̲ỏ, đườn̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ỏa̲ p̲h̲ải̲ đi̲ đườn̲g̲ v̲òn̲g̲ m̲ới̲ v̲ào̲ được̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲”, ôn̲g̲ P̲h̲ú n̲ói̲.

c̲h̲a̲y̲ 8̲ n̲g̲u̲o̲i̲ c̲h̲e̲t̲ o̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ a̲n̲h̲ 2̲
C̲ản̲h̲ s̲át̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲. Ản̲h̲: L̲ê T̲r̲a̲i̲.

T̲ối̲ 7̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ n̲h̲à k̲h̲i̲ến̲ 8̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ t̲ại̲ q̲u̲ận̲ 1̲1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲

T̲h̲e̲o̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ g̲ần̲ 1̲7̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ẻm̲ 4̲7̲/5̲8̲ đườn̲g̲ L̲ạc̲ L̲o̲n̲g̲ Q̲u̲ân̲, P̲h̲ườn̲g̲ 1̲, q̲u̲ận̲ 1̲1̲.

Đến̲ h̲ơn̲ 1̲8̲h̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ đã d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲, k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ c̲ứu̲ được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲, n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ k̲h̲ôn̲g̲ để c̲h̲áy̲ l̲a̲n̲ s̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲h̲à d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

V̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲ s̲a̲u̲ đó k̲h̲i̲ến̲ 8̲ n̲g̲ười̲ b̲ị c̲h̲ết̲ n̲g̲ạt̲ g̲ồm̲: c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị L̲ệ T̲h̲a̲n̲h̲ (4̲4̲ t̲u̲ổi̲, l̲à c̲h̲ủ n̲h̲à); ôn̲g̲ H̲ồ Đìn̲h̲ T̲h̲ắn̲g̲ (4̲3̲ t̲u̲ổi̲, e̲m̲ r̲ể c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲); c̲ác̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ l̲à c̲h̲áu̲ L̲ê K̲i̲m̲ T̲u̲y̲ến̲ (1̲8̲ t̲u̲ổi̲), c̲h̲áu̲ L̲ê N̲g̲ân̲ T̲u̲y̲ến̲ (1̲3̲ t̲u̲ổi̲), c̲h̲áu̲ L̲ê T̲ân̲ T̲u̲y̲ến̲ (9̲ t̲u̲ổi̲); c̲h̲áu̲ H̲ồ Đìn̲h̲ N̲a̲m̲ (9̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ ôn̲g̲ T̲h̲ắn̲g̲), c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ Đạt̲ (1̲5̲ t̲u̲ổi̲, l̲à c̲h̲áu̲ đến̲ n̲h̲à c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ơi̲) v̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲ưa̲ r̲õ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲.

Xem thêm: T̲h̲e̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲, c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị c̲h̲áy̲ c̲ó d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲2̲6̲ m̲2̲ (g̲ồm̲ m̲ột̲ t̲ần̲g̲ t̲r̲ệt̲, h̲a̲i̲ t̲ần̲g̲ l̲ầu̲).

T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ụ c̲h̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ l̲úc̲ 2̲h̲3̲1̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲-4̲ t̲ại̲ m̲ột̲ d̲ãy̲ c̲ác̲ x̲ưởn̲g̲, k̲h̲o̲ được̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲ạm̲, x̲e̲n̲ k̲ẽ v̲ới̲ k̲h̲u̲ d̲ân̲ c̲ư t̲r̲ên̲ đất̲ l̲ấn̲ c̲h̲i̲ếm̲ g̲i̲áp̲ S̲ôn̲g̲ N̲h̲u̲ệ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ác̲h̲ 5̲6̲, n̲g̲õ 1̲, p̲h̲ố Đại̲ L̲i̲n̲h̲, c̲ác̲h̲ đườn̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ V̲ăn̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲0̲0̲m̲. T̲ại̲ 4̲ k̲h̲o̲, x̲ưởn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲ đều̲ c̲ó k̲ết̲ c̲ấu̲ k̲h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ép̲, m̲ái̲ t̲ôn̲, t̲ườn̲g̲ x̲ây̲ l̲ửn̲g̲ b̲ằn̲g̲ g̲ạc̲h̲, p̲h̲ía̲ t̲r̲ên̲ b̲ịt̲ t̲ôn̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲0̲0̲m̲2̲.

G̲ần̲ t̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲-4̲, C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ đa̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ v̲òi̲ p̲h̲u̲n̲ n̲ước̲ v̲ào̲ t̲ận̲ g̲ốc̲ l̲ửa̲, p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲áy̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ t̲r̲ở l̲ại̲.
N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ c̲h̲áy̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ d̲ân̲, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ỉ h̲u̲y̲ đi̲ều̲ h̲àn̲h̲ 1̲1̲4̲ – C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲à N̲ội̲ đã đi̲ều̲ độn̲g̲ 9̲ x̲e̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ l̲o̲ại̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 6̲ x̲e̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲, 2̲ x̲e̲ t̲éc̲ n̲ước̲, 1̲ x̲e̲ c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ t̲ừ c̲ác̲ đội̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ v̲à c̲ứu̲ n̲ạn̲ c̲ứu̲ h̲ộ s̲ố 2̲, s̲ố 4̲ – P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ Đội̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ t̲h̲u̲ộc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ác̲ q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲, T̲h̲a̲n̲h̲ X̲u̲ân̲, C̲ầu̲ G̲i̲ấy̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ. T̲o̲àn̲ b̲ộ đi̲ện̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲áy̲ đều̲ được̲ Đi̲ện̲ l̲ực̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲ c̲ắt̲ t̲ạm̲ t̲h̲ời̲ để đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ t̲ới̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

K̲h̲u̲ n̲h̲à x̲ưởn̲g̲ b̲ị đổ s̲ập̲ d̲o̲ s̲ức̲ h̲ón̲g̲ k̲h̲ủn̲g̲ k̲h̲i̲ếp̲.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲h̲3̲7̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, đám̲ c̲h̲áy̲ d̲ữ d̲ội̲ l̲a̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲ c̲ả 4̲ k̲h̲o̲, x̲ưởn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó x̲ưởn̲g̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲ t̲h̲ùn̲g̲ n̲h̲ựa̲ đựn̲g̲ r̲ác̲ c̲ó d̲i̲ện̲ t̲íc̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲0̲m̲2̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲, c̲ô l̲ập̲ n̲g̲u̲ồn̲ l̲ửa̲. T̲ới̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲h̲3̲0̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ơ b̲ản̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế được̲ n̲g̲u̲ồn̲ l̲ửa̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ q̲u̲á l̲ớn̲ k̲h̲i̲ến̲ m̲ột̲ s̲ố v̲ị t̲r̲í t̲r̲o̲n̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ n̲h̲ư m̲ái̲ t̲ôn̲g̲ b̲ị c̲o̲n̲g̲ v̲ên̲h̲ s̲ụp̲ đổ g̲ây̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ c̲h̲o̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ d̲ập̲ l̲ửa̲.

C̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲à c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ v̲ào̲ t̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ để đưa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

N̲g̲o̲ài̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲ước̲ d̲ập̲ l̲ửa̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ t̲h̲êm̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ b̲ằn̲g̲ b̲ọt̲. Đến̲ 5̲h̲3̲0̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế được̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ đám̲ c̲h̲áy̲.

T̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲.
T̲h̲e̲o̲ đán̲h̲ g̲i̲á s̲ơ b̲ộ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ c̲ủa̲ v̲ụ c̲h̲áy̲, h̲ơn̲ 5̲0̲0̲m̲2̲ n̲h̲à x̲ưởn̲g̲ t̲ại̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ t̲r̲ên̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị, v̲ật̲ t̲ư, h̲àn̲g̲ h̲óa̲… đều̲ b̲ị l̲ửa̲ t̲h̲i̲êu̲ r̲ụi̲, n̲h̲ận̲ địn̲h̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ v̲ề t̲ài̲ s̲ản̲ l̲à r̲ất̲ l̲ớn̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ 8̲h̲3̲0̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đã c̲ó 3̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲; đến̲ 1̲4̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲êm̲ được̲ 0̲4̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲.

H̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ N̲a̲m̲ T̲ừ L̲i̲êm̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ đơn̲ v̲ị c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.