V̲ụ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đ.ẩy̲ t̲ìn̲h̲ c̲ũ l̲à đàn̲ e̲m̲ N̲ăm̲ C̲a̲m̲ v̲ào̲ t̲.ù t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲h̲a̲y̲ t̲ên̲ đổi̲ h̲ọ: L̲ột̲ t̲r̲ần̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲

V̲ụ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đẩy̲ t̲ìn̲h̲ c̲ũ l̲à đàn̲ e̲m̲ N̲ăm̲ C̲a̲m̲ v̲ào̲ t̲ù t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲h̲a̲y̲ t̲ên̲ đổi̲ h̲ọ: L̲ột̲ t̲r̲ần̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ c̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲
N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲òn̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ên̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ đã t̲ố c̲áo̲ đàn̲ e̲m̲ t̲h̲ân̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ t̲r̲ùm̲ x̲ã h̲ội̲ đe̲n̲ N̲ăm̲ C̲a̲m̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲?

T̲ừ l̲âu̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ đồn̲ đo̲án̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲u̲ộc̲ đời̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ ít̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲ườn̲g̲ t̲ận̲ v̲ề n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ q̲u̲y̲ền̲ l̲ực̲ n̲ày̲. B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ c̲ó t̲ên̲ k̲h̲a̲i̲ s̲i̲n̲h̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲1̲). C̲ái̲ t̲ên̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ được̲ đổi̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲à v̲ề s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ H̲u̲ỳn̲h̲ U̲y̲ D̲ũn̲g̲ (t̲ức̲ D̲ũn̲g̲ “l̲ò v̲ôi̲”). N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, b̲à m̲u̲ốn̲ t̲h̲a̲y̲ t̲ên̲, đổi̲ v̲ận̲, q̲u̲ên̲ đi̲ m̲ột̲ q̲u̲ãn̲g̲ đời̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ấy̲ t̲ươi̲ đẹp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á k̲h̲ứ. B̲à H̲ằn̲g̲ t̲ừn̲g̲ t̲ự g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲, n̲ăm̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ t̲ừn̲g̲ địn̲h̲ c̲ư ở C̲a̲n̲a̲d̲a̲, l̲ấy̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ H̲o̲a̲ k̲i̲ều̲ g̲i̲àu̲ c̲ó. N̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ỉ v̲ài̲ n̲ăm̲ c̲h̲u̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲, c̲ó v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ m̲ột̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲.
Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 1
B̲à H̲ằn̲g̲ t̲ự k̲ể, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ đầu̲ để l̲ại̲ c̲h̲o̲ b̲à c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ g̲i̲a̲ s̲ản̲ l̲ên̲ đến̲ 1̲8̲ t̲r̲i̲ệu̲ U̲S̲D̲. S̲a̲u̲ b̲i̲ến̲ c̲ố g̲i̲a̲ đìn̲h̲, b̲à m̲a̲n̲g̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ài̲ s̲ản̲ v̲ề V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ l̲àm̲ ăn̲. B̲à H̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, n̲h̲ờ t̲ài̲ s̲ản̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ừ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲ề, b̲à đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲h̲àn̲h̲ đạt̲ k̲h̲i̲ đầu̲ t̲ư k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ n̲h̲ư b̲ất̲ độn̲g̲ s̲ản̲, t̲r̲ồn̲g̲ r̲ừn̲g̲, t̲h̲ời̲ t̲r̲a̲n̲g̲…

B̲à H̲ằn̲g̲ t̲ừn̲g̲ k̲h̲o̲e̲ l̲à V̲i̲ệt̲ k̲i̲ều̲, c̲ó q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ C̲a̲n̲a̲d̲a̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲, C̲E̲O̲ Đại̲ N̲a̲m̲ n̲g̲o̲ài̲ q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ c̲h̲ỉ c̲ó d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ q̲u̲ốc̲ t̲ịc̲h̲ C̲ộn̲g̲ h̲o̲à C̲y̲p̲r̲u̲s̲ – m̲ột̲ đảo̲ q̲u̲ốc̲ p̲h̲ía̲ đôn̲g̲ Địa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ H̲ải̲, được̲ m̲ện̲h̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à t̲h̲i̲ên̲ đườn̲g̲ t̲r̲ốn̲ t̲h̲u̲ế, r̲ửa̲ t̲i̲ền̲…
Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 2
T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á k̲h̲ứ b̲à H̲ằn̲g̲, c̲ái̲ t̲ên̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ l̲ại̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ án̲ N̲ăm̲ C̲a̲m̲ v̲à đồn̲g̲ b̲ọn̲. S̲a̲u̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đặt̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲òn̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ên̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ đã t̲ố c̲áo̲ Đ.Đ.G̲ – đàn̲ e̲m̲ t̲h̲ân̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ t̲r̲ùm̲ x̲ã h̲ội̲ đe̲n̲ N̲ăm̲ C̲a̲m̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲?

T̲h̲e̲o̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲, n̲ăm̲ 1̲9̲9̲6̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ v̲ới̲ Đ.Đ.G̲. N̲ăm̲ 1̲9̲9̲7̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ t̲h̲u̲ê c̲ăn̲ n̲h̲à s̲ố 2̲1̲/1̲5̲A̲ đườn̲g̲ T̲r̲ườn̲g̲ S̲ơn̲, c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲.H̲.H̲ để ở v̲à đã s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ G̲. t̲ại̲ đây̲.

N̲ăm̲ 1̲9̲9̲8̲, b̲à T̲u̲y̲ền̲ đã m̲u̲a̲ l̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ v̲ới̲ g̲i̲á 5̲2̲ l̲ượn̲g̲ v̲àn̲g̲. T̲o̲àn̲ b̲ộ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ g̲i̲a̲o̲ d̲ịc̲h̲, m̲u̲a̲ b̲án̲, b̲à T̲u̲y̲ền̲ đều̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲ H̲., g̲i̲ấy̲ t̲ờ m̲u̲a̲ b̲án̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ H̲. v̲i̲ết̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ỉ g̲h̲i̲ b̲án̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ c̲h̲o̲ T̲u̲y̲ền̲.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 3

N̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó, G̲. đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đán̲h̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲, b̲ắt̲ b̲à n̲ày̲ p̲h̲ải̲ g̲h̲i̲ t̲h̲êm̲ t̲ên̲ G̲. v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ấy̲ m̲u̲a̲ b̲án̲. K̲h̲i̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ v̲ề n̲h̲à m̲ẹ đẻ ở, g̲i̲ấy̲ t̲ờ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲à T̲u̲y̲ền̲ g̲ửi̲ c̲h̲o̲ b̲à N̲. (m̲ẹ c̲ủa̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲), n̲h̲ưn̲g̲ G̲. đã đến̲ đe̲ d̲ọa̲ ép̲ b̲à N̲. p̲h̲ải̲ g̲i̲a̲o̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ g̲i̲ấy̲ t̲ờ n̲h̲à c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ r̲ồi̲ b̲ắt̲ T̲u̲y̲ền̲ p̲h̲ải̲ v̲i̲ết̲ g̲i̲ấy̲ c̲a̲m̲ k̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ v̲ới̲ G̲.

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ m̲u̲a̲ b̲án̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲, G̲. c̲h̲ỉ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ ở g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ c̲u̲ối̲ l̲à k̲h̲i̲ đến̲ h̲ạn̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲o̲án̲ s̲ố t̲i̲ền̲ c̲òn̲ t̲h̲i̲ếu̲, l̲úc̲ đó b̲à T̲u̲y̲ền̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲ n̲ên̲ đã n̲h̲ờ a̲n̲h̲ H̲. g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ đến̲ v̲a̲y̲ t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ C̲. ở đườn̲g̲ T̲r̲ần̲ Q̲u̲ốc̲ T̲h̲ảo̲, p̲h̲ườn̲g̲ 7̲ q̲u̲ận̲ 3̲ v̲ới̲ l̲ãi̲ s̲u̲ất̲ 3̲%/t̲h̲án̲g̲.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 4

T̲h̲e̲o̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲, k̲h̲i̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ v̲ới̲ G̲. t̲h̲ì h̲ắn̲ n̲g̲o̲a̲n̲ c̲ố k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲ày̲ v̲à k̲h̲a̲i̲, c̲h̲ín̲h̲ G̲. l̲à n̲g̲ười̲ đã b̲ỏ t̲i̲ền̲ r̲a̲ m̲u̲a̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲. M̲ọi̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ m̲u̲a̲ b̲án̲ v̲ới̲ a̲n̲h̲ H̲. đều̲ d̲o̲ G̲. t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ c̲òn̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ c̲h̲ỉ l̲à n̲g̲ười̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ G̲., ở g̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ c̲u̲ối̲ k̲h̲i̲ G̲. đến̲ v̲a̲y̲ t̲i̲ền̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ C̲. để t̲r̲ả c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ H̲.

L̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ G̲. k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ v̲ới̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ H̲. v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲án̲ n̲h̲à c̲h̲o̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ A̲. l̲à n̲g̲ười̲ đã c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ k̲h̲i̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲o̲án̲ t̲i̲ền̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ H̲.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 6

H̲ơn̲ n̲ữa̲, a̲n̲h̲ Đ.V̲.Đ l̲à a̲n̲h̲ r̲ể c̲ủa̲ G̲. c̲ũn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ G̲. h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲i̲ền̲, k̲h̲i̲ G̲. ăn̲ ở v̲ới̲ T̲u̲y̲ền̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲, m̲ọi̲ c̲h̲i̲ p̲h̲í t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ đều̲ d̲ựa̲ v̲ào̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ v̲ì b̲à n̲ày̲ c̲ó c̲h̲ồn̲g̲ ở n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ườn̲g̲ g̲ửi̲ t̲i̲ền̲ v̲ề. L̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ n̲ày̲ c̲ủa̲ Đ. p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ n̲ày̲.

V̲ới̲ c̲ác̲ c̲ăn̲ c̲ứ n̲êu̲ t̲r̲ên̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ó đủ c̲ơ s̲ở k̲ết̲ l̲u̲ận̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲u̲y̲ền̲ l̲à n̲g̲ười̲ đã m̲u̲a̲ c̲ăn̲ n̲h̲à 2̲1̲/1̲5̲A̲ đườn̲g̲ T̲r̲ườn̲g̲ S̲ơn̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ H̲. G̲i̲a̲i̲ đo̲ạn̲ c̲u̲ối̲, G̲. m̲ới̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ v̲à a̲n̲h̲ H̲. đến̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ C̲. v̲a̲y̲ v̲àn̲g̲ v̲à đã t̲h̲a̲y̲ T̲u̲y̲ền̲ k̲ý g̲i̲ấy̲ v̲a̲y̲ v̲àn̲g̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ C̲.

V̲i̲ệc̲ G̲. ép̲ b̲u̲ộc̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ p̲h̲ải̲ để G̲. k̲ý t̲h̲êm̲ v̲ào̲ g̲i̲ấy̲ m̲u̲a̲ b̲án̲ n̲h̲à, ép̲ l̲ấy̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ g̲i̲ấy̲ t̲ờ n̲h̲à v̲à s̲a̲u̲ đó l̲ại̲ b̲ắt̲ T̲u̲y̲ền̲ v̲i̲ết̲ g̲i̲ấy̲ c̲a̲m̲ k̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ t̲r̲a̲n̲h̲ c̲h̲ấp̲ c̲ăn̲ n̲h̲à để c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ đã c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ c̲ưỡn̲g̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đã c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ được̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ C̲. đến̲ đòi̲ s̲ố v̲àn̲g̲ m̲à G̲. v̲à T̲u̲y̲ền̲ đã v̲a̲y̲ để t̲r̲ả a̲n̲h̲ H̲., n̲ên̲ G̲. đã p̲h̲ải̲ t̲r̲ả a̲n̲h̲ C̲. 5̲ l̲ượn̲g̲ v̲àn̲g̲. N̲h̲ư v̲ậy̲ t̲h̲ực̲ t̲ế s̲ố v̲àn̲g̲ đã t̲r̲ả c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ H̲. l̲à 5̲2̲ l̲ượn̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó 7̲ l̲ượn̲g̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ C̲. S̲a̲u̲ đó G̲i̲a̲n̲g̲ đã p̲h̲ải̲ t̲r̲ả c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ C̲. 5̲ l̲ượn̲g̲. D̲o̲ đó x̲ác̲ địn̲h̲ g̲i̲á t̲r̲ị t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ b̲à T̲u̲y̲ền̲ m̲à G̲. đã c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ l̲à 4̲5̲ l̲ượn̲g̲ v̲àn̲g̲.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng đẩy tình cũ là đàn em Năm Cam vào tù trước khi thay tên đổi họ: Lột trần chi tiết cách thức - Hình 7

Đ.Đ.G̲ s̲a̲u̲ đó đã b̲ị t̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ạt̲ v̲ới̲ m̲ức̲ án̲ 7̲ n̲ăm̲ t̲.ù v̲ề t̲ội̲ c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

Đi̲ều̲ k̲h̲á l̲ạ l̲à, b̲à H̲ằn̲g̲ t̲ừn̲g̲ n̲ói̲, c̲h̲ồn̲g̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ q̲u̲a̲ đời̲ để l̲ại̲ c̲h̲o̲ b̲à t̲ài̲ s̲ản̲ k̲h̲ủn̲g̲ l̲ên̲ đến̲ h̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ t̲ỷ đồn̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ l̲i̲ền̲ s̲a̲u̲ đó k̲h̲i̲ v̲ề n̲ước̲, b̲à c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ n̲h̲ất̲ địn̲h̲. B̲a̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó c̲ả t̲r̲ăm̲ t̲ỷ đồn̲g̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ đầu̲, b̲à H̲ằn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲ùn̲g̲ G̲. đi̲ v̲a̲y̲ 7̲ l̲ượn̲g̲ v̲àn̲g̲ để m̲u̲a̲ n̲h̲à n̲h̲ư n̲ói̲ t̲r̲ên̲.

Đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲6̲, b̲à H̲ằn̲g̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ T̲r̲ần̲ V̲ăn̲ T̲h̲ìn̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲3̲, q̲u̲ê B̲ến̲ T̲r̲e̲) n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ước̲ đó 5̲ n̲ăm̲, c̲ả h̲a̲i̲ g̲óp̲ v̲ốn̲, t̲ỷ l̲ệ 5̲0̲/5̲0̲ t̲h̲àn̲h̲ l̲ập̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ Đôn̲g̲ N̲a̲m̲ L̲o̲n̲g̲ (t̲r̲ụ s̲ở q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲) để đầu̲ t̲ư v̲ào̲ c̲ác̲ d̲ự án̲ t̲r̲ồn̲g̲ c̲a̲o̲ s̲u̲. C̲u̲ộc̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ T̲h̲ìn̲ c̲h̲ỉ k̲éo̲ d̲ài̲ c̲h̲ừn̲g̲ h̲a̲i̲ n̲ăm̲, c̲ó m̲ột̲ c̲o̲n̲ c̲h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ì l̲y̲ h̲ôn̲. T̲òa̲ p̲h̲án̲ q̲u̲y̲ết̲ c̲o̲n̲ c̲h̲u̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ẹ, p̲h̲ần̲ t̲ài̲ s̲ản̲ h̲a̲i̲ b̲ên̲ t̲h̲ươn̲g̲ l̲ượn̲g̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲.

Theo vietgiaitri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.