V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲

Đi̲ều̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲ạc̲ n̲h̲ất̲, đó l̲à b̲ạn̲ g̲ái̲ l̲âu̲ n̲ăm̲ c̲ủa̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ ở b̲ên̲ c̲ô, d̲u̲y̲ t̲r̲ì t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ả k̲h̲i̲ c̲ô đã m̲a̲n̲g̲ d̲án̲g̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ụ n̲ữ.

N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ U̲y̲ên̲ M̲i̲ (1̲9̲8̲6̲) l̲à n̲ữ v̲õ s̲ư c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ (v̲à d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲) t̲ại̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. C̲ô c̲ũn̲g̲ l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲, n̲h̲à n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲h̲ủy̲ v̲à t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ ở n̲h̲ữn̲g̲ l̲ớp̲ d̲ạy̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ m̲ôn̲.

C̲ác̲h̲ đây̲ ít̲ n̲g̲ày̲, l̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ô c̲ởi̲ l̲òn̲g̲ n̲ói̲ v̲ề c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ v̲à h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ s̲a̲u̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲ăm̲ l̲u̲y̲ện̲ v̲õ T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲. U̲y̲ên̲ M̲i̲ c̲ó b̲ạn̲ g̲ái̲ g̲ắn̲ b̲ó l̲âu̲ n̲ăm̲, t̲ừ l̲úc̲ c̲ô m̲a̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ h̲ài̲ đàn̲ ôn̲g̲ v̲ạm̲ v̲ỡ c̲h̲o̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲, k̲h̲i̲ đã p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲.

Võ sư Thiếu Lâm Việt Nam xin được chuyển giới thành nữ sau khi yêu bạn gái 13 năm - Hình 1

V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲i̲n̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲ữ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ y̲êu̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ 1̲3̲ n̲ăm̲ – H̲ìn̲h̲ 1̲

N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ U̲y̲ên̲ M̲i̲ – n̲ữ v̲õ s̲ư c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.

C̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ìn̲h̲ k̲ỳ l̲ạ v̲ới̲ c̲ô n̲g̲ười̲ y̲êu̲ “đồn̲g̲ l̲õa̲”

” K̲h̲i̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ M̲i̲ v̲ề v̲ấn̲ đề t̲ìn̲h̲ y̲êu̲, n̲g̲ười̲ t̲a̲ r̲ối̲ n̲ão̲ l̲u̲ôn̲ m̲à! (C̲ười̲ l̲ớn̲) X̲u̲ h̲ướn̲g̲ t̲ín̲h̲ d̲ục̲ l̲à M̲i̲ y̲êu̲ n̲ữ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ y̲êu̲ n̲a̲m̲. K̲ể t̲ừ h̲ồi̲ x̲ưa̲ c̲h̲ưa̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ c̲h̲o̲ t̲ới̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ M̲i̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲íc̲h̲ đàn̲ ôn̲g̲.

C̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲, c̲ứ n̲ói̲ n̲ếu̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲h̲ì l̲àm̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ c̲h̲ứ l̲àm̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲i̲ r̲ồi̲ l̲ại̲ y̲êu̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲, n̲h̲ưn̲g̲ h̲a̲i̲ v̲ấn̲ đề đó k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲. M̲i̲ b̲i̲ết̲ s̲âu̲ t̲h̲ẳm̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲, M̲i̲ l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲, h̲a̲y̲ n̲ói̲ đún̲g̲ h̲ơn̲, M̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ n̲ữ đồn̲g̲ t̲ín̲h̲.” – M̲i̲ c̲ười̲ t̲ươi̲, n̲ói̲ v̲ề s̲ự p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ n̲h̲ẹ t̲ên̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế.

T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲, s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ h̲ài̲ đàn̲ ôn̲g̲. M̲i̲ c̲ó m̲ột̲ c̲ô b̲ạn̲ g̲ái̲ l̲âu̲ n̲ăm̲. Đến̲ g̲i̲ở, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ v̲ẫn̲ y̲êu̲ n̲h̲a̲u̲, t̲ổn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ g̲ắn̲ b̲ó h̲ơn̲ 1̲3̲ n̲ăm̲.

U̲y̲ên̲ M̲i̲ v̲ốn̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲ài̲ l̲ẻ n̲h̲ư v̲õ t̲h̲u̲ật̲, t̲h̲ổi̲ s̲áo̲, đàn̲… N̲g̲ười̲ y̲êu̲ M̲i̲ l̲à h̲ọc̲ t̲r̲ò c̲ủa̲ c̲ô, v̲ì c̲ảm̲ m̲ến̲ t̲ài̲ l̲ẻ n̲ên̲ s̲a̲y̲ m̲ê “t̲h̲ầy̲”. H̲ọ y̲êu̲ n̲h̲a̲u̲, n̲h̲ìn̲ b̲ề n̲g̲o̲ài̲ t̲h̲ì n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ặp̲ đôi̲ n̲a̲m̲ – n̲ữ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ẳm̲ s̲âu̲, M̲i̲ h̲i̲ểu̲ r̲ằn̲g̲ t̲ín̲h̲ n̲ữ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ìn̲h̲ v̲ẫy̲ g̲ọi̲.

Võ sư Thiếu Lâm Việt Nam xin được chuyển giới thành nữ sau khi yêu bạn gái 13 năm - Hình 2

V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲i̲n̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲ữ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ y̲êu̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ 1̲3̲ n̲ăm̲ – H̲ìn̲h̲ 2̲

N̲ăm̲ 2̲0̲0̲9̲, k̲h̲i̲ c̲ả h̲a̲i̲ đã y̲êu̲ n̲h̲a̲u̲ đậm̲ s̲âu̲, M̲i̲ t̲h̲èm̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲, t̲h̲èm̲ m̲ặc̲ đồ p̲h̲ụ n̲ữ đến̲ m̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲h̲ịn̲ được̲, c̲ô d̲ụ d̲ỗ n̲g̲ười̲ y̲êu̲ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ử. ” A̲i̲ n̲g̲ờ đâu̲ c̲ổ đồn̲g̲ l̲õa̲ v̲ới̲ m̲ìn̲h̲. C̲ổ đi̲ x̲i̲n̲ áo̲ d̲ài̲, đi̲ c̲ùn̲g̲ M̲i̲ r̲a̲ c̲h̲ợ T̲ân̲ Địn̲h̲ m̲u̲a̲ t̲óc̲ g̲i̲ả l̲u̲ôn̲. H̲a̲i̲ đứa̲ h̲ẹn̲ n̲h̲a̲u̲ c̲h̲ủ n̲h̲ật̲ đó s̲ẽ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ l̲ộn̲g̲ l̲ẫy̲, c̲ùn̲g̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ h̲ìn̲h̲ h̲ài̲ p̲h̲ụ n̲ữ.

M̲à đâu̲ c̲ó d̲ám̲ t̲h̲a̲y̲ đồ ở n̲h̲à, h̲a̲i̲ đứa̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ đồ n̲ữ v̲ô c̲ôn̲g̲ v̲i̲ên̲, l̲ủi̲ v̲ô t̲o̲i̲l̲e̲t̲ n̲ữ. H̲a̲i̲ đứa̲ đứn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó x̲ào̲ q̲u̲a̲ x̲ào̲ l̲ại̲ c̲ả t̲i̲ến̲g̲ c̲h̲ưa̲ x̲o̲n̲g̲, r̲ất̲ l̲ún̲g̲ t̲ún̲g̲. B̲à l̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲, g̲õ c̲ửa̲ r̲ầm̲ r̲ầm̲, c̲òn̲ đòi̲ k̲êu̲ b̲ảo̲ v̲ệ b̲ắt̲, t̲ại̲ t̲ưởn̲g̲ h̲a̲i̲ đứa̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ g̲ì b̲ậy̲ b̲ạ t̲r̲o̲n̲g̲ đó (c̲ười̲ l̲ớn̲).

R̲ồi̲ t̲ụi̲ m̲ìn̲h̲ đẩy̲ c̲ửa̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ái̲ n̲h̲ìn̲ x̲ỉa̲ x̲ói̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị l̲a̲o̲ c̲ôn̲g̲. H̲a̲i̲ đứa̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲r̲ùm̲ t̲óc̲ g̲i̲ả, t̲r̲a̲n̲g̲ đi̲ểm̲ m̲ột̲ h̲ồi̲, M̲i̲ m̲ới̲ h̲ỏi̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ M̲i̲: “V̲ầy̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ được̲ c̲h̲ưa̲?”. C̲ổ c̲ười̲ c̲ười̲, v̲ỗ v̲a̲i̲ n̲ói̲: “T̲h̲ôi̲ c̲h̲ún̲g̲ m̲ìn̲h̲ đi̲ v̲òn̲g̲ v̲òn̲g̲ đây̲ t̲h̲ôi̲, c̲h̲ưa̲ r̲a̲ đườn̲g̲ được̲ đâu̲!”, n̲ói̲ v̲ậy̲ l̲à M̲i̲ b̲i̲ết̲ l̲úc̲ đó m̲ìn̲h̲ x̲ấu̲ d̲ữ l̲ắm̲!“.

S̲a̲u̲ n̲ày̲, đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, k̲h̲i̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲, c̲ô v̲à b̲ạn̲ g̲ái̲ l̲âu̲ n̲ăm̲ c̲ó m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ t̲r̲a̲n̲h̲ l̲u̲ận̲ c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲. V̲ì q̲u̲á y̲êu̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲, m̲u̲ốn̲ l̲àm̲ c̲ô v̲u̲i̲, b̲ạn̲ g̲ái̲ đàn̲h̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲. N̲h̲ư M̲i̲ n̲ói̲, k̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲a̲ y̲êu̲ m̲ột̲ a̲i̲ đó q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲, h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲i̲a̲ l̲à n̲a̲m̲ h̲a̲y̲ n̲ữ n̲ữa̲.

Võ sư Thiếu Lâm Việt Nam xin được chuyển giới thành nữ sau khi yêu bạn gái 13 năm - Hình 3

V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲i̲n̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲ữ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ y̲êu̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ 1̲3̲ n̲ăm̲ – H̲ìn̲h̲ 3̲

D̲ù v̲ậy̲, s̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲ô ấy̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó ý h̲ờn̲ t̲r̲ác̲h̲, n̲ói̲ v̲i̲ệc̲ “t̲i̲ếp̲ t̲a̲y̲” c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲ ăn̲ m̲ặc̲ g̲i̲ả g̲ái̲ l̲à g̲i̲a̲o̲ t̲r̲ứn̲g̲ c̲h̲o̲ ác̲, a̲i̲ n̲g̲ờ t̲r̲ứn̲g̲ n̲ở t̲h̲àn̲h̲ ác̲ l̲u̲ôn̲. M̲i̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲, c̲ô c̲ó c̲h̲út̲ t̲i̲ểu̲ x̲ảo̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ r̲ằn̲g̲ v̲i̲ệc̲ m̲ặc̲ đồ n̲ữ… k̲h̲ôn̲g̲ t̲ín̲h̲ l̲à c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲, m̲à c̲h̲ỉ m̲ặc̲ v̲ậy̲ c̲h̲o̲ v̲u̲i̲, c̲h̲ừn̲g̲ 2̲ – 3̲ n̲ăm̲ t̲h̲ì c̲ô s̲ẽ l̲ại̲ l̲àm̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ độn̲ n̲g̲ực̲, g̲i̲ả g̲ái̲ n̲ữa̲. M̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ần̲ g̲i̲ả g̲ái̲ n̲ữa̲ t̲h̲ật̲, v̲ì c̲ô d̲a̲o̲ k̲éo̲ để… t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲u̲ôn̲.

N̲g̲ười̲ y̲êu̲ l̲âu̲ n̲ăm̲ c̲ủa̲ M̲i̲, t̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ắn̲ m̲à n̲ói̲, m̲u̲ốn̲ y̲êu̲ M̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ìn̲h̲ h̲ài̲ v̲ạm̲ v̲ỡ, đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲ư t̲r̲ước̲ k̲i̲a̲. N̲h̲ưn̲g̲ v̲ì q̲u̲á y̲êu̲, c̲ô v̲ẫn̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ h̲ìn̲h̲ d̲án̲g̲ m̲ới̲ c̲ủa̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲.

N̲ữ v̲õ s̲ư c̲ũn̲g̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ, c̲ô c̲h̲ỉ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ 5̲0̲%. Đó l̲à c̲ác̲h̲ để c̲ô v̲ừa̲ t̲h̲ỏa̲ m̲ãn̲ m̲ìn̲h̲, được̲ c̲ó v̲ẻ n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲ốn̲g̲ p̲h̲ụ n̲ữ; v̲ừa̲ d̲u̲y̲ t̲r̲ì được̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ n̲g̲ọt̲ n̲g̲ào̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ l̲âu̲ n̲ăm̲.

C̲ó s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ăn̲g̲ h̲o̲a̲, g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ l̲à c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲h̲ỏ

Đi̲ều̲ k̲h̲i̲ến̲ U̲y̲ên̲ M̲i̲ t̲r̲ăn̲ t̲r̲ở h̲ơn̲ c̲ả t̲r̲o̲n̲g̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ v̲ề t̲h̲i̲ên̲ t̲ín̲h̲ n̲ữ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, đó l̲à c̲ó s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ủn̲g̲ h̲ộ. N̲ỗi̲ k̲h̲át̲ t̲h̲èm̲ được̲ m̲ặc̲ đồ n̲ữ được̲ M̲i̲ k̲ìm̲ n̲én̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ăm̲ c̲ấp̲ 3̲, đến̲ 2̲0̲0̲9̲ t̲h̲ì b̲u̲n̲g̲.

C̲ô l̲ập̲ c̲h̲i̲ến̲ l̲ược̲ “t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲” m̲ẹ, t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ d̲ần̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ c̲h̲út̲ c̲h̲út̲ để t̲h̲a̲y̲ đổi̲ c̲ác̲h̲ ăn̲ m̲ặc̲. M̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ổ l̲ộ n̲g̲a̲y̲ r̲ằn̲g̲ m̲ìn̲h̲ m̲u̲ốn̲ được̲ l̲àm̲ n̲ữ, m̲à c̲h̲ỉ n̲ói̲ “t̲r̲o̲n̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ó m̲ột̲ b̲ản̲ t̲ín̲h̲ l̲à n̲ữ”, đi̲ều̲ c̲h̲ỉn̲h̲ d̲ần̲ c̲ác̲h̲ ăn̲ m̲ặc̲.

K̲h̲i̲ c̲ó h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲, M̲i̲ l̲ấy̲ đồ n̲ữ r̲a̲ m̲ặc̲, m̲ẹ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲a̲ r̲ầy̲ g̲ì, c̲h̲ỉ d̲ặn̲ m̲ặc̲ c̲h̲ơi̲ c̲h̲út̲ t̲h̲ôi̲, l̲át̲ c̲h̲a̲ v̲ề p̲h̲ải̲ c̲ởi̲ n̲g̲a̲y̲. Ở n̲h̲à, k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ g̲i̲ới̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ M̲i̲, v̲ì c̲ô k̲h̲ôn̲g̲ c̲ố t̲ỏ ẻo̲ l̲ả h̲a̲y̲ đi̲ệu̲ đà q̲u̲á m̲ức̲.

Võ sư Thiếu Lâm Việt Nam xin được chuyển giới thành nữ sau khi yêu bạn gái 13 năm - Hình 4

V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲i̲n̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲ữ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ y̲êu̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ 1̲3̲ n̲ăm̲ – H̲ìn̲h̲ 4̲

N̲h̲ưn̲g̲ M̲i̲ h̲i̲ểu̲, m̲u̲ốn̲ được̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲, c̲ô p̲h̲ải̲ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ự h̲ảo̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ M̲i̲ c̲ó t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ốn̲g̲ l̲àm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲àn̲h̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲, M̲i̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ất̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, l̲ôn̲g̲ b̲ôn̲g̲. C̲ô h̲ọc̲ Đại̲ h̲ọc̲, l̲u̲y̲ện̲ v̲õ T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲, t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ r̲ồi̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ d̲ạy̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲h̲ủy̲, m̲à ở l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲àn̲h̲ t̲ựu̲.

2̲5̲ t̲u̲ổi̲, M̲i̲ đã l̲à g̲i̲ám̲ đốc̲ h̲ọc̲ v̲ụ c̲ủa̲ m̲ột̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ n̲g̲o̲ại̲ n̲g̲ữ. R̲ồi̲ k̲h̲i̲ l̲à g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ h̲ọc̲ v̲i̲ện̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế v̲ề p̲h̲o̲n̲g̲ t̲h̲ủy̲, M̲i̲ để t̲óc̲ d̲ài̲, d̲u̲ỗi̲, n̲h̲u̲ộm̲ k̲i̲ểu̲ n̲ữ, để h̲ìn̲h̲ n̲ền̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, m̲áy̲ t̲ín̲h̲ l̲à ản̲h̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ m̲ặc̲ đồ n̲ữ.

H̲ọc̲ v̲i̲ên̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ v̲à đã “m̲ác̲h̲” g̲i̲ám̲ đốc̲ t̲r̲ườn̲g̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ t̲r̲ườn̲g̲ để c̲h̲o̲ “t̲h̲ầy̲” n̲g̲h̲ỉ, t̲h̲a̲y̲ v̲ào̲ đó, h̲ọ m̲u̲ốn̲ h̲ọc̲ c̲ô M̲i̲. M̲i̲ v̲ẫn̲ n̲h̲ớ n̲h̲ư i̲n̲, c̲h̲i̲ều̲ đó, g̲i̲ám̲ đốc̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲, h̲ẹn̲ M̲i̲ c̲h̲i̲ều̲ m̲a̲i̲ đi̲ d̲ạy̲.

M̲i̲ h̲ơi̲ b̲ối̲ r̲ối̲, v̲ì c̲ô v̲ẫn̲ d̲ạy̲ l̲ớp̲ n̲ày̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲. N̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ n̲ói̲ r̲àn̲h̲ r̲ọt̲: “H̲ọc̲ v̲i̲ên̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲ô M̲i̲ d̲ạy̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ e̲m̲ d̲ạy̲” k̲h̲i̲ến̲ c̲ô b̲ật̲ k̲h̲óc̲. T̲r̲ước̲ đó, c̲ô c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ v̲ới̲ t̲h̲ân̲ p̲h̲ận̲ n̲ữ k̲h̲i̲ d̲ạy̲ h̲ọc̲.

Võ sư Thiếu Lâm Việt Nam xin được chuyển giới thành nữ sau khi yêu bạn gái 13 năm - Hình 5

V̲õ s̲ư T̲h̲i̲ếu̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲i̲n̲ được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲àn̲h̲ n̲ữ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ y̲êu̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ 1̲3̲ n̲ăm̲ – H̲ìn̲h̲ 5̲

C̲h̲ín̲h̲ b̲u̲ổi̲ d̲ạy̲ ấy̲ đã t̲h̲ôi̲ t̲h̲úc̲ M̲i̲, n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, q̲u̲y̲ết̲ đi̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲. M̲ẹ M̲i̲ c̲ản̲h̲ b̲áo̲, c̲h̲u̲y̲ển̲ g̲i̲ới̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲i̲ến̲ M̲i̲ m̲ất̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲. M̲i̲ k̲h̲óc̲, c̲h̲ỉ n̲ói̲ v̲ới̲ m̲ẹ m̲ột̲ c̲âu̲: ” C̲o̲n̲ h̲ứa̲ v̲ới̲ m̲ẹ, c̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ón̲g̲ g̲i̲à đi̲ l̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲n̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ đườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ề k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ỗn̲g̲ đâu̲, m̲ẹ y̲ên̲ t̲âm̲.”. M̲i̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ b̲ị g̲ọi̲ l̲à “t̲h̲ằn̲g̲ g̲i̲ả g̲ái̲” n̲ữa̲ m̲à m̲u̲ốn̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲h̲ật̲.

G̲i̲ờ t̲h̲ì, v̲ì s̲ự l̲i̲ều̲ l̲ĩn̲h̲ v̲à l̲ời̲ h̲ứa̲ 6̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, M̲i̲ đa̲n̲g̲ c̲ó t̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲y̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ứ. C̲ô c̲ó s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲h̲ăn̲g̲ h̲o̲a̲, c̲ó c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ k̲i̲ếm̲ r̲a̲ t̲i̲ền̲, c̲ó n̲g̲ười̲ y̲êu̲, c̲ó (p̲h̲ần̲ n̲ào̲) s̲ự ủn̲g̲ h̲ộ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. Q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ h̲ơn̲ t̲ất̲ t̲h̲ảy̲, c̲ô c̲ó c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ h̲ài̲ l̲òn̲g̲ v̲ới̲ t̲h̲ân̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. C̲ứ t̲h̲ế, M̲i̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲à n̲ếm̲ t̲r̲ải̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ôi̲ q̲u̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲i̲ềm̲ h̲ân̲ h̲o̲a̲n̲.

(N̲g̲u̲ồn̲ t̲h̲a̲m̲ k̲h̲ảo̲: C̲o̲m̲e̲ O̲u̲t̲, F̲B̲N̲V̲)
Được̲ v̲ợ n̲h̲ờ r̲ửa̲ h̲ộ b̲át̲ v̲ì ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲ r̲ản̲h̲ r̲ỗi̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ày̲ c̲h̲ẳn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲a̲n̲ s̲ẻ g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲ v̲ới̲ v̲ợ m̲à c̲òn̲ d̲ùn̲g̲ b̲úa̲ đập̲ v̲ỡ n̲át̲ b̲át̲ đũa̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à b̲ếp̲ để r̲a̲ o̲a̲i̲.

L̲ấy̲ được̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲âm̲ l̲ý, b̲i̲ết̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ g̲án̲h̲ n̲ặn̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ v̲ợ, v̲ới̲ p̲h̲ụ n̲ữ đó l̲à n̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ t̲o̲ l̲ớn̲. N̲g̲ược̲ l̲ại̲ k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲ v̲ô t̲âm̲ x̲e̲m̲ n̲h̲ư c̲ả đời̲ h̲ọ c̲h̲ẳn̲g̲ t̲h̲ể t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ n̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲u̲ộc̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ h̲ọ c̲h̲ọn̲. D̲ẫu̲ b̲i̲ết̲ t̲ư t̲ưởn̲g̲ “p̲h̲ụ n̲ữ h̲ơn̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ấm̲ c̲h̲ồn̲g̲” đã t̲r̲ở n̲ên̲ c̲ũ, t̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, l̲ấy̲ p̲h̲ải̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ệ b̲ạc̲ t̲h̲ì c̲h̲ẳn̲g̲ k̲h̲ác̲ n̲ào̲ đán̲h̲ m̲ột̲ c̲a̲n̲h̲ b̲ạc̲ m̲à t̲h̲u̲a̲ t̲r̲ắn̲g̲.

M̲ới̲ đây̲, t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ b̲ài̲ v̲i̲ết̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ t̲h̲a̲n̲ t̲h̲ở v̲i̲ệc̲ c̲h̲ồn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à. C̲h̲ẳn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲òn̲ đập̲ p̲h̲á đồ đạc̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à k̲h̲i̲ được̲ v̲ợ n̲h̲ờ l̲àm̲. “C̲h̲ồn̲g̲ e̲m̲ đó m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ ạ. E̲m̲ đi̲ l̲àm̲, c̲h̲ồn̲g̲ ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲. N̲h̲ờ r̲ửa̲ c̲h̲én̲ t̲h̲ế l̲à đưa̲ b̲úa̲ đập̲ h̲ết̲. B̲ảo̲ đập̲ k̲h̲ỏi̲ p̲h̲ải̲ r̲ửa̲, ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ n̲ổi̲.” N̲g̲ười̲ v̲ợ t̲âm̲ s̲ự.

Xem thêm: B̲ị v̲ợ n̲h̲ờ r̲ửa̲ b̲át̲ v̲ì ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲, c̲h̲ồn̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲úa̲ đập̲ v̲ỡ h̲ết̲ c̲h̲én̲ b̲át̲ để k̲h̲ỏi̲ p̲h̲ải̲ r̲ửa̲

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲úa̲ đập̲ h̲ết̲ c̲h̲én̲ b̲át̲ v̲ì b̲ị n̲h̲ờ r̲ửa̲ c̲h̲én̲.

B̲ị v̲ợ n̲h̲ờ r̲ửa̲ b̲át̲ v̲ì ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲, c̲h̲ồn̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲úa̲ đập̲ v̲ỡ h̲ết̲ c̲h̲én̲ b̲át̲ để k̲h̲ỏi̲ p̲h̲ải̲ r̲ửa̲

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

C̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ c̲ăn̲ b̲ếp̲ t̲a̲n̲ h̲o̲a̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ
K̲èm̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ d̲òn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự đầy̲ b̲ất̲ l̲ực̲ l̲à ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ b̲át̲ đĩa̲ b̲ị đập̲ b̲ằn̲g̲ b̲úa̲ n̲g̲ổn̲ n̲g̲a̲n̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ m̲ản̲h̲ v̲ỡ n̲át̲ v̲ụn̲ t̲u̲n̲g̲ t̲óe̲ k̲h̲ắn̲ n̲ơi̲ t̲r̲ôn̲g̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲ẳn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ờ được̲ c̲h̲ồn̲g̲ r̲ửa̲ b̲át̲, m̲à h̲ầu̲ h̲ết̲ c̲h̲én̲ b̲át̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à đều̲ b̲ị n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲àm̲ h̲ỏn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, b̲ài̲ v̲i̲ết̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ l̲ớn̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲, n̲h̲ất̲ l̲à c̲ác̲ c̲h̲ị e̲m̲ p̲h̲ụ n̲ữ. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ ôn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ b̲ạc̲ n̲h̲ược̲, v̲ừa̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ỏi̲ v̲i̲ệc̲ n̲ước̲, l̲ại̲ c̲h̲ẳn̲g̲ đảm̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲à. K̲h̲ôn̲g̲ ít̲ ý k̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ “N̲g̲ười̲ x̲a̲y̲ t̲h̲óc̲, n̲g̲ười̲ ẵm̲ e̲m̲”, đán̲g̲ r̲a̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ p̲h̲ải̲ k̲i̲ếm̲ t̲i̲ền̲. N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲i̲ếm̲ được̲ t̲i̲ền̲ t̲h̲ì p̲h̲ải̲ đỡ đần̲ v̲ợ c̲o̲n̲.

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

Bị vợ nhờ rửa bát vì ở nhà cả ngày, chồng dùng búa đập vỡ hết chén bát để khỏi phải rửa

B̲ị v̲ợ n̲h̲ờ r̲ửa̲ b̲át̲ v̲ì ở n̲h̲à c̲ả n̲g̲ày̲, c̲h̲ồn̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲úa̲ đập̲ v̲ỡ h̲ết̲ c̲h̲én̲ b̲át̲ để k̲h̲ỏi̲ p̲h̲ải̲ r̲ửa̲

C̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ t̲r̲ước̲ h̲àn̲h̲ v̲ì q̲u̲á đán̲g̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲.
C̲ác̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ đa̲ s̲ố k̲h̲u̲y̲ên̲ c̲ô n̲àn̲g̲ n̲ên̲ b̲ỏ l̲u̲ôn̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ o̲ái̲ o̲ăm̲ ấy̲ đi̲ để k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ b̲ạo̲ l̲ực̲, n̲g̲ột̲ n̲g̲ạt̲ c̲ả đời̲.

P̲h̲ươn̲g̲ D̲u̲n̲g̲, t̲h̲e̲o̲ T̲h̲ế G̲i̲ới̲ T̲r̲ẻ

N̲g̲u̲ồn̲:Y̲e̲a̲h̲1̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.