Thầy ông nội và Diễm My 2

M̲ới̲ đây̲, t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ t̲ên̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ t̲ại̲ c̲ơ s̲ở T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ t̲ìn̲h̲ đổ x̲ô s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲.

S̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ n̲a̲y̲, v̲ụ ồn̲ ào̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ được̲ d̲ư l̲u̲ận̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ k̲h̲i̲ m̲ới̲ đây̲, n̲g̲ày̲ 4̲/1̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đã đến̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ v̲à t̲ốn̲g̲ đạt̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ùm̲ x̲ùm̲ t̲ại̲ “t̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲”, t̲ức̲ h̲ộ b̲à C̲a̲o̲ T̲h̲ị C̲úc̲ (6̲2̲ t̲u̲ổi̲) t̲ại̲ x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲, L̲o̲n̲g̲ A̲n̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ại̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ đã c̲ó 4̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 7̲/1̲ g̲ồm̲: L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲3̲2̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲0̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲5̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”.

Tinh that Bong Lai 1
V̲ừa̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ ồn̲ ào̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲ đa̲n̲g̲ được̲ d̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲ú ý – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/2̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲” đối̲ v̲ới̲ 4̲ b̲ị c̲a̲n̲ đã n̲êu̲ ở t̲r̲ên̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲êm̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à c̲ác̲ b̲ị c̲a̲n̲ c̲òn̲ l̲ại̲.

Tinh that Bong Lai 2
Ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ h̲ôm̲ 4̲/1̲ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
S̲o̲n̲g̲ s̲o̲n̲g̲ v̲ới̲ đó, m̲ới̲ đây̲, t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ t̲ên̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ t̲ại̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ân̲ t̲ìn̲h̲ đổ x̲ô s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲r̲ả l̲ời̲ P̲V̲ D̲ân̲ T̲r̲í, n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ được̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲: “H̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. T̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ l̲ân̲ c̲ận̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả. Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ũn̲g̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. N̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ l̲à s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲”.

Tinh that Bong Lai 3
D̲i̲ễm̲ M̲y̲ đã m̲ất̲ t̲íc̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ ở T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ đều̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ “K̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ đa̲n̲g̲ ở đâu̲”. C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ “m̲ật̲ t̲h̲ất̲” h̲a̲y̲ h̲ầm̲ b̲í m̲ật̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲. V̲i̲ệc̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ b̲í ẩn̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ấp̲ t̲ốc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲.

V̲ừa̲ q̲u̲a̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, đại̲ d̲i̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đến̲ n̲a̲y̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề c̲ô g̲ái̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲9̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ c̲h̲i̲a̲ n̲h̲a̲u̲ đi̲ t̲ìm̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ n̲h̲ờ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ để m̲o̲n̲g̲ s̲ớm̲ đưa̲ c̲ô g̲ái̲ 2̲3̲ t̲u̲ổi̲ v̲ề n̲h̲à.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲r̲ên̲, n̲g̲ày̲ 2̲8̲/2̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đã t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ đầy̲ đủ h̲ồ s̲ơ v̲ụ án̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ t̲ừ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ (K̲S̲N̲D̲) h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ b̲àn̲ g̲i̲a̲o̲. V̲i̲ệc̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ h̲ồ s̲ơ v̲ề C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ để đẩy̲ n̲h̲a̲n̲h̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲êm̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ đối̲ v̲ới̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ ở T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲.
Xem thêm: T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ M̲ỚI̲ v̲ụ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲: C̲h̲ưa̲ c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲êm̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à 3̲ b̲ị c̲a̲n̲ c̲òn̲ l̲ại̲
C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲” đối̲ v̲ới̲ 4̲ b̲ị c̲a̲n̲ ở c̲ơ s̲ở T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲.

‘H̲ơn̲ 1̲ t̲h̲án̲g̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲, v̲ụ ồn̲ ào̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ được̲ d̲ư l̲u̲ận̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ k̲h̲i̲ m̲ới̲ đây̲, n̲g̲ày̲ 4̲/1̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đã đến̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ v̲à t̲ốn̲g̲ đạt̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ùm̲ x̲ùm̲ t̲ại̲ “t̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲”, t̲ức̲ h̲ộ b̲à C̲a̲o̲ T̲h̲ị C̲úc̲ (6̲2̲ t̲u̲ổi̲) t̲ại̲ x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲, L̲o̲n̲g̲ A̲n̲. T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲r̲ên̲, ôn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ôn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ – p̲h̲ó g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ – x̲ác̲ n̲h̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲r̲ên̲, v̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ề n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ẫn̲ “đa̲n̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲”.
Tinh that Bong Lai 1
Ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
Đến̲ h̲ôm̲ n̲g̲ày̲ 5̲/1̲, n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ t̲ố t̲ụn̲g̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ s̲ẽ k̲h̲ởi̲ t̲ố ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ v̲ới̲ 3̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ g̲ồm̲ l̲ừa̲ đảo̲ c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲, l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ v̲à l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ại̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ đã c̲ó 4̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 7̲/1̲ g̲ồm̲: L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲3̲2̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲0̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲5̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, 3̲ b̲ị c̲a̲n̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲. R̲i̲ên̲g̲ b̲ị c̲a̲n̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ áp̲ d̲ụn̲g̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ c̲ấm̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲ỏi̲ n̲ơi̲ c̲ư t̲r̲ú.

Tinh that Bong Lai 2
Ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à c̲ác̲ ‘đồ đệ’ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/2̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲” đối̲ v̲ới̲ 4̲ b̲ị c̲a̲n̲ đã n̲êu̲ ở t̲r̲ên̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố t̲h̲êm̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đối̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à c̲ác̲ b̲ị c̲a̲n̲ c̲òn̲ l̲ại̲.

Tinh that Bong Lai 3
Ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ì 3̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ g̲ây̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ – Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲
V̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲, c̲h̲ú ý c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à t̲r̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲, đa̲ s̲ố b̲ức̲ x̲úc̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ t̲u̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲, n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ t̲r̲ẻ m̲ồ c̲ôi̲ c̲ơ n̲h̲ỡ để k̲êu̲ g̲ọi̲ q̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ v̲à l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲… g̲ây̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲r̲ên̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

Nguồn: https://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/thong-tin-moi-vu-tinh-that-bong-lai-chua-co-quyet-dinh-khoi-to-them-toi-danh-doi-voi-ong-le-tung-van-va-3-bi-can-con-lai-449471

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.