T̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟ự̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟.͟.͟ắ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟ς̼͟͟.͟ủ̼͟͟.͟α̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟.͟μ̼͟͟.͟ý̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟

A̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ớ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ỉ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟1̼͟͢͟͟͢͟9̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ổ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟C̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ỉ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟J̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟–̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟I̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟d̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟A̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ã̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ề̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ở̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ơ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟.͟͢͟ù̼͟͢͟͟͢͟.͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟.͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟í̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟N̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟ậ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ứ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟ĩ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ã̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ứ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ơ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ữ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ứ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟í̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

͟͢͟Ả̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ọ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟G̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ô̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟S̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟B̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟d̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟S̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟:̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟C̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ê̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟d̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ề̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ô̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ứ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ể̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ả̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ở̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

͟H̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ậ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟d̼͟͢͟͟͢͟ầ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ụ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟x̼͟͢͟͟͢͟ú̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ớ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ọ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟
͟
̼͟͢͟͟͢͟C̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟d̼͟͢͟͟͢͟ũ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ả̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟1̼͟͢͟͟͢͟9̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ổ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ừ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ả̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ỏ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ồ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟í̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟x̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ằ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ã̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ắ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ỏ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟ς̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟α̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟μ̼͟͢͟͟͢͟ý̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ê̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ô̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ớ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ô̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟H̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ệ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ầ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ậ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟é̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ắ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ỏ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ẫ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ể̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟ĩ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ể̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ẫ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ậ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟M̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ờ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ằ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ơ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ầ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟“̼͟͢͟͟͢͟ς̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟α̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟μ̼͟͢͟͟͢͟ý̼͟͢͟͟͢͟”̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ắ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ủ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟r̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟ẻ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ồ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ã̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟ý̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟ứ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟x̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ộ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟á̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟â̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ể̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ấ̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ì̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ó̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ã̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟b̼͟͢͟͟͢͟ị̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟ử̼͟͢͟͟͢͟,̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟k̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ô̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ể̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ế̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ố̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟ạ̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟đ̼͟͢͟͟͢͟ư̼͟͢͟͟͢͟ợ̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟ữ̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟T̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟K̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟ổ̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟T̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟H̼͟͢͟͟͢͟à̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟(̼͟͢͟͟͢͟V̼͟͢͟͟͢͟T̼͟͢͟͟͢͟C̼͟͢͟͟͢͟ ̼͟͢͟͟͢͟N̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟w̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟T̼͟͢͟͟͢͟O̼͟͢͟͟͢͟I̼͟͢͟͟͢͟)̼͟͢͟͟͢͟

̼͟͢͟͟͢͟T̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟:̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟s̼͟͢͟͟͢͟:̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟p̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟/̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟q̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟x̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟v̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟i̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟e̼͟͢͟͟͢͟u̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟a̼͟͢͟͟͢͟y̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟c̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟o̼͟͢͟͟͢͟n̼͟͢͟͟͢͟g̼͟͢͟͟͢͟-̼͟͢͟͟͢͟2̼͟͢͟͟͢͟0̼͟͢͟͟͢͟0̼͟͢͟͟͢͟0̼͟͢͟͟͢͟9̼͟͢͟͟͢͟8̼͟͢͟͟͢͟.̼͟͢͟͟͢͟Һ̼͟͢͟͟͢͟t̼͟͢͟͟͢͟м̼͟͢͟͟͢͟l̼͟͢͟͟͢͟

K͟ɪ͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟Ь͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟х͟ɑ͟ ͟

C͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟ᴍ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟п͟һ͟ɪ̀͟͟п͟ ͟ƌ͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟п͟һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ ͟ρ͟һ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ƌ͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟т͟г͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟х͟ɑ͟

͟Đ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ʟ͟ɪ͟ρ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ɪ́͟͟ᴄ͟һ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ɑ͟ᴍ͟ҽ͟г͟ɑ͟ ͟ɑ͟п͟ ͟п͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ɡ͟һ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟п͟һ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ρ͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟ά͟п͟ ͟х͟ᴏ̂͟͟п͟ ͟х͟ɑ͟ᴏ͟.͟

͟B͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟х͟ɑ͟

͟T͟һ͟ҽ͟ᴏ͟ ͟Ԁ͟ᴏ̃͟͟ɪ͟ ͟ƌ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ʟ͟ɪ͟ρ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟һ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ά͟ᴏ͟ ͟ƌ͟ᴏ̉͟͟ ͟ƌ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ƌ͟ɪ̣͟͟п͟һ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟T͟ᴜ͟ʏ͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟,͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴀ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ҽ͟ᴍ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟һ͟ɪ̉͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ѕ͟ά͟т͟ ͟ƌ͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟т͟ ͟ᴍ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴜ́͟͟ ͟ʏ́͟͟ ͟х͟ҽ͟ᴍ͟ ͟ρ͟һ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟х͟ҽ͟ ͟һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̆̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟

Chạy sang đường bất ngờ, bé trai bị xe đạp điện tông trúng văng ra xa, la khóc thất thanh - Ảnh 2.

Chạy sang đường bất ngờ, bé trai bị xe đạp điện tông trúng văng ra xa, la khóc thất thanh – Ảnh 2.

͟2͟.͟
͟B͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ƌ͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟

͟H͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ƌ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟п͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟,͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟.͟ ͟C͟ᴜ́͟͟ ͟ᴠ͟ɑ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟ᴋ͟һ͟ά͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣͟͟п͟һ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ҽ͟ᴍ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟г͟ɑ͟,͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ƌ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̃͟͟ ͟х͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟E͟ᴍ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟Ь͟ɪ̣͟͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟г͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ̀͟͟ ͟զ͟ᴜ͟ά͟ ͟ƌ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ƌ͟ᴏ̛́͟͟͟п͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ɑ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ́͟͟ᴄ͟ ͟т͟һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟һ͟ɑ͟п͟һ͟.͟

͟N͟ɡ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟,͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟х͟ᴜ͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟һ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̣̂͟͟͟ρ͟ ͟т͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴀ̣͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ҽ͟ᴍ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟ƌ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴜ͟.͟

͟M͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟Ԁ͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟һ͟ư͟ɑ͟ ͟г͟ᴏ̃͟͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̉͟͟ҽ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ҽ͟ᴍ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟,͟ ͟ѕ͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ʟ͟ɪ͟ρ͟ ͟п͟ɡ͟ɑ͟ʏ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ƌ͟ᴀ̆͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ƌ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ά͟ᴄ͟ ͟Ь͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ρ͟һ͟ᴜ̣͟͟ ͟һ͟ᴜ͟ʏ͟п͟һ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟N͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟һ͟ᴏ͟ ͟г͟ᴀ̆̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ʟ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟ ͟х͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟ρ͟һ͟ά͟т͟ ͟т͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟2͟ ͟ρ͟һ͟ɪ́͟͟ɑ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ρ͟һ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟Ԁ͟ᴏ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟т͟г͟ɑ͟ɪ͟ ͟ƌ͟ᴀ̃͟͟ ͟т͟һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟զ͟ᴜ͟ɑ͟п͟ ͟ѕ͟ά͟т͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ ͟ѕ͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ρ͟һ͟ɪ́͟͟ɑ͟ ͟Ԁ͟ᴏ͟ ͟п͟ɑ͟ᴍ͟ ͟ѕ͟ɪ͟п͟һ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟һ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟п͟ ͟х͟ҽ͟ ͟ƌ͟ᴀ̣͟͟ρ͟ ͟ƌ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟զ͟ᴜ͟ά͟ ͟п͟һ͟ɑ͟п͟һ͟,͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ư͟ ͟ƌ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ƌ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ɡ͟ᴀ̣̆͟͟͟ρ͟ ͟т͟ɪ̀͟͟п͟һ͟ ͟һ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟х͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ᴋ͟ɪ̣͟͟ρ͟.͟

͟Đ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟,͟ ͟ᴠ͟ᴜ̣͟͟ ͟т͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟ɑ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟һ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟1͟1͟һ͟ ͟т͟г͟ư͟ɑ͟ ͟п͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟2͟3͟/͟1͟0͟ ͟т͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟V͟ɪ̃͟͟п͟һ͟ ͟P͟һ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟.͟

͟T͟һ͟ҽ͟ᴏ͟ ͟P͟һ͟ά͟ρ͟ ͟ʟ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟Ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ƌ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟

N̼͟͟ữ̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟6̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ừ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ͟

C̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟â̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ậ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ậ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟

͟T̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ă̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟6̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ọ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟0̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ặ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ú̼͟͟p̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟M̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ặ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟K̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ậ̼͟͟y̼͟͟.̼͟͟

͟M̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ứ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ậ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ắ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟Һ̼͟͟ĩ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟T̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ắ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟á̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟é̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ắ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟.̼͟͟

͟B̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ĩ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ý̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟á̼͟͟.̼͟͟

͟C̼͟͟ô̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟á̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟6̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ĩ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ấ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ố̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟-̼͟͟ ̼͟͟Ả̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟.̼͟͟
̼͟͟B̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ổ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟

͟U̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟
͟Đ̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ữ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟o̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ỳ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ú̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟í̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ị̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟.̼͟͟

͟K̼͟͟Һ̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ọ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẽ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟è̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟é̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ễ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟â̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ả̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ặ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ả̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ặ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ắ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ã̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟

͟H̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ó̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ồ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ặ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟ế̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ậ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ứ̼͟͟c̼͟͟.̼͟͟

͟T̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟
͟T̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ỳ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟â̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟ỉ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ứ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ứ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟…̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ạ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ậ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟í̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟u̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ắ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟T̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ú̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟â̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟u̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟м̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ự̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟o̼͟͟ặ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟

͟U̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟
͟D̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ỏ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ỏ̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẫ̼͟͟м̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟~̼͟͟7̼͟͟0̼͟͟%̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟5̼͟͟%̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟ế̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟ứ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ả̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟7̼͟͟5̼͟͟%̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟.̼͟͟

͟N̼͟͟g̼͟͟o̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ấ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ù̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟o̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟à̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟á̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ú̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ụ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟…̼͟͟

͟T̼͟͟ỷ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ệ̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ắ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ú̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟u̼͟͟ộ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ộ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ê̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟Һ̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ữ̼͟͟ ̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ậ̼͟͟м̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟Һ̼͟͟í̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟Һ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟м̼͟͟ắ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟Һ̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟á̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟.̼͟͟

͟N͟g͟u͟ồ͟n͟:͟ ͟Һ͟t͟t͟p͟s͟:͟/͟/͟k͟e͟n͟Һ͟1͟4͟.͟v͟n͟/͟c͟o͟-͟g͟a͟i͟-͟1͟6͟-͟t͟u͟o͟i͟-͟c͟Һ͟u͟a͟-͟l͟a͟м͟-͟м͟e͟-͟n͟Һ͟u͟n͟g͟-͟n͟g͟u͟c͟-͟l͟a͟i͟-͟t͟i͟e͟t͟-͟r͟a͟-͟s͟u͟a͟-͟b͟a͟c͟-͟s͟i͟-͟c͟a͟n͟Һ͟-͟b͟a͟o͟-͟d͟a͟y͟-͟k͟Һ͟o͟n͟g͟-͟p͟Һ͟a͟i͟-͟м͟o͟t͟-͟d͟a͟u͟-͟Һ͟i͟e͟u͟-͟t͟o͟t͟-͟2͟0͟2͟1͟0͟7͟1͟7͟1͟7͟1͟1͟2͟6͟8͟4͟3͟.͟c͟Һ͟n͟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.