T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼

V̼ì̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ “̼X̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼”̼n̼ặ̼c̼ ̼n̼ô̼”̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼”̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼n̼ô̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼a̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼.̼ ̼”̼C̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼o̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼í̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼o̼ẻ̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼:̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ế̼!̼?̼”̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ò̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ù̼a̼ ̼d̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼P̼/̼S̼:̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ắ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼”̼.̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼̼ L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼’̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼’̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼…̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼oxy.

Ngoài ̼r̼a̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼y̼d̼r̼o̼,̼ ̼c̼a̼r̼b̼o̼n̼i̼c̼,̼ ̼m̼e̼t̼a̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼í̼ ̼H̼2̼S̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼a̼m̼o̼n̼i̼a̼c̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼H̼2̼S̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼m̼ù̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼
Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼t̼r̼e̼-̼n̼g̼a̼t̼-̼x̼i̼u̼-̼p̼h̼a̼i̼-̼c̼a̼p̼-̼c̼u̼u̼-̼v̼i̼-̼b̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼y̼e̼u̼-̼t̼r̼u̼m̼-̼c̼h̼a̼n̼-̼x̼i̼-̼h̼o̼i̼-̼v̼a̼y̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼h̼u̼-̼x̼i̼-̼h̼o̼i̼-̼d̼o̼c̼-̼n̼h̼u̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼o̼-̼2̼0̼1̼9̼0̼8̼0̼3̼1̼0̼5̼3̼3̼2̼2̼1̼9̼.̼c̼h̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.