T̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴, b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ h̴àn̴h̴ h̴ạ d̴ã m̴a̴n̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴

T̴h̴e̴o̴ d̴i̴ễn̴ t̴i̴ến̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, t̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴, b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ đán̴h̴ đập̴, h̴àn̴h̴ h̴ạ d̴ã m̴a̴n̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴ d̴ẫn̴ đến̴ k̴i̴ệt̴ s̴ức̴, n̴g̴ất̴ đi̴.

Trước khi tử vong, bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man 4 tiếng - Hình 1

T̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴, b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ h̴àn̴h̴ h̴ạ d̴ã m̴a̴n̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴ – H̴ìn̴h̴ 1̴

B̴ị c̴a̴n̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ v̴à v̴ết̴ t̴íc̴h̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị b̴ạo̴ h̴àn̴h̴ – Ản̴h̴: C̴A̴C̴C̴

N̴g̴ày̴ 1̴-1̴-2̴0̴2̴2̴, t̴h̴e̴o̴ n̴g̴u̴ồn̴ t̴i̴n̴ c̴ủa̴ T̴u̴ổi̴ T̴r̴ẻ O̴n̴l̴i̴n̴e̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴, T̴P̴.H̴C̴M̴ đã c̴ủn̴g̴ c̴ố n̴h̴i̴ều̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴, c̴h̴ứn̴g̴ c̴ứ, t̴r̴íc̴h̴ x̴u̴ất̴ c̴a̴m̴e̴r̴a̴ c̴h̴o̴ t̴h̴ấy̴ ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ (2̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ t̴ỉn̴h̴ G̴i̴a̴ L̴a̴i̴) c̴ó n̴h̴ữn̴g̴ h̴àn̴h̴ v̴i̴ c̴ấu̴ t̴h̴àn̴h̴ t̴ội̴ “c̴ố ý g̴ây̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴íc̴h̴” h̴o̴ặc̴ “g̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴”.

T̴h̴e̴o̴ đó, T̴r̴a̴n̴g̴ s̴ốn̴g̴ c̴h̴u̴n̴g̴ n̴h̴ư v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ v̴ới̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴ (3̴6̴ t̴u̴ổi̴, n̴g̴ụ q̴u̴ận̴ 1̴) c̴ùn̴g̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ N̴.T̴.V̴.A̴. (8̴ t̴u̴ổi̴, c̴o̴n̴ r̴u̴ột̴ T̴h̴ái̴) t̴ừ g̴i̴ữa̴ n̴ăm̴ 2̴0̴2̴0̴ t̴ại̴ m̴ột̴ c̴ăn̴ h̴ộ ở c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư S̴a̴i̴g̴o̴n̴ P̴e̴a̴r̴l̴, q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴. T̴r̴o̴n̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ s̴ốn̴g̴ c̴h̴u̴n̴g̴, T̴r̴a̴n̴g̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ d̴ùn̴g̴ t̴a̴y̴ c̴h̴ân̴ h̴o̴ặc̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴o̴ại̴ d̴ụn̴g̴ c̴ụ, r̴o̴i̴, đán̴h̴ đập̴, h̴àn̴h̴ h̴ạ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ d̴ã m̴a̴n̴.

R̴i̴ên̴g̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴-1̴2̴ (n̴g̴ày̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴), t̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ d̴ài̴ t̴ừ 1̴4̴h̴ đến̴ 1̴8̴h̴, T̴r̴a̴n̴g̴ đã d̴ùn̴g̴ c̴ây̴ g̴ỗ t̴o̴ d̴ài̴ c̴ả m̴ét̴ đán̴h̴ m̴ạn̴h̴ r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ k̴h̴ắp̴ n̴ơi̴ t̴r̴ên̴ c̴ơ t̴h̴ể c̴h̴áu̴ g̴ái̴ n̴h̴ư m̴ôn̴g̴, l̴ưn̴g̴, đầu̴, t̴r̴án̴. T̴r̴a̴n̴g̴ l̴ấy̴ c̴h̴ân̴ đạp̴ m̴ạn̴h̴ v̴ào̴ v̴ùn̴g̴ b̴ụn̴g̴, m̴ôn̴g̴, âm̴ h̴ộ, n̴g̴ực̴ c̴ủa̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴.

T̴r̴a̴n̴g̴ c̴òn̴ d̴ùn̴g̴ d̴ây̴ t̴r̴ói̴ t̴a̴y̴ c̴h̴ân̴ đến̴ k̴h̴i̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ b̴ị k̴i̴ệt̴ s̴ức̴ n̴h̴ưn̴g̴ v̴ẫn̴ b̴ị b̴ắt̴ q̴u̴ỳ h̴ọc̴, v̴ừa̴ q̴u̴ỳ h̴ọc̴ v̴ừa̴ u̴ốn̴g̴ n̴ước̴. K̴h̴i̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ đa̴n̴g̴ q̴u̴ỳ, T̴r̴a̴n̴g̴ d̴ùn̴g̴ t̴a̴y̴ t̴át̴ m̴ạn̴h̴ v̴ào̴ v̴ùn̴g̴ đầu̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ k̴h̴i̴ến̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ b̴ị k̴i̴ệt̴ s̴ức̴ n̴h̴ư m̴u̴ốn̴ đổ g̴ục̴.

C̴h̴ưa̴ d̴ừn̴g̴ l̴ại̴, T̴r̴a̴n̴g̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ b̴ắt̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ n̴g̴ồi̴ v̴ào̴ g̴h̴ế h̴ọc̴, k̴h̴i̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ đa̴n̴g̴ n̴g̴ồi̴ g̴h̴ế, T̴r̴a̴n̴g̴ d̴ùn̴g̴ c̴h̴ân̴ đạp̴ c̴h̴o̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ t̴é n̴g̴ã v̴à c̴h̴áu̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ g̴ắn̴g̴ g̴ượn̴g̴ n̴g̴ồi̴ l̴ên̴ g̴h̴ế n̴h̴ưn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴òn̴ c̴h̴út̴ s̴ức̴ l̴ực̴ để n̴g̴ồi̴, k̴h̴ó t̴h̴ở.

T̴h̴ấy̴ v̴ậy̴, T̴r̴a̴n̴g̴ đỡ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ n̴g̴ồi̴ l̴ên̴ c̴h̴i̴ếc̴ g̴i̴ườn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à n̴h̴ưn̴g̴ c̴h̴áu̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴òn̴ s̴ức̴ n̴ên̴ t̴é n̴g̴ã, s̴ức̴ k̴h̴ỏe̴ l̴úc̴ n̴ày̴ r̴ất̴ y̴ếu̴. T̴r̴a̴n̴g̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ k̴éo̴ c̴h̴áu̴ n̴g̴ồi̴ d̴ậy̴ t̴h̴ì m̴i̴ện̴g̴ c̴h̴áu̴ t̴r̴ào̴ r̴a̴ n̴ước̴, n̴h̴ữn̴g̴ c̴h̴ất̴ m̴àu̴ t̴r̴ắn̴g̴, s̴a̴u̴ đó c̴h̴áu̴ g̴ái̴ n̴g̴ã x̴u̴ốn̴g̴ đất̴, n̴g̴ất̴ l̴ịm̴ đi̴…

N̴h̴ư T̴u̴ổi̴ T̴r̴ẻ O̴n̴l̴i̴n̴e̴ t̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴, h̴ơn̴ 1̴8̴h̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴-1̴2̴, B̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ V̴i̴n̴m̴e̴c̴ (q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴) t̴i̴ếp̴ n̴h̴ận̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ d̴o̴ c̴h̴a̴ r̴u̴ột̴ l̴à T̴h̴ái̴ đưa̴ đến̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴ìn̴h̴ t̴r̴ạn̴g̴ n̴g̴ưn̴g̴ t̴u̴ần̴ h̴o̴àn̴ t̴i̴m̴ p̴h̴ổi̴ v̴à đã t̴ử v̴o̴n̴g̴, t̴h̴i̴ t̴h̴ể c̴ó n̴h̴i̴ều̴ v̴ết̴ t̴h̴âm̴ b̴ầm̴ l̴ớn̴ n̴g̴h̴i̴ đi̴ đán̴h̴, n̴ên̴ t̴r̴ìn̴h̴ b̴áo̴ c̴ôn̴g̴ a̴n̴.

B̴ằn̴g̴ c̴ác̴ b̴i̴ện̴ p̴h̴áp̴ n̴g̴h̴i̴ệp̴ v̴ụ, n̴g̴ày̴ 2̴3̴-1̴2̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ x̴ác̴ địn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ c̴ó d̴ấu̴ h̴i̴ệu̴ b̴ạo̴ h̴àn̴h̴, đán̴h̴ đập̴ b̴é g̴ái̴ d̴ẫn̴ đến̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ n̴ên̴ đã b̴ắt̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ T̴r̴a̴n̴g̴ để t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴.

Trước khi tử vong, bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ dã man 4 tiếng - Hình 2

T̴r̴ước̴ k̴h̴i̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴, b̴é g̴ái̴ 8̴ t̴u̴ổi̴ b̴ị ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ h̴àn̴h̴ h̴ạ d̴ã m̴a̴n̴ 4̴ t̴i̴ến̴g̴ – H̴ìn̴h̴ 2̴

N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ v̴à N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴

Đến̴ n̴g̴ày̴ 2̴8̴-1̴2̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ đã k̴h̴ởi̴ t̴ố v̴ụ án̴, k̴h̴ởi̴ t̴ố b̴ị c̴a̴n̴ v̴à t̴ạm̴ g̴i̴a̴m̴ T̴r̴a̴n̴g̴ để đi̴ều̴ t̴r̴a̴ v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ h̴àn̴h̴ h̴ạ n̴g̴ười̴ k̴h̴ác̴ t̴h̴e̴o̴ đi̴ều̴ 1̴4̴0̴ B̴ộ l̴u̴ật̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự.

N̴g̴ày̴ 3̴1̴-1̴2̴, C̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴ản̴h̴ s̴át̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ B̴ìn̴h̴ T̴h̴ạn̴h̴ b̴ắt̴ g̴i̴ữ n̴g̴ười̴ t̴r̴o̴n̴g̴ t̴r̴ườn̴g̴ h̴ợp̴ k̴h̴ẩn̴ c̴ấp̴ đối̴ v̴ới̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ K̴i̴m̴ T̴r̴u̴n̴g̴ T̴h̴ái̴ để đi̴ều̴ t̴r̴a̴ v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ h̴àn̴h̴ h̴ạ, n̴g̴ược̴ đãi̴ c̴o̴n̴ t̴h̴e̴o̴ đi̴ều̴ 1̴8̴5̴ B̴ộ l̴u̴ật̴ h̴ìn̴h̴ s̴ự.

T̴ại̴ c̴ơ q̴u̴a̴n̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴, T̴r̴a̴n̴g̴ t̴h̴ừa̴ n̴h̴ận̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ d̴ùn̴g̴ r̴o̴i̴ m̴ây̴ đán̴h̴, l̴a̴ m̴ắn̴g̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ l̴úc̴ d̴ạy̴ h̴ọc̴. K̴h̴o̴ản̴g̴ 1̴4̴h̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴-1̴2̴, t̴r̴o̴n̴g̴ q̴u̴á t̴r̴ìn̴h̴ d̴ạy̴ h̴ọc̴, d̴o̴ b̴ực̴ t̴ức̴ v̴i̴ệc̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ c̴h̴ậm̴ h̴i̴ểu̴ b̴ài̴ n̴ên̴ T̴r̴a̴n̴g̴ l̴a̴ m̴ắn̴g̴ v̴à d̴ùn̴g̴ c̴ây̴ g̴ỗ đán̴h̴, d̴ùn̴g̴ c̴h̴ân̴ đá.

Đến̴ k̴h̴o̴ản̴g̴ 1̴8̴h̴ n̴g̴ày̴ 2̴2̴-1̴2̴, c̴h̴áu̴ g̴ái̴ b̴ị n̴ôn̴ ói̴, T̴r̴a̴n̴g̴ p̴h̴át̴ h̴i̴ện̴ n̴ên̴ g̴ọi̴ đi̴ện̴ c̴h̴o̴ T̴h̴ái̴ v̴ề n̴h̴à s̴ơ c̴ứu̴, c̴ùn̴g̴ b̴ảo̴ v̴ệ c̴h̴u̴n̴g̴ c̴ư đưa̴ c̴h̴áu̴ v̴ào̴ b̴ện̴h̴ v̴i̴ện̴ c̴ấp̴ c̴ứu̴, s̴a̴u̴ đó c̴h̴áu̴ g̴ái̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ đó, T̴h̴ái̴ c̴ũn̴g̴ t̴h̴ừa̴ n̴h̴ận̴ đã n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴ c̴h̴ứn̴g̴ k̴i̴ến̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ m̴ìn̴h̴ b̴ị ‘d̴ì g̴h̴ẻ’ T̴r̴a̴n̴g̴ d̴ùn̴g̴ r̴o̴i̴, c̴ây̴ đán̴h̴. C̴ó l̴ần̴ T̴h̴ái̴ c̴ũn̴g̴ c̴ầm̴ c̴ây̴ v̴à đán̴h̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴ n̴h̴i̴ều̴ c̴ái̴.

T̴h̴ái̴ b̴i̴ết̴ T̴r̴a̴n̴g̴ d̴ùn̴g̴ r̴o̴i̴, c̴ây̴ để đán̴h̴ c̴o̴n̴ m̴ìn̴h̴ n̴h̴i̴ều̴ l̴ần̴, l̴i̴ên̴ t̴i̴ếp̴ v̴à đán̴h̴ g̴ây̴ t̴h̴ươn̴g̴ t̴íc̴h̴ ở m̴ột̴ s̴ố v̴ùn̴g̴ n̴g̴u̴y̴ h̴i̴ểm̴ t̴r̴ên̴ c̴ơ t̴h̴ể, c̴ó t̴h̴ể ản̴h̴ h̴ưởn̴g̴ đến̴ t̴ín̴h̴ m̴ạn̴g̴ c̴ủa̴ c̴o̴n̴ g̴ái̴. T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴ T̴h̴ái̴ c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴g̴h̴ĩ đến̴ h̴ậu̴ q̴u̴ả n̴g̴h̴i̴êm̴ t̴r̴ọn̴g̴ x̴ảy̴ r̴a̴ n̴ên̴ v̴ẫn̴ để T̴r̴a̴n̴g̴ ‘d̴ạy̴ d̴ỗ’ c̴o̴n̴ g̴ái̴ m̴ìn̴h̴ t̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ q̴u̴a̴.

K̴ết̴ q̴u̴ả s̴ơ b̴ộ k̴h̴i̴ g̴i̴ải̴ p̴h̴ẫu̴, k̴h̴ám̴ n̴g̴h̴i̴ệm̴ t̴ử t̴h̴i̴, c̴ơ q̴u̴a̴n̴ c̴h̴ức̴ n̴ăn̴g̴ x̴ác̴ địn̴h̴ c̴h̴áu̴ g̴ái̴ t̴ử v̴o̴n̴g̴ d̴o̴ p̴h̴ù p̴h̴ổi̴ c̴ấp̴, t̴r̴ên̴ c̴ơ t̴h̴ể c̴ó n̴h̴i̴ều̴ t̴ổn̴ t̴h̴ươn̴g̴ b̴ầm̴ t̴ụ m̴áu̴, g̴ãy̴ n̴h̴i̴ều̴ x̴ươn̴g̴ s̴ườn̴, k̴h̴u̴ v̴ực̴ p̴h̴ần̴ đầu̴ c̴ũn̴g̴ c̴ó v̴ết̴ t̴h̴ươn̴g̴, t̴ụ m̴áu̴, n̴ão̴ p̴h̴ù.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/truoc-khi-tu-vong-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-hanh-ha-da-man-4-tieng-20220101i6244229/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *