T̲r̲ước̲ c̲ái̲ c̲h̲.ết̲ đ.a̲u̲ đ.ớn̲ c̲ủa̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲,

T̲r̲ước̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ đa̲u̲ đớn̲ c̲ủa̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲, n̲g̲ười̲ d̲ì c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ m̲ấy̲ n̲ăm̲ g̲ần̲ đây̲, T̲h̲u̲y̲ết̲ s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲ả, l̲ại̲ t̲o̲àn̲ c̲ặp̲ k̲è v̲ới̲ ‘t̲r̲ẻ c̲o̲n̲’.

T̲r̲ước̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ đa̲u̲ đớn̲ c̲ủa̲ đứa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲, n̲g̲ười̲ d̲ì c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ m̲ấy̲ n̲ăm̲ g̲ần̲ đây̲, T̲h̲u̲y̲ết̲ s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲ả, l̲ại̲ t̲o̲àn̲ c̲ặp̲ k̲è v̲ới̲ ‘t̲r̲ẻ c̲o̲n̲’.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲h̲ n̲g̲ày̲ 4/5̲, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đưa̲ q̲u̲ần̲ áo̲ r̲a̲ h̲àn̲h̲ l̲a̲n̲g̲ p̲h̲ơi̲. L̲úc̲ đến̲ g̲ần̲ p̲h̲òn̲g̲ T̲h̲u̲y̲ết̲, n̲g̲ửi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ h̲ôi̲ b̲ốc̲ l̲ên̲ n̲ồn̲g̲ n̲ặc̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ủ n̲h̲à t̲r̲ọ.

Cô gái chết lõa thể ở phòng trọ

K̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đến̲, c̲ửa̲ p̲h̲òn̲g̲ v̲ừa̲ m̲ở, m̲ùi̲ h̲ôi̲ x̲ộc̲ t̲h̲ẳn̲g̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à c̲h̲ị Đặn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲u̲y̲ết̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲3̲, q̲u̲ê h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ S̲ơn̲, N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲; t̲ạm̲ t̲r̲ú k̲h̲u̲ p̲h̲ố 6̲, L̲o̲n̲g̲ B̲ìn̲h̲, B̲i̲ên̲ H̲òa̲, Đồn̲g̲ N̲a̲i̲). N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế l̲õa̲ t̲h̲ể ở p̲h̲òn̲g̲ t̲ắm̲, t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ đâm̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲ắt̲ đầu̲ p̲h̲ân̲ h̲ủy̲.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲u̲ g̲i̲ữ 2̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲, m̲ột̲ c̲u̲ốn̲ v̲ở h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ó d̲òn̲g̲ c̲h̲ữ: “X̲i̲n̲ l̲ỗi̲, t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ốn̲ c̲h̲ạy̲. T̲ôi̲ s̲ẽ c̲h̲ết̲ c̲ùn̲g̲ c̲ô ấy̲ ở m̲ột̲ n̲ơi̲ n̲ào̲ đó”. K̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ết̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲ đó. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ l̲à s̲u̲y̲ h̲ô h̲ấp̲, m̲ất̲ m̲áu̲ b̲ởi̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ùn̲g̲ c̲ổ.

C̲h̲ủ n̲h̲à t̲r̲ọ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲ên̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ B̲á D̲u̲ẩn̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲8̲8̲, q̲u̲ê h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ T̲h̲àn̲h̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲). C̲ác̲h̲ đây̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲ t̲h̲án̲g̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ đến̲ t̲h̲u̲ê p̲h̲òn̲g̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲. T̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ g̲i̲à d̲ặn̲ h̲ơn̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲i̲ết̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ên̲ c̲h̲ủ n̲h̲à n̲g̲ần̲ n̲g̲ừ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲u̲ê t̲h̲ì c̲ô g̲ái̲ n̲ói̲ h̲ọ đã đăn̲g̲ k̲ý k̲ết̲ h̲ôn̲. S̲a̲u̲ n̲ày̲ h̲ọ m̲ới̲ b̲i̲ết̲, h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ỉ l̲à b̲ồ b̲ịc̲h̲, s̲o̲n̲g̲ t̲h̲ấy̲ D̲u̲ẩn̲ ít̲ n̲ói̲, k̲h̲ôn̲g̲ h̲út̲ t̲h̲u̲ốc̲, r̲ượu̲ c̲h̲è, m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲á y̲ên̲ t̲âm̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲ n̲a̲y̲, c̲ặp̲ đôi̲ n̲ày̲ h̲a̲y̲ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲ v̲ề c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲i̲ền̲ b̲ạc̲. H̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, b̲a̲ h̲ôm̲ t̲r̲ước̲, h̲ơn̲ n̲ửa̲ đêm̲ v̲ẫn̲ n̲g̲h̲e̲ h̲ọ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲ ầm̲ ầm̲ k̲h̲i̲ến̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ p̲h̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở, r̲ồi̲ c̲ô g̲ái̲ k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở. K̲ể t̲ừ đó k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ t̲h̲ấy̲ “v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲” n̲ày̲ n̲ữa̲.

X̲ác̲ địn̲h̲ đây̲ l̲à án̲ m̲ạn̲g̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲ể d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲ìn̲h̲ ái̲, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ B̲á D̲u̲ẩn̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ D̲u̲ẩn̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ.

D̲ì n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲ể, T̲h̲u̲y̲ết̲ l̲à c̲h̲ị c̲ả t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó b̲a̲ c̲h̲ị e̲m̲, k̲i̲n̲h̲ t̲ế b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, s̲ốn̲g̲ h̲òa̲ t̲h̲u̲ận̲. M̲ẹ c̲ô m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 8̲ n̲ăm̲, c̲h̲a̲ đi̲ b̲ước̲ n̲ữa̲. C̲h̲ồn̲g̲ T̲h̲u̲y̲ết̲ l̲àm̲ l̲ái̲ x̲e̲, h̲ọ q̲u̲e̲n̲ n̲h̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ả h̲a̲i̲ v̲ào̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ l̲àm̲ ăn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ưới̲ t̲h̲ì v̲ề q̲u̲ê c̲h̲ồn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲.

D̲ì n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲áu̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó q̲u̲á k̲h̲ứ b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲ả.

N̲ăm̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ T̲h̲u̲y̲ết̲ l̲ên̲ b̲ốn̲ t̲u̲ổi̲, c̲ô v̲ào̲ Đồn̲g̲ N̲a̲i̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲. H̲a̲i̲ d̲ì c̲h̲áu̲ ở c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ p̲h̲òn̲g̲. N̲g̲ười̲ d̲ì t̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲e̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲a̲n̲ t̲h̲ở c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲ôn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲. C̲h̲ồn̲g̲ c̲ó b̲ồ, T̲h̲u̲y̲ết̲ c̲h̲án̲, c̲ũn̲g̲ “ăn̲ n̲e̲m̲” để t̲r̲ả đũa̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, b̲a̲n̲ đầu̲ l̲à “t̲r̲ả t̲h̲ù” c̲h̲ồn̲g̲, s̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲ô n̲g̲h̲i̲ện̲ t̲ìn̲h̲ ái̲ “n̲g̲o̲ài̲ l̲u̲ồn̲g̲”, l̲a̲o̲ v̲ào̲ “c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ l̲ạ” n̲h̲ư c̲o̲n̲ t̲h̲i̲êu̲ t̲h̲ân̲. C̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ l̲ăn̲g̲ n̲h̲ăn̲g̲ c̲h̲ẳn̲g̲ m̲ấy̲ c̲h̲ốc̲ đến̲ t̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲.

S̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲ x̲u̲n̲g̲ đột̲, h̲ọ đưa̲ đơn̲ r̲a̲ t̲òa̲ l̲y̲ d̲ị. K̲h̲i̲ t̲r̲át̲ t̲òa̲ c̲h̲ưa̲ k̲ịp̲ đến̲ n̲ơi̲, c̲h̲ồn̲g̲ c̲ô đã b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ì t̲ội̲ T̲àn̲g̲ t̲r̲ữ v̲à s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲ất̲ m̲a̲ t̲úy̲. C̲h̲án̲ n̲ản̲, c̲ô để c̲o̲n̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲. B̲a̲n̲ đầu̲ c̲ô ở c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ d̲ì, s̲a̲u̲ đó d̲ọn̲ r̲a̲ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ì, c̲h̲áu̲ g̲ái̲ d̲ọn̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ d̲o̲ m̲u̲ốn̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲, p̲h̲ần̲ n̲ữa̲ d̲o̲ d̲ì c̲h̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲. “T̲ừ l̲úc̲ v̲ào̲ N̲a̲m̲, T̲h̲u̲y̲ết̲ s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ b̲u̲ôn̲g̲ t̲h̲ả̲, n̲a̲y̲ c̲ặp̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲, m̲a̲i̲ c̲ặp̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, l̲ại̲ c̲ặp̲ t̲o̲àn̲ t̲r̲ẻ c̲o̲n̲. Đã t̲h̲ế k̲h̲ôn̲g̲ l̲o̲ l̲àm̲ ăn̲, n̲a̲y̲ l̲àm̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ n̲ày̲, m̲a̲i̲ đã n̲h̲ảy̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ k̲h̲ác̲, k̲h̲u̲y̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ịu̲ n̲g̲h̲e̲”, n̲g̲ười̲ d̲ì b̲u̲ồn̲ r̲ầu̲.

N̲h̲i̲ều̲ h̲ôm̲ n̲ằm̲ t̲âm̲ s̲ự, d̲ì k̲h̲u̲y̲ên̲ c̲h̲áu̲ n̲ên̲ n̲ối̲ l̲ại̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲: “C̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲áu̲ t̲u̲y̲ đán̲g̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ b̲i̲ết̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲, c̲òn̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đến̲ s̲a̲u̲ n̲ày̲ c̲h̲ỉ v̲ì h̲a̲m̲ v̲u̲i̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲ìm̲ c̲ảm̲ g̲i̲ác̲ l̲ạ, n̲g̲ười̲ l̲ại̲ q̲u̲á t̲r̲ẻ c̲o̲n̲, đến̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ ổn̲ địn̲h̲, l̲àm̲ s̲a̲o̲ l̲o̲ c̲h̲o̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲”. Đứa̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ c̲h̲ỉ c̲ười̲ b̲ảo̲, c̲h̲ỉ c̲ặp̲ b̲ồ c̲h̲o̲ v̲u̲i̲ v̲à để m̲o̲i̲ t̲i̲ền̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ì, T̲h̲u̲y̲ết̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ y̲êu̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ó h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ật̲ l̲òn̲g̲ h̲ơn̲ c̲ả l̲à D̲u̲ẩn̲ v̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ước̲ đó, đều̲ t̲r̲ẻ h̲ơn̲ T̲h̲u̲y̲ết̲ 3̲-4̲ t̲u̲ổi̲, r̲ất̲ y̲êu̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲u̲n̲g̲ p̲h̲ụn̲g̲ c̲ô. C̲ặp̲ để c̲h̲ơi̲ b̲ời̲, n̲ên̲ k̲h̲i̲ g̲ặp̲ D̲u̲ẩn̲, T̲h̲u̲y̲ết̲ “đá” n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ c̲ũ, m̲ặc̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ v̲a̲n̲ x̲i̲n̲ n̲ối̲ l̲ại̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲. C̲ặp̲ đôi̲ n̲ày̲ t̲h̲u̲ê p̲h̲ò̲n̲g̲ t̲r̲o̲̣ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲.

N̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ c̲h̲áu̲ m̲ìn̲h̲ b̲i̲̣ g̲i̲ết̲, k̲ẻ t̲ìn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à D̲u̲ẩn̲, n̲g̲ười̲ d̲ì r̲ất̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ì D̲u̲ẩn̲ y̲êu̲ đến̲ p̲h̲ục̲ t̲ùn̲g̲ T̲h̲u̲y̲ết̲. L̲ươn̲g̲ b̲ổn̲g̲ c̲ậu̲ t̲a̲ đưa̲ h̲ết̲ c̲h̲o̲ T̲h̲u̲y̲ết̲ g̲i̲ữ, b̲ị n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ c̲h̲ửi̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ c̲ãi̲ l̲ại̲ m̲ột̲ c̲âu̲. “T̲ôi̲ c̲h̲ỉ t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ m̲ìn̲h̲ đán̲h̲ n̲ó (ý n̲ói̲ D̲u̲ẩn̲) x̲ây̲ x̲ước̲ h̲ết̲ m̲ặt̲ m̲ày̲, c̲h̲ứ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ấy̲ n̲ó đán̲h̲ T̲h̲u̲y̲ết̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ”, n̲g̲ười̲ d̲ì n̲ói̲.

Ôn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲à t̲r̲ọ v̲à h̲àn̲g̲ x̲óm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ l̲à D̲u̲ẩn̲, b̲ởi̲ s̲án̲g̲ h̲ôm̲ đó t̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ đi̲ r̲a̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ án̲ m̲ạn̲g̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ t̲ừ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲ìn̲h̲ ái̲, t̲i̲ền̲ b̲ạc̲.

M̲ột̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ k̲ể: “K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲h̲ n̲g̲ày̲ 5̲/5̲, t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ t̲h̲ì g̲i̲ật̲ m̲ìn̲h̲ v̲ì t̲i̲ến̲g̲ l̲a̲ h̲ét̲ l̲i̲ên̲ h̲ồi̲ t̲ừ p̲h̲òn̲g̲ c̲u̲ối̲ v̲ọn̲g̲ l̲ên̲. T̲ôi̲ p̲h̲ải̲ x̲u̲ốn̲g̲ g̲õ c̲ửa̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ i̲m̲ l̲ặn̲g̲ để m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲, T̲h̲u̲y̲ết̲ m̲ở c̲ửa̲ r̲a̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲ b̲i̲ết̲ r̲ồi̲, s̲a̲u̲ đó đón̲g̲ c̲ửa̲ l̲ại̲. L̲úc̲ đó đầu̲ t̲óc̲ c̲ô ấy̲ b̲ù x̲ù n̲h̲ư v̲ừa̲ v̲ật̲ l̲ộn̲ x̲o̲n̲g̲. M̲ột̲ l̲úc̲ s̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲a̲ h̲ét̲ l̲ại̲ v̲ọn̲g̲ l̲ên̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲h̲ỏ h̲ơn̲, t̲i̲ếp̲ t̲h̲e̲o̲ l̲à t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ c̲ủa̲ T̲h̲u̲y̲ết̲. T̲ưởn̲g̲ h̲ọ c̲ãi̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư m̲ấy̲ l̲ần̲ t̲r̲ước̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ để ý, c̲ũn̲g̲ t̲ừ đó k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ h̲ọ”.

H̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲à h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲ủa̲ v̲ụ án̲ n̲ày̲.

T̲h̲e̲o̲ X̲a̲ L̲ộ P̲h̲áp̲ L̲u̲ật̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.