T̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲õi̲ v̲ô h̲ìn̲h̲

T̲ừ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ v̲ô d̲a̲n̲h̲, c̲h̲ị đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ n̲h̲ân̲ v̲ật̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ t̲ọa̲ đàm̲ ở H̲à N̲ội̲, c̲ác̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ “C̲h̲u̲y̲ện̲ l̲ạ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲” t̲r̲ên̲ Đài̲ T̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲; l̲à đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ được̲ c̲ác̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế v̲à Đài̲ T̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲, N̲h̲ật̲ B̲ản̲, Đức̲… m̲ời̲ r̲a̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ k̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, được̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ v̲ề k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ c̲ủa̲ “N̲g̲ười̲ b̲a̲ m̲ắt̲”…

T̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ “k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ t̲i̲n̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲i̲n̲”

C̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ v̲ới̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đọc̲ được̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ịt̲ k̲ín̲ m̲ắt̲ (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ n̲g̲u̲o̲i̲l̲a̲o̲d̲o̲n̲g̲.c̲o̲m̲)
C̲h̲o̲ đến̲ n̲a̲y̲, t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ đã t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ m̲ột̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ “k̲h̲ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ t̲i̲n̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ải̲ t̲i̲n̲” d̲ù k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ đại̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể l̲ý g̲i̲ải̲ được̲.

K̲h̲ôn̲g̲ m̲ột̲ a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ưởn̲g̲ t̲ượn̲g̲ được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ g̲i̲ản̲ d̲ị, d̲ịu̲ d̲àn̲g̲, k̲h̲i̲êm̲ t̲ốn̲, s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à đơn̲ s̲ơ n̲ép̲ d̲ưới̲ m̲ản̲g̲ x̲a̲n̲h̲ c̲ây̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ đồi̲ n̲úi̲ t̲ỉn̲h̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, l̲ại̲ c̲ó n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ b̲í ẩn̲, v̲ượt̲ x̲a̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ “n̲g̲ười̲ t̲r̲ần̲ m̲ắt̲ t̲h̲ịt̲” k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ v̲à t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲ực̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲, t̲h̲án̲ p̲h̲ục̲.

Đối̲ v̲ới̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ đại̲, đó l̲à m̲ột̲ m̲àn̲ s̲ươn̲g̲ m̲ù d̲ày̲ đặc̲. K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ đại̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ìm̲ đâu̲ r̲a̲ c̲ăn̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲í ẩn̲ đó, m̲à c̲h̲ỉ c̲ó t̲h̲ể l̲ý g̲i̲ải̲ đó l̲à h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ s̲i̲êu̲ n̲h̲i̲ên̲.

N̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ c̲ổ đại̲ l̲ại̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ đi̲ều̲ đó m̲ột̲ c̲ác̲h̲ d̲ễ d̲àn̲g̲.

S̲ự x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị r̲a̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ạo̲ r̲a̲ m̲ột̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲ l̲ớn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲h̲ n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ s̲a̲u̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ q̲u̲a̲ c̲ác̲h̲ ứn̲g̲ x̲ử t̲r̲ân̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲âm̲ l̲i̲n̲h̲ v̲à q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ t̲h̲ật̲ s̲ự đến̲ l̲u̲ật̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ả.

M̲ấy̲ a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể n̲h̲ìn̲ được̲ n̲ếu̲ b̲ị b̲ịt̲ k̲ín̲ h̲a̲i̲ m̲ắt̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲, s̲a̲u̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲, đã được̲ k̲ên̲h̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ N̲H̲K̲, N̲i̲p̲p̲o̲n̲ T̲V̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ g̲ọi̲ l̲à “S̲i̲êu̲ n̲h̲ân̲ 3̲ m̲ắt̲”. N̲H̲K̲, N̲i̲p̲p̲o̲n̲ T̲V̲ đã c̲ử m̲ột̲ đo̲àn̲ l̲àm̲ p̲h̲i̲m̲ đi̲ k̲h̲ắp̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ để k̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲, v̲à h̲ọ k̲ết̲ l̲u̲ận̲: “M̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ h̲àn̲h̲ t̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ k̲ết̲ n̲ối̲, n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲i̲n̲h̲ h̲ồn̲ – t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲”.

C̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ p̲h̲át̲ s̲ón̲g̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲ại̲ đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ N̲H̲K̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ (Ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲ y̲o̲u̲t̲u̲b̲e̲)
G̲ọi̲ l̲à 3̲ m̲ắt̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲ực̲ r̲a̲ c̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể đọc̲ s̲ác̲h̲ b̲ằn̲g̲ c̲ả t̲r̲án̲, m̲ũi̲ v̲à t̲h̲ái̲ d̲ươn̲g̲…

N̲ăm̲ 2̲0̲0̲6̲, m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ k̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ được̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ v̲ới̲ c̲h̲ị t̲r̲ước̲ s̲ự c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ủa̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ b̲áo̲ đài̲, t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. C̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ được̲ b̲ịt̲ k̲ín̲ m̲ắt̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ đi̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲òa̲ s̲o̲ạn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị v̲ấp̲ n̲g̲ã. C̲h̲ị q̲u̲a̲y̲ s̲ố đi̲ện̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ác̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ g̲h̲i̲ r̲a̲ m̲ẩu̲ g̲i̲ấy̲ đưa̲ c̲h̲o̲, d̲ù k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ìn̲ b̲ằn̲g̲ m̲ắt̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ị v̲ẫn̲ b̲ấm̲ đún̲g̲ s̲ố. L̲i̲ên̲ t̲ục̲ c̲ác̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ đó, c̲h̲ị s̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲ước̲ Đức̲, P̲h̲áp̲, H̲àn̲ k̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ v̲ề k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ “c̲o̲n̲ m̲ắt̲ t̲h̲ứ 3̲” v̲à đều̲ k̲h̲i̲ến̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲ạc̲.

C̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ước̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲ác̲ b̲áo̲ đài̲, t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ k̲h̲ảo̲ c̲ứu̲, p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲, g̲h̲i̲ h̲ìn̲h̲…(Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ d̲o̲i̲s̲o̲n̲g̲p̲h̲a̲p̲l̲u̲a̲t̲.c̲o̲m̲)

Đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ N̲i̲p̲p̲o̲n̲ T̲V̲ v̲à N̲H̲K̲ đã b̲a̲y̲ q̲u̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ k̲h̲ảo̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ s̲u̲ốt̲ 2̲ n̲ăm̲ v̲à m̲ời̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ q̲u̲a̲ N̲h̲ật̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ v̲à l̲ên̲ s̲ón̲g̲

t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ để t̲h̲ể h̲i̲ện̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ n̲h̲ìn̲ b̲ằn̲g̲ c̲o̲n̲ m̲ắt̲ t̲h̲ứ b̲a̲ t̲r̲ước̲ h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ t̲r̲i̲ệu̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲. (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ g̲i̲a̲o̲d̲u̲c̲t̲h̲o̲i̲d̲a̲i̲.v̲n̲)
D̲ưới̲ đây̲ l̲à v̲i̲d̲e̲o̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ N̲H̲K̲ v̲à N̲i̲p̲p̲o̲n̲ T̲V̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ t̲ìm̲ v̲ề V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, t̲ừ H̲à N̲ội̲ l̲ên̲ x̲e̲ v̲ề L̲ươn̲g̲ S̲ơn̲, H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ t̲ìm̲ đến̲ n̲ơi̲ c̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲, r̲ồi̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ác̲ p̲h̲ươn̲g̲ p̲h̲áp̲ k̲i̲ểm̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ để k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲, m̲ời̲ c̲h̲ị s̲a̲n̲g̲ t̲ận̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ để p̲h̲át̲ s̲ón̲g̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲.

M̲ới̲ đây̲, c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ c̲h̲o̲ r̲a̲ m̲ắt̲ t̲ự t̲r̲u̲y̲ện̲: T̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲õi̲ v̲ô h̲ìn̲h̲.

N̲g̲ày̲ 0̲9̲/0̲5̲/2̲0̲1̲7̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, n̲h̲à x̲u̲ất̲ b̲ản̲ F̲i̲r̲s̲t̲ N̲e̲w̲ đã c̲h̲o̲ r̲a̲ m̲ắt̲ c̲u̲ốn̲ t̲ự t̲r̲u̲y̲ện̲: T̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲õi̲ v̲ô h̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ v̲à b̲u̲ổi̲ g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲ v̲ới̲ t̲ác̲ g̲i̲ả c̲u̲ốn̲ s̲ác̲h̲. (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ g̲i̲a̲o̲d̲u̲c̲t̲h̲o̲i̲d̲a̲i̲.v̲n̲)
Đại̲ d̲i̲ện̲ n̲h̲à x̲u̲ất̲ b̲ản̲ F̲i̲r̲s̲t̲ N̲e̲w̲s̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲u̲ốn̲ s̲ác̲h̲ c̲ó q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ 5̲ n̲ăm̲, l̲à t̲ập̲ h̲ợp̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ề n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ền̲ b̲í c̲ó c̲o̲n̲ m̲ắt̲ t̲h̲ứ b̲a̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ k̲ỳ l̲ạ, k̲ết̲ n̲ối̲ v̲ới̲ c̲ác̲ l̲i̲n̲h̲ h̲ồn̲.

P̲G̲S̲ T̲S̲.N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị N̲g̲ọc̲ Q̲u̲y̲ên̲ – P̲h̲ó V̲i̲ện̲ t̲r̲ưởn̲g̲ V̲i̲ện̲ N̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ v̲à Ứn̲g̲ d̲ụn̲g̲ t̲i̲ềm̲ n̲ăn̲g̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ề s̲ự p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲à q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ t̲h̲ẩm̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ V̲i̲ện̲ đối̲ v̲ới̲ n̲h̲à n̲g̲o̲ại̲ c̲ảm̲ H̲o̲àn̲g̲ T̲h̲ị T̲h̲i̲êm̲ (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ g̲i̲a̲o̲d̲u̲c̲t̲h̲o̲i̲d̲a̲i̲.v̲n̲)

Đại̲ d̲i̲ện̲ T̲ập̲ đo̲àn̲ x̲u̲ất̲ b̲ản̲ D̲a̲h̲h̲s̲i̲n̲ (Đài̲ L̲o̲a̲n̲) v̲à S̲a̲n̲s̲h̲i̲n̲ (N̲h̲ật̲ B̲ản̲) đã c̲ó m̲ặt̲ k̲ý h̲ợp̲ đồn̲g̲ b̲ản̲ q̲u̲y̲ền̲ ấn̲ p̲h̲ẩm̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲ại̲ b̲u̲ổi̲ r̲a̲ m̲ắt̲. (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ g̲i̲a̲o̲d̲u̲c̲t̲h̲o̲i̲d̲a̲i̲.v̲n̲)

B̲ìa̲ c̲u̲ốn̲ s̲ác̲h̲ T̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ c̲õi̲ v̲ô h̲ìn̲h̲ (Ản̲h̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ g̲i̲a̲o̲d̲u̲c̲t̲h̲o̲i̲d̲a̲i̲.v̲n̲)
Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ P̲h̲ước̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ F̲i̲r̲s̲t̲ N̲e̲w̲s̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ:

“F̲i̲r̲s̲t̲ N̲e̲w̲s̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲u̲ốn̲ s̲ác̲h̲ n̲ày̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ơn̲ 5̲ n̲ăm̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ v̲ì t̲ôn̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲ín̲h̲ n̲h̲ân̲ v̲ăn̲ v̲à s̲ự t̲h̲ật̲, m̲à c̲òn̲ m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ đi̲ệp̲ q̲u̲ý g̲i̲á t̲ừ t̲ác̲ p̲h̲ẩm̲: “V̲ũ t̲r̲ụ l̲u̲ôn̲ c̲ó t̲r̲ước̲ c̲ó s̲a̲u̲ – c̲ó n̲h̲ân̲ c̲ó q̲u̲ả – k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ất̲ c̲ứ đi̲ều̲ g̲ì t̲ự n̲h̲i̲ên̲ s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ h̲a̲y̲ t̲ự n̲h̲i̲ên̲ m̲ất̲ đi̲. Đức̲ p̲h̲ước̲ – n̲g̲h̲i̲ệp̲ q̲u̲ả v̲à c̲õi̲ v̲ô h̲ìn̲h̲ l̲à c̲ó t̲h̲ật̲ – Để m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ – n̲h̲ất̲ l̲à ở V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ h̲i̲ện̲ n̲a̲y̲ – s̲ốn̲g̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲h̲ực̲, đối̲ x̲ử t̲ốt̲ v̲à b̲i̲ết̲ t̲h̲ực̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ơn̲”. B̲ởi̲ l̲ẽ v̲ũ t̲r̲ụ c̲òn̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ h̲u̲y̲ền̲ b̲í m̲à k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó đủ d̲u̲y̲ên̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ v̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲i̲ện̲ đại̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ được̲ l̲ời̲ g̲i̲ải̲ đáp̲ t̲h̲ấu̲ đáo̲ v̲ới̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ s̲i̲êu̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲ó t̲h̲ật̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ s̲o̲n̲g̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲ q̲u̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲.“

M̲ột̲ đi̲ều̲ n̲ữa̲, l̲à l̲u̲ật̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲ả v̲ô c̲ùn̲g̲ c̲o̲i̲ t̲r̲ọn̲g̲ c̲h̲ữ Đức̲, n̲ếu̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲, n̲h̲ưn̲g̲ n̲ếu̲ d̲ùn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ ấy̲ để c̲ầu̲ l̲ợi̲, c̲ầu̲ d̲a̲n̲h̲, t̲h̲ì n̲h̲ữn̲g̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ đến̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲ s̲ẽ m̲ất̲ đi̲, v̲ì V̲ũ t̲r̲ụ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ p̲h̲ép̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ D̲a̲n̲h̲ v̲à L̲ợi̲…

T̲h̲e̲o̲ Đại̲ K̲ỷ N̲g̲u̲y̲ên̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *