T̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲ủa̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ c̲ủa̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲ ở B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ìm̲ được̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ ở B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ b̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ T̲h̲ôn̲g̲, n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, n̲g̲ày̲ 5̲/5̲, đại̲ d̲i̲ện̲ B̲a̲n̲ D̲ân̲ t̲ộc̲ v̲à T̲ôn̲ g̲i̲áo̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, S̲ở L̲a̲o̲ độn̲g̲ – T̲h̲ươn̲g̲ b̲i̲n̲h̲ v̲à X̲ã h̲ội̲ t̲ỉn̲h̲ đã đến̲ t̲ận̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ (n̲g̲ụ x̲ã V̲ĩn̲h̲ H̲ậu̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) để t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ.

Được̲ b̲i̲ết̲, s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ n̲a̲y̲, a̲n̲h̲ L̲âm̲ C̲òn̲ l̲à c̲h̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲.T̲.N̲. (4̲2̲ t̲u̲ổi̲) v̲à l̲à c̲h̲a̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ T̲.T̲.P̲. (1̲1̲ t̲u̲ổi̲, đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 4̲) (C̲h̲ị N̲. v̲à c̲h̲áu̲ P̲. l̲à h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ào̲ s̲án̲g̲ 3̲/5̲) v̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể n̲g̲u̲ôi̲ n̲g̲o̲a̲i̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲, n̲ỗi̲ m̲át̲ m̲át̲ q̲u̲á l̲ớn̲.

T̲ại̲ đây̲, đại̲ d̲i̲ện̲ đo̲àn̲ đã ân̲ c̲ần̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ v̲à t̲r̲a̲o̲ q̲u̲à h̲ỗ t̲r̲ợ b̲ước̲ đầu̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲, m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ m̲ất̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲, s̲ớm̲ ổn̲ địn̲h̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲.

2 me con bi set danh 3
Đại̲ d̲i̲ện̲ B̲a̲n̲ D̲ân̲ t̲ộc̲ v̲à T̲ôn̲ g̲i̲áo̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ t̲r̲a̲o̲ t̲i̲ền̲ h̲ỗ t̲r̲ợ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ L̲âm̲ C̲òn̲ – Ản̲h̲: B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ T̲h̲ôn̲g̲
T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ D̲ân̲ T̲r̲í, b̲à T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲ị S̲a̲n̲h̲ (c̲ô c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ P̲.) k̲ể l̲ại̲, s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 3̲/5̲, b̲à c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲. v̲à n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ ở v̲e̲n̲ b̲i̲ển̲ x̲ã V̲ĩn̲h̲ T̲h̲ịn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲3̲0̲, t̲r̲ời̲ b̲ắt̲ đầu̲ c̲ó m̲ưa̲ n̲h̲ỏ n̲ên̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ r̲a̲ v̲ề. B̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲ c̲ác̲h̲ b̲ờ k̲h̲á x̲a̲, 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲. đi̲ b̲ộ v̲ào̲.

“H̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲. đi̲ t̲r̲ước̲. L̲úc̲ n̲ày̲ c̲ó t̲i̲a̲ s̲ét̲ n̲h̲á s̲án̲g̲ c̲h̲ói̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ P̲. ôm̲ c̲h̲ầm̲ m̲ẹ. S̲a̲u̲ đó t̲i̲ến̲g̲ s̲ét̲ n̲ổ r̲a̲n̲. T̲i̲a̲ s̲ét̲ o̲a̲n̲ n̲g̲h̲i̲ệt̲ đã đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ P̲.”, b̲à S̲a̲n̲h̲ k̲h̲óc̲ r̲òn̲g̲ k̲ể l̲ại̲.

B̲à S̲a̲n̲h̲ h̲ối̲ h̲ả c̲h̲ạy̲ đến̲ c̲h̲ỗ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲., t̲h̲ấy̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ m̲ột̲ p̲h̲ía̲ úp̲ m̲ặt̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲ đất̲.

2 me con bi set danh 2
B̲à S̲a̲n̲h̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ k̲ể l̲ại̲ g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ t̲i̲a̲ s̲ét̲ ‘o̲a̲n̲ n̲g̲h̲i̲ệt̲’ đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ T̲r̲í
“T̲ôi̲ l̲i̲ền̲ ôm̲ c̲h̲áu̲ P̲. d̲ậy̲ để x̲e̲m̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ độn̲g̲ đậy̲ g̲ì n̲ữa̲, q̲u̲ần̲ áo̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ v̲ẹn̲. C̲òn̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ P̲. c̲ũn̲g̲ b̲ất̲ độn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲o̲àn̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲ần̲ áo̲ đã b̲ị c̲h̲áy̲ s̲ém̲”, b̲à S̲a̲n̲h̲ x̲ót̲ x̲a̲.

N̲h̲ư đã đưa̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 3̲/5̲, c̲h̲ị T̲.T̲.N̲. 4̲2̲ t̲u̲ổi̲ c̲ùn̲g̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à c̲h̲áu̲ T̲.T̲.P̲., 1̲1̲ t̲u̲ổi̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố h̲ộ d̲ân̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ v̲e̲n̲ b̲i̲ển̲ t̲h̲u̲ộc̲ x̲ã V̲ĩn̲h̲ T̲h̲ịn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲1̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲r̲ời̲ c̲ó m̲ưa̲ n̲h̲ỏ v̲à s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị N̲. k̲h̲i̲ến̲ c̲ả 2̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

2 me con bi set danh 1
T̲a̲n̲g̲ l̲ễ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ T̲r̲í
H̲i̲ện̲, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ v̲à c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ v̲à h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲ớm̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ m̲ất̲ m̲át̲.

T̲h̲ắt̲ l̲òn̲g̲ c̲ản̲h̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ ở b̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲: G̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲, e̲m̲ v̲ẫn̲ ôm̲ c̲h̲ặt̲ m̲ẹ

T̲h̲ấy̲ t̲r̲ên̲ b̲ầu̲ t̲r̲ời̲ l̲óe̲ l̲ên̲ án̲h̲ s̲án̲g̲ c̲ủa̲ t̲i̲a̲ s̲ét̲, e̲m̲ P̲. ôm̲ c̲h̲ầm̲ l̲ấy̲ m̲ẹ. K̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, đó c̲ũn̲g̲ l̲à g̲i̲ây̲ p̲h̲út̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ e̲m̲.

Ớn̲ l̲ạn̲h̲ c̲ản̲h̲ s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ầm̲ ô đi̲ b̲ộ d̲ưới̲ m̲ưa̲, t̲óe̲ t̲i̲a̲ l̲ửa̲ đi̲ện̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲ằm̲ g̲ục̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ
Đi̲ s̲a̲n̲g̲ v̲ườn̲ h̲ái̲ m̲ận̲, c̲ô g̲ái̲ b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲
Ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ M̲i̲n̲h̲ Đức̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã V̲ĩn̲h̲ T̲h̲ịn̲h̲ (h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, B̲ạc̲ L̲i̲êu̲), x̲ác̲ n̲h̲ận̲ v̲ới̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ s̲ét̲ đán̲h̲ l̲àm̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở b̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ Đức̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲1̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 3̲/5̲, b̲à T̲.T̲.N̲. (4̲2̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ ấp̲ V̲ĩn̲h̲ M̲ẫu̲, x̲ã V̲ĩn̲h̲ H̲ậu̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲) v̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à T̲.T̲. P̲. (1̲1̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ d̲ân̲ l̲àn̲g̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ t̲r̲ên̲ b̲ãi̲ b̲ồi̲ v̲e̲n̲ b̲i̲ển̲ t̲h̲u̲ộc̲ ấp̲ V̲ĩn̲h̲ T̲i̲ến̲, x̲ã V̲ĩn̲h̲ T̲h̲ịn̲h̲.

Đo̲àn̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ l̲ên̲ đến̲ c̲ả t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ h̲ăn̲g̲ s̲a̲y̲ c̲ào̲ n̲g̲h̲êu̲ t̲h̲ì b̲ỗn̲g̲ c̲ơn̲ m̲ưa̲ g̲i̲ôn̲g̲ ập̲ t̲ới̲ k̲èm̲ t̲h̲e̲o̲ s̲ấm̲ s̲ét̲ d̲ữ d̲ội̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲ t̲ìm̲ c̲h̲ỗ t̲r̲ú t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲à N̲. v̲à e̲m̲ P̲. b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

P̲V̲ D̲ân̲ T̲r̲í đã t̲ìm̲ v̲ề n̲h̲à b̲à N̲. để t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ t̲h̲ì được̲ ôn̲g̲ L̲.C̲ (c̲h̲ồn̲g̲ b̲à N̲.) đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “P̲. đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 4̲. H̲ôm̲ đi̲ r̲a̲ b̲i̲ển̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ v̲ới̲ m̲ẹ l̲à n̲g̲ày̲ c̲o̲n̲ n̲g̲h̲ỉ b̲ù l̲ễ 3̲0̲/4̲ v̲à 1̲/5̲ t̲h̲ì x̲ảy̲ r̲a̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲…”

L̲à n̲g̲ười̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ h̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲à N̲. b̲ị s̲ét̲ đán̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, b̲à T̲h̲ạc̲h̲ T̲h̲ị S̲a̲n̲h̲ (c̲ô c̲h̲áu̲ P̲.) đến̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

K̲ể l̲ại̲ b̲u̲ổi̲ s̲án̲g̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ ấy̲, b̲à S̲a̲n̲h̲ v̲ừa̲ k̲h̲óc̲ v̲ừa̲ c̲h̲o̲ b̲áo̲ t̲r̲ên̲ h̲a̲y̲ b̲à c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ N̲. v̲à m̲ột̲ v̲ài̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ ở v̲e̲n̲ b̲i̲ển̲ s̲u̲ốt̲ t̲ừ s̲án̲g̲ s̲ớm̲ n̲g̲ày̲ 3̲/5̲.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲3̲0̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲r̲ời̲ b̲ắt̲ đầu̲ c̲ó m̲ưa̲ n̲h̲ỏ n̲ên̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲ đi̲ v̲ề. B̲ãi̲ n̲g̲h̲êu̲ ở x̲a̲ b̲ờ n̲ên̲ h̲ọ p̲h̲ải̲ đi̲ b̲ộ m̲ột̲ đo̲ạn̲ d̲ài̲ t̲ìm̲ c̲h̲ỗ t̲r̲ú.

“H̲a̲i̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲. đi̲ t̲r̲ước̲, l̲úc̲ n̲ày̲ c̲ó t̲i̲a̲ s̲ét̲ s̲án̲g̲ l̲ên̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ c̲h̲áu̲ P̲. ôm̲ c̲h̲ầm̲ l̲ấy̲ m̲ẹ, r̲ồi̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ c̲ó t̲i̲ến̲g̲ s̲ét̲, đán̲h̲ t̲r̲ún̲g̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲. T̲ôi̲ v̲ội̲ c̲h̲ạy̲ đến̲ x̲e̲m̲ t̲h̲ấy̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲. m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ m̲ột̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế úp̲ m̲ặt̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲”, b̲à S̲a̲n̲h̲ đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ k̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ới̲ P̲V̲ b̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲.

D̲ừn̲g̲ l̲ại̲ để l̲a̲u̲ n̲ước̲ m̲ắt̲, b̲à S̲a̲n̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲ể v̲ới̲ g̲i̲ọn̲g̲ n̲g̲ắt̲ q̲u̲ãn̲g̲: “S̲ự v̲i̲ệc̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ q̲u̲á, t̲ôi̲ m̲ới̲ ôm̲ c̲h̲áu̲ P̲. g̲ọi̲ c̲h̲áu̲ d̲ậy̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲áu̲ k̲h̲ôn̲g̲ độn̲g̲ đậy̲ g̲ì n̲ữa̲. C̲òn̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ P̲. c̲ũn̲g̲ b̲ất̲ độn̲g̲, t̲o̲àn̲ t̲h̲ân̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị c̲h̲áy̲ s̲ém̲”.

Ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ M̲i̲n̲h̲ Đức̲ c̲h̲o̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à N̲. t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ l̲ại̲ c̲ó t̲ới̲ 6̲ c̲o̲n̲ n̲ên̲ l̲àm̲ t̲h̲u̲ê đủ t̲h̲ứ n̲g̲h̲ề k̲i̲ếm̲ s̲ốn̲g̲. H̲i̲ện̲ v̲e̲n̲ b̲i̲ển̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ đa̲n̲g̲ v̲ào̲ m̲ùa̲ b̲ắt̲ n̲g̲h̲êu̲, s̲ò n̲ên̲ 2̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ đi̲ l̲àm̲, a̲i̲ n̲g̲ờ l̲ại̲ g̲ặp̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

Địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ác̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲; h̲ỗ t̲r̲ợ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

Theo phu nu va gia dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.