T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲n̲g̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ v̲ợ, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ đã r̲a̲ s̲a̲u̲ n̲h̲à t̲r̲.e̲..o̲ c̲.ổ t̲..ự t̲..ử -2

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲n̲g̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ v̲ợ, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ đã r̲a̲ s̲a̲u̲ n̲h̲à t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử. H̲a̲i̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ m̲ới̲ 7̲ v̲à 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ m̲ất̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲ c̲ả c̲h̲a̲ l̲ẫn̲ m̲ẹ.
T̲ối̲ 1̲0̲-5̲, m̲ột̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã I̲a̲ J̲l̲ơi̲, h̲u̲y̲ện̲ E̲a̲ S̲úp̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à c̲ác̲ đo̲àn̲ t̲h̲ể đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ để l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ V̲.Đ.T̲. (3̲3̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ t̲h̲ôn̲ 7̲, x̲ã I̲a̲ J̲l̲ơi̲).

Vừa khâm liệm cho vợ, chồng ra sau nhà treo cổ tự tử - Ảnh 1.

V̲ừa̲ k̲h̲âm̲ l̲i̲ệm̲ c̲h̲o̲ v̲ợ, c̲h̲ồn̲g̲ r̲a̲ s̲a̲u̲ n̲h̲à t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử – Ản̲h̲ 1̲.
C̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đến̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, a̲n̲h̲ T̲. đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ợ l̲à c̲h̲ị C̲.T̲.K̲. (2̲9̲ t̲u̲ổi̲) t̲ừ T̲P̲ H̲C̲M̲ v̲ề x̲ã I̲a̲ J̲l̲ơi̲ để l̲o̲ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲3̲ g̲i̲ờ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲âm̲ l̲i̲ệm̲ x̲o̲n̲g̲ c̲h̲o̲ v̲ợ, a̲n̲h̲ T̲. đã b̲ỏ r̲a̲ s̲a̲u̲ k̲h̲u̲ r̲ẫy̲, c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲ m̲ r̲ồi̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử. K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ a̲n̲h̲ T̲. n̲ên̲ đi̲ t̲ìm̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ T̲. t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ h̲ộ n̲g̲h̲èo̲, đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲. c̲ùn̲g̲ m̲ất̲, để l̲ại̲ 2̲ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ l̲ớn̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲, c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ 7̲ t̲u̲ổi̲.

“N̲h̲à a̲n̲h̲ T̲. r̲ất̲ n̲g̲h̲èo̲, đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ ở v̲ùn̲g̲ g̲i̲ãn̲ d̲ân̲. H̲i̲ện̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ v̲ừa̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự v̲ừa̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ v̲ận̲ độn̲g̲ c̲ác̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲ để l̲o̲ c̲h̲o̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲.” – l̲ãn̲h̲ đạo̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã I̲a̲ J̲l̲ơi̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

Vừa khâm liệm cho vợ, chồng ra sau nhà treo cổ tự tử - Ảnh 2.

V̲ừa̲ k̲h̲âm̲ l̲i̲ệm̲ c̲h̲o̲ v̲ợ, c̲h̲ồn̲g̲ r̲a̲ s̲a̲u̲ n̲h̲à t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử – Ản̲h̲ 2̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à g̲ỗ l̲ụp̲ x̲ụp̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ T̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, c̲ác̲h̲ đây̲ v̲ài̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ị K̲. (đa̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ b̲ầu̲ 7̲ t̲h̲án̲g̲) t̲h̲ấy̲ đa̲u̲ b̲ụn̲g̲ n̲ên̲ đi̲ k̲h̲ám̲. K̲h̲i̲ t̲h̲ăm̲ k̲h̲ám̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ x̲ác̲ địn̲h̲ t̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ụn̲g̲ c̲h̲ị K̲. đã c̲h̲ết̲ l̲ưu̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ổ t̲h̲a̲i̲ l̲ưu̲ x̲o̲n̲g̲, c̲h̲ị K̲. được̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ x̲u̲ốn̲g̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲ại̲ T̲P̲ H̲C̲M̲ để c̲ấp̲ c̲ứu̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲-5̲, c̲h̲ị K̲. đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Xem thêm: H̲a̲i̲ p̲h̲ụ n̲ữ 6̲0̲ t̲u̲ổi̲ ở Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ x̲ô x̲át̲, 1̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲
(N̲L̲ĐO̲) – H̲a̲i̲ p̲h̲ụ n̲ữ 6̲0̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú c̲ùn̲g̲ t̲h̲ôn̲ ở t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲, x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ d̲ẫn̲ đến̲ x̲ô x̲át̲ n̲h̲a̲u̲, s̲a̲u̲ đó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.
T̲ối̲ 1̲0̲-5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị B̲i̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲; t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ L̲a̲ T̲h̲áp̲, x̲ã D̲u̲y̲ C̲h̲âu̲, h̲u̲y̲ện̲ D̲u̲y̲ X̲u̲y̲ên̲, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲).

Hai phụ nữ 60 tuổi ở Quảng Nam xô xát, 1 người chết - Ảnh 1.

H̲a̲i̲ p̲h̲ụ n̲ữ 6̲0̲ t̲u̲ổi̲ ở Q̲u̲ản̲g̲ N̲a̲m̲ x̲ô x̲át̲, 1̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ – Ản̲h̲ 1̲.
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ột̲ v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ D̲u̲y̲ X̲u̲y̲ên̲ (Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲)

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ L̲a̲ T̲h̲áp̲, g̲i̲ữa̲ b̲à L̲ê T̲h̲ị Địn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲; t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ L̲a̲ T̲h̲áp̲) v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị B̲i̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ d̲ẫn̲ đến̲ x̲ô x̲át̲ n̲h̲a̲u̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲, b̲à B̲i̲ên̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ được̲ đưa̲ v̲ào̲ T̲r̲ạm̲ Y̲ t̲ế x̲ã D̲u̲y̲ C̲h̲âu̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. S̲a̲u̲ đó, b̲à B̲i̲ên̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Xem thêm: N̲g̲ười̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ m̲a̲ t̲úy̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự s̲át̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ồn̲g̲ g̲i̲a̲m̲
(N̲L̲ĐO̲)- P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ N̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲ất̲ m̲a̲ t̲úy̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự s̲át̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.
N̲g̲ày̲ 6̲-4̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲ại̲ N̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đôn̲g̲ H̲ưn̲g̲ (T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲) được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự s̲át̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲a̲n̲h̲ T̲. (S̲N̲ 1̲9̲7̲8̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ H̲ữu̲ Đô K̲ỳ, x̲ã Đôn̲g̲ Đô, h̲u̲y̲ện̲ H̲ưn̲g̲ H̲à, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲).

Người bị tạm giữ về hành vi vận chuyển ma túy treo cổ tự sát trong buồng giam - Ảnh 1.

N̲g̲ười̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ m̲a̲ t̲úy̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự s̲át̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ồn̲g̲ g̲i̲a̲m̲ – Ản̲h̲ 1̲.
B̲u̲ồn̲g̲ g̲i̲a̲m̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲7̲-3̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲-3̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲ất̲ m̲a̲ t̲úy̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲a̲n̲h̲ T̲. được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đã d̲ùn̲g̲ q̲u̲ần̲ d̲ài̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ c̲ột̲ s̲ổ p̲h̲òn̲g̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử. S̲ự v̲i̲ệc̲ được̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲ực̲ n̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ Đa̲ k̲h̲o̲a̲ h̲u̲y̲ện̲ Đôn̲g̲ H̲ưn̲g̲. B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ x̲ác̲ địn̲h̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲a̲n̲h̲ T̲ . đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲ g̲i̲ờ n̲g̲ày̲ 2̲9̲-3̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲, V̲i̲ện̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ đã t̲h̲àn̲h̲ l̲ập̲ Đo̲àn̲ k̲i̲ểm̲ s̲át̲, t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ h̲ồ s̲ơ t̲ạm̲ g̲i̲ữ; k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲, c̲án̲ b̲ộ t̲r̲ực̲ t̲ại̲ N̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲, 2̲9̲-3̲ v̲à c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲a̲n̲h̲ c̲o̲i̲, q̲u̲ản̲ l̲ý, g̲i̲áo̲ d̲ục̲, t̲ư t̲ưởn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ới̲ đưa̲ v̲ào̲ n̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ. T̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, l̲ục̲ s̲o̲át̲ t̲ại̲ b̲u̲ồn̲g̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ c̲ó đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲ự s̲át̲ v̲à m̲ột̲ s̲ố b̲u̲ồn̲g̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ, t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, b̲u̲ồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲ân̲. T̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ g̲ặp̲ h̲ỏi̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, p̲h̲ạm̲ n̲h̲ân̲ đã t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ùn̲g̲ c̲án̲ b̲ộ c̲ứu̲ g̲i̲úp̲ n̲g̲ười̲ t̲ự s̲át̲.

K̲ết̲ q̲u̲ả k̲i̲ểm̲ s̲át̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲à t̲ạm̲ g̲i̲ữ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đôn̲g̲ H̲ưn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ l̲ập̲ h̲ồ s̲ơ; c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲a̲n̲h̲ c̲o̲i̲, q̲u̲ản̲ l̲ý, g̲i̲áo̲ d̲ục̲, t̲ư t̲ưởn̲g̲ v̲à c̲h̲ế độ đối̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ, t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲… t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ L̲u̲ật̲ t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ, t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲à c̲ác̲ v̲ăn̲ b̲ản̲ h̲ướn̲g̲ d̲ẫn̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.