T̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ “b̲a̲ l̲á b̲ài̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲”

T̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ “b̲a̲ l̲á b̲ài̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲” đã k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲o̲ d̲ân̲ c̲ư m̲ạn̲g̲ v̲à c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ m̲ột̲ p̲h̲e̲n̲ đa̲u̲ đầu̲ để g̲i̲ải̲ m̲ã ý n̲g̲h̲ĩa̲ t̲h̲ực̲ s̲ự đằn̲g̲ s̲a̲u̲ v̲ụ án̲.

V̲ào̲ 8̲h̲2̲0̲ n̲g̲ày̲ 2̲5̲/3̲/2̲0̲1̲3̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ q̲u̲ận̲ D̲ư H̲àn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ v̲ề m̲ột̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ ở v̲àn̲h̲ đa̲i̲ v̲e̲n̲ đườn̲g̲ c̲ủa̲ l̲àn̲g̲ L̲ươn̲g̲ H̲ử, Đại̲ L̲ộ T̲h̲ế K̲ỷ, q̲u̲ận̲ D̲ư H̲àn̲g̲, H̲àn̲g̲ C̲h̲âu̲ (T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲).

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đến̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, t̲r̲ên̲ c̲án̲h̲ t̲a̲y̲ t̲r̲ái̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲áu̲, t̲r̲ên̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ s̲âu̲ d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. C̲ản̲h̲ s̲át̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ đây̲ l̲à m̲ột̲ v̲ụ án̲ c̲ố ý g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ đi̲ều̲ k̲ỳ l̲ại̲ n̲h̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ b̲a̲ l̲á b̲ài̲ t̲ây̲: 5̲ B̲íc̲h̲, J̲ R̲ô v̲à K̲ B̲íc̲h̲.

B̲a̲ l̲á b̲ài̲ t̲ây̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

B̲ởi̲ v̲ì h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ được̲ b̲ất̲ k̲ì m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲ n̲ào̲ h̲a̲y̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í l̲à g̲i̲ấy̲ t̲ờ t̲ùy̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲g̲o̲ài̲ b̲a̲ l̲á b̲ài̲ n̲ên̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲r̲e̲o̲ t̲h̲ưởn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲ất̲ k̲ì a̲i̲ c̲ó t̲h̲ể c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ được̲ m̲a̲n̲h̲ m̲ối̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲a̲o̲ 1̲m̲5̲8̲, ước̲ c̲h̲ừn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲-2̲5̲ t̲u̲ổi̲, m̲ái̲ t̲óc̲ v̲àn̲g̲ x̲o̲ăn̲ d̲ài̲, x̲ỏ k̲h̲u̲y̲ên̲ m̲ũi̲, m̲ặc̲ áo̲ m̲àu̲ h̲ồn̲g̲, q̲u̲ần̲ m̲àu̲ đe̲n̲, n̲g̲ón̲ t̲r̲ỏ t̲a̲y̲ p̲h̲ải̲ đe̲o̲ n̲h̲ẫn̲ b̲ạc̲, t̲a̲y̲ t̲r̲ái̲ c̲ó h̲ìn̲h̲ x̲ăm̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ t̲r̲e̲o̲ t̲h̲ưởn̲g̲ v̲à t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲, d̲ân̲ c̲ư m̲ạn̲g̲ đã c̲ó c̲ơ h̲ội̲ “c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ l̲àm̲ t̲h̲ám̲ t̲ử” để g̲i̲ải̲ m̲ã ý n̲g̲h̲ĩa̲ c̲ủa̲ l̲á b̲ài̲.

Ôn̲g̲ C̲h̲u̲, 6̲5̲ t̲u̲ổi̲, l̲àm̲ m̲ột̲ t̲h̲ợ c̲ơ k̲h̲í v̲ề h̲ưu̲ đã s̲u̲y̲ đo̲án̲ ý n̲g̲h̲ĩa̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲á b̲ài̲ l̲à “M̲a̲u̲ c̲ứu̲ t̲ôi̲”. G̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ v̲ề l̲ý d̲o̲, ôn̲g̲ C̲h̲u̲ c̲ó n̲ói̲: “M̲ỗi̲ n̲g̲ày̲ t̲ôi̲ đều̲ đọc̲ b̲áo̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ v̲à c̲ũn̲g̲ đã h̲ọc̲ t̲h̲êm̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ôn̲ n̲g̲ữ m̲ới̲ c̲ủa̲ g̲i̲ới̲ t̲r̲ẻ. V̲ậy̲ n̲ên̲ đi̲ều̲ t̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à K̲ – M̲a̲u̲ (k̲u̲a̲i̲), J̲ – c̲ứu̲ (j̲i̲u̲), 5̲ – T̲ôi̲ (w̲u̲ p̲h̲át̲ âm̲ g̲ần̲ g̲i̲ốn̲g̲ t̲ừ t̲ôi̲ “w̲o̲”).

H̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

S̲ự l̲ý g̲i̲ải̲ c̲ũn̲g̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ t̲án̲ đồn̲g̲ c̲ủa̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲. C̲ó l̲ẽ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ m̲u̲ốn̲ c̲ầu̲ c̲ứu̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ c̲h̲ú ý.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó c̲ó m̲ột̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ k̲h̲ác̲ t̲ên̲ l̲à “M̲ột̲ c̲h̲ữ Q̲” đã p̲h̲ỏn̲g̲ đo̲án̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ăn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ủ đíc̲h̲ ám̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ển̲ s̲ố x̲e̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲: 5̲J̲K̲ – 5̲1̲1̲1̲3̲?

S̲a̲u̲ đó l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ s̲u̲y̲ đo̲án̲ k̲h̲ác̲ c̲ủa̲ d̲ân̲ c̲ư m̲ạn̲g̲ n̲h̲ư:

1̲, C̲ó t̲h̲ể h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ c̲ó h̲ọ 5̲ -T̲ôn̲ (w̲u̲) , t̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ l̲à J̲a̲c̲k̲ – (p̲h̲i̲ên̲ âm̲ J̲a̲c̲k̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ T̲r̲u̲n̲g̲ l̲à J̲i̲e̲ K̲e̲)

2̲, N̲ếu̲ n̲h̲ư ở g̲óc̲ độ k̲ẻ s̲át̲ n̲h̲ân̲ , “5̲J̲K̲” n̲h̲ư m̲ột̲ l̲ời̲ t̲h̲ác̲h̲ t̲h̲ức̲ c̲ủa̲ h̲ắn̲ đối̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ “T̲a̲ đói̲ k̲h̲át̲”: 5̲ – T̲a̲ (w̲u̲ p̲h̲át̲ âm̲ g̲ần̲ g̲i̲ốn̲g̲ t̲ừ t̲ôi̲ “w̲o̲”), J̲ – Đói̲ (j̲i̲), K̲ – K̲h̲át̲ (k̲e̲).

3̲, “M̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ứ n̲g̲h̲ĩ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ l̲ên̲ l̲àm̲ g̲ì? L̲úc̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ t̲h̲ì s̲a̲o̲ c̲ó t̲h̲ể n̲g̲h̲ĩ được̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ư v̲ậy̲? C̲ó t̲h̲ể c̲h̲ỉ đơn̲ g̲i̲ản̲ l̲à ám̲ c̲h̲ỉ n̲ơi̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ: 5̲+1̲1̲+1̲3̲= 2̲9̲ t̲h̲ì s̲a̲o̲?”

4̲, N̲ếu̲ l̲à 5̲+1̲1̲+1̲3̲= 2̲9̲ t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à c̲h̲ỉ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ “n̲g̲ười̲ c̲h̲ú t̲h̲ứ h̲a̲i̲” (2̲ – e̲r̲, 9̲ – j̲i̲u̲) t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ì s̲a̲o̲?

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ g̲i̲ải̲ m̲ã ý n̲g̲h̲ĩa̲ b̲a̲ l̲á b̲ài̲ t̲h̲ì c̲ản̲h̲ s̲át̲ H̲àn̲g̲ C̲h̲âu̲ đã b̲ất̲ n̲g̲ờ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ đã t̲ìm̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đăn̲g̲ h̲ơn̲ 2̲5̲.0̲0̲0̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲, v̲ăn̲ b̲ản̲ v̲ề c̲ác̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ l̲ân̲ c̲ận̲, s̲àn̲g̲ l̲ọc̲ h̲ơn̲ 2̲0̲0̲0̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ v̲à 7̲0̲0̲0̲ n̲g̲ười̲ đã d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲ địa̲ đi̲ểm̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể.

N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, h̲ọ H̲à. N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ đã k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ới̲ độn̲g̲ c̲ơ b̲a̲n̲ đầu̲ l̲à d̲o̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ n̲g̲o̲ại̲ t̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ, v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲1̲2̲, t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ h̲ọ H̲à đã q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲a̲ m̲ạn̲g̲ v̲à s̲a̲u̲ đó d̲ần̲ t̲i̲ến̲ đến̲ m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ y̲êu̲ đươn̲g̲. N̲g̲ày̲ 5̲/3̲/2̲0̲1̲2̲, h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ N̲a̲m̲ U̲y̲ển̲ t̲h̲u̲ê p̲h̲òn̲g̲ v̲à c̲ùn̲g̲ b̲àn̲ b̲ạc̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ k̲i̲n̲h̲ d̲o̲a̲n̲h̲ q̲u̲ản̲g̲ c̲áo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲. N̲g̲ày̲ 8̲/3̲/2̲0̲1̲2̲, h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲g̲ười̲ y̲êu̲ m̲ìn̲h̲ đa̲n̲g̲ c̲ó m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ m̲ập̲ m̲ờ k̲h̲ác̲ n̲ên̲ đã b̲ắt̲ đầu̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲. Đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲0̲/3̲, c̲ơn̲ g̲h̲e̲n̲ t̲ức̲ b̲ấy̲ l̲âu̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲, h̲ắn̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ b̲ạn̲ g̲ái̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, h̲ắn̲ đi̲ m̲u̲a̲ t̲h̲ùn̲g̲ g̲i̲ấy̲ v̲à b̲ăn̲g̲ d̲ín̲h̲ v̲ề để n̲h̲ét̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ m̲a̲n̲g̲ đi̲ c̲h̲ỗ k̲h̲ác̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲h̲à.

T̲r̲ả l̲ời̲ v̲ề b̲a̲ l̲á b̲ài̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲a̲i̲ b̲áo̲: “S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲, t̲ôi̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ r̲ất̲ l̲o̲ s̲ợ, c̲ó l̲ẽ b̲a̲ l̲á b̲ài̲ đã v̲ô t̲ìn̲h̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ đưa̲ c̲ô ấy̲ v̲ào̲ c̲h̲i̲ếc̲ h̲ộp̲ để m̲a̲n̲g̲ đi̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲”.

N̲h̲ớ l̲ại̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, t̲ên̲ s̲át̲ n̲h̲ân̲ t̲ỏ r̲a̲ r̲ất̲ h̲ối̲ h̲ận̲: “T̲ừ k̲h̲i̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ôi̲ l̲u̲ôn̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự s̲ợ h̲ãi̲, c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ n̲g̲ủ được̲ m̲ột̲ g̲i̲ấc̲ t̲r̲ọn̲ v̲ẹn̲, n̲h̲i̲ều̲ l̲úc̲ m̲u̲ốn̲ t̲ự s̲át̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ được̲, m̲u̲ốn̲ đầu̲ t̲h̲ú m̲à k̲h̲ôn̲g̲ đủ d̲ũn̲g̲ c̲ảm̲”.

N̲g̲u̲ồn̲: h̲t̲t̲p̲s̲://s̲o̲h̲a̲.v̲n̲/v̲u̲-a̲n̲-c̲h̲a̲n̲-d̲o̲n̲g̲-t̲r̲u̲n̲g̲-q̲u̲o̲c̲-b̲a̲-l̲a̲-b̲a̲i̲-b̲i̲-a̲n̲-x̲u̲a̲t̲-h̲i̲e̲n̲-c̲a̲n̲h̲-t̲h̲i̲-t̲h̲e̲-p̲h̲u̲-n̲u̲-t̲a̲i̲-h̲a̲n̲g̲-c̲h̲a̲u̲-2̲0̲2̲2̲0̲3̲2̲0̲0̲9̲5̲9̲4̲3̲8̲0̲8̲.h̲t̲m̲

Xem thêm: N̲g̲ười̲ v̲ợ c̲ắt̲ ‘c̲ủa̲ q̲u̲ý’ c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲: “T̲ôi̲ h̲o̲ản̲g̲ q̲u̲á n̲ên̲ c̲ầm̲ c̲ái̲ đó b̲ỏ c̲h̲ạy̲ l̲u̲ôn̲”
“C̲ắt̲ đứt̲ x̲o̲n̲g̲ t̲ôi̲ h̲o̲ản̲g̲ q̲u̲á c̲ầm̲ l̲u̲ôn̲ “c̲ái̲ đó” b̲ỏ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã để đầu̲ t̲h̲ú…”, c̲h̲ị N̲. k̲ể v̲ề t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ c̲ắt̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲.

S̲a̲u̲ g̲ần̲ 4̲ n̲g̲ày̲ ở l̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ để l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲ắt̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲, đến̲ s̲án̲g̲ 2̲2̲/3̲, c̲h̲ị H̲à T̲h̲ị N̲. (3̲6̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲ại̲ h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ C̲h̲âu̲, S̲ơn̲ L̲a̲) đã được̲ t̲r̲ở v̲ề g̲i̲a̲ đìn̲h̲.

Đêm̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ P̲V̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲, c̲h̲ị N̲. c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ h̲i̲ện̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ h̲ối̲ h̲ận̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ l̲àm̲ c̲ó p̲h̲ần̲ “b̲ồn̲g̲ b̲ột̲” c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ c̲ắt̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲. K̲ể t̲ừ k̲h̲i̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đến̲ n̲a̲y̲, c̲h̲ưa̲ đêm̲ n̲ào̲ c̲h̲ị n̲g̲ủ n̲g̲o̲n̲ g̲i̲ấc̲.

C̲h̲ị N̲. k̲ể, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ g̲ần̲ đây̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ b̲ị m̲ất̲ t̲i̲ền̲ c̲òn̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ b̲ất̲ ổn̲ v̲ề t̲âm̲ l̲ý n̲h̲ư ít̲ n̲ói̲, t̲âm̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ v̲u̲i̲, đêm̲ n̲g̲ủ h̲a̲y̲ g̲i̲ật̲ m̲ìn̲h̲. C̲h̲ị n̲g̲h̲ĩ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ấn̲ đề b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à n̲ên̲ n̲g̲ày̲ 1̲8̲/3̲, c̲h̲ị q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ m̲u̲a̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ “g̲i̲ấu̲ k̲ín̲” v̲ề đặt̲ ở đầu̲ g̲i̲ườn̲g̲.

Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲4̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, q̲u̲a̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ “g̲i̲ấu̲ k̲ín̲” c̲h̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ồn̲g̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲i̲ên̲g̲ l̲à c̲h̲áu̲ T̲. (1̲5̲ t̲u̲ổi̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 9̲). K̲h̲i̲ x̲e̲m̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ n̲ày̲, c̲h̲ị N̲. c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ u̲ất̲ h̲ận̲ v̲à n̲g̲h̲ĩ s̲ẽ đe̲m̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ được̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

“L̲úc̲ m̲ới̲ x̲e̲m̲ t̲ôi̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ b̲ực̲ t̲ức̲, u̲ất̲ h̲ận̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ s̲ự v̲i̲ệc̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ n̲g̲a̲y̲ n̲ên̲ t̲ôi̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ để đến̲ đầu̲ t̲u̲ần̲ m̲ới̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲…”, c̲h̲ị N̲. k̲ể.

Đến̲ c̲u̲ối̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị N̲. được̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲ r̲ủ s̲a̲n̲g̲ n̲h̲à u̲ốn̲g̲ r̲ượu̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲h̲ (1̲8̲/3̲) c̲h̲ị N̲. c̲ùn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ đều̲ u̲ốn̲g̲ r̲ượu̲ s̲a̲y̲ v̲ề n̲h̲à.

“L̲úc̲ v̲ề n̲h̲à, 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ủ 1̲ g̲i̲ườn̲g̲. N̲ằm̲ t̲r̲ên̲ g̲i̲ườn̲g̲ đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲h̲4̲0̲ p̲h̲út̲ t̲ôi̲ d̲ậy̲ đi̲ v̲ệ s̲i̲n̲h̲ n̲g̲ó q̲u̲a̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ a̲n̲h̲ ấy̲ n̲ằm̲ n̲g̲ủ k̲h̲ôn̲g̲ m̲ặc̲ g̲ì. L̲úc̲ n̲ày̲, m̲ọi̲ t̲h̲ứ d̲ồn̲ n̲én̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đầu̲ t̲ừ c̲h̲i̲ều̲ b̲ỗn̲g̲ n̲ổi̲ l̲ên̲, c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ “c̲ái̲ đó” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ đã x̲âm̲ h̲ại̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲ên̲ t̲ôi̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲ n̲h̲à c̲ầm̲ d̲a̲o̲ v̲à c̲ắt̲.

C̲ắt̲ đứt̲ x̲o̲n̲g̲ t̲ôi̲ h̲o̲ản̲g̲ q̲u̲á c̲ầm̲ l̲u̲ôn̲ “c̲ái̲ đó” b̲ỏ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã để đầu̲ t̲h̲ú. C̲h̲ạy̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ớ đã v̲ất̲ “c̲ái̲ đó” ở đâu̲ d̲o̲ q̲u̲á h̲o̲ản̲g̲ s̲ợ…”, c̲h̲ị N̲. k̲ể t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ c̲ắt̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã x̲u̲ốn̲g̲ n̲h̲à c̲h̲ị N̲. v̲à đưa̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲.H̲. (2̲9̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú t̲ại̲ b̲ản̲ H̲u̲ổi̲ S̲ét̲, x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ H̲ặc̲, h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ C̲h̲âu̲, S̲ơn̲ L̲a̲ – c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị N̲.) đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. C̲h̲ị N̲. t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ới̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ C̲h̲âu̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã đưa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ị N̲. đi̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ V̲.H̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲u̲ c̲h̲i̲ếc̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ “g̲i̲ấu̲ k̲ín̲” g̲h̲i̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à ‘c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ b̲u̲ộc̲ t̲ội̲’ v̲ới̲ ôn̲g̲ b̲ố d̲ượn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲. t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ đến̲ v̲ới̲ V̲.H̲. c̲h̲ị đã t̲ừn̲g̲ c̲ó 1̲ đời̲ c̲h̲ồn̲g̲.

Đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲6̲, c̲h̲ị N̲. c̲ùn̲g̲ H̲. n̲ên̲ d̲u̲y̲ên̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à h̲i̲ện̲ c̲ó v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ c̲h̲u̲n̲g̲. T̲r̲o̲n̲g̲ 6̲ n̲ăm̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ c̲h̲ị đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ đán̲h̲ đập̲.

“T̲ôi̲ b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ đán̲h̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ 4̲-5̲ l̲ần̲ r̲ồi̲, h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ g̲i̲ấy̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ đán̲h̲ v̲ợ, H̲. c̲òn̲ l̲à n̲g̲ười̲ h̲ám̲ g̲ái̲, r̲ượu̲ c̲h̲è…”, c̲h̲ị N̲. đa̲u̲ k̲h̲ổ n̲ói̲.

Q̲u̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲, c̲h̲ị N̲. m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ệc̲ H̲. x̲âm̲ h̲ại̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲, b̲ởi̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ị, v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ đã d̲i̲ễn̲ r̲a̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲ n̲ăm̲ n̲a̲y̲.

N̲g̲u̲ồn̲: h̲t̲t̲p̲s̲://s̲o̲h̲a̲.v̲n̲/n̲g̲u̲o̲i̲-v̲o̲-c̲a̲t̲-c̲u̲a̲-q̲u̲y̲-c̲u̲a̲-c̲h̲o̲n̲g̲-l̲e̲n̲-t̲i̲e̲n̲g̲-t̲o̲i̲-h̲o̲a̲n̲g̲-q̲u̲a̲-n̲e̲n̲-c̲a̲m̲-c̲a̲i̲-d̲o̲-b̲o̲-c̲h̲a̲y̲-l̲u̲o̲n̲-2̲0̲2̲2̲0̲3̲2̲2̲2̲2̲5̲3̲0̲4̲9̲6̲6̲.h̲t̲m̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.