T̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ b̲é g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲

T̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ b̲é g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲: M̲ẹ c̲h̲ạy̲ t̲ức̲ t̲ốc̲ đến̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể k̲ịp̲ c̲ứu̲ c̲o̲n̲

M̲ột̲ c̲h̲áu̲ b̲é 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ ở T̲h̲ừa̲ T̲h̲i̲ên̲ H̲u̲ế k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲ k̲h̲i̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ Z̲i̲n̲g̲ N̲e̲w̲s̲, n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, ôn̲g̲ L̲ê V̲ăn̲ H̲òa̲, P̲h̲ó b̲í t̲h̲ư x̲ã B̲ìn̲h̲ T̲i̲ến̲ (t̲h̲ị x̲ã H̲ươn̲g̲ T̲r̲à, T̲h̲ừa̲ T̲h̲i̲ên̲ – H̲u̲ế), x̲ác̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ v̲ừa̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ m̲ột̲ b̲é g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲; n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à L̲.T̲.B̲.C̲. (1̲0̲ t̲u̲ổi̲, x̲ã B̲ìn̲h̲ T̲i̲ến̲).

Thương tâm bé gái 10 tuổi đi bắt ốc không may bị chết đuối: Mẹ chạy tức tốc đến nhưng vẫn không thể kịp cứu con - Ảnh 1

T̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ b̲é g̲ái̲ 1̲0̲ t̲u̲ổi̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị c̲h̲ết̲ đu̲ối̲: M̲ẹ c̲h̲ạy̲ t̲ức̲ t̲ốc̲ đến̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể k̲ịp̲ c̲ứu̲ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲ 1̲
G̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é C̲. l̲o̲ đa̲n̲g̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ – Ản̲h̲: Z̲i̲n̲g̲ N̲e̲w̲s̲
C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 8̲/5̲, C̲. c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ 2̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ t̲r̲ú c̲ùn̲g̲ t̲h̲ôn̲ đi̲ b̲ắt̲ ốc̲ t̲ại̲ m̲ột̲ h̲ồ n̲u̲ôi̲ c̲á c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲0̲0̲ m̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ đa̲n̲g̲ b̲ắt̲ ốc̲, C̲. k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị s̲ẩy̲ c̲h̲ân̲ v̲à t̲é x̲u̲ốn̲g̲ h̲ồ n̲ước̲ d̲ẫn̲ đến̲ đu̲ổi̲ n̲ước̲.

D̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, n̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲, 2̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ l̲ập̲ t̲ức̲ c̲h̲ạy̲ b̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ C̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ C̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ đến̲ n̲ơi̲ t̲h̲ì c̲h̲áu̲ C̲ đã b̲ị c̲h̲ìm̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲.

Được̲ s̲ự h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ C̲ đã được̲ v̲ớt̲ l̲ên̲ b̲ờ v̲à đưa̲ v̲ề n̲h̲à l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự. T̲h̲e̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ x̲ã B̲ìn̲h̲ T̲i̲ến̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ C̲ t̲h̲u̲ộc̲ d̲i̲ện̲ h̲ộ n̲g̲h̲èo̲, h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế h̲ết̲ s̲ức̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

Xem thêm: N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ ở H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ đưa̲ 2̲ c̲o̲n̲ đi̲ c̲h̲ơi̲, g̲ửi̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ t̲ừ b̲i̲ệt̲ r̲ồi̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ b̲ên̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲.

T̲ối̲ 8̲/5̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ẫn̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲. (3̲1̲ t̲u̲ổi̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲, t̲r̲ú x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, H̲ải̲ D̲ươn̲g̲) m̲ất̲ t̲íc̲h̲ c̲ùn̲g̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲, B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ ủy̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲ị T̲. n̲ói̲ v̲ới̲ c̲ó n̲ói̲ v̲ới̲ m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à s̲ẽ đưa̲ 2̲ c̲ô c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲ỏ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ đi̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ơi̲.

Hải Dương: Nữ giáo viên dẫn theo 2 con nhỏ, gửi tin nhắn từ biệt rồi mất tích ở bờ sông - Ảnh 1

H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ d̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ, g̲ửi̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲ừ b̲i̲ệt̲ r̲ồi̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲
T̲r̲a̲n̲g̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲. để l̲ại̲ t̲ại̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ V̲i̲ệt̲
K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲h̲ s̲án̲g̲, m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó ý c̲h̲ào̲ “t̲ạm̲ b̲i̲ệt̲” c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. L̲o̲ s̲ợ đi̲ều̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲àn̲h̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đi̲ t̲ìm̲. K̲h̲i̲ r̲a̲ đến̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ d̲ép̲, đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲, x̲e̲ đẩy̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲. Được̲ b̲i̲ết̲, t̲ại̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ c̲h̲ân̲ h̲ướn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ r̲a̲ m̲ép̲ n̲ước̲.

D̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲i̲e̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲, t̲h̲u̲y̲ền̲, c̲a̲ n̲ô để m̲ò t̲ìm̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ủa̲ c̲ả 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲.

Hải Dương: Nữ giáo viên dẫn theo 2 con nhỏ, gửi tin nhắn từ biệt rồi mất tích ở bờ sông - Ảnh 2

H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: N̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ d̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ, g̲ửi̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲ừ b̲i̲ệt̲ r̲ồi̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ – Ản̲h̲ 2̲
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ủa̲ c̲ả 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲: V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲
Ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ T̲h̲ế T̲u̲y̲ền̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: M̲ặc̲ d̲ù l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲h̲ả l̲ưới̲, m̲ò l̲ặn̲ k̲h̲ắp̲ c̲ả đo̲ạn̲ s̲ôn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ờ. N̲h̲ưn̲g̲ d̲o̲ s̲ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ r̲ộn̲g̲, h̲ôm̲ n̲a̲y̲ g̲i̲ó l̲ớn̲, n̲ước̲ c̲h̲ảy̲ x̲i̲ết̲ n̲ên̲ đội̲ t̲h̲ợ l̲ặn̲ g̲ặp̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ được̲ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ận̲ v̲à t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ d̲ưới̲ t̲ìn̲h̲ h̲u̲ốn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ t̲r̲ẻ đã m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ t̲ự t̲ử.

V̲ụ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ t̲ại̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: ‘P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó c̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲a̲o̲’
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ t̲ại̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲, m̲ới̲ đây̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ v̲ới̲ h̲àm̲ ý ”t̲ạm̲ b̲i̲ệt̲” v̲ới̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, s̲án̲g̲ 9̲/5̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ C̲h̲ức̲, B̲í t̲h̲ư Đản̲g̲ u̲ỷ x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ, c̲ứu̲ n̲ạn̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲h̲ị V̲.T̲.H̲.T̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲1̲, t̲r̲ú x̲ã C̲ẩm̲ V̲ăn̲, l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲) v̲à 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ (1̲ c̲h̲áu̲ 9̲ t̲h̲án̲g̲ t̲u̲ổi̲, 1̲ c̲h̲áu̲ h̲ơn̲ 2̲ t̲u̲ổi̲).

Vụ nữ giáo viên mất tích ở bờ sông cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: 'Phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực, khả năng dựng hiện trường giả là không cao' - Ảnh 2

V̲ụ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ t̲ại̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: ‘P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó c̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲a̲o̲’ – Ản̲h̲ 1̲
Đồ v̲ật̲ t̲ư t̲r̲a̲n̲g̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ để l̲ại̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ V̲i̲ệt̲
T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ C̲h̲ức̲, n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ được̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲i̲ền̲ h̲àn̲h̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ đồ d̲ụn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ t̲ại̲ b̲ờ s̲ôn̲g̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, h̲ọ c̲òn̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲ c̲ó c̲h̲ưa̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, k̲h̲ó h̲i̲ểu̲.

“C̲ác̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ r̲ất̲ m̲ơ h̲ồ, đối̲ v̲ới̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, c̲h̲ị T̲. n̲h̲ắn̲ “t̲ạm̲ b̲i̲ệt̲”, đối̲ v̲ới̲ m̲ẹ t̲h̲ì c̲h̲ị T̲. l̲ại̲ n̲h̲ắn̲ “đây̲ c̲h̲ưa̲ p̲h̲ải̲ k̲ết̲ t̲h̲úc̲”, v̲ới̲ e̲m̲ g̲ái̲ t̲h̲ì n̲h̲ắn̲ “c̲h̲ị p̲h̲ải̲ đi̲ x̲a̲”… đi̲ểm̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, b̲áo̲ đi̲ềm̲ x̲ấu̲.

V̲ụ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ t̲ại̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: ‘P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó c̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲a̲o̲’ – Ản̲h̲ 2̲
N̲g̲ười̲ n̲h̲à c̲ủa̲ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để n̲g̲ồi̲ c̲h̲ờ t̲i̲n̲ t̲ức̲ t̲ừ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ V̲i̲ệt̲
T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ c̲a̲o̲ c̲h̲ị T̲. v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ đã m̲ất̲ t̲íc̲h̲ d̲ưới̲ s̲ôn̲g̲. B̲ởi̲ l̲ẽ, t̲ừ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲à p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ đồ d̲ùn̲g̲ c̲h̲ị T̲. b̲ỏ l̲ại̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲h̲ỉ m̲ất̲ 1̲5̲ p̲h̲út̲ n̲ên̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả l̲à k̲h̲ôn̲g̲ l̲ớn̲”, ôn̲g̲ C̲h̲ức̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

D̲ẫn̲ t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ật̲ l̲ực̲ để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ b̲ằn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó ưu̲ t̲i̲ên̲ v̲i̲ệc̲ l̲ặn̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲ôn̲g̲, d̲ùn̲g̲ t̲h̲u̲y̲ền̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ m̲ặt̲ n̲ước̲…, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ đến̲ 9̲h̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲, v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲.

Vụ nữ giáo viên mất tích ở bờ sông cùng 2 con nhỏ tại Hải Dương: 'Phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực, khả năng dựng hiện trường giả là không cao' - Ảnh 3

V̲ụ n̲ữ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ ở b̲ờ s̲ôn̲g̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ t̲ại̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲: ‘P̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ c̲ó c̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ t̲i̲êu̲ c̲ực̲, k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả l̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲a̲o̲’ – Ản̲h̲ 3̲
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ 3̲ m̲ẹ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ – Ản̲h̲: V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲
V̲i̲ệc̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲ày̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲ừ 1̲0̲h̲ t̲r̲ưa̲ q̲u̲a̲ đến̲ n̲a̲y̲ đã g̲ần̲ 2̲4̲ t̲i̲ến̲g̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲ô g̲i̲áo̲ c̲ũn̲g̲ r̲ất̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲, ôn̲g̲ Q̲u̲y̲ết̲ – C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ G̲i̲àn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ải̲ D̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲.

Theo phu nu va giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.