T̲h̲ực̲ h̲ư h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à ‘s̲ổ t̲h̲.ị t̲.ẩm̲’

M̲ới̲ đây̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à ‘s̲ổ t̲h̲ị t̲ẩm̲’ c̲ủa̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ – n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ đầu̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ s̲ốc̲ n̲ặn̲g̲.

N̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ r̲a̲ v̲ào̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ ‘m̲i̲n̲h̲ o̲a̲n̲’ c̲h̲o̲ n̲ơi̲ n̲ày̲ v̲ề đồn̲ đo̲án̲ c̲ó ‘m̲ật̲ đạo̲’ c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲
T̲ừ n̲h̲ữn̲g̲ ồn̲ ào̲ c̲ủa̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, B̲ộ L̲Đ-T̲B̲&X̲H̲ c̲ó c̲h̲ỉ đạo̲ ‘m̲ới̲’ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ác̲ c̲ơ s̲ở n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ t̲r̲ẻ e̲m̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ ồn̲ ào̲ c̲ủa̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, m̲ới̲ đây̲, t̲h̲e̲o̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ủa̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ đã n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ s̲ố t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ h̲ộ b̲à C̲a̲o̲ T̲h̲ị C̲úc̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲0̲, n̲g̲ụ x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲) – n̲ơi̲ t̲ự x̲ưn̲g̲ l̲à T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, n̲ên̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

tinh that bong lai 1

tinh that bong lai 2

Ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
v̲à 3̲ ‘đệ t̲ử’ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
C̲ăn̲ c̲ứ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ được̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ đã t̲ổ c̲h̲ức̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲, l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ 1̲4̲ n̲g̲ười̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲. C̲ũn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ h̲ôm̲ ấy̲, C̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ c̲ác̲ ‘s̲ổ, s̲ác̲h̲, g̲i̲ấy̲ t̲ờ’ t̲ại̲ n̲ơi̲ đặt̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲.

M̲ới̲ đây̲, h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ m̲ột̲ c̲u̲ốn̲ s̲ổ g̲h̲i̲ c̲h̲ép̲ ở T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ được̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ r̲ộn̲g̲ r̲ãi̲. C̲ũn̲g̲ t̲ừ đây̲, x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲i̲n̲ đồn̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đây̲ l̲à “s̲ổ t̲h̲ị t̲ẩm̲” c̲ủa̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à c̲ác̲ c̲ô c̲o̲n̲ g̲ái̲.

tinh that bong lai 3

B̲ài̲ v̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ – Ản̲h̲: C̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲
T̲u̲y̲ đây̲ c̲h̲ỉ m̲ới̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ đồn̲ đo̲án̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, c̲h̲ưa̲ h̲ề c̲ó b̲ất̲ k̲ỳ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ x̲ác̲ t̲h̲ực̲ n̲ào̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲ đã k̲h̲i̲ến̲ c̲ư l̲u̲ận̲ s̲ốc̲ n̲ặn̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ c̲ó p̲h̲ần̲ “b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲” v̲à l̲ệc̲h̲ l̲ạc̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ đầu̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, m̲ột̲ s̲ố ý k̲i̲ến̲ c̲òn̲ m̲ỉa̲ m̲a̲i̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ h̲ài̲ h̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ n̲ày̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲i̲m̲ c̲u̲n̲g̲ đấu̲ t̲r̲ên̲ m̲àn̲ ản̲h̲.

tinh that bong lai 4

tinh that bong lai 5

B̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ c̲ủa̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ – Ản̲h̲: C̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲
Được̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ D̲ân̲ T̲r̲í, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ đối̲ v̲ới̲ 4̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ g̲ồm̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ (9̲0̲ t̲u̲ổi̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (3̲2̲ t̲u̲ổi̲), L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲ (3̲1̲ t̲u̲ổi̲) v̲à L̲ê T̲h̲a̲n̲h̲ T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲) v̲ề t̲ội̲ “l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”.

3̲ b̲ị c̲a̲n̲ H̲o̲àn̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, N̲h̲ất̲ N̲g̲u̲y̲ên̲, T̲r̲ùn̲g̲ D̲ươn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲. R̲i̲ên̲g̲ b̲ị c̲a̲n̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ áp̲ d̲ụn̲g̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ n̲g̲ăn̲ c̲h̲ặn̲ c̲ấm̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲ỏi̲ n̲ơi̲ c̲ư t̲r̲ú.

T̲h̲e̲o̲ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, k̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ h̲u̲y̲ết̲ t̲h̲ốn̲g̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲h̲ỉ v̲ài̲ t̲u̲ổi̲.

K̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ũn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲, ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ c̲ó b̲a̲ c̲o̲n̲ v̲ới̲ ít̲ n̲h̲ất̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲.

M̲ột̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ n̲ói̲ r̲ằn̲g̲, “k̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố s̲ẽ l̲à… c̲ú s̲ốc̲ l̲ớn̲ v̲ới̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲. V̲ì đây̲ l̲à v̲ấn̲ đề l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ n̲ên̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ r̲ất̲ t̲h̲ận̲ t̲r̲ọn̲g̲”.

Nguồn: https://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/soc-thuc-hu-hinh-anh-duoc-cho-la-so-thi-tam-cua-nguoi-dung-dau-tinh-that-bong-lai-va-phan-ung-cua-cong-dong-mang-445446

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *