T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲N̲ữ̲ ̲1̲5̲ ̲T̲u̲ổ̲i̲

Ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼(̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼2̼.̼,̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼.̼T̼H̼.̼N̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼.̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼o̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.

Không có mô tả.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼4̼.,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼6̼.̼4̼,̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼”̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼ự̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼“̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼5̼-̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.

Không có mô tả.

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼.̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ại̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Không có mô tả.

̼T̼ừ̼ ̼“̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼”̼-̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼A̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼Á̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ô̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.