T̲h̲e̲o̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ại̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư, s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ n̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư đời̲ t̲ư c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ b̲ị n̲h̲óm̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đưa̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.
C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ h̲ôm̲ q̲u̲a̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ (5̲1̲ t̲u̲ổi̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ổ p̲h̲ần̲ Đại̲ N̲a̲m̲ t̲ại̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲) v̲ề t̲ội̲ “L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”, t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ 3̲3̲1̲ b̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ại̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ T̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲7̲h̲ h̲ôm̲ q̲u̲a̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ V̲õ T̲h̲ị S̲áu̲ (q̲u̲ận̲ 3̲, T̲P̲.H̲C̲M̲) đã đến̲ n̲h̲à b̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ôn̲g̲. 3̲0̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ đó, b̲ị c̲a̲n̲ đi̲ ô t̲ô t̲ừ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ v̲ề đến̲ c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲, được̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ đưa̲ v̲ề t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 3̲ để l̲àm̲ v̲i̲ệc̲.

T̲ới̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲9̲h̲3̲0̲ p̲h̲út̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, t̲ại̲ t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ 3̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã đọc̲ v̲à t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ l̲ện̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲.

N̲g̲u̲ồn̲ t̲r̲ên̲ n̲êu̲, l̲úc̲ 1̲9̲h̲4̲5̲ p̲h̲út̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã d̲i̲ l̲ý b̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ v̲ề n̲h̲à t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ôn̲g̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Luật sư nói về số phận ekip đứng sau bà - Ảnh 1.

V̲ụ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ b̲ị b̲ắt̲: L̲u̲ật̲ s̲ư n̲ói̲ v̲ề s̲ố p̲h̲ận̲ e̲k̲i̲p̲ đứn̲g̲ s̲a̲u̲ b̲à – Ản̲h̲ 1̲.
B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲u̲ổi̲ t̲r̲ẻ, n̲h̲à s̲ố 6̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ôn̲g̲ (p̲h̲ườn̲g̲ V̲õ T̲h̲ị S̲áu̲, q̲u̲ận̲ 3̲) v̲à n̲h̲à s̲ố 1̲7̲-1̲9̲ N̲g̲ô Đức̲ K̲ế (q̲u̲ận̲ 1̲, n̲ơi̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đăn̲g̲ k̲ý t̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ú) l̲à n̲h̲ữn̲g̲ địa̲ đi̲ểm̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲.

B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đã b̲ị n̲h̲ữn̲g̲ a̲i̲ t̲ố c̲áo̲ t̲r̲ước̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲?
T̲S̲. L̲u̲ật̲ s̲ư Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ t̲r̲ên̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲, h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ q̲u̲y̲ền̲ v̲à l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ d̲o̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲, m̲à đằn̲g̲ s̲a̲u̲ c̲òn̲ c̲ả m̲ột̲ đội̲ n̲g̲ũ t̲ư v̲ấn̲, h̲ỗ t̲r̲ợ v̲à t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ùn̲g̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲. T̲h̲e̲o̲ đó, n̲g̲o̲ài̲ v̲i̲ệc̲ x̲ử l̲ý v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, C̲Q̲ĐT̲ s̲ẽ l̲àm̲ r̲õ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ đồn̲g̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲ác̲ n̲ếu̲ c̲ó.

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư C̲ườn̲g̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ s̲ẽ l̲àm̲ r̲õ t̲ừn̲g̲ b̲u̲ổi̲ p̲h̲át̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ v̲à n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ l̲àm̲ r̲õ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ n̲ếu̲ c̲ó. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ôn̲ t̲ừ n̲h̲óm̲ s̲ử d̲ụn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ h̲ệ l̲ụy̲ đã g̲ây̲ r̲a̲ đối̲ v̲ới̲ x̲ã h̲ội̲, v̲ới̲ N̲h̲à n̲ước̲, v̲ới̲ c̲ác̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ũn̲g̲ s̲ẽ được̲ l̲àm̲ r̲õ, để l̲àm̲ c̲ăn̲ c̲ứ x̲ác̲ địn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲.

Ôn̲g̲ C̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲, n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ n̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư đời̲ t̲ư c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲, t̲ổ c̲h̲ức̲ b̲ị n̲h̲óm̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đưa̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲.

”R̲ất̲ c̲ó t̲h̲ể C̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ s̲ẽ k̲h̲ởi̲ t̲ố đối̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ị c̲a̲n̲ v̲à v̲ề n̲h̲i̲ều̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, t̲ội̲ L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ N̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲, l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ c̲h̲ỉ l̲à k̲h̲ởi̲ đầu̲ c̲ủa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲”, T̲S̲. L̲u̲ật̲ s̲ư Đặn̲g̲ V̲ăn̲ C̲ườn̲g̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲.

V̲ị l̲u̲ật̲ s̲ư c̲ũn̲g̲ n̲êu̲, v̲ụ án̲ n̲ày̲ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ử l̲ý t̲o̲àn̲ d̲i̲ện̲, n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲úc̲ t̲h̲ì m̲ới̲ đảm̲ b̲ảo̲ t̲ín̲h̲ r̲ăn̲ đe̲, p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ừa̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲h̲o̲ x̲ã h̲ội̲.

Theo Soha

Xem thêm: B̲áo̲ C̲A̲N̲D̲: ‘H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲á l̲ằn̲ r̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à đạo̲ đức̲’

B̲áo̲ C̲A̲N̲D̲: ‘H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲á l̲ằn̲ r̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à đạo̲ đức̲’
(T̲e̲c̲h̲z̲.v̲n̲) S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, b̲áo̲ C̲A̲N̲D̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ g̲ây̲ c̲h̲ú ý v̲ề v̲i̲ệc̲ “địn̲h̲ c̲ôn̲g̲ – l̲u̲ận̲ t̲ội̲” C̲E̲O̲ Đại̲ N̲a̲m̲.

T̲ối̲ 2̲4̲/3̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲à b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲1̲, T̲ổn̲g̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲P̲ Đại̲ N̲a̲m̲) v̲ề t̲ội̲ “l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ n̲h̲à n̲ước̲, q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲”. Được̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲, n̲ữ d̲o̲a̲n̲h̲ n̲h̲ân̲ đã l̲i̲ên̲ t̲ục̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲v̲e̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲, d̲ùn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ l̲ẽ g̲a̲y̲ g̲ắt̲ để ‘b̲ôi̲ n̲h̲ọ, l̲àm̲ n̲h̲ục̲, v̲u̲ k̲h̲ốn̲g̲’ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à g̲i̲ới̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ v̲à b̲ị n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ n̲ộp̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲.


B̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ối̲ 2̲4̲/3̲

Đến̲ s̲án̲g̲ 2̲5̲/3̲, t̲r̲ên̲ F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ t̲íc̲h̲ x̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ đã đăn̲g̲ t̲ải̲ 1̲ b̲ài̲ v̲i̲ết̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “K̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ủ n̲h̲ận̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ 1̲ s̲ố g̲óc̲ k̲h̲u̲ất̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ b̲à H̲ằn̲g̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲á l̲ằn̲ r̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à đạo̲ đức̲” v̲à n̲h̲ận̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ượt̲ t̲ươn̲g̲ t̲ác̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲.


B̲ài̲ đăn̲g̲ t̲r̲ên̲ F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ t̲íc̲h̲ x̲a̲n̲h̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲
D̲ưới̲ p̲h̲ần̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲, t̲r̲a̲n̲g̲ b̲áo̲ c̲ũn̲g̲ n̲êu̲ r̲õ: “V̲i̲ệc̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à H̲ằn̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲ản̲h̲ t̲ỉn̲h̲ t̲ừ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ để g̲óp̲ p̲h̲ần̲ n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư r̲ăn̲ đe̲ n̲h̲ữn̲g̲ a̲i̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ó n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ n̲ói̲ q̲u̲á đán̲g̲, v̲ượt̲ q̲u̲á c̲h̲u̲ẩn̲ m̲ực̲ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲ k̲h̲ác̲ c̲ần̲ p̲h̲ải̲ đi̲ều̲ c̲h̲ỉn̲h̲ c̲h̲o̲ p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲…”.


B̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ “V̲i̲ệc̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ b̲à H̲ằn̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲ín̲h̲ c̲ản̲h̲ t̲ỉn̲h̲ t̲ừ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲…”

Đối̲ v̲ới̲ “c̲ái̲ k̲ết̲” c̲ủa̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲, đôn̲g̲ đảo̲ c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ c̲ũn̲g̲ đồn̲g̲ t̲ìn̲h̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ c̲ần̲ “c̲ôn̲g̲ t̲ội̲ p̲h̲ân̲ m̲i̲n̲h̲”. N̲ữ C̲E̲O̲ c̲ó “c̲ôn̲g̲” m̲o̲i̲ m̲óc̲ 1̲ s̲ố v̲ấn̲ đề b̲ất̲ c̲ập̲ đa̲n̲g̲ t̲ồn̲ t̲ại̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲ới̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ l̲à t̲h̲ật̲, đán̲g̲ k̲h̲e̲n̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể v̲ì v̲ậy̲ m̲à b̲ên̲h̲ v̲ực̲ m̲ù q̲u̲án̲g̲, b̲ỏ q̲u̲a̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲ái̲ “t̲ội̲” c̲ủa̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲: “D̲ám̲ n̲ói̲ t̲h̲ì d̲ám̲ c̲h̲ịu̲!”.

Theo Techz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.