T̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲ọn̲g̲

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲ọn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, v̲ào̲ đầu̲ g̲i̲ờ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲/1̲/2̲0̲2̲1̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲ại̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲ụ s̲ở S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲, t̲ại̲ T̲P̲ V̲i̲n̲h̲ t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ t̲h̲a̲n̲g̲ t̲ời̲ b̲ị r̲ơi̲ t̲ừ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲ 8̲ x̲u̲ốn̲g̲ đất̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲, n̲h̲óm̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ân̲ g̲ồm̲ 1̲1̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ụ s̲ở l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ đã c̲ó 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲.

Vụ tai nạn đã có khoảng 3 nạn nhân bị tử vong.

T̲h̲e̲o̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲, v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲ín̲h̲ đến̲ n̲a̲y̲ đã c̲ó 0̲3̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ g̲ồm̲: ôn̲g̲ Đặn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ C̲u̲n̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲5̲8̲, t̲r̲ú x̲ã N̲h̲ân̲ T̲h̲àn̲h̲), ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ C̲ôn̲g̲ H̲i̲ếu̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲7̲) v̲à ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ Đức̲ P̲h̲ượn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲4̲) c̲ùn̲g̲ t̲r̲ú x̲ã V̲ĩn̲h̲ T̲h̲àn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ T̲h̲àn̲h̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲.

T̲h̲e̲o̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ H̲ữu̲ n̲g̲h̲ị đa̲ k̲h̲o̲a̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲, n̲ơi̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲h̲ì n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ l̲à d̲o̲ s̲ốc̲ đa̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ùn̲g̲ c̲ổ, n̲g̲ực̲, b̲ụn̲g̲.

Phía bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn.

Được̲ b̲i̲ết̲, c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ụ s̲ở d̲o̲ S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ l̲àm̲ c̲h̲ủ đầu̲ t̲ư, đơn̲ v̲ị t̲h̲ị c̲ôn̲g̲ l̲à C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲P̲ c̲ơ g̲i̲ới̲ v̲à x̲ây̲ l̲ắp̲ 1̲7̲1̲, đơn̲ v̲ị t̲ư v̲ấn̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ l̲à V̲i̲ện̲ Q̲u̲y̲ h̲o̲ạc̲h̲ k̲i̲ến̲ t̲r̲úc̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲.

V̲ề t̲h̲a̲n̲g̲ m̲áy̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự c̲ố, t̲h̲e̲o̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ t̲h̲ì h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ n̲ày̲ được̲ l̲ắp̲ đặt̲ v̲à đưa̲ v̲ào̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ h̲ồi̲ đầu̲ t̲h̲án̲g̲ 9̲/2̲0̲2̲0̲, c̲ó t̲r̲ọn̲g̲ t̲ải̲ 1̲ t̲ấn̲, d̲ùn̲g̲ để v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ật̲ l̲i̲ệu̲ v̲à c̲h̲ở n̲g̲ười̲.

Q̲u̲a̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲, c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲òa̲ n̲h̲à t̲r̲ụ s̲ở S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ được̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲ừ đầu̲ q̲u̲ý I̲I̲/2̲0̲2̲0̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲ưn̲g̲ P̲h̲úc̲, T̲p̲ V̲i̲n̲h̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲.

T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲/1̲2̲/2̲0̲1̲9̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ c̲ũn̲g̲ đã k̲ý p̲h̲ê d̲u̲y̲ệt̲ k̲ết̲ q̲u̲ả l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ n̲h̲à t̲h̲ầu̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ n̲h̲à l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ 9̲ t̲ần̲g̲ v̲à h̲ội̲ t̲r̲ườn̲g̲ (K̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲: H̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ đi̲ện̲ n̲h̲ẹ, đi̲ều̲ h̲òa̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í, h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ P̲C̲C̲C̲, c̲h̲ốn̲g̲ m̲ối̲, t̲ăn̲g̲ áp̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲); H̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ c̲ấp̲ t̲h̲o̲át̲ n̲ước̲ (p̲h̲ần̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị) v̲à c̲h̲i̲ p̲h̲í h̲ạn̲g̲ m̲ục̲ c̲h̲u̲n̲g̲, t̲h̲u̲ộc̲ d̲ự án̲ T̲r̲ụ s̲ở l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ S̲ở T̲ài̲ c̲h̲ín̲h̲ N̲g̲h̲ệ A̲n̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲ưn̲g̲ P̲h̲úc̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố V̲i̲n̲h̲. C̲ôn̲g̲ t̲y̲ C̲ổ p̲h̲ần̲ t̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ C̲ơ g̲i̲ới̲ v̲à X̲ây̲ l̲ắp̲ 1̲7̲1̲ (t̲r̲ụ s̲ở t̲ại̲ Q̲. H̲o̲àn̲g̲ M̲a̲i̲, T̲P̲ H̲à N̲ội̲) l̲à đơn̲ v̲ị t̲r̲ún̲g̲ t̲h̲ầu̲ v̲ới̲ g̲i̲á t̲r̲ị t̲r̲ún̲g̲ t̲h̲ầu̲ 4̲2̲.9̲5̲0̲.2̲5̲5̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲.

Xem thêm: H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ s̲a̲u̲ v̲ụ x̲e̲ b̲ồn̲ t̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲

H̲ậu̲ q̲u̲ả v̲ụ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ m̲ạn̲h̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ b̲ồn̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲ l̲àm̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.
T̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲
N̲g̲ày̲ 6̲/1̲, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ B̲áo̲ G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ (t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) đa̲n̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲, r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ 2̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲3̲h̲2̲0̲ n̲g̲ày̲ 5̲/1̲, ôn̲g̲ N̲g̲ô B̲á Q̲u̲y̲ết̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲5̲, n̲g̲ụ x̲ã L̲ộc̲ N̲i̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲ồn̲g̲ D̲ân̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ ô t̲ô (l̲o̲ại̲ x̲e̲ b̲ồn̲ c̲h̲ở x̲ăn̲g̲, d̲ầu̲ – P̲V̲) m̲a̲n̲g̲ b̲i̲ển̲ s̲ố 9̲4̲C̲-0̲1̲2̲.2̲9̲ l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ P̲h̲ước̲ L̲o̲n̲g̲ v̲ề h̲ướn̲g̲ c̲ầu̲ S̲ố 2̲ (c̲ầu̲ C̲ái̲ H̲ưu̲).

Hai người tử vong tại chỗ sau vụ xe bồn tông liên tiếp với xe máy 1

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲. Ản̲h̲: G̲i̲a̲ M̲i̲n̲h̲

K̲h̲i̲ đến̲ đo̲ạn̲ đườn̲g̲ t̲h̲u̲ộc̲ ấp̲ 1̲8̲, V̲ĩn̲h̲ B̲ìn̲h̲, H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ t̲h̲ì x̲e̲ b̲ồn̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲ b̲i̲ển̲ s̲ố 9̲4̲G̲1̲-0̲0̲8̲.6̲5̲ d̲o̲ a̲n̲h̲ L̲âm̲ S̲ơn̲ Q̲u̲ốc̲ (S̲N̲ 1̲9̲5̲5̲, n̲g̲ụ x̲ã V̲ĩn̲h̲ B̲ìn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ c̲h̲ở p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ l̲à b̲à H̲.T̲.T̲r̲. (S̲N̲ 1̲9̲7̲2̲) v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ N̲g̲ọc̲ T̲h̲úy̲ N̲g̲. (2̲0̲2̲0̲) v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ N̲g̲ọc̲ T̲h̲úy̲ Q̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲8̲) – c̲ùn̲g̲ n̲g̲ụ x̲ã V̲ĩn̲h̲ B̲ìn̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ược̲ l̲ại̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲, x̲e̲ ô t̲ô 9̲4̲C̲-0̲1̲2̲.2̲9̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ạy̲ v̲ề p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲, t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đụn̲g̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô b̲i̲ển̲ s̲ố 9̲4̲E̲1̲-0̲9̲6̲.3̲1̲ d̲o̲ c̲h̲ị P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị U̲y̲ển̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲, n̲g̲ụ x̲ã V̲ĩn̲h̲ P̲h̲ú Đôn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ P̲h̲ước̲ L̲o̲n̲g̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲) đa̲n̲g̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ c̲ầu̲ S̲ố 2̲ – P̲h̲ước̲ L̲o̲n̲g̲.

H̲ậu̲ q̲u̲ả, v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲àm̲ b̲à T̲r̲. v̲à c̲h̲áu̲ N̲g̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, c̲òn̲ a̲n̲h̲ Q̲u̲ốc̲ v̲à c̲h̲áu̲ Q̲. b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ẹ. T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ả 3̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đều̲ b̲ị h̲ư h̲ỏn̲g̲ n̲h̲ẹ.

Nguồn: https://www.atgt.vn/hai-nguoi-tu-vong-tai-cho-sau-vu-xe-bon-tong-lien-tiep-voi-xe-may-d538310.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *