S̲ự t̲h̲ật̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ ôn̲g̲ c̲ụ 7̲8̲ t̲u̲ổi̲

N̴g̴ười̴ d̴ân̴ đồn̴ c̴h̴ú h̴e̴o̴ b̴i̴ết̴ n̴ói̴, h̴út̴ t̴h̴u̴ốc̴ l̴á n̴h̴ư n̴g̴ười̴. Đặc̴ b̴i̴ệt̴ l̴à h̴e̴o̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ịu̴ ăn̴ c̴ám̴, c̴h̴ỉ ăn̴ b̴án̴h̴ T̴ây̴ v̴à u̴ốn̴g̴ t̴r̴à đườn̴g̴… N̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ k̴h̴ẳn̴g̴ địn̴h̴, ôn̴g̴ c̴ụ 7̴8̴ t̴u̴ổi̴, đã c̴h̴ết̴ 8̴ n̴ăm̴ t̴r̴ước̴ đã h̴óa̴ t̴h̴ân̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴h̴ú h̴e̴o̴ n̴ày̴!

N̴h̴ữn̴g̴ g̴i̴ấc̴ m̴ộn̴g̴ k̴ỳ l̴ạ

M̴ấy̴ n̴g̴ày̴ q̴u̴a̴, r̴ất̴ đôn̴g̴ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ m̴i̴ền̴ T̴ây̴ đổ x̴ô v̴ề x̴ã v̴ùn̴g̴ s̴âu̴ V̴ĩn̴h̴ C̴h̴án̴h̴ (h̴u̴y̴ện̴ T̴h̴o̴ại̴ S̴ơn̴, t̴ỉn̴h̴ A̴n̴ G̴i̴a̴n̴g̴) để x̴e̴m̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ạ. C̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ b̴ắt̴ đầu̴ t̴ừ n̴h̴ữn̴g̴ g̴i̴ấc̴ m̴ộn̴g̴ k̴ỳ q̴u̴ặc̴ c̴ủa̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ a̴n̴h̴ V̴õ T̴h̴àn̴h̴ Đẫm̴ (t̴ên̴ t̴h̴ườn̴g̴ g̴ọi̴ l̴à Út̴ (4̴3̴ t̴u̴ổi̴) v̴à c̴h̴ị D̴ươn̴g̴ T̴h̴ị C̴h̴ơn̴ ở ấp̴ Đôn̴g̴ A̴n̴, x̴ã V̴ĩn̴h̴ C̴h̴án̴h̴.

A̴n̴h̴ Đẫm̴ k̴ể, đêm̴ đó a̴n̴h̴ n̴ằm̴ c̴h̴i̴êm̴ b̴a̴o̴ t̴h̴ấy̴ c̴h̴a̴ a̴n̴h̴ b̴áo̴ m̴ộn̴g̴. Ôn̴g̴ l̴à V̴õ V̴ăn̴ M̴i̴n̴h̴, đã c̴h̴ết̴ c̴ác̴h̴ n̴a̴y̴ 8̴ n̴ăm̴, k̴h̴i̴ 7̴8̴ t̴u̴ổi̴, d̴o̴ b̴ện̴h̴ t̴a̴i̴ b̴i̴ến̴.

T̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ấc̴ m̴ơ đầu̴ t̴i̴ên̴ v̴ào̴ đêm̴ 2̴1̴/1̴0̴/2̴0̴1̴3̴, b̴a̴ a̴n̴h̴ Đẫm̴ h̴i̴ện̴ v̴ề, k̴êu̴: “Út̴ ơi̴! B̴a̴ c̴h̴ết̴ r̴ồi̴, đầu̴ t̴h̴a̴i̴ t̴h̴àn̴h̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ ở x̴óm̴ n̴g̴o̴ài̴. T̴r̴ước̴ m̴ũi̴ “c̴ủa̴ b̴a̴” c̴ó 2̴ l̴ằn̴ r̴ạc̴h̴ x̴u̴ốn̴g̴, đó c̴h̴ín̴h̴ l̴à… r̴âu̴ c̴ủa̴ b̴a̴. C̴òn̴ ở đùi̴ s̴a̴u̴ c̴ó 1̴ c̴ái̴ đém̴ đe̴n̴. K̴h̴i̴ n̴ào̴ t̴ới̴ c̴h̴u̴ồn̴g̴, t̴h̴ì b̴a̴ n̴h̴ảy̴ l̴ên̴ m̴ừn̴g̴ c̴o̴n̴”. S̴án̴g̴ r̴a̴, a̴n̴h̴ Đẫm̴ đe̴m̴ g̴i̴ấc̴ m̴ộn̴g̴ k̴ể c̴h̴o̴ v̴ợ n̴g̴h̴e̴, t̴h̴ì b̴ị v̴ợ k̴êu̴ l̴à m̴ê t̴ín̴, k̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴.

6̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴, a̴n̴h̴ Đẫm̴ l̴ại̴ được̴ c̴h̴a̴ b̴áo̴ m̴ộn̴g̴ y̴ h̴ệt̴ l̴ần̴ t̴r̴ước̴. A̴n̴h̴ c̴ũn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ n̴g̴h̴ĩ n̴h̴i̴ều̴ t̴ới̴ g̴i̴ấc̴ m̴ơ b̴ởi̴ c̴ả n̴g̴ày̴ p̴h̴ải̴ l̴o̴ l̴àm̴ t̴h̴u̴ê k̴i̴ếm̴ s̴ốn̴g̴. N̴h̴à a̴n̴h̴ t̴h̴u̴ộc̴ d̴i̴ện̴ h̴ộ n̴g̴h̴èo̴, c̴ó 2̴ đứa̴ c̴o̴n̴ l̴ại̴ b̴ị t̴h̴i̴ểu̴ n̴ăn̴g̴.

2̴0̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴h̴a̴ b̴áo̴ m̴ộn̴g̴ l̴ần̴ t̴h̴ứ 2̴, a̴n̴h̴ Đẫm̴ l̴ại̴ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ t̴h̴ấy̴ b̴a̴ v̴ề b̴áo̴ m̴ộn̴g̴. “Ổn̴g̴ n̴ói̴: “S̴a̴o̴ b̴a̴ b̴áo̴ c̴h̴o̴ c̴o̴n̴ 2̴ l̴ần̴ m̴à c̴o̴n̴ k̴h̴ôn̴g̴ đi̴ t̴ìm̴ b̴a̴? B̴a̴ b̴u̴ồn̴, b̴a̴ b̴ỏ ăn̴ n̴ên̴ b̴ị n̴g̴ười̴ t̴a̴… đè r̴a̴ c̴h̴íc̴h̴ t̴h̴u̴ốc̴”. V̴ài̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴ t̴h̴ì b̴a̴ t̴u̴i̴ v̴ề b̴áo̴ m̴ộn̴g̴ l̴ần̴ c̴u̴ối̴. Ổn̴g̴ n̴ói̴, s̴a̴o̴ m̴ầy̴ l̴o̴ n̴h̴ậu̴ s̴a̴y̴ x̴ỉn̴ h̴o̴ài̴ m̴à k̴h̴ôn̴g̴ đi̴ t̴ìm̴ b̴a̴? R̴ồi̴ đêm̴ 2̴2̴/1̴1̴, b̴a̴ t̴u̴i̴ l̴ại̴ v̴ề b̴áo̴ m̴ộn̴g̴ c̴h̴o̴ b̴à x̴ã t̴u̴i̴. Ổn̴g̴ n̴ói̴: “V̴ợ t̴h̴ằn̴g̴ Út̴ ơi̴! Đi̴ t̴ìm̴ b̴a̴ đi̴. B̴a̴ k̴h̴ổ l̴ắm̴, b̴a̴ t̴r̴ôn̴g̴ đợi̴ l̴ắm̴!”. N̴g̴h̴e̴ v̴ậy̴, b̴à x̴ã k̴h̴u̴y̴ên̴ k̴êu̴ t̴u̴i̴ đi̴ k̴i̴ếm̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴. N̴h̴ưn̴g̴ t̴u̴i̴ n̴ói̴ b̴à đi̴ t̴h̴ì đi̴, t̴u̴i̴ b̴ận̴ đi̴ l̴àm̴ m̴ướn̴. S̴án̴g̴ h̴ôm̴ s̴a̴u̴ t̴h̴ì t̴u̴i̴ đi̴ l̴àm̴ h̴ồ v̴à v̴ợ t̴u̴i̴ t̴h̴ì âm̴ t̴h̴ầm̴ đi̴ t̴ìm̴… “ôn̴g̴ g̴i̴à”, a̴n̴h̴ Đẫm̴ k̴ể.

A̴n̴h̴ Đẫm̴ b̴ên̴ c̴h̴ỗ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ được̴ x̴e̴m̴ n̴h̴ư c̴h̴a̴ m̴ìn̴h̴ n̴ằm̴ n̴g̴ủ, c̴ó m̴ùn̴g̴, c̴h̴i̴ếu̴ g̴i̴ăn̴g̴ c̴h̴o̴ h̴e̴o̴ n̴g̴ủ đàn̴g̴ h̴o̴àn̴g̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴u̴ồn̴g̴ n̴h̴à a̴n̴h̴.

 

S̴án̴g̴ 2̴3̴/1̴1̴, v̴ợ a̴n̴h̴ Đẫm̴ b̴ơi̴ x̴u̴ồn̴g̴ đi̴ t̴ới̴ c̴ái̴ x̴óm̴ c̴ó n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ n̴u̴ôi̴ h̴e̴o̴. K̴h̴i̴ v̴ợ a̴n̴h̴ d̴ò h̴ỏi̴ v̴ề c̴h̴u̴ồn̴g̴ h̴e̴o̴ n̴h̴ư được̴ b̴ố c̴h̴ồn̴g̴ m̴ô t̴ả t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ấc̴ m̴ơ, m̴ột̴ n̴g̴ười̴ d̴ân̴ t̴ại̴ đây̴ đã c̴h̴ỉ t̴ới̴ c̴h̴u̴ồn̴g̴ n̴u̴ôi̴ h̴e̴o̴ c̴ủa̴ c̴h̴ị L̴ê M̴ỹ H̴ạn̴h̴.

T̴r̴ìn̴h̴ b̴ày̴ x̴o̴n̴g̴ v̴ới̴ c̴h̴ủ n̴h̴à, v̴ợ a̴n̴h̴ Đẫm̴ l̴i̴ền̴ đi̴ n̴g̴a̴y̴ r̴a̴ c̴h̴u̴ồn̴g̴ v̴à b̴ất̴ n̴g̴ờ t̴h̴ấy̴ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ầy̴ c̴ó 1̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ h̴ìn̴h̴ t̴h̴ù y̴ n̴h̴ư ôn̴g̴ g̴i̴à t̴ả t̴r̴o̴n̴g̴ g̴i̴ấc̴ c̴h̴i̴êm̴ b̴a̴o̴.

“B̴à x̴ã t̴u̴i̴ k̴ể l̴ại̴ s̴ự t̴ìn̴h̴ v̴à h̴ỏi̴ m̴u̴a̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ đó, t̴h̴ì n̴g̴ười̴ t̴a̴ c̴h̴ịu̴ b̴án̴ v̴ới̴ g̴i̴á 2̴,5̴ t̴r̴i̴ệu̴ đồn̴g̴. C̴o̴n̴ h̴e̴o̴ n̴ặn̴g̴ c̴h̴ừn̴g̴ 3̴0̴k̴g̴ v̴à l̴à d̴ạn̴g̴ h̴e̴o̴ b̴ò, c̴ó l̴ôn̴g̴ m̴àu̴ v̴àn̴g̴ v̴à n̴h̴i̴ều̴ đốm̴ đe̴n̴. M̴ột̴ đi̴ều̴ h̴ết̴ s̴ức̴ l̴ạ l̴à k̴h̴i̴ g̴ặp̴ b̴à x̴ã t̴h̴ì c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴i̴ền̴ m̴ừn̴g̴, n̴ó n̴h̴ảy̴ l̴ên̴ đưa̴ 2̴ c̴h̴ân̴ t̴r̴ước̴. R̴ồi̴ 2̴ l̴ỗ t̴a̴i̴ n̴ó n̴g̴o̴ắc̴ n̴g̴o̴ắc̴. K̴h̴i̴ đưa̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ên̴ x̴e̴ c̴h̴ở v̴ề n̴h̴à t̴h̴ì n̴ó n̴g̴ồi̴ êm̴ r̴u̴ n̴h̴ư n̴g̴ười̴ t̴a̴ n̴g̴ồi̴ x̴e̴ v̴ậy̴”, a̴n̴h̴ Đẫm̴ n̴ói̴.

K̴ẻ t̴i̴n̴, n̴g̴ười̴ n̴g̴ờ v̴ực̴!

C̴h̴ừn̴g̴ 2̴h̴ s̴a̴u̴ k̴h̴i̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ được̴ c̴h̴ở v̴ề n̴h̴à a̴n̴h̴ Đẫm̴, n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ k̴éo̴ t̴ới̴ x̴e̴m̴. K̴h̴i̴ đe̴m̴ h̴e̴o̴ t̴h̴ả t̴r̴ước̴ s̴ân̴ t̴h̴ì n̴ó k̴h̴ôn̴g̴ d̴ám̴ v̴ô n̴h̴à. A̴n̴h̴ Đẫm̴ n̴g̴ẫm̴ n̴g̴h̴ĩ c̴ó l̴ẽ l̴à m̴ìn̴h̴ q̴u̴ên̴ t̴r̴ìn̴h̴ C̴ửu̴ h̴u̴y̴ền̴ t̴h̴ất̴ T̴ổ n̴ên̴ đốt̴ n̴h̴a̴n̴g̴ c̴ún̴g̴. C̴ún̴g̴ x̴o̴n̴g̴, a̴n̴h̴ r̴a̴ s̴ân̴ n̴ói̴: “B̴a̴ ơi̴, c̴o̴n̴ t̴r̴ìn̴h̴ C̴ửu̴ h̴u̴y̴ền̴ r̴ồi̴, b̴a̴ v̴ô đi̴”. L̴ập̴ t̴ức̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ p̴h̴ón̴g̴ l̴ên̴ c̴ửa̴ v̴à c̴h̴ạy̴ t̴u̴ốt̴ r̴a̴ s̴a̴u̴ b̴u̴ồn̴g̴.

“L̴úc̴ n̴g̴ười̴ t̴a̴ t̴ới̴ c̴o̴i̴ đôn̴g̴ q̴u̴á, t̴u̴i̴ n̴ói̴: “B̴a̴ ơi̴, r̴a̴ c̴h̴ào̴ b̴à c̴o̴n̴ đi̴”, t̴h̴ì ổn̴g̴ c̴h̴ạy̴ r̴a̴ ủi̴ ủi̴ v̴ô g̴i̴ò n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴. H̴ễ t̴u̴i̴ k̴êu̴ ổn̴g̴ đi̴ đâu̴ l̴à ổn̴g̴ đi̴ đó”, a̴n̴h̴ Đẫm̴ k̴ể l̴ại̴.

C̴o̴n̴ h̴e̴o̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴ được̴ c̴h̴o̴ l̴à b̴i̴ết̴ n̴ói̴, h̴út̴ t̴h̴u̴ốc̴ v̴à c̴ó h̴àn̴h̴ độn̴g̴ y̴ n̴h̴ư c̴o̴n̴ n̴g̴ười̴.

B̴à P̴h̴a̴n̴ T̴h̴ị S̴ữa̴ – n̴h̴à ở t̴h̴ị t̴r̴ấn̴ P̴h̴ú H̴òa̴ (h̴u̴y̴ện̴ T̴h̴o̴ại̴ S̴ơn̴), n̴g̴h̴e̴ t̴i̴n̴ n̴ên̴ đến̴ c̴o̴i̴. B̴à k̴h̴ẳn̴g̴ địn̴h̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ a̴n̴h̴ Đẫm̴ t̴h̴ả c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ r̴a̴ s̴ân̴ n̴h̴ưn̴g̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ịu̴ v̴ào̴ n̴h̴à. S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ t̴h̴ấy̴ a̴n̴h̴ Đẫm̴ c̴ún̴g̴ v̴ái̴ t̴h̴ì k̴êu̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴i̴ền̴ c̴h̴ạy̴ v̴ô n̴h̴à. C̴h̴ín̴h̴ b̴à c̴ũn̴g̴ l̴ấy̴ l̴àm̴ l̴ạ v̴ề c̴h̴u̴y̴ện̴ n̴ày̴ n̴h̴ưn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ l̴ý g̴i̴ải̴ được̴.

A̴n̴h̴ Đẫm̴ đi̴n̴h̴ n̴i̴n̴h̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ c̴h̴ín̴h̴ l̴à c̴h̴a̴ m̴ìn̴h̴ h̴óa̴ k̴i̴ếp̴, n̴ên̴ a̴n̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴ d̴ám̴ m̴u̴a̴ c̴ám̴ c̴h̴o̴ ăn̴. N̴g̴ày̴ m̴ới̴ đe̴m̴ h̴e̴o̴ v̴ề n̴h̴à, a̴n̴h̴ n̴ấu̴ c̴h̴áo̴ t̴àu̴ h̴ũ (đậu̴ p̴h̴ụ) t̴h̴ì h̴e̴o̴ ăn̴ c̴h̴ỉ 1̴ c̴h̴én̴ l̴à n̴g̴ưn̴g̴. M̴ấy̴ n̴g̴ày̴ s̴a̴u̴, a̴n̴h̴ n̴g̴ồi̴ c̴h̴ơi̴, t̴i̴ện̴ t̴a̴y̴ t̴h̴ẩy̴ b̴án̴h̴ t̴ây̴ r̴a̴ s̴ân̴ t̴h̴ử t̴h̴ì c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ c̴h̴ạy̴ t̴ới̴ ăn̴ n̴g̴ấu̴ n̴g̴h̴i̴ến̴.

“1̴ n̴g̴ày̴ “ổn̴g̴” ăn̴ h̴ết̴ 1̴k̴g̴ b̴án̴h̴. R̴ồi̴ t̴u̴i̴ p̴h̴a̴ n̴ước̴ t̴r̴à đườn̴g̴ c̴h̴o̴ “ổn̴g̴” u̴ốn̴g̴. T̴r̴o̴n̴g̴ c̴h̴i̴êm̴ b̴a̴o̴, b̴a̴ t̴u̴i̴ k̴êu̴ k̴h̴i̴ b̴ắt̴ ổn̴g̴ v̴ề t̴h̴ì c̴ầu̴ n̴g̴u̴y̴ện̴ 3̴ n̴g̴ày̴, r̴ồi̴ g̴i̴ết̴ ổn̴g̴ đi̴, để ổn̴g̴ s̴i̴êu̴ t̴h̴o̴át̴. N̴h̴ưn̴g̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴à… c̴h̴a̴ t̴u̴i̴ n̴ên̴ t̴u̴i̴ đâu̴ l̴ỡ g̴i̴ết̴. C̴ôn̴g̴ a̴n̴ x̴ã b̴i̴ết̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ m̴ời̴ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ t̴u̴i̴ l̴ên̴ l̴àm̴ c̴a̴m̴ k̴ết̴, k̴h̴ôn̴g̴ được̴ t̴u̴y̴ên̴ t̴r̴u̴y̴ền̴ m̴ê t̴ín̴ d̴ị đo̴a̴n̴ v̴à k̴êu̴ t̴u̴i̴ p̴h̴ải̴ d̴ời̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ đi̴ c̴h̴ỗ k̴h̴ác̴. S̴án̴g̴ n̴a̴y̴ t̴u̴i̴ đã c̴h̴ở c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ đi̴ g̴ởi̴ c̴h̴ỗ k̴h̴ác̴ r̴ồi̴”, n̴g̴ày̴ 2̴7̴/1̴1̴, a̴n̴h̴ Đẫm̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ v̴ới̴ P̴V̴.

C̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ l̴y̴ k̴ỳ v̴ề c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ạ l̴a̴n̴ n̴h̴a̴n̴h̴. D̴ân̴ t̴ừ c̴ác̴ t̴ỉn̴h̴ Đồn̴g̴ T̴h̴áp̴, K̴i̴ên̴ G̴i̴a̴n̴g̴, C̴à M̴a̴u̴, T̴P̴.H̴C̴M̴… k̴éo̴ đến̴ n̴h̴à a̴n̴h̴ Đẫm̴ c̴o̴i̴ h̴e̴o̴ c̴ả n̴g̴ày̴ l̴ẫn̴ đêm̴.

“H̴ọ c̴òn̴ đồn̴ r̴ằn̴g̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ c̴ủa̴ t̴u̴i̴ b̴i̴ết̴ n̴ói̴, b̴i̴ết̴ h̴út̴ t̴h̴u̴ốc̴ l̴á n̴h̴ư c̴o̴n̴ n̴g̴ười̴. N̴h̴ưn̴g̴ t̴u̴i̴ k̴h̴ẳn̴g̴ địn̴h̴ h̴o̴àn̴ t̴o̴àn̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴ó c̴h̴u̴y̴ện̴ đó. C̴h̴ỉ v̴ợ c̴h̴ồn̴g̴ t̴u̴i̴ n̴ằm̴ m̴ộn̴g̴ r̴ồi̴ đi̴ t̴ìm̴ được̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ y̴ n̴h̴ư v̴ậy̴ n̴ên̴ t̴i̴n̴ đó l̴à b̴a̴ t̴u̴i̴ t̴h̴ôi̴. C̴h̴ứ t̴u̴i̴ t̴h̴ấy̴ h̴ìn̴h̴ d̴ạn̴g̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ b̴ìn̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴. C̴h̴ỉ c̴ó c̴ử c̴h̴ỉ v̴à h̴àn̴h̴ độn̴g̴ h̴ơi̴ l̴ạ, l̴à t̴u̴i̴ k̴êu̴ g̴ì l̴àm̴ n̴ấy̴ t̴h̴ôi̴. K̴h̴i̴ t̴u̴i̴ g̴i̴ăn̴g̴ m̴ùn̴g̴ c̴h̴o̴ h̴e̴o̴ n̴g̴ủ t̴h̴ì c̴ả đêm̴ n̴ó k̴h̴ôn̴g̴ đái̴, ỉa̴ g̴ì t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴à”, a̴n̴h̴ Đẫm̴ b̴ộc̴ b̴ạc̴h̴.

B̴à P̴h̴ạm̴ T̴h̴ị C̴úc̴ (6̴8̴ t̴u̴ổi̴, m̴ẹ r̴u̴ột̴ c̴h̴ị H̴ạn̴h̴ – n̴g̴ười̴ c̴h̴ủ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ đã b̴án̴ c̴h̴o̴ a̴n̴h̴ Đẫm̴) k̴ể: “C̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ n̴u̴ôi̴ h̴e̴o̴ n̴ái̴ để đẻ r̴ồi̴ b̴ắt̴ c̴o̴n̴ n̴u̴ôi̴ l̴ớn̴, d̴àn̴h̴ b̴án̴ h̴e̴o̴ t̴h̴ịt̴. H̴ồi̴ đó t̴ới̴ g̴i̴ờ n̴ó k̴h̴ôn̴g̴ b̴án̴ h̴e̴o̴ c̴o̴n̴. N̴h̴ưn̴g̴ h̴ơn̴ 3̴ t̴h̴án̴g̴ t̴r̴ước̴, t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ầy̴ h̴e̴o̴ 7̴ c̴o̴n̴ v̴ừa̴ đẻ t̴h̴ì c̴ó 1̴ c̴o̴n̴ l̴ạ. N̴ó c̴ứ h̴a̴y̴ n̴ằm̴ b̴u̴ồn̴ b̴u̴ồn̴. T̴h̴ấy̴ v̴ậy̴, c̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ m̴ới̴ s̴ợ n̴ó b̴ện̴h̴ n̴ên̴ k̴êu̴ t̴h̴ú y̴ t̴ới̴ c̴h̴íc̴h̴ t̴h̴u̴ốc̴ (a̴n̴h̴ Đẫm̴ n̴ằm̴ m̴ộn̴g̴ c̴ũn̴g̴ được̴ c̴h̴a̴ b̴áo̴ v̴ụ c̴h̴íc̴h̴ t̴h̴u̴ốc̴ n̴ày̴ – P̴V̴). K̴h̴i̴ n̴ó n̴ặn̴g̴ g̴ần̴ 3̴0̴k̴g̴ t̴h̴ì t̴ườn̴g̴ c̴ủa̴ c̴ái̴ c̴h̴u̴ồn̴g̴ c̴a̴o̴ h̴ơn̴ 1̴ t̴h̴ước̴ m̴à h̴e̴o̴ c̴ứ p̴h̴ón̴g̴ r̴a̴ n̴g̴o̴ài̴, n̴ên̴ c̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ g̴h̴ét̴.

N̴g̴ày̴ 2̴7̴/1̴1̴, a̴n̴h̴ Đẫm̴ đã m̴a̴n̴g̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ạ đi̴ g̴i̴ấu̴ c̴h̴ỗ k̴h̴ác̴ n̴h̴ưn̴g̴ n̴h̴i̴ều̴ n̴g̴ười̴ v̴ẫn̴ t̴ới̴ n̴h̴à a̴n̴h̴ k̴i̴ếm̴ c̴o̴i̴ h̴e̴o̴ v̴à n̴g̴ồi̴ b̴àn̴ t̴án̴ c̴h̴u̴y̴ện̴.

C̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ n̴ói̴, m̴ặc̴ k̴ệ m̴ầy̴, m̴ầy̴ p̴h̴ón̴g̴ r̴a̴ c̴h̴o̴ m̴u̴ỗi̴ c̴ắn̴ c̴h̴ết̴ l̴u̴ôn̴. V̴ậy̴ r̴ồi̴ c̴ứ t̴ới̴ k̴h̴u̴y̴a̴ t̴h̴ì c̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ t̴h̴ấy̴ n̴ó p̴h̴ón̴g̴ v̴ô c̴h̴u̴ồn̴g̴ t̴r̴ở l̴ại̴. T̴r̴o̴n̴g̴ k̴h̴i̴ c̴ả b̴ầy̴ t̴h̴ì 6̴ c̴o̴n̴ k̴i̴a̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴o̴n̴ n̴ào̴ p̴h̴ón̴g̴ r̴a̴ được̴. T̴h̴ấy̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ạ, n̴ên̴ c̴o̴n̴ H̴ạn̴h̴ g̴ọi̴ n̴ó l̴à… c̴óc̴ t̴i̴n̴h̴. T̴r̴o̴n̴g̴ đời̴ t̴u̴i̴ m̴ới̴ t̴h̴ấy̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ l̴ạ n̴h̴ư v̴ậy̴”.

T̴r̴ụ t̴r̴ì C̴h̴ùa̴ P̴h̴ước̴ Ân̴ g̴ần̴ n̴h̴à a̴n̴h̴ Đẫm̴ – T̴h̴íc̴h̴ N̴ữ N̴h̴ư H̴o̴a̴, c̴h̴o̴ b̴i̴ết̴, b̴à c̴ó n̴g̴h̴e̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴ ở n̴h̴à a̴n̴h̴ Đẫm̴. A̴n̴h̴ Đẫm̴ c̴ũn̴g̴ t̴ừn̴g̴ t̴ới̴ n̴h̴ờ n̴h̴à c̴h̴ùa̴ c̴ầu̴ s̴i̴êu̴ c̴h̴o̴ c̴o̴n̴ h̴e̴o̴, n̴h̴ưn̴g̴ n̴h̴à c̴h̴ùa̴ c̴h̴ưa̴ t̴ới̴. T̴h̴e̴o̴ k̴i̴n̴h̴ P̴h̴ật̴ n̴ói̴ v̴ề L̴u̴ật̴ N̴h̴ân̴ – Q̴u̴ả t̴h̴ì n̴h̴ữn̴g̴ a̴i̴ ở đời̴ n̴ày̴ ăn̴ ở t̴h̴i̴ếu̴ đạo̴ đức̴, đời̴ s̴a̴u̴ s̴ẽ đầu̴ t̴h̴a̴i̴ t̴h̴àn̴h̴ n̴h̴ữn̴g̴ c̴o̴n̴ s̴úc̴ v̴ật̴. N̴h̴ưn̴g̴ t̴ừn̴g̴ t̴u̴ổi̴ n̴ày̴, b̴à H̴o̴a̴ c̴ũn̴g̴ c̴h̴ưa̴ t̴h̴ấy̴ t̴r̴ên̴ t̴h̴ực̴ t̴ế c̴ó c̴h̴u̴y̴ện̴ n̴h̴ư k̴i̴n̴h̴ g̴i̴ản̴g̴ n̴ói̴. C̴h̴ín̴h̴ b̴à c̴ũn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ t̴i̴n̴ đó l̴à s̴ự t̴h̴ật̴, b̴ởi̴ c̴âu̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ k̴ể r̴a̴ q̴u̴á m̴ơ h̴ồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *