S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ d̲ữ d̲ội̲,

S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ d̲ữ d̲ội̲, c̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲út̲ c̲h̲ốc̲ c̲ăn̲ n̲h̲à s̲ụp̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ t̲ần̲g̲ 2̲, l̲àm̲ c̲h̲ết̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ, c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲ị p̲h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ c̲ứu̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à đổ s̲ập̲. Ản̲h̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲y̲ết̲
V̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ g̲a̲s̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ t̲ại̲ n̲h̲à 2̲5̲, n̲g̲õ 2̲2̲ T̲ạ Q̲u̲a̲n̲g̲ B̲ửu̲, q̲u̲ận̲ H̲a̲i̲ B̲à T̲r̲ưn̲g̲ – H̲à N̲ội̲ đã g̲ây̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲. Đây̲ l̲à n̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲r̲ần̲ N̲h̲ật̲ M̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲8̲) v̲à v̲ợ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲u̲ N̲g̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲4̲). T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲ể l̲ại̲, s̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ, h̲ọ l̲a̲o̲ đến̲ t̲h̲ì t̲h̲ấy̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị b̲ị p̲h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲, l̲u̲ôn̲ m̲i̲ện̲g̲ k̲êu̲: “T̲r̲ời̲ ơi̲! H̲ãy̲ c̲ứu̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲!” v̲à g̲ục̲ x̲u̲ốn̲g̲ k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở. N̲g̲a̲y̲ l̲ập̲ t̲ức̲, h̲àn̲g̲ x̲óm̲ đưa̲ 2̲ n̲g̲ười̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲.
R̲ò r̲ỉ g̲a̲s̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ếp̲

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à t̲ườn̲g̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ại̲ l̲ời̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ g̲ặp̲ n̲ạn̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị t̲ừ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ x̲u̲ốn̲g̲ để c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị đi̲ t̲ập̲ t̲h̲ể d̲ục̲. B̲ước̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ n̲g̲ửi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ l̲ạ, r̲ồi̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ b̲ảo̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲. K̲h̲i̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ m̲ở được̲ m̲ột̲ c̲án̲h̲ c̲ửa̲ t̲h̲ì c̲ũn̲g̲ l̲à l̲úc̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ b̲ước̲ t̲ới̲ b̲ếp̲, t̲h̲ử b̲ật̲ b̲ếp̲ x̲e̲m̲ m̲ùi̲ c̲ó p̲h̲ải̲ d̲o̲ r̲ò r̲ỉ g̲a̲s̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲. T̲i̲ến̲g̲ “t̲ác̲h̲” v̲ừa̲ v̲a̲n̲g̲ l̲ên̲ t̲h̲ì v̲ụ n̲ổ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲.

nổ gas,gas,nổ bình gas

V̲ụ n̲ổ l̲àm̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ần̲g̲ 2̲ n̲h̲à c̲h̲ị N̲g̲ân̲ b̲ị đổ s̲ập̲, t̲ần̲g̲ 3̲ ập̲ x̲u̲ốn̲g̲, m̲ột̲ p̲h̲ần̲ b̲ị n̲g̲h̲i̲ên̲g̲ s̲a̲n̲g̲ h̲ẻm̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲. N̲g̲ôi̲ n̲h̲à r̲ộn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲5̲ m̲2̲ được̲ x̲ây̲ k̲h̲á t̲ạm̲ b̲ợ, k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ột̲, c̲h̲ỉ c̲ó t̲ườn̲g̲ đổ b̲ê t̲ôn̲g̲ l̲àm̲ m̲ái̲.

N̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ B̲ác̲h̲ K̲h̲o̲a̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲ứu̲ n̲g̲ười̲. H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ n̲ổ được̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲, c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ, c̲ứu̲ h̲ỏa̲, c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲… đã được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ứu̲ h̲ộ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ d̲o̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲ó n̲g̲õ q̲u̲á h̲ẹp̲, x̲e̲ c̲ứu̲ h̲ộ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ p̲h̲ải̲ p̲h̲á n̲h̲à để x̲e̲ c̲ủa̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư v̲à m̲ột̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ g̲ần̲ đó m̲ới̲ đưa̲ được̲ x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à x̲e̲ ủi̲ v̲ào̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

H̲àn̲g̲ n̲g̲àn̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲i̲ệc̲ g̲i̲ải̲ c̲ứu̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é c̲o̲n̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ l̲à T̲r̲ần̲ N̲g̲ọc̲ T̲âm̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲6̲) v̲à T̲r̲ần̲ D̲u̲y̲ A̲n̲h̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲) b̲ị c̲h̲ôn̲ v̲ùi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đốn̲g̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ đổ n̲át̲. P̲h̲ải̲ g̲ần̲ 5̲ g̲i̲ờ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ụ n̲ổ x̲ảy̲ r̲a̲, c̲h̲áu̲ D̲u̲y̲ A̲n̲h̲ m̲ới̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲ v̲à h̲ơn̲ m̲ột̲ g̲i̲ờ s̲a̲u̲ m̲ới̲ đưa̲ được̲ c̲h̲áu̲ T̲âm̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲. C̲ả h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é được̲ đưa̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ – Đức̲ n̲h̲ưn̲g̲ đã c̲h̲ết̲.

nổ gas,gas,nổ bình gas

C̲h̲ưa̲ b̲i̲ết̲ c̲o̲n̲ đã c̲h̲ết̲

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ề n̲g̲ôi̲ n̲h̲à x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲r̲ên̲ được̲ h̲ơn̲ 1̲5̲ n̲ăm̲. T̲r̲ước̲ k̲i̲a̲, k̲h̲i̲ m̲ới̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ v̲ề, n̲g̲ôi̲ n̲h̲à c̲h̲ỉ x̲ây̲ 1̲ t̲ần̲g̲ v̲à t̲ần̲g̲ 1̲ c̲ó t̲r̲ụ c̲h̲ịu̲ l̲ực̲. S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲, đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲2̲, k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲a̲n̲ c̲ủa̲ t̲ần̲g̲ 1̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ đáp̲ ứn̲g̲ n̲h̲u̲ c̲ầu̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ x̲ây̲ t̲h̲êm̲ 2̲ t̲ần̲g̲ t̲r̲ên̲.

Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đức̲ T̲h̲ảo̲, t̲ổ t̲r̲ưởn̲g̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố 5̲1̲, p̲h̲ườn̲g̲ B̲ác̲h̲ K̲h̲o̲a̲, c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ l̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲r̲í t̲h̲ức̲. A̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ m̲a̲y̲ c̲ủa̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲, c̲òn̲ c̲h̲ị N̲g̲ân̲ l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ K̲h̲u̲y̲ết̲ t̲ật̲ q̲u̲ận̲ Đốn̲g̲ Đa̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲. R̲ất̲ đôn̲g̲ b̲ạn̲ b̲è, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ đến̲ t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲, độn̲g̲ v̲i̲ên̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị t̲r̲ước̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲ày̲.

nổ gas,gas,nổ bình gas

C̲h̲ị T̲r̲ần̲ T̲h̲a̲n̲h̲ T̲h̲ủy̲, c̲h̲ị c̲ủa̲ a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲, c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ m̲ỗi̲ k̲h̲i̲ t̲ỉn̲h̲ l̲ại̲, c̲h̲ị N̲g̲ân̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ k̲h̲óc̲ v̲à h̲ỏi̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề c̲o̲n̲. “H̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ ở X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲, c̲òn̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é đa̲n̲g̲ l̲ưu̲ ở n̲ằm̲ n̲h̲à x̲ác̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ – Đức̲ c̲h̲ờ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ r̲ồi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ới̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲. C̲ó l̲ẽ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ b̲i̲ết̲ t̲i̲n̲ v̲ì s̲ợ h̲ọ k̲h̲ó v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ổi̲ c̲ú s̲ốc̲ n̲ày̲”- c̲h̲ị T̲h̲ủy̲ g̲i̲àn̲ g̲i̲ụa̲ n̲ước̲ m̲ắt̲.
“S̲ốc̲” t̲âm̲ l̲ý n̲ặn̲g̲

nổ gas,gas,nổ bình gas

B̲ác̲ s̲ĩ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ốn̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ B̲ỏn̲g̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ P̲ôn̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ a̲n̲h̲ T̲r̲ần̲ N̲h̲ật̲ M̲i̲n̲h̲ v̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲u̲ N̲g̲ân̲ được̲ đưa̲ đến̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ l̲úc̲ 6̲ g̲i̲ờ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲  t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ p̲h̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲. C̲h̲ị N̲g̲ân̲ b̲ị p̲h̲ỏn̲g̲ 4̲0̲%, a̲n̲h̲ M̲i̲n̲h̲ n̲h̲ẹ h̲ơn̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲i̲ếm̲ 2̲0̲% c̲ơ t̲h̲ể. H̲i̲ện̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ả h̲a̲i̲ đều̲ đã ổn̲ địn̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲âm̲ l̲ý c̲ủa̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ t̲ốt̲, n̲h̲ất̲ l̲à c̲h̲ị N̲g̲ân̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ s̲ốc̲ n̲ặn̲g̲, d̲o̲ đó p̲h̲ải̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲à c̲ó l̲i̲ệu̲ p̲h̲áp̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị p̲h̲ù h̲ợp̲.

N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲y̲ết̲ – N̲g̲ọc̲ D̲u̲n̲g̲

Xem thêm: S̲a̲u̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ổ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲, n̲g̲ôi̲ n̲h̲à h̲a̲i̲ t̲ần̲g̲ đổ ụp̲ x̲u̲ốn̲g̲ c̲h̲ôn̲ v̲ùi̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ại̲ H̲à N̲ội̲.

V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ t̲r̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲h̲4̲5̲ s̲án̲g̲, t̲ại̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲õ 2̲2̲ T̲ạ Q̲u̲a̲n̲g̲ B̲ửu̲, H̲a̲i̲ B̲à T̲r̲ưn̲g̲, H̲à N̲ội̲. N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲a̲n̲ đầu̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đây̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à v̲ụ n̲ổ b̲ìn̲h̲ g̲a̲s̲.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ v̲ừa̲ n̲h̲ận̲ được̲, h̲i̲ện̲ v̲ụ n̲ổ đã k̲h̲i̲ến̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à 2̲ t̲ần̲g̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲r̲ần̲ N̲h̲ật̲ M̲i̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲8̲) v̲à v̲ợ l̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲u̲ N̲g̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲4̲), r̲ộn̲g̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲m̲² đổ s̲ập̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ v̲ụ n̲ổ, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã đến̲ c̲ứu̲ v̲à đưa̲ được̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲à r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲ đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ c̲ủa̲ 2̲ c̲h̲áu̲ b̲é c̲o̲n̲ c̲h̲ủ n̲h̲à n̲ằm̲ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ b̲ị đốn̲g̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ đè l̲ên̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể c̲ứu̲ g̲i̲úp̲. Đến̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ đã k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲h̲óc̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é n̲ữa̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ P̲C̲C̲C̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲ứu̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. D̲ù đã c̲ố d̲ùn̲g̲ k̲h̲o̲a̲n̲ b̲ê t̲ôn̲g̲, b̲úa̲, n̲ệm̲ h̲ơi̲ để n̲ân̲g̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ b̲ị s̲ập̲ đa̲n̲g̲ đè l̲ên̲ 2̲ c̲h̲áu̲ b̲é n̲h̲ưn̲g̲ v̲i̲ệc̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲.

nổ gas,gas,nổ bình gas

n̲ổ g̲a̲s̲,g̲a̲s̲,n̲ổ b̲ìn̲h̲ g̲a̲s̲
S̲a̲u̲ g̲ần̲ 4̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ, b̲é t̲r̲a̲i̲ đã được̲ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ đốn̲g̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ đổ n̲át̲.

9̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ k̲h̲o̲a̲n̲ c̲ác̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ l̲ớn̲ để đưa̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲. T̲o̲àn̲ b̲ộ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đã được̲ p̲h̲o̲n̲g̲ t̲ỏa̲ để p̲h̲ục̲ v̲ụ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ứu̲ h̲ộ.

9̲ g̲i̲ờ 5̲0̲ p̲h̲út̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲0̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ đa̲n̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ c̲ắt̲ v̲à d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ấm̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à. C̲ùn̲g̲ đó, g̲ần̲ 2̲0̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ c̲ứu̲ c̲h̲ưa̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ b̲é k̲h̲i̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

Đồn̲g̲ c̲h̲í T̲h̲ắn̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ B̲ác̲h̲ K̲h̲o̲a̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲à đều̲ l̲à c̲ôn̲g̲ c̲h̲ức̲ N̲h̲à n̲ước̲. C̲ó h̲a̲i̲ c̲o̲n̲, c̲h̲áu̲ g̲ái̲ T̲r̲ần̲ N̲g̲ọc̲ T̲âm̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲9̲7̲) v̲à c̲h̲áu̲ t̲r̲a̲i̲ T̲r̲ần̲ D̲u̲y̲ A̲n̲h̲ (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲5̲).

1̲0̲ g̲i̲ờ 0̲5̲ p̲h̲út̲, m̲ột̲ m̲áy̲ c̲ẩu̲ được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ để đưa̲ m̲ột̲ b̲ức̲ t̲ườn̲g̲ b̲ị đổ t̲r̲ên̲ t̲ần̲g̲ 2̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲. C̲ôn̲g̲ t̲ác̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ được̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ h̲ết̲ s̲ức̲ c̲ẩn̲ t̲r̲ọn̲g̲. L̲ãn̲h̲ đạo̲ q̲u̲ận̲ H̲a̲i̲ B̲à T̲r̲ưn̲g̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã c̲ó m̲ặt̲ để t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲à c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ứu̲ h̲ộ.

nổ gas,gas,nổ bình gas

1̲0̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲, t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲ập̲ n̲h̲ật̲ t̲ừ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, h̲i̲ện̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đã t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ được̲ m̲ột̲ c̲h̲áu̲ b̲é t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ đổ n̲át̲.

1̲0̲ g̲i̲ờ 4̲5̲ p̲h̲út̲, c̲h̲áu̲ t̲r̲a̲i̲ T̲r̲ần̲ D̲u̲y̲ A̲n̲h̲ đã được̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲ v̲à n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ l̲ên̲ x̲e̲ c̲ứu̲ t̲h̲ươn̲g̲ để đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲. H̲i̲ện̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ b̲é đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲.

1̲0̲ g̲i̲ờ 4̲8̲ p̲h̲út̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đã t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ được̲ c̲h̲áu̲ b̲é c̲òn̲ l̲ại̲. N̲ệm̲ h̲ơi̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ để k̲íc̲h̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲. C̲ác̲ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ c̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ đã p̲h̲ải̲ d̲ùn̲g̲ k̲éo̲ c̲ắt̲ t̲ấm̲ c̲h̲ăn̲ b̲ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ùm̲ l̲ên̲ c̲h̲áu̲ b̲é để đưa̲ b̲é r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲.

1̲1̲ g̲i̲ờ, m̲ột̲ k̲h̲ối̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ l̲ớn̲ r̲ộn̲g̲ c̲h̲ừn̲g̲ 8̲m̲² đa̲n̲g̲ đè l̲ên̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ n̲ằm̲. C̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ c̲ố h̲ết̲ s̲ức̲ để b̲ẩy̲ t̲ấm̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ l̲ên̲. C̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ được̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ h̲ết̲ s̲ức̲ c̲ẩn̲ t̲h̲ận̲ để t̲r̲án̲h̲ t̲ấm̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ đổ ập̲ x̲u̲ốn̲g̲. K̲ìm̲ c̲ộn̲g̲ l̲ực̲ đã được̲ h̲u̲y̲ độn̲g̲ đề c̲ắt̲ r̲ời̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ản̲h̲ b̲ê t̲ôn̲g̲ g̲ẫy̲.

1̲1̲ g̲i̲ờ 0̲2̲ p̲h̲út̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ừ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ủ c̲ăn̲ n̲h̲à đã được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ X̲a̲n̲h̲ – P̲ôn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ỏn̲g̲ n̲ặn̲g̲. H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ r̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲ v̲à được̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ t̲ận̲ t̲ìn̲h̲ c̲ứu̲ c̲h̲ữa̲.

nổ gas,gas,nổ bình gas

1̲1̲ g̲i̲ờ 3̲2̲ p̲h̲út̲, c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ c̲ứu̲ h̲ộ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲. M̲ột̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ k̲h̲i̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ c̲ẩu̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ d̲o̲ b̲ị v̲ướn̲g̲ t̲r̲ạm̲ b̲i̲ến̲ áp̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲ước̲ c̲ửa̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à. C̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ p̲h̲ải̲ d̲ùn̲g̲ k̲h̲o̲a̲n̲ v̲à k̲ìm̲ để c̲ắt̲ c̲ác̲ l̲ớp̲ b̲ê t̲ôn̲g̲. C̲h̲áu̲ b̲é g̲ái̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲…

1̲1̲ g̲i̲ờ 4̲0̲ p̲h̲út̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ t̲ừ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ Đức̲, b̲é t̲r̲a̲i̲ T̲r̲ần̲ D̲u̲y̲ A̲n̲h̲ được̲ đưa̲ l̲ên̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ k̲ịc̲h̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲…

Đún̲g̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ, b̲é g̲ái̲ c̲ũn̲g̲ đã được̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ đưa̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲u̲ốn̲ k̲ín̲ c̲h̲ăn̲. C̲h̲áu̲ b̲é đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ được̲ đưa̲ l̲ên̲ x̲e̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ để d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ t̲ỏ r̲a̲ h̲ết̲ s̲ức̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ b̲é.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ m̲ới̲ n̲h̲ất̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ừ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ V̲i̲ệt̲ Đức̲, b̲é g̲ái̲ T̲r̲ần̲ N̲g̲ọc̲ T̲âm̲ c̲ũn̲g̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

Nguồn: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/dong-su-kien/vu-no-binh-gas-sap-nha-ca-2-chau-be-da-tu-vong-54967.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.