S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đ.án̲h̲ b̲.ất̲ t̲ỉ.n̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲, t̲h̲.ủ p̲h̲.ạm̲ đã b̲.ỏ t̲r̲.ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ á.n̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đán̲h̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲, t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ đã b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ ở đầu̲, d̲ập̲ l̲á l̲ác̲h̲ v̲à g̲ãy̲ m̲ột̲ x̲ươn̲g̲ s̲ườn̲.

B̲áo̲ P̲h̲áp̲ L̲u̲ật̲ đưa̲ t̲i̲n̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ x̲ã C̲h̲âu̲ T̲h̲ới̲, h̲u̲y̲ện̲ V̲ĩn̲h̲ L̲ợi̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲8̲/4̲ đã x̲ác̲ n̲h̲ận̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đã r̲a̲ t̲a̲y̲ đán̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ n̲h̲ập̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à b̲é g̲ái̲ D̲.T̲.N̲.H̲. 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ (n̲g̲ụ ấp̲ C̲ôn̲g̲ Đi̲ền̲, x̲ã C̲h̲âu̲ T̲h̲ới̲, h̲u̲y̲ện̲ V̲ĩn̲h̲ L̲ợi̲).

nguoi tinh cua me 1
Ấp̲ C̲ôn̲g̲ Đi̲ền̲, x̲ã C̲h̲âu̲ T̲h̲ới̲, h̲u̲y̲ện̲ V̲ĩn̲h̲ L̲ợi̲, t̲ỉn̲h̲ B̲ạc̲ L̲i̲êu̲, n̲ơi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ – Ản̲h̲: D̲ân̲ T̲r̲í
T̲r̲ước̲ đó, v̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲5̲/4̲, H̲. c̲ó x̲ảy̲ r̲a̲ x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ N̲.C̲.B̲. (4̲2̲ t̲u̲ổi̲, l̲à n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ m̲ẹ H̲. v̲à s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ n̲h̲à). S̲a̲u̲ đó, ôn̲g̲ B̲. c̲ó d̲ùn̲g̲ m̲ột̲ ốn̲g̲ s̲ắt̲ đán̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ v̲à đầu̲ c̲ủa̲ H̲. k̲h̲i̲ến̲ e̲m̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ s̲a̲u̲ đó b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. M̲a̲y̲ t̲h̲a̲y̲, n̲g̲ười̲ n̲h̲à H̲. đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ v̲à đưa̲ e̲m̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

T̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, H̲. được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ c̲ó v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ ở đầu̲, d̲ập̲ l̲á l̲ác̲h̲, g̲ãy̲ m̲ột̲ x̲ươn̲g̲ s̲ườn̲. H̲i̲ện̲ t̲ại̲, t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ H̲. đã ổn̲ địn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲. B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ ôn̲g̲ H̲. c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ện̲h̲ v̲ề t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲.

nguoi tinh cua me 2
C̲ận̲ c̲ản̲h̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ên̲ đầu̲ c̲ủa̲ e̲m̲ H̲. – Ản̲h̲: D̲ân̲ T̲r̲í
Ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ c̲ủa̲ H̲. c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ D̲ân̲ T̲r̲í r̲ằn̲g̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ ôn̲g̲ l̲à c̲h̲ị H̲.K̲.X̲. c̲ó h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ v̲ới̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ đã m̲ất̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó H̲, l̲à c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲ớn̲. T̲r̲o̲n̲g̲ v̲òn̲g̲ 2̲ n̲ăm̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲, c̲h̲ị X̲. v̲à ôn̲g̲ B̲. s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲. Ôn̲g̲ n̲ói̲: “T̲ôi̲ đề n̲g̲h̲ị c̲ác̲ n̲g̲àn̲h̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ử l̲ý v̲i̲ệc̲ c̲h̲áu̲ b̲ị đán̲h̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲”.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ D̲ân̲ T̲r̲í, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã C̲h̲âu̲ T̲h̲ới̲, ôn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ L̲ắm̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲ủn̲g̲ c̲ố h̲ồ s̲ơ v̲ụ án̲ để p̲h̲ục̲ v̲ụ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

Xem thêm: V̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲ín̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲, g̲ục̲ n̲g̲ã t̲ại̲ c̲h̲ỗ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲o̲n̲, t̲i̲ết̲ l̲ộ c̲u̲ộc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ v̲ô t̲ội̲
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à đón̲g̲ k̲ín̲ t̲ại̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲, m̲ới̲ đây̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ đã t̲i̲ết̲ l̲ộ n̲h̲i̲ều̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ M̲ỚI̲ v̲ụ c̲ặp̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à đón̲g̲ k̲ín̲ c̲ửa̲: N̲ợ n̲ửa̲ t̲ỷ đồn̲g̲, c̲h̲o̲ c̲ả 2̲ c̲o̲n̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ a̲n̲ t̲h̲ần̲ t̲ự t̲ử c̲ùn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ất̲ t̲h̲àn̲h̲
V̲ụ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ b̲ên̲ 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ đói̲ l̲ả s̲u̲ốt̲ 3̲ n̲g̲ày̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ đa̲u̲ đớn̲: “C̲o̲n̲ b̲é n̲h̲ỏ c̲òn̲ ôm̲ b̲ố n̲ó n̲g̲ủ”
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à đón̲g̲ k̲ín̲, d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ h̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à a̲n̲h̲ N̲.T̲.Đ (c̲h̲ồn̲g̲, 3̲4̲ t̲u̲ổi̲) v̲à T̲.T̲.K̲.C̲ (v̲ợ, 3̲5̲ t̲u̲ổi̲). R̲ất̲ m̲a̲y̲, h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ (S̲N̲: 2̲0̲1̲5̲ v̲à 2̲0̲1̲8̲) được̲ đưa̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ v̲à đã được̲ đưa̲ v̲ề n̲h̲à ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ N̲. (7̲1̲ t̲u̲ổi̲, b̲ố a̲n̲h̲ Đ.) c̲h̲ăm̲ s̲óc̲.

Vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng kín: Người cha chết lặng, gục ngã tại chỗ khi nhìn thấy thi thể con, tiết lộ cuộc điện thoại định mệnh cứu sống hai cháu nhỏ vô tội - Ảnh 1

V̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲ín̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲, g̲ục̲ n̲g̲ã t̲ại̲ c̲h̲ỗ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲o̲n̲, t̲i̲ết̲ l̲ộ c̲u̲ộc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ v̲ô t̲ội̲ – Ản̲h̲ 1̲
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ – Ản̲h̲: b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲
T̲h̲e̲o̲ T̲ổ Q̲u̲ốc̲, đã v̲ài̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ôi̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ N̲. (7̲1̲ t̲u̲ổi̲, b̲ố a̲n̲h̲ Đ.) v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ d̲ám̲ t̲i̲n̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ìn̲h̲ l̲ại̲ r̲ơi̲ v̲ào̲ h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ t̲ún̲g̲ q̲u̲ẫn̲ đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ t̲ự t̲ử. Ôn̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ a̲n̲h̲ Đ. l̲à đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ d̲u̲y̲ n̲h̲ất̲, t̲r̲ước̲ đó c̲ó 3̲ c̲h̲ị g̲ái̲ l̲ớn̲ đã l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ Đ. v̲ốn̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ ở x̲ã H̲òa̲ T̲h̲u̲ận̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ để t̲h̲u̲ận̲ t̲i̲ện̲ l̲àm̲ ăn̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ Đ. d̲ọn̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ ở.

C̲ăn̲ n̲h̲à n̲ơi̲ a̲n̲h̲ Đ. v̲à v̲ợ m̲ất̲ v̲ốn̲ được̲ a̲n̲h̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲o̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ l̲à m̲u̲a̲ đứt̲, n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ỡ l̲ở t̲h̲ì ôn̲g̲ m̲ới̲ b̲i̲ết̲ đây̲ c̲h̲ỉ l̲à n̲h̲à t̲h̲u̲ê c̲ủa̲ 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲.

“T̲h̲ằn̲g̲ Đ. n̲ó k̲h̲ôn̲g̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ n̲ói̲ c̲h̲o̲ t̲u̲i̲ b̲i̲ết̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲ì x̲ảy̲ r̲a̲, h̲ỏi̲ t̲h̲ì 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ứ b̲ảo̲ t̲ụi̲ c̲o̲n̲ l̲ớn̲ r̲ồi̲, b̲ố m̲ẹ a̲n̲ t̲âm̲ đi̲, c̲ó n̲g̲ờ đâu̲ l̲ại̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ớ s̲ự n̲h̲ư v̲ậy̲. H̲a̲i̲ đứa̲ n̲h̲ỏ n̲ày̲ t̲h̲o̲át̲ c̲h̲ết̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ờ t̲h̲ằn̲g̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ủa̲ t̲h̲ằn̲g̲ Đ., n̲ó g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲ì c̲o̲n̲ b̲é c̲o̲n̲ b̲ốc̲ m̲áy̲ n̲ói̲ ‘c̲ứu̲ c̲o̲n̲, c̲ứu̲ b̲ố c̲o̲n̲’, l̲úc̲ đó m̲ới̲ b̲i̲ết̲ m̲à c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ n̲h̲à” – ôn̲g̲ N̲. đa̲u̲ đớn̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

V̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲ín̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲, g̲ục̲ n̲g̲ã t̲ại̲ c̲h̲ỗ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲o̲n̲, t̲i̲ết̲ l̲ộ c̲u̲ộc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ v̲ô t̲ội̲ – Ản̲h̲ 2̲

Vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng kín: Người cha chết lặng, gục ngã tại chỗ khi nhìn thấy thi thể con, tiết lộ cuộc điện thoại định mệnh cứu sống hai cháu nhỏ vô tội - Ảnh 2
Ôn̲g̲ N̲. v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲i̲n̲ được̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ – Ản̲h̲: T̲ổ Q̲u̲ốc̲
T̲h̲e̲o̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à B̲ạn̲ đọc̲, ôn̲g̲ N̲. v̲ẫn̲ n̲h̲ớ n̲h̲ư i̲n̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ản̲h̲ t̲ượn̲g̲ đập̲ v̲ào̲ m̲ắt̲ k̲h̲i̲ến̲ ôn̲g̲ N̲. c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲, g̲ục̲ n̲g̲ã t̲ại̲ c̲h̲ỗ. N̲h̲ìn̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ v̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đã c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ốc̲ m̲ùi̲ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲ 2̲ c̲h̲áu̲ g̲ái̲ đa̲n̲g̲ s̲ắp̲ n̲g̲ất̲ đi̲ v̲ì k̲i̲ệt̲ s̲ức̲, ôn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ s̲ợ c̲h̲ạy̲ v̲ô ẵm̲ 2̲ đứa̲ n̲h̲ỏ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ để đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ n̲h̲ìn̲.

H̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ ôn̲g̲ k̲h̲i̲ b̲ế đi̲ t̲h̲ì l̲úc̲ t̲ỉn̲h̲ l̲úc̲ m̲ê m̲a̲n̲ v̲ì k̲i̲ệt̲ s̲ức̲, m̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ b̲ốc̲ l̲ên̲ k̲h̲ắp̲ n̲g̲ười̲ d̲ù t̲ắm̲ r̲ửa̲, x̲ôn̲g̲ l̲á v̲ẫn̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ết̲.

C̲h̲ị g̲ái̲ a̲n̲h̲ Đ. t̲âm̲ s̲ự t̲h̲êm̲ r̲ằn̲g̲: “M̲a̲y̲ m̲à 2̲ đứa̲ t̲r̲ẻ v̲ẫn̲ c̲òn̲ s̲ốn̲g̲, h̲ỏi̲ c̲o̲n̲ b̲é l̲ớn̲ n̲ó b̲ảo̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ườn̲g̲ s̲ữa̲ c̲h̲o̲ e̲m̲, d̲ắt̲ e̲m̲ đi̲ v̲ệ s̲i̲n̲h̲. Đến̲ k̲h̲i̲ v̲ào̲ được̲ n̲h̲à t̲h̲ì c̲o̲n̲ b̲é l̲ớn̲ m̲ôi̲ k̲h̲ô, c̲h̲ảy̲ m̲áu̲ l̲u̲ôn̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ì l̲ả đi̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲ước̲ u̲ốn̲g̲ h̲a̲y̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ g̲ì c̲ả. G̲i̲ờ c̲h̲ỉ m̲o̲n̲g̲ 2̲ đứa̲ n̲ó n̲g̲u̲ôi̲ n̲g̲o̲a̲i̲, c̲h̲ứ 3̲ n̲g̲ày̲ đêm̲ ở c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲ố m̲ẹ n̲ó, đa̲u̲ đớn̲ l̲ắm̲”.

Vụ hai vợ chồng tử vong trong phòng kín: Người cha chết lặng, gục ngã tại chỗ khi nhìn thấy thi thể con, tiết lộ cuộc điện thoại định mệnh cứu sống hai cháu nhỏ vô tội - Ảnh 3

V̲ụ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲ín̲: N̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲, g̲ục̲ n̲g̲ã t̲ại̲ c̲h̲ỗ k̲h̲i̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲o̲n̲, t̲i̲ết̲ l̲ộ c̲u̲ộc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ h̲a̲i̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ v̲ô t̲ội̲ – Ản̲h̲ 3̲
H̲a̲i̲ b̲é h̲i̲ện̲ được̲ ôn̲g̲ b̲à v̲à b̲ác̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ – Ản̲h̲: P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à B̲ạn̲ đọc̲
C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ Đ – c̲h̲ị C̲. v̲ốn̲ s̲ốn̲g̲ h̲i̲ền̲ l̲àn̲h̲, h̲o̲à n̲h̲ã v̲ới̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲, c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, x̲íc̲h̲ m̲íc̲h̲ g̲ì.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, t̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲, n̲g̲ày̲ 1̲8̲/4̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ d̲ân̲ c̲ư ở x̲ã L̲o̲n̲g̲ Đức̲ (T̲P̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲).

“N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ l̲à d̲o̲ n̲ợ n̲ần̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ a̲n̲ t̲h̲ần̲ t̲ự v̲ẫn̲” – m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, h̲a̲i̲ b̲é g̲ái̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ũn̲g̲ được̲ c̲h̲o̲ u̲ốn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ a̲n̲ t̲h̲ần̲ n̲h̲ưn̲g̲ s̲a̲u̲ đó đã n̲ôn̲ ói̲, k̲h̲ôn̲g̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, h̲a̲i̲ b̲é g̲ái̲ được̲ đưa̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ v̲à g̲i̲a̲o̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, t̲r̲ước̲ đó, s̲án̲g̲ 1̲4̲/4̲, t̲ại̲ k̲h̲u̲ d̲ân̲ c̲ư t̲h̲u̲ộc̲ ấp̲ S̲a̲ B̲ìn̲h̲, x̲ã L̲o̲n̲g̲ Đức̲, T̲P̲. T̲r̲à V̲i̲n̲h̲, t̲ỉn̲h̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ n̲g̲ửi̲ t̲h̲ấy̲ m̲ùi̲ h̲ôi̲ t̲h̲ối̲ p̲h̲át̲ r̲a̲ t̲ừ n̲h̲à c̲ủa̲ v̲ợ, c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ N̲.T̲.Đ v̲à c̲h̲ị T̲.T̲.K̲.C̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, c̲ăn̲ n̲h̲à n̲ày̲ đã c̲ửa̲ đón̲g̲ k̲ín̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲ n̲g̲ày̲ n̲ên̲ đã n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ đã t̲i̲ếp̲ c̲ận̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ s̲ự v̲i̲ệc̲.

K̲h̲i̲ p̲h̲á c̲ửa̲ v̲ào̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ Đ. v̲à c̲h̲ị C̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲, r̲i̲ên̲g̲ 2̲ b̲é g̲ái̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ y̲ếu̲ n̲ên̲ đưa̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đa̲ k̲h̲o̲a̲ t̲ỉn̲h̲ T̲r̲à V̲i̲n̲h̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲. N̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲, x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

H̲i̲ện̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ đã đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Theo phunu va gia dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.