S̲a̲o̲ V̲i̲ệt̲ t̲i̲.ếc̲ t̲h̲ư.ơn̲g̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ q̲u̲.a̲ đ.ời̲

Q̲u̲ốc̲ T̲h̲u̲ận̲, M̲i̲n̲h̲ N̲h̲í… b̲ày̲ t̲ỏ s̲ự x̲.ót̲ x̲.a̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ l̲ời̲ t̲i̲.ễn̲ b̲i̲.ệt̲ n̲g̲ười̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ q̲u̲á c̲ố – đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲.

S̲án̲g̲ 9̲/1̲, t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲, d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ Q̲u̲ốc̲ T̲h̲u̲ận̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ b̲u̲ồn̲: “V̲ĩ.n̲h̲ b̲.i̲ệt̲ n̲g̲ười̲ a̲n̲h̲ v̲u̲i̲ t̲ín̲h̲, d̲ễ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ e̲m̲. A̲n̲h̲ r̲a̲ đi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲h̲ản̲ n̲h̲é a̲n̲h̲, đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲”.

Sao Việt tiếc thương đạo diễn qua đời tuổi 46 vì tai nạn giao thông - Hình 2

Q̲u̲ốc̲ T̲h̲u̲ận̲ v̲à M̲i̲n̲h̲ N̲h̲í b̲u̲ồn̲ v̲ì s̲ự r̲a̲ đi̲ c̲ủa̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề s̲ự r̲.a̲ đi̲ đ.ột̲ n̲g̲.ột̲ c̲ủa̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ s̲h̲o̲w̲b̲i̲z̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲.ót̲ x̲.a̲, đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ M̲i̲n̲h̲ N̲h̲í n̲g̲ậm̲ n̲g̲ùi̲ n̲ói̲ l̲ời̲ t̲i̲.ễn̲ b̲i̲.ệt̲ n̲g̲ười̲ e̲m̲ q̲u̲á c̲ố: “V̲ô t̲h̲ườn̲g̲, b̲u̲ồn̲ q̲u̲á… t̲h̲ươn̲g̲ e̲m̲. Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ a̲n̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲a̲ e̲m̲”.

T̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ùn̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲, Q̲u̲ốc̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ đã q̲u̲a̲ đời̲ t̲ừ 3̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, a̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ đăn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ v̲ì q̲u̲á đ.a̲u̲ x̲.ót̲, v̲ừa̲ m̲ới̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ t̲r̲êu̲ n̲h̲a̲u̲ x̲o̲n̲g̲ m̲à n̲a̲y̲ đã âm̲ d̲ươn̲g̲ c̲ác̲h̲ b̲i̲ệt̲.

“E̲m̲ b̲i̲ết̲ b̲ữa̲ g̲i̲ờ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ đăn̲g̲ t̲h̲ầy̲ ơi̲. Đa̲u̲ x̲ót̲ g̲ì đâu̲, m̲ới̲ n̲h̲ắn̲ t̲i̲n̲ g̲h̲ẹo̲ n̲h̲a̲u̲…”, Q̲u̲ốc̲ T̲h̲u̲ận̲ t̲âm̲ s̲ự c̲ùn̲g̲ M̲i̲n̲h̲ N̲h̲í.

Sao Việt tiếc thương đạo diễn qua đời tuổi 46 vì tai nạn giao thông - Hình 3

Đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ c̲h̲ị M̲a̲i̲ A̲n̲h̲ – v̲ợ c̲ố đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ – c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲r̲ên̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲, c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì t̲.a̲i̲ n̲.ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ ôt̲ô t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲ưởn̲g̲, T̲P̲. T̲h̲ủ Đức̲ l̲úc̲ 2̲1̲h̲3̲0̲ n̲g̲ày̲ 6̲/1̲. A̲n̲h̲ h̲ưởn̲g̲ d̲ươn̲g̲ 4̲6̲ t̲u̲ổi̲.

K̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ d̲ữ, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ a̲i̲ c̲ũn̲g̲ s̲.ốc̲, b̲u̲ồn̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ì l̲o̲ l̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ c̲ủa̲ m̲ẹ c̲ố đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲h̲ậm̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ đến̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲.

“T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 7̲/1̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ đã được̲ h̲ỏa̲ t̲án̲g̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ờ c̲ác̲ c̲h̲ị c̲ủa̲ a̲n̲h̲ ấy̲ ở M̲ỹ v̲ề t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲a̲n̲g̲ l̲ễ”, c̲h̲ị M̲a̲i̲ A̲n̲h̲ x̲úc̲ độn̲g̲ k̲ể.

V̲i̲d̲e̲o̲ đa̲n̲g̲ H̲O̲T̲

Đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ (t̲ên̲ t̲h̲ật̲ Đo̲àn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲6̲) l̲à c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ út̲ c̲ủa̲ c̲ố N̲S̲ƯT̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲á – n̲g̲u̲y̲ên̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ N̲h̲à h̲át̲ C̲ải̲ l̲ươn̲g̲ T̲r̲ần̲ H̲ữu̲ T̲r̲a̲n̲g̲.

A̲n̲h̲ b̲ước̲ đầu̲ g̲h̲i̲ d̲ấu̲ ấn̲ k̲h̲i̲ d̲i̲ễn̲ v̲a̲i̲ X̲u̲ân̲ t̲óc̲ đỏ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ở k̲ịc̲h̲ S̲ố Đỏ t̲ại̲ S̲ân̲ k̲h̲ấu̲ k̲ịc̲h̲ P̲h̲ú N̲h̲u̲ận̲.

Sao Việt tiếc thương đạo diễn qua đời tuổi 46 vì tai nạn giao thông - Hình 4

Đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ố đạo̲ d̲i̲ễn̲ – N̲S̲ƯT̲ Đo̲àn̲ B̲á.

Được̲ s̲ự h̲ậu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲àm̲ n̲g̲h̲ệ t̲h̲u̲ật̲, c̲ác̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ị l̲àm̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ v̲à c̲h̲a̲ l̲à m̲ột̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲, Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ đã t̲ừn̲g̲ b̲ước̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ m̲ìn̲h̲.

C̲ố đạo̲ d̲i̲ễn̲ Đo̲àn̲ B̲ìn̲h̲ t̲ừn̲g̲ đã t̲ạo̲ d̲ấu̲ ấn̲ q̲u̲a̲ v̲i̲ệc̲ d̲àn̲ d̲ựn̲g̲ c̲ác̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ n̲h̲ư V̲ợ C̲h̲ồn̲g̲ S̲o̲n̲, B̲ạn̲ M̲u̲ốn̲ H̲ẹn̲ H̲ò, B̲ước̲ N̲h̲ảy̲ H̲o̲àn̲ V̲ũ, C̲ặp̲ Đôi̲ H̲o̲àn̲ H̲ảo̲, G̲i̲ọn̲g̲ H̲át̲ V̲i̲ệt̲…

A̲n̲h̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ l̲à g̲i̲ám̲ đốc̲ s̲ản̲ x̲u̲ất̲ p̲h̲i̲m̲ N̲g̲ược̲ S̲ón̲g̲ (3̲8̲ t̲ập̲ d̲o̲ đạo̲ d̲i̲ễn̲ L̲ê C̲u̲n̲g̲ B̲ắc̲ d̲àn̲ d̲ựn̲g̲).

Nguồn:https://www.techz.vn/194-122-5-minh-nhi-xot-xa-quoc-thuan-va-ca-showbiz-dau-don-nhan-tin-dong-nghiep-noi-tieng-dot-ngot-qua-doi-ylt550672.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *