S̲.Ố.C̲: T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ U̲6̲0̲ đi̲.ê.n̲ c̲.u̲.ồ.n̲g̲ b̲.ên̲h̲ v̲.ực̲ “t̲r̲.ọc̲ s̲.ư” L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲

Đi̲ n̲g̲ược̲ l̲ại̲ ý k̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲, n̲ữ T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ v̲ẫn̲ m̲ù q̲u̲án̲g̲ b̲ên̲h̲ v̲ực̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ c̲ùn̲g̲ c̲ơ s̲ở T̲ịn̲h̲ T̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ. L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ n̲h̲óm̲ g̲i̲ả s̲ư T̲ịn̲h̲ T̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ d̲o̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ (s̲n̲ 1̲9̲3̲2̲) v̲ừa̲ b̲ị c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲, l̲ừa̲ đảo̲ c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲ v̲à l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ. C̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, n̲g̲ày̲ 1̲0̲/0̲1̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ c̲ác̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ t̲h̲àn̲h̲ k̲h̲ẩn̲ k̲h̲a̲i̲ b̲áo̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ đối̲ đối̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲. R̲i̲ên̲g̲ v̲ấn̲ đề v̲i̲ p̲h̲ạm̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲ ở T̲ịn̲h̲ T̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ s̲ẽ s̲ớm̲ c̲ưỡn̲g̲ c̲h̲ế c̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ n̲ày̲. “U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ đã n̲ắm̲ b̲ắt̲ v̲i̲ệc̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ t̲r̲ái̲ p̲h̲ép̲, s̲ử d̲ụn̲g̲ đất̲ s̲a̲i̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ t̲ại̲ h̲ộ c̲ủa̲ b̲à C̲a̲o̲ T̲h̲ị C̲úc̲ (6̲2̲ t̲u̲ổi̲) n̲g̲ụ ấp̲ L̲ập̲ T̲h̲àn̲h̲, x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲. U̲B̲N̲D̲ x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲ đã l̲ập̲ b̲i̲ên̲ b̲ản̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲à đa̲n̲g̲ c̲h̲ờ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲h̲íc̲h̲ h̲ợp̲ để t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ c̲ưỡn̲g̲ c̲h̲ế. H̲i̲ện̲ n̲a̲y̲, U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ đa̲n̲g̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ g̲i̲ữ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ n̲h̲ữn̲g̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ại̲ đây̲”.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 1

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đo̲ạt̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲án̲ q̲u̲ân̲ T̲h̲ác̲h̲ T̲h̲ức̲ D̲a̲n̲h̲ H̲ài̲, 5̲ c̲h̲ú t̲i̲ểu̲ T̲ịn̲h̲ T̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ t̲h̲àn̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả b̲i̲ết̲ đến̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ác̲ b̲é đều̲ l̲à t̲r̲ẻ m̲ồ c̲ôi̲ đã c̲h̲ạm̲ đến̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ắc̲ ẩn̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲ể t̲ừ l̲úc̲ s̲ự t̲h̲ật̲ được̲ p̲h̲a̲n̲h̲ p̲h̲u̲i̲, n̲h̲i̲ều̲ m̲ạn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲ân̲ đã n̲ộp̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ n̲h̲óm̲ “t̲r̲ọc̲ s̲ư” v̲ề v̲i̲ệc̲ l̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ t̲ín̲ n̲h̲i̲ệm̲ để c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲. Đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ v̲ạc̲h̲ t̲r̲ần̲ t̲h̲ủ đo̲ạn̲ ăn̲ c̲h̲ặn̲ t̲ừ t̲h̲i̲ện̲ k̲èm̲ l̲ối̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲ụy̲ l̲ạc̲ n̲ơi̲ t̲u̲ h̲àn̲h̲.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 2

K̲h̲ôn̲g̲ b̲ận̲ t̲âm̲ đến̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố, m̲ới̲ đây̲, C̲ĐM̲ b̲ày̲ t̲ỏ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ k̲h̲i̲ 1̲ T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ t̲ên̲ “ C̲ô L̲a̲n̲ 2̲ L̲úa̲” g̲a̲y̲ g̲ắt̲ đáp̲ t̲r̲ả d̲ư l̲u̲ận̲ n̲h̲ằm̲ b̲ảo̲ v̲ệ t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲. Được̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ T̲ịn̲h̲ T̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ b̲ị k̲h̲ám̲ x̲ét̲, n̲ữ T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ U̲6̲0̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ l̲u̲i̲ t̲ới̲, đồn̲g̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲. T̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲ên̲h̲ c̲á n̲h̲ân̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ m̲ột̲ m̲ực̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ị o̲a̲n̲, k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲áo̲ b̲u̲ộc̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 3

“C̲h̲ỉ v̲ì t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲ q̲u̲á n̲h̲ân̲ t̲ừ, t̲h̲a̲y̲ v̲ì c̲ái̲ g̲a̲i̲ m̲ới̲ v̲ừa̲ c̲h̲íc̲h̲ v̲ào̲ d̲a̲ m̲ìn̲h̲, m̲ìn̲h̲ đa̲u̲ n̲h̲ổ r̲a̲ 1̲ c̲ái̲. Đằn̲g̲ n̲ày̲ t̲h̲ầy̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ổ, c̲ái̲ g̲a̲i̲ c̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ s̲âu̲. C̲h̲o̲ n̲ên̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲a̲ n̲ói̲ s̲a̲i̲, d̲ựn̲g̲ đứn̲g̲ m̲ọi̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, h̲ọ c̲h̲o̲ l̲à t̲h̲ầy̲ t̲h̲ế n̲ày̲ t̲h̲ế n̲ọ. B̲ây̲ g̲i̲ờ c̲ác̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲á n̲h̲ẫn̲ t̲âm̲, t̲h̲ấy̲ c̲ái̲ h̲i̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ t̲h̲ầy̲ m̲à d̲ựn̲g̲ l̲ên̲ 1̲ m̲àn̲ k̲ịc̲h̲ l̲à l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲. C̲ó a̲i̲ m̲à l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ k̲h̲ôn̲g̲. B̲ây̲ g̲i̲ờ c̲ái̲ l̲u̲ật̲ x̲ét̲ v̲ề v̲ấn̲ đề l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲ p̲h̲ải̲ b̲ắt̲ g̲ặp̲ t̲ại̲ t̲r̲ận̲ h̲o̲ặc̲ n̲g̲ười̲ g̲i̲a̲o̲ c̲ấu̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đi̲ t̲ố g̲i̲ác̲ t̲h̲ì m̲ới̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ n̲ày̲ được̲” – C̲h̲ủ k̲ên̲h̲ C̲ô L̲a̲n̲ 2̲ l̲úa̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 4

C̲h̲ưa̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ ở đó, n̲ữ T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ c̲òn̲ đổ l̲ỗi̲ n̲g̲ược̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. B̲à c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, n̲ếu̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ầu̲ x̲i̲n̲ t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲ x̲u̲ất̲ g̲i̲a̲, được̲ c̲ác̲ t̲h̲ầy̲ c̲ưu̲ m̲a̲n̲g̲ g̲i̲úp̲ đỡ r̲ồi̲ v̲ô t̲ìn̲h̲ m̲a̲n̲g̲ đến̲ t̲a̲i̲ h̲ọa̲. “T̲ôi̲ t̲r̲ác̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲òn̲g̲ c̲ô b̲é D̲i̲ễm̲ M̲y̲ n̲ày̲. C̲ô c̲h̲ỉ m̲u̲ốn̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ m̲à n̲h̲ảy̲ v̲ào̲ T̲h̲i̲ền̲ A̲m̲ đi̲ t̲u̲. C̲h̲ứ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ m̲u̲ốn̲ đi̲ t̲u̲ t̲h̲ì t̲u̲ đâu̲ c̲h̲ẳn̲g̲ được̲. D̲i̲ễm̲ M̲y̲ đún̲g̲ l̲à s̲a̲o̲ c̲h̲ổi̲, t̲ừ n̲g̲ày̲ t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲ t̲h̲ươn̲g̲ r̲ồi̲ để t̲u̲ ở T̲h̲i̲ền̲ a̲m̲ r̲ồi̲ m̲ới̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ớ s̲ự n̲h̲ư n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲. L̲àm̲ t̲h̲ế n̲ào̲ để g̲i̲ải̲ o̲a̲n̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ầy̲ đây̲, g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲h̲o̲ c̲ả t̲h̲ế g̲i̲ới̲ h̲i̲ểu̲ được̲ c̲ác̲ t̲h̲ầy̲ b̲ị o̲a̲n̲ l̲ắm̲. C̲ác̲ b̲ạn̲ y̲ên̲ t̲âm̲ đi̲, c̲h̲ín̲h̲ s̲ự t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ạc̲h̲ t̲o̲át̲ r̲a̲ t̲ừ t̲h̲ân̲ t̲h̲ể c̲ác̲ s̲ư t̲h̲ầy̲, n̲i̲ c̲ô s̲ẽ l̲à b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲.”

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 5

Được̲ b̲i̲ết̲, đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à l̲ần̲ đầu̲ C̲ô L̲a̲n̲ 2̲ l̲úa̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ b̲ên̲h̲ v̲ực̲ T̲h̲i̲ền̲ A̲m̲ B̲ên̲ B̲ờ V̲ũ T̲r̲ụ. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ b̲à P̲h̲ươn̲g̲ H̲ằn̲g̲ đa̲n̲h̲ t̲h̲ép̲ d̲ẹp̲ l̲o̲ạn̲ n̲h̲óm̲ g̲i̲ả t̲u̲, n̲ữ T̲i̲k̲t̲o̲k̲e̲r̲ c̲ũn̲g̲ m̲ạn̲h̲ d̲ạn̲ đáp̲ t̲r̲ả. T̲r̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ k̲i̲ện̲ 3̲0̲ n̲g̲ười̲ b̲ôi̲ n̲h̲ọ, x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ m̲ìn̲h̲ t̲r̲ên̲ M̲X̲H̲. C̲E̲O̲ Đại̲ N̲a̲m̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố s̲ẽ l̲ập̲ v̲i̲ b̲ằn̲g̲, x̲ử đẹp̲ C̲ô L̲a̲n̲ 2̲ l̲úa̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 1̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲a̲. V̲ào̲ t̲ối̲ m̲u̲ộn̲ 6̲/1̲, b̲ố r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ – ôn̲g̲ V̲õ V̲ăn̲ T̲h̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ được̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ b̲ên̲ d̲ưới̲ t̲ần̲g̲ h̲ầm̲ c̲ủa̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, n̲ơi̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ d̲ậy̲ s̲ón̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ g̲ần̲ đây̲. Đán̲g̲ c̲h̲ú ý t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ố h̲a̲i̲ c̲ô g̲ái̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó D̲i̲ễm̲ M̲y̲ – c̲o̲n̲ g̲ái̲ ôn̲g̲ T̲h̲ắn̲g̲.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 6

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 7

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đến̲ đêm̲ 6̲/1̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ b̲áo̲ c̲h̲í, b̲à M̲a̲i̲ (m̲ẹ c̲ủa̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “H̲i̲ện̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲. N̲g̲ười̲ t̲a̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲ới̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ được̲. Đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲. H̲i̲ện̲ t̲ại̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ đợi̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲”. V̲ề p̲h̲ần̲ c̲h̲a̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲, ôn̲g̲ T̲h̲ắn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ìm̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲à đợi̲ k̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 8

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲, n̲g̲ày̲ 7̲/1̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ c̲ũn̲g̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲ên̲ Z̲i̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲à s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲. L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲h̲ưa̲ n̲ắm̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ ở đâu̲. Q̲u̲a̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ào̲ t̲ên̲ V̲õ T̲h̲ị D̲i̲ễm̲ M̲y̲. T̲r̲ước̲ đó, D̲i̲ễm̲ M̲y̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲9̲) t̲ừn̲g̲ đến̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ x̲i̲n̲ “t̲u̲ t̲ập̲” t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲9̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị d̲u̲ h̲ọc̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đồn̲g̲ ý. N̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à c̲ơ s̲ở t̲ôn̲ g̲i̲áo̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à M̲a̲i̲ đã p̲h̲ản̲ đối̲ v̲i̲ệc̲ c̲o̲n̲ “t̲u̲ h̲àn̲h̲” t̲ại̲ đây̲, d̲ẫn̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ D̲i̲ễm̲ M̲y̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

SỐC: Tiktoker U60 điên cuồng bênh vực trọc sư Lê Tùng Vân, đổ lỗi cho Diễm My: Thầy ông nội quá nhân từ - Hình 9

Nguồn: https://vietgiaitri.com/soc-tiktoker-u60-dien-cuong-benh-vuc-troc-su-le-tung-van-do-loi-cho-diem-my-thay-ong-noi-qua-nhan-tu-20220111i6262589/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *