S̲.ố.c̲: H̲é l̲ộ 4̲ d̲òn̲g̲ n̲h̲ật̲ k̲ý đ.ẫm̲ n̲.ước̲ m̲.ắt̲

G̲ửi̲ c̲ảm̲ x̲úc̲ v̲ào̲ n̲h̲ữn̲g̲ d̲òn̲g̲ c̲h̲ữ n̲g̲u̲ệc̲h̲ n̲g̲o̲ạc̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲ìn̲h̲ d̲u̲n̲g̲ được̲ b̲é V̲.A̲ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ổi̲ đa̲u̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲ b̲é V̲.A̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị d̲ì g̲h̲ẻ b̲.ạo̲ h̲.àn̲h̲ đến̲ m̲ức̲ t̲.ử v̲.o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ. H̲i̲ện̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đã c̲ó Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ b̲ổ s̲u̲n̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ đối̲ v̲ới̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲ề t̲ội̲ “G̲.i̲ết̲ n̲.g̲ười̲” v̲à Q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ v̲ề t̲ội̲ “H̲.àn̲h̲ h̲.ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲” v̲à “C̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲” để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ử l̲ý t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ b.ạo h.ành: Con đau lắm - Hình 1

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ l̲ên̲ M̲X̲H̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲g̲ờ t̲ấn̲ b̲i̲ k̲ịc̲h̲ “d̲ì g̲h̲ẻ c̲o̲n̲ c̲h̲ồn̲g̲” v̲à c̲ác̲h̲ đối̲ x̲ử c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ t̲ệ b̲ạc̲ l̲ại̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ ở m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ốn̲g̲ t̲r̲i̲ t̲h̲ức̲. C̲h̲ưa̲ k̲ể, m̲ẹ r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ V̲.A̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ổ s̲ở k̲h̲ôn̲g̲ k̲ém̲ v̲ì b̲ị c̲h̲ồn̲g̲ c̲ũ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲, t̲i̲ểu̲ t̲a̲m̲ n̲g̲a̲n̲g̲ n̲h̲i̲ên̲ p̲h̲á v̲ỡ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲. T̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲, d̲ì g̲h̲ẻ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ đã d̲ùn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ n̲h̲ư r̲.o̲i̲ m̲ây̲, g̲ậy̲ g̲ỗ… m̲ục̲ đíc̲h̲ u̲ốn̲ n̲ắn̲ b̲é V̲.A̲ n̲g̲o̲a̲n̲ n̲g̲o̲ãn̲. K̲i̲.n̲h̲ k̲h̲.ủn̲g̲ h̲ơn̲, 4̲ t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲, d̲ì g̲h̲ẻ đã h̲.àn̲h̲ h̲.ạ l̲i̲ên̲ t̲ục̲, t̲r̲a̲ k̲h̲ảo̲ n̲h̲ư t̲h̲ời̲ T̲r̲u̲n̲g̲ c̲ổ k̲h̲i̲ến̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲.ử v̲.o̲n̲g̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ b.ạo h.ành: C.on đau lắm - Hình 2

M̲ới̲ đây̲, c̲ư d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ r̲ơi̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ t̲r̲ước̲ d̲òn̲g̲ n̲h̲ật̲ k̲ý được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ b̲é V̲.A̲ v̲i̲ết̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲. D̲ù c̲h̲ỉ m̲ới̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ n̲h̲ưn̲g̲ V̲.A̲ đã ý t̲h̲ức̲ được̲ v̲i̲ệc̲ b̲ố m̲ẹ m̲ìn̲h̲ l̲y̲ h̲ôn̲, b̲i̲ết̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲ m̲ẹ, k̲h̲ôn̲g̲ d̲ám̲ l̲àm̲ p̲h̲i̲ền̲ v̲ì m̲ẹ c̲òn̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ăm̲ s̲óc̲ e̲m̲ n̲h̲ỏ. N̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲ v̲ô t̲ư k̲h̲i̲ b̲ị d̲ì g̲h̲ẻ đòn̲ r̲o̲i̲, ước̲ m̲ơ g̲i̲ản̲ d̲ị n̲h̲ư được̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ T̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲u̲m̲ h̲ọp̲ k̲h̲i̲ến̲ b̲a̲o̲ n̲g̲ười̲ ở l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ c̲h̲ạn̲h̲ l̲òn̲g̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲ưởn̲g̲ t̲ượn̲g̲ được̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ v̲ề t̲h̲ể x̲ác̲ v̲à t̲âm̲ h̲ồn̲ m̲à c̲ô b̲é đã c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ địa̲ n̲g̲ục̲ n̲ày̲. Được̲ b̲i̲ết̲, đây̲ c̲h̲ỉ l̲à 4̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲ản̲h̲ g̲i̲ấy̲ V̲.A̲ v̲i̲ết̲ v̲ì m̲ỗi̲ l̲ần̲ n̲h̲ớ m̲ẹ v̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲, m̲ỗi̲ l̲ần̲ b̲ị đán̲h̲ đập̲ l̲à e̲m̲ v̲i̲ết̲ v̲à t̲h̲ả d̲ưới̲ g̲ầm̲ b̲àn̲ n̲h̲ư 1̲ c̲ác̲h̲ b̲ày̲ t̲ỏ n̲ỗi̲ n̲i̲ềm̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ bạo hành: Con đau lắm - Hình 3

N̲g̲u̲y̲ên̲ 4̲ d̲òn̲g̲ n̲h̲ật̲ k̲ý b̲é V̲.A̲

C̲O̲N̲ M̲U̲ỐN̲ ĐƯỢC̲ M̲Ẹ ÔM̲ ẤP̲, C̲O̲N̲ ĐA̲U̲ L̲ẮM̲

1̲. M̲ẹ v̲à e̲m̲ c̲ó k̲h̲ỏe̲ k̲h̲ôn̲g̲? M̲ẹ v̲à e̲m̲ đừn̲g̲ l̲o̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲, c̲o̲n̲ v̲ẫn̲ k̲h̲ỏe̲. B̲a̲ v̲à d̲ì T̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲o̲n̲ l̲ắm̲.

2̲. C̲o̲n̲ c̲ó l̲àm̲ g̲ì s̲a̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲? M̲à d̲ì l̲ại̲ đán̲h̲ c̲o̲n̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ậy̲? B̲a̲ ơi̲! C̲o̲n̲ đa̲u̲ l̲ắm̲!

3̲. M̲ẹ ơi̲! C̲o̲n̲ n̲h̲ớ m̲ẹ v̲à e̲m̲. C̲o̲n̲ m̲u̲ốn̲ được̲ m̲ẹ ôm̲ ấp̲, c̲o̲n̲ đa̲u̲ l̲ắm̲. M̲à t̲h̲ôi̲ g̲i̲ờ n̲ày̲ m̲ẹ p̲h̲ải̲ c̲h̲ăm̲ e̲m̲.

4̲. Đa̲u̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ c̲o̲n̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ịu̲ được̲, c̲o̲n̲ c̲h̲ỉ m̲u̲ốn̲ được̲ v̲ề v̲ới̲ m̲ẹ v̲à e̲m̲ t̲h̲ôi̲. Ước̲ g̲ì T̲ết̲ n̲ày̲ d̲ì T̲r̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ v̲ề v̲ới̲ m̲ẹ v̲à e̲m̲.

T̲r̲ước̲ đó, N̲g̲ười̲ n̲h̲à b̲é V̲.A̲ c̲ũn̲g̲ c̲ôn̲g̲ k̲h̲a̲i̲ m̲ột̲ ản̲h̲ c̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ g̲i̲ữa̲ b̲ố m̲ẹ b̲é V̲.A̲, n̲g̲ày̲ 2̲3̲/9̲/2̲0̲2̲0̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲ị H̲. m̲ẹ b̲é V̲.A̲ đã l̲ưu̲ g̲i̲ữ được̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲ để l̲àm̲ c̲ơ s̲ở v̲i̲ết̲ đơn̲ x̲i̲n̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲ q̲u̲y̲ền̲ n̲u̲ôi̲ c̲o̲n̲. T̲h̲e̲o̲ t̲i̲n̲ n̲h̲ắn̲, m̲ẹ b̲é V̲.A̲ x̲i̲n̲ p̲h̲ép̲ được̲ đón̲ V̲.A̲ v̲ề c̲h̲ơi̲ v̲ới̲ b̲é L̲.A̲ (e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ V̲.A̲, d̲o̲ c̲h̲ị H̲. n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲) v̲ào̲ t̲ối̲ t̲h̲ứ s̲áu̲ v̲à s̲ẽ t̲r̲ả l̲ại̲ b̲é v̲ào̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ủ n̲h̲ật̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ (b̲ố b̲é V̲.A̲) đã t̲h̲ể h̲i̲ện̲ t̲h̲ái̲ độ d̲ứt̲ t̲ìn̲h̲ k̲h̲i̲ x̲ưn̲g̲ h̲ô c̲ô – t̲ôi̲.

B̲ố b̲é V̲.A̲ c̲ũn̲g̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲a̲o̲ q̲u̲y̲ền̲ “q̲u̲ản̲ l̲ý” b̲é V̲.A̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ t̲ìn̲h̲, c̲h̲ỉ 1̲ t̲h̲án̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲y̲ h̲ôn̲: ” T̲ôi̲ s̲ẽ đưa̲ c̲o̲n̲t̲a̲c̲t̲ c̲ủa̲ T̲r̲a̲n̲g̲ để c̲ô l̲i̲ên̲ h̲ệ k̲h̲i̲ đón̲ V̲.A̲ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ở L̲.A̲ s̲a̲n̲g̲. G̲i̲ờ t̲ôi̲ b̲ận̲ n̲ên̲ T̲r̲a̲n̲g̲ s̲ẽ l̲à đầu̲ m̲ối̲, đừn̲g̲ n̲h̲ắn̲ q̲u̲a̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ n̲ữa̲, t̲r̲án̲h̲ p̲h̲i̲ền̲ đến̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ c̲ả h̲a̲i̲”.

T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é A̲., m̲ẹ v̲à b̲ác̲ r̲u̲ột̲ (a̲n̲h̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ m̲ẹ b̲é A̲.) đã l̲àm̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ g̲ửi̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ t̲h̲ẩm̲ q̲u̲y̲ền̲ v̲à H̲ội̲ B̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, H̲ội̲ B̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ để y̲êu̲ c̲ầu̲ x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲h̲e̲o̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ẻ g̲ây̲ r̲a̲ c̲ái̲ c̲.h̲ết̲ đ.a̲u̲ đ.ớn̲, t̲.ức̲ t̲.ưởi̲ c̲h̲o̲ b̲é A̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ bạo hành: Con đau lắm - Hình 4

S̲ốc̲: H̲é l̲ộ 4̲ d̲òn̲g̲ n̲h̲ật̲ k̲ý đẫm̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ v̲ụ d̲ì g̲h̲ẻ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲: C̲o̲n̲ đa̲u̲ l̲ắm̲ – H̲ìn̲h̲ 4̲

T̲h̲e̲o̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲ạn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲5̲, m̲ẹ r̲u̲ột̲ b̲é A̲.) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à l̲y̲ h̲ôn̲ v̲ì ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ đã n̲g̲o̲ại̲ t̲ìn̲h̲, c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ v̲ới̲ b̲à V̲õ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ l̲ục̲ đục̲, c̲ãi̲ v̲ã.

Đến̲ t̲h̲án̲g̲ 8̲/2̲0̲2̲0̲, T̲òa̲ án̲ đồn̲g̲ ý c̲h̲o̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲u̲ận̲ t̲ìn̲h̲ l̲y̲ h̲ôn̲, ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ n̲u̲ôi̲ b̲é A̲. c̲òn̲ b̲à H̲ạn̲h̲ n̲u̲ôi̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ n̲h̲ỏ.

K̲ể t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲, ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ n̲u̲ôi̲ b̲é A̲. v̲à s̲ốn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ b̲à V̲õ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲. Ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ đã c̲ấm̲ c̲ản̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲à H̲ạn̲h̲ được̲ t̲h̲ăm̲ c̲o̲n̲.

“Đến̲ n̲a̲y̲ đã h̲ơn̲ 1̲ n̲ăm̲ t̲ôi̲ c̲h̲ỉ được̲ g̲ặp̲ c̲h̲áu̲ 2̲ – 3̲ l̲ần̲, l̲ần̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ t̲ôi̲ g̲ặp̲ c̲h̲áu̲ l̲à v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲. D̲o̲ ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ g̲ặp̲ c̲h̲áu̲ V̲.A̲. n̲ên̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲i̲ểu̲, k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲ốt̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ c̲h̲áu̲ V̲.A̲ s̲ốn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲, r̲a̲ s̲a̲o̲… c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ l̲úc̲ c̲h̲áu̲ c̲h̲ết̲ l̲à b̲ác̲ s̲ĩ n̲ói̲ d̲o̲ b̲ị p̲h̲ù n̲ề p̲h̲ổi̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ b̲ầm̲ t̲ím̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲o̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ c̲h̲áu̲, t̲ôi̲ c̲ó t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲, l̲ý d̲o̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ c̲o̲n̲ t̲ôi̲ c̲h̲ết̲ m̲à t̲r̲ên̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ b̲ầm̲ t̲ím̲”, b̲à H̲ạn̲h̲ v̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đơn̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ bạo hành: Con đau lắm - Hình 5

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ bạo hành: Con đau lắm - Hình 6

N̲g̲ày̲ 0̲7̲/0̲1̲, T̲r̲ên̲ c̲ác̲ d̲i̲ễn̲ đàn̲ m̲ạn̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ để h̲a̲s̲h̲t̲a̲g̲ #j̲u̲s̲t̲i̲c̲e̲f̲o̲r̲A̲n̲, h̲a̲y̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í t̲h̲a̲y̲ ản̲h̲ đại̲ d̲i̲ện̲ để t̲h̲ể h̲i̲ện̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ói̲ b̲ất̲ b̲ìn̲h̲ t̲r̲ước̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ c̲ủa̲ c̲ô b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í m̲ới̲ đây̲, m̲ột̲ d̲àn̲ s̲i̲êu̲ x̲e̲ đã d̲i̲ễu̲ h̲àn̲h̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư S̲a̲i̲g̲o̲n̲ P̲e̲a̲r̲l̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự c̲h̲ú ý. T̲r̲ên̲ m̲ỗi̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ được̲ d̲án̲ t̲h̲ôn̲g̲ đi̲ệp̲ d̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ác̲ ôn̲g̲ b̲ố đíc̲h̲ t̲h̲ân̲ c̲ầm̲ l̲ái̲, c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ l̲a̲n̲ t̲ỏa̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ói̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲.

Sốc: Hé lộ 4 dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái 8 tuổi vụ dì ghẻ bạo hành: Con đau lắm - Hình 7

Nguồn: https://vietgiaitri.com/soc-he-lo-4-dong-nhat-ky-dam-nuoc-mat-cua-be-gai-8-tuoi-vu-di-ghe-bao-hanh-con-dau-lam-20220107i6256437/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *