P̼h̼.ẫ̼.n̼ ̼n̼.ộ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼.n̼ ̼t̼r̼.a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.ổ̼ ̼c̼.h̼.ấ̼.t̼ ̼t̼h̼.ả̼i̼ ̼l̼ê̼.n̼ ̼n̼g̼ư̼.ờ̼i̼

D̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼ô̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼à̼?̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼”̼P̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼…̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼,̼ ̼”̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼,̼ ̼”̼N̼í̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼


̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼

̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼”̼B̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

̼T̼h̼ô̼ng̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼N̼e̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼Đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼2̼2̼/̼4̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼-̼X̼H̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.