P̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ l̲ớp̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ h̲ọc̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ

C̲ác̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲ó c̲o̲n̲ h̲ọc̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲ớp̲ v̲ới̲ b̲é V̲.A̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ d̲.ữ c̲ủa̲ b̲é.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ b̲é g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ t̲.ử v̲.o̲n̲g̲ d̲o̲ m̲ẹ k̲ế b̲.ạo̲ h̲à.n̲h̲ v̲ẫn̲ l̲à t̲âm̲ đi̲ểm̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲. C̲ùn̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ảm̲ x̲úc̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲ó c̲o̲n̲ h̲ọc̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲ớp̲ v̲ới̲ V̲.A̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ b̲é g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ăm̲ p̲h̲ẫn̲ v̲ới̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲àn̲ ác̲ c̲ủa̲ “d̲ì g̲h̲ẻ” N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (2̲6̲ t̲u̲ổi̲, G̲i̲a̲ L̲a̲i̲).

M̲ột̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ t̲ên̲ T̲. đại̲ d̲i̲ện̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ: “K̲h̲i̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲ m̲ột̲ b̲é g̲ái̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲ c̲o̲n̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ b̲ị s̲u̲y̲ p̲h̲ổi̲ m̲.ất̲, t̲h̲ầy̲ c̲ô, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ v̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ đều̲ k̲h̲óc̲ n̲ức̲ n̲ở, k̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ào̲ s̲ự t̲h̲ật̲ v̲ì m̲ấy̲ h̲ôm̲ t̲r̲ước̲ c̲o̲n̲ c̲òn̲ k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲ h̲ọc̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲áo̲ c̲h̲í đưa̲ t̲i̲n̲, t̲h̲ấy̲ h̲ìn̲h̲ c̲o̲n̲, đún̲g̲ t̲ên̲ c̲o̲n̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲àn̲g̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, c̲.ăm̲ p̲h̲.ẫn̲”.

C̲h̲ị T̲. c̲ó c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ h̲ọc̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲ớp̲ v̲ới̲ b̲é V̲.A̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 3̲ n̲ăm̲. S̲u̲ốt̲ g̲ần̲ c̲ả n̲ăm̲ q̲u̲a̲, d̲o̲ t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ d̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ n̲ên̲ c̲ác̲ b̲é đều̲ h̲ọc̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲. C̲ô g̲i̲áo̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ m̲ới̲ n̲h̲ận̲ l̲ớp̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ưa̲ được̲ g̲ặp̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ m̲à c̲h̲ỉ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ c̲ác̲ l̲ớp̲ h̲ọc̲ t̲r̲ực̲ t̲u̲y̲ến̲.

Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi - Ảnh 1.

B̲é V̲.A̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ết̲ b̲ầm̲ t̲ím̲ t̲r̲ên̲ c̲ơ t̲h̲ể. B̲ản̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲ị T̲. t̲r̲ước̲ đây̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ đón̲ c̲o̲n̲, t̲i̲ếp̲ x̲úc̲ v̲ới̲ b̲é V̲.A̲, c̲h̲ị n̲h̲ận̲ x̲ét̲ b̲é r̲ất̲ n̲g̲o̲a̲n̲ h̲i̲ền̲, l̲ễ p̲h̲ép̲. T̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲u̲ổi̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ c̲h̲u̲n̲g̲ n̲h̲ư h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ k̲h̲óa̲, s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ c̲ác̲ b̲é t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó s̲ự x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲é V̲.A̲.

“L̲ần̲ g̲i̲ở l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ s̲i̲n̲h̲ n̲h̲ật̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲. C̲o̲n̲ k̲h̲ôn̲g̲ đi̲ h̲a̲y̲ c̲h̲ẳn̲g̲ a̲i̲ đưa̲ c̲o̲n̲ đi̲, c̲h̲ẳn̲g̲ a̲i̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đến̲ c̲o̲n̲ c̲ần̲ g̲ì, t̲h̲íc̲h̲ g̲ì, m̲u̲ốn̲ g̲ì? K̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ t̲r̲ước̲ h̲ôm̲ g̲i̲án̲g̲ s̲i̲n̲h̲, n̲g̲ày̲ m̲à t̲r̲ẻ c̲o̲n̲ m̲o̲n̲g̲ c̲h̲ờ n̲h̲ất̲ để được̲ n̲h̲ận̲ q̲u̲à, n̲h̲ận̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲h̲ì c̲o̲n̲ l̲ại̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲ đến̲ m̲ức̲ p̲h̲ải̲ r̲ời̲ x̲a̲ c̲õi̲ đời̲”.

Phụ huynh lớp bé 8 tuổi học tiết lộ: Các buổi sinh nhật bạn không thấy ai đưa con đi - Ảnh 2.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ l̲ễ t̲ưởn̲g̲ n̲i̲ệm̲ b̲é V̲.A̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲i̲ết̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲ đều̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ s̲ự b̲ức̲ x̲úc̲ t̲r̲ước̲ t̲r̲ước̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ “d̲ì g̲h̲ẻ” Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ đối̲ v̲ới̲ V̲.A̲

“C̲ó n̲g̲ười̲ h̲ọ t̲.ức̲ g̲i̲.ận̲, l̲ên̲ án̲ k̲ịc̲h̲ l̲i̲ệt̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲h̲ẫn̲ t̲âm̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, c̲ó n̲g̲ười̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲, x̲ót̲ t̲h̲ươn̲g̲. M̲ột̲ s̲ố p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ g̲i̲ấu̲ c̲o̲n̲, k̲h̲ôn̲g̲ n̲ói̲ v̲i̲ệc̲ b̲é g̲ái̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, s̲ợ c̲ác̲ c̲o̲n̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲âm̲ l̲ý. V̲ì q̲u̲ả t̲h̲ực̲ ở t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲, k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ được̲ t̲r̲ọn̲ v̲ẹn̲”, v̲ị p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

R̲i̲ên̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị T̲., c̲h̲ị c̲h̲ọn̲ c̲ác̲h̲ đối̲ d̲i̲ện̲ v̲ới̲ v̲ấn̲ đề v̲à n̲h̲ắc̲ n̲h̲ở c̲ác̲ c̲o̲n̲ h̲ọc̲ c̲ác̲h̲ b̲ảo̲ v̲ệ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ t̲ừ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

“T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ấu̲ c̲o̲n̲, t̲ôi̲ c̲h̲ỉ n̲ói̲ v̲ới̲ b̲é v̲ề v̲ấn̲ đề b̲.ạo̲ h̲àn̲h̲, b̲ởi̲ n̲ó c̲ó t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ới̲ b̲ất̲ k̲ỳ a̲i̲. V̲í d̲ụ a̲i̲ đá.n̲h̲ c̲o̲n̲, h̲o̲ặc̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ấy̲ b̲ạn̲ n̲ào̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ b̲ị đán̲h̲, c̲o̲n̲ p̲h̲ải̲ b̲áo̲ m̲ẹ v̲à c̲ô g̲i̲áo̲. N̲h̲ắc̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ư v̲ậy̲ v̲ì t̲ôi̲ s̲ợ đi̲ều̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự s̲ẽ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ới̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲. K̲h̲i̲ t̲ôi̲ n̲ói̲ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ì b̲é t̲ỏ r̲a̲ s̲ợ h̲ãi̲. R̲õ r̲àn̲g̲ đi̲ều̲ đó c̲ó ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲âm̲ l̲ý r̲ất̲ l̲ớn̲ đến̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲.”, c̲h̲ị T̲. n̲ói̲.

Phụ huynh lớp bé 

D̲ì g̲h̲ẻ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố. N̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲2̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (2̲6̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à b̲é N̲.T̲.V̲.A̲. (8̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ q̲u̲ận̲ 1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲). T̲r̲o̲n̲g̲ b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ủa̲ U̲B̲N̲D̲ Q̲.B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, ôn̲g̲ T̲h̲. (c̲h̲a̲ b̲é V̲.A̲) t̲ừn̲g̲ đưa̲ c̲o̲n̲ đi̲ k̲h̲âu̲ v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ đầu̲ v̲à k̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ b̲é A̲. b̲ị g̲.ãy̲ 3̲ x̲ươn̲g̲ s̲ườn̲.

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ d̲o̲ b̲.ực̲ t̲.ức̲ v̲i̲ệc̲ b̲é V̲.A̲ c̲h̲ậm̲ h̲i̲ểu̲ b̲ài̲ h̲ọc̲ n̲ên̲ đã l̲ớn̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲a̲ m̲ắn̲g̲ v̲à d̲ùn̲g̲ c̲ây̲ g̲ỗ đán̲h̲, d̲ùn̲g̲ c̲h̲ân̲ đ.á v̲ào̲ m̲.ôn̲g̲ c̲h̲áu̲ A̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, T̲r̲a̲n̲g̲ c̲òn̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲ước̲ đó (k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 9̲, t̲h̲án̲g̲ 1̲0̲.2̲0̲2̲1̲) c̲ũn̲g̲ c̲ó 2̲ - 3̲ l̲ần̲ d̲ùn̲g̲ r̲o̲.i̲ m̲ây̲ đ.án̲.h̲ v̲à l̲.a̲ m̲ắ.n̲g̲ b̲é V̲.A̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ d̲ạy̲ h̲ọc̲ v̲à v̲ùn̲g̲ m̲ôn̲g̲ b̲é V̲.A̲.

https://soha.vn/phu-huynh-lop-be-8-tuoi-hoc-tiet-lo-cac-buoi-sinh-nhat-ban-khong-thay-ai-dua-con-di-20211230115522117.htm
</p>
<div class=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.