P̲h̲ó c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ đ.án̲h̲ p̲h̲ụ n̲ữ

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ D̲ân̲ t̲r̲í, l̲ãn̲h̲ đạo̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ Đề T̲h̲ám̲ (T̲P̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲à m̲ột̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ ở t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ l̲à P̲h̲ó C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ S̲ôn̲g̲ B̲ằn̲g̲.

N̲g̲ày̲ 2̲/5̲, t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ 2̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ t̲h̲ườn̲g̲ p̲h̲ục̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ g̲i̲ốn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đi̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô b̲i̲ển̲ t̲r̲ắn̲g̲ d̲ừn̲g̲ t̲r̲ước̲ m̲ột̲ q̲u̲án̲ c̲ắt̲ t̲óc̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ Đề T̲h̲ám̲ (T̲P̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲).

T̲ại̲ đây̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ g̲i̲ốn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ l̲ôi̲ k̲éo̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲r̲ẻ (m̲ặc̲ áo̲ v̲àn̲g̲) ở q̲u̲án̲ c̲ắt̲ t̲óc̲ l̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô n̲h̲ưn̲g̲ b̲ị n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó m̲ặt̲ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲. T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲ừ x̲e̲ b̲ước̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲át̲ t̲h̲ẳn̲g̲ m̲ặt̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ m̲ặc̲ áo̲ v̲àn̲g̲ v̲à m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲, s̲a̲u̲ đó n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đẩy̲ m̲ạn̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ô g̲ái̲ n̲ày̲ s̲u̲ýt̲ n̲g̲ã.

K̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ ở q̲u̲án̲ c̲ắt̲ t̲óc̲ v̲ào̲ n̲h̲à, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ t̲h̲e̲o̲ v̲à t̲át̲ m̲ạn̲h̲ c̲ô g̲ái̲. M̲ặc̲ d̲ù n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó m̲ặt̲ đều̲ n̲ói̲ “n̲h̲à c̲ó c̲a̲m̲e̲r̲a̲” n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ v̲ẫn̲ h̲u̲n̲g̲ h̲ăn̲g̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲.

Phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ - Hình 1

P̲h̲ó c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ đán̲h̲ p̲h̲ụ n̲ữ – H̲ìn̲h̲ 1̲

C̲ô g̲ái̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ n̲âu̲ b̲ị n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲).

V̲i̲d̲e̲o̲ đa̲n̲g̲ H̲O̲T̲

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ c̲l̲i̲p̲, h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô l̲à c̲án̲ b̲ộ t̲h̲u̲ộc̲ đơn̲ v̲ị n̲ào̲ b̲ởi̲ k̲h̲i̲ địn̲h̲ đưa̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ ở q̲u̲án̲ c̲ắt̲ t̲óc̲ đi̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ đọc̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ h̲a̲y̲ g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ c̲h̲ức̲ v̲ụ.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ỉ được̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ s̲ở t̲ại̲ c̲ó m̲ặt̲ để g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ c̲ô g̲ái̲ v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ áo̲ g̲i̲ốn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ m̲ới̲ c̲h̲ịu̲ r̲ời̲ đi̲.

T̲ối̲ 2̲/5̲ t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ D̲ân̲ t̲r̲í v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲, a̲n̲h̲ Đ.V̲.K̲. (c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ – n̲ơi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ào̲ t̲ối̲ 2̲8̲/4̲, a̲n̲h̲ c̲ó m̲ời̲ m̲ột̲ s̲ố b̲ạn̲ b̲è đến̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ để ăn̲ c̲ơm̲. Đến̲ h̲ơn̲ 2̲2̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ g̲ọi̲ đến̲ c̲h̲o̲ T̲.M̲.K̲. (c̲ô g̲ái̲ b̲ị đán̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲) b̲ảo̲ đến̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ để b̲ác̲ s̲ỹ t̲h̲ăm̲ k̲h̲ám̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ K̲. l̲à P̲.Đ.N̲. t̲h̲ấy̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ đã c̲ầm̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, g̲i̲ữa̲ N̲. v̲à n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đầu̲ d̲ây̲ b̲ên̲ k̲i̲a̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ãi̲ v̲ã. S̲a̲u̲ đó, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ (được̲ c̲h̲o̲ l̲à b̲ác̲ s̲ĩ) h̲ỏi̲ N̲. đa̲n̲g̲ ở đâu̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ n̲ày̲ đọc̲ địa̲ c̲h̲ỉ.

Ít̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, c̲ó 1̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ n̲h̲ãn̲ h̲i̲ệu̲ H̲o̲n̲d̲a̲ A̲i̲r̲ B̲l̲a̲d̲e̲ đến̲ v̲à s̲a̲u̲ đó l̲à 3̲ n̲g̲ười̲ đi̲ ô t̲ô đến̲.

Phó công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ - Hình 2

P̲h̲ó c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ l̲a̲o̲ v̲ào̲ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ đán̲h̲ p̲h̲ụ n̲ữ – H̲ìn̲h̲ 2̲

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ áo̲ t̲r̲ắn̲g̲ t̲át̲ c̲ô g̲ái̲ (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲).

A̲n̲h̲ K̲. c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đi̲ ô t̲ô đến̲ địn̲h̲ b̲ắt̲ a̲n̲h̲ P̲.Đ.N̲. n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đưa̲ r̲a̲ được̲ g̲i̲ấy̲ t̲ờ, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ h̲a̲y̲ l̲ý d̲o̲ v̲ì s̲a̲o̲ b̲ắt̲ n̲g̲ười̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ới̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 2̲/5̲, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ D̲ân̲ t̲r̲í, T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á H̲o̲àn̲g̲ Đìn̲h̲ D̲ũn̲g̲ – T̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ Đề T̲h̲ám̲, T̲P̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲2̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/4̲ v̲à đã được̲ g̲i̲ải̲ q̲u̲y̲ết̲ x̲o̲n̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲á D̲ũn̲g̲, n̲g̲ười̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ c̲ô g̲ái̲ m̲ặc̲ áo̲ m̲àu̲ n̲âu̲ v̲à n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ m̲ặc̲ áo̲ v̲àn̲g̲ n̲h̲ư t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲à m̲ột̲ v̲ị P̲h̲ó t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ S̲ôn̲g̲ B̲ằn̲g̲, T̲P̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ v̲ị t̲r̲ưởn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ Đề T̲h̲ám̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ x̲ô x̲át̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, “k̲h̲ôn̲g̲ t̲o̲ t̲át̲ g̲ì đâu̲, h̲i̲ểu̲ l̲ầm̲ t̲h̲ôi̲, c̲ó đụn̲g̲ t̲a̲y̲ m̲ột̲ t̲í”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ đã m̲ời̲ c̲ác̲ b̲ên̲ đến̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, p̲h̲ía̲ n̲g̲ười̲ h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ đã h̲ứa̲ b̲ồi̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲h̲o̲ 2̲ n̲g̲ười̲ b̲ị đán̲h̲ v̲à c̲ả 2̲ b̲ên̲ đã h̲òa̲ g̲i̲ải̲.

C.l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ b̲ị n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲át̲ t̲h̲ẳn̲g̲ m̲ặt̲ l̲úc̲ đêm̲ k̲h̲u̲y̲a̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲ức̲ x̲úc̲.
C̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ 2̲/5̲, m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ m̲ột̲ s̲ố đo̲ạn̲ c̲l̲i̲p̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ s̲ắc̲ p̲h̲ục̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ n̲h̲à d̲ân̲ địn̲h̲ b̲ắt̲ g̲i̲ữ m̲ột̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ t̲h̲ể h̲i̲ện̲ t̲h̲ì s̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲3̲h̲6̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/4̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ 3̲ l̲ỗ đứn̲g̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ ở t̲r̲ước̲ c̲ửa̲ m̲ột̲ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ 3̲ l̲ỗ n̲ói̲: “A̲i̲ đún̲g̲ a̲i̲ s̲a̲i̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ào̲ m̲ìn̲h̲ g̲ặp̲ n̲h̲a̲u̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲h̲o̲ d̲ễ”. N̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ đứn̲g̲ c̲ạn̲h̲ c̲ô g̲ái̲ đáp̲ l̲ại̲: “A̲n̲h̲ g̲ọi̲ b̲ạn̲ a̲n̲h̲ x̲u̲ốn̲g̲ đây̲” r̲ồi̲ n̲ói̲ t̲i̲ếp̲: “C̲h̲ẳn̲g̲ c̲ó t̲h̲ằn̲g̲ b̲ác̲ s̲ỹ n̲ào̲ 2̲2̲h̲ đêm̲ r̲ồi̲ c̲òn̲ g̲ọi̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲ t̲a̲ đi̲ k̲h̲ám̲”.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲, m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ đi̲ t̲ới̲, b̲ước̲ x̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ c̲ó 1̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ áo̲ s̲ắc̲ p̲h̲ục̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ t̲h̲ườn̲g̲ p̲h̲ục̲.

K̲h̲i̲ đó, 1̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲óm̲ t̲r̲ên̲ l̲ớn̲ t̲i̲ến̲g̲ n̲ói̲ “b̲ắt̲”. L̲úc̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ s̲ắc̲ p̲h̲ục̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ áo̲ s̲ơ m̲i̲ t̲r̲ắn̲g̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ v̲ới̲ ý địn̲h̲ đưa̲ l̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô n̲h̲ưn̲g̲ a̲n̲h̲ n̲ày̲ c̲h̲ốn̲g̲ c̲ự.

T̲h̲ấy̲ b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ b̲ị đưa̲ đi̲, c̲ô g̲ái̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ đối̲ t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ b̲ị n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲át̲ t̲r̲ún̲g̲ m̲ặt̲

S̲a̲u̲ đó, g̲i̲ữa̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ b̲ước̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲ừ ô t̲ô v̲à 2̲ n̲g̲ười̲ ở c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ c̲ắt̲ t̲óc̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ảy̲ r̲a̲ l̲ớn̲ t̲i̲ến̲g̲. K̲h̲i̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ v̲à c̲ô g̲ái̲ đã đi̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à t̲h̲ì n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ s̲ơ m̲i̲ t̲r̲ắn̲g̲ l̲úc̲ t̲r̲ước̲ đi̲ v̲ào̲ t̲h̲e̲o̲ v̲à x̲ảy̲ r̲a̲ x̲ô đẩy̲ v̲ới̲ c̲ô g̲ái̲. L̲úc̲ n̲ày̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲át̲ t̲h̲ẳn̲g̲ m̲ặt̲ c̲ô g̲ái̲.

T̲ối̲ 2̲/5̲ t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲, a̲n̲h̲ Đ.K̲h̲. (h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ Đề T̲h̲ám̲, T̲P̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ – c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ t̲óc̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ào̲ t̲ối̲ 2̲8̲/4̲, a̲n̲h̲ c̲ó m̲ời̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ e̲m̲ đến̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ để ăn̲ c̲ơm̲.

Đến̲ h̲ơn̲ 2̲2̲h̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ g̲ọi̲ đến̲ c̲h̲o̲ T̲r̲.M̲.K̲. (c̲ô g̲ái̲ m̲ặc̲ b̲ộ đồ n̲g̲ủ m̲àu̲ n̲âu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲l̲i̲p̲) b̲ảo̲ đến̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ m̲à t̲r̲ước̲ đó c̲ô n̲ày̲ đã k̲h̲ám̲ p̲h̲ụ k̲h̲o̲a̲ để b̲ác̲ s̲ỹ t̲h̲ăm̲ k̲h̲ám̲.

L̲úc̲ n̲ày̲, b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ K̲. l̲à P̲.Đ.N̲. t̲h̲ấy̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ đã c̲ầm̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, g̲i̲ữa̲ Đ.N̲. v̲à n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đầu̲ d̲ây̲ b̲ên̲ k̲i̲a̲ x̲ảy̲ r̲a̲ c̲ãi̲ v̲ã.

S̲a̲u̲ đó, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ h̲ỏi̲ N̲. đa̲n̲g̲ ở đâu̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ n̲ày̲ đọc̲ địa̲ c̲h̲ỉ ở q̲u̲án̲ t̲óc̲ c̲ủa̲ b̲ạn̲. Ít̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ c̲ó 1̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ n̲h̲ãn̲ h̲i̲ệu̲ H̲o̲n̲d̲a̲ A̲i̲r̲b̲l̲a̲d̲e̲ đến̲ v̲à s̲a̲u̲ đó l̲à 3̲ n̲g̲ười̲ đi̲ ô t̲ô đến̲. K̲ể t̲ừ k̲h̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ đến̲ đều̲ được̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ n̲h̲à a̲n̲h̲ K̲h̲. g̲h̲i̲ l̲ại̲.

“S̲ự v̲i̲ệc̲ c̲h̲ỉ l̲à c̲ó n̲g̲ười̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ K̲. b̲ảo̲ đến̲ k̲h̲ám̲ l̲úc̲ đêm̲ m̲u̲ộn̲ r̲ồi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ l̲ớn̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲i̲a̲ đến̲ q̲u̲án̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề c̲ó t̲h̲ù t̲ức̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ừ t̲r̲ước̲…”, a̲n̲h̲ K̲h̲. k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲.

A̲n̲h̲ K̲h̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, c̲u̲ối̲ c̲l̲i̲p̲ c̲ó 2̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ s̲ắc̲ p̲h̲ục̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ l̲à c̲ôn̲g̲ a̲n̲ s̲ở t̲ại̲ t̲ới̲ để đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, t̲r̲ật̲ t̲ự v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ x̲e̲ ô t̲ô 7̲ c̲h̲ỗ.

C̲h̲ủ q̲u̲án̲ t̲óc̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ v̲i̲ệc̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲ừ x̲e̲ ô t̲ô đến̲ v̲à địn̲h̲ b̲ắt̲ P̲.Đ.N̲. h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ đưa̲ r̲a̲ g̲i̲ấy̲ t̲ờ, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ h̲a̲y̲ l̲ý d̲o̲ v̲ì s̲a̲o̲ b̲ắt̲ n̲g̲ười̲.

S̲án̲g̲ n̲a̲y̲, Đại̲ t̲á V̲ũ H̲ồn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲ười̲ m̲ặc̲ áo̲ s̲ơ m̲i̲ t̲r̲ắn̲g̲ đán̲h̲ c̲h̲ị M̲.K̲. l̲à P̲h̲ó c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ S̲ôn̲g̲ B̲ằn̲g̲.

H̲i̲ện̲ t̲ại̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằn̲g̲ đã c̲h̲ỉ đạo̲ c̲h̲o̲ đìn̲h̲ c̲h̲ỉ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đối̲ v̲ới̲ c̲án̲ b̲ộ n̲ày̲ để x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Đại̲ t̲á Q̲u̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲h̲ưa̲ n̲h̲ận̲ được̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ h̲a̲y̲ k̲h̲i̲ếu̲ n̲ại̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ b̲ị h̲ại̲.

Theo soha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.