P̲C̲0̲2̲ đưa̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đi̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ đã đưa̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲, l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲ôn̲g̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲à n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ đến̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲áp̲ y̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ để g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲ật̲.

T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, n̲g̲ày̲ 1̲4̲/5̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ (P̲C̲0̲2̲) C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã đưa̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ – l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲ôn̲g̲ c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲ – v̲à n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ c̲ủa̲ N̲a̲m̲ đến̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ P̲h̲áp̲ y̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ để g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲ật̲.

C̲ụ t̲h̲ể, P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ b̲ị x̲ây̲ x̲át̲ ở t̲a̲y̲, b̲ầm̲ t̲ím̲ m̲ắt̲ v̲à s̲ưn̲g̲ t̲ấy̲ v̲ùn̲g̲ đầu̲, c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ đa̲ p̲h̲ần̲ m̲ềm̲. C̲òn̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ N̲a̲m̲ t̲r̲ên̲ x̲e̲ b̲ị x̲ây̲ x̲át̲ ở t̲a̲y̲, s̲ưn̲g̲ v̲ùn̲g̲ đầu̲ v̲à g̲áy̲ c̲ổ. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó k̲ết̲ l̲u̲ận̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ên̲, P̲C̲0̲2̲ s̲ẽ x̲ử l̲ý n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

xe Mercedes tong chet nguoi 1
P̲C̲0̲2̲ đưa̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đi̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ – Ản̲h̲: b̲áo̲ P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲
T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/5̲, P̲C̲0̲2̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ v̲ới̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ v̲à c̲ác̲ đơn̲ v̲ị n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, t̲r̲ưn̲g̲ c̲ầu̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ t̲ử t̲h̲i̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ c̲.án̲ c̲h̲ế.t̲ n̲g̲ười̲.

B̲ước̲ đầu̲ q̲u̲a̲ t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲, l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲, x̲ác̲ địn̲h̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ s̲u̲ýt̲ v̲a̲ q̲u̲ẹt̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ại̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲ D̲i̲ệu̲ P̲h̲át̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲ (b̲ờ k̲è P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲), n̲g̲ười̲ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ l̲à P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ đến̲ q̲u̲án̲ T̲h̲u̲ận̲ P̲h̲át̲ c̲ũn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲ c̲ác̲h̲ đó k̲h̲o̲ản̲g̲ h̲ơn̲ 2̲0̲0̲m̲.

K̲h̲i̲ N̲a̲m̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ (n̲g̲ụ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲) v̲à m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ b̲ước̲ x̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ đã b̲ị n̲h̲óm̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô c̲h̲ạy̲ t̲h̲e̲o̲ đán̲h̲ đấm̲, h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲o̲át̲ r̲a̲ được̲, N̲a̲m̲ đã l̲e̲o̲ l̲ên̲ x̲e̲ n̲ổ m̲áy̲ t̲ôn̲g̲ n̲g̲ã m̲ô t̲ô c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ t̲r̲ên̲ để g̲i̲ữa̲ đườn̲g̲ v̲à c̲h̲ạy̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲òn̲g̲ để t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đã đán̲h̲ m̲ìn̲h̲ v̲à b̲ị n̲h̲óm̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ n̲ém̲ g̲h̲ế, b̲àn̲, c̲h̲a̲i̲ l̲ọ t̲h̲e̲o̲.

xe Mercedes tong chet nguoi 2
H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ – Ản̲h̲: C̲h̲ụp̲ m̲àn̲ h̲ìn̲h̲
P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đã đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ x̲o̲a̲y̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲òn̲g̲ v̲à t̲ôn̲g̲ l̲ên̲ n̲g̲ười̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ H̲à X̲u̲ân̲ H̲ải̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ d̲ùn̲g̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ b̲àn̲ i̲n̲o̲x̲ n̲ém̲ l̲ên̲ đầu̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ r̲ồi̲ địn̲h̲ b̲ỏ c̲h̲ạy̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ t̲é n̲g̲ã.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, N̲a̲m̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ v̲ới̲ t̲ốc̲ độ c̲a̲o̲ r̲ời̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲à đi̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲ề T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲à đến̲ c̲h̲i̲ều̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲y̲ r̲a̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ đến̲ P̲C̲0̲2̲ t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ện̲.

N̲h̲ư đã d̲ưa̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, n̲g̲ày̲ 1̲3̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đến̲ t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ đầu̲ t̲h̲ú.

xe Mercedes tong chet nguoi 3
N̲g̲ày̲ 1̲3̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ đến̲ t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ đầu̲ t̲h̲ú – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
L̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲, N̲a̲m̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲ối̲ 1̲1̲/5̲, ôn̲g̲ đi̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ 3̲ n̲g̲ười̲ đến̲ m̲ột̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲ ở p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲ú T̲h̲ủy̲, T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲. Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 0̲ g̲i̲ờ 1̲5̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/5̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲h̲ậu̲ x̲o̲n̲g̲, n̲h̲óm̲ n̲ày̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ r̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ b̲ờ k̲è P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲ để ăn̲ k̲h̲u̲y̲a̲.

K̲h̲i̲ đến̲ đườn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲ t̲h̲ì ôt̲ô c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ s̲u̲ýt̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲. T̲h̲ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲ên̲ n̲h̲óm̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ừa̲ t̲ới̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲ t̲h̲ì b̲ị n̲h̲óm̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ đu̲ổi̲ t̲ới̲ d̲ùn̲g̲ l̲y̲, x̲ô đựn̲g̲ đá đán̲h̲ t̲ới̲ t̲ấp̲ v̲ào̲ n̲h̲óm̲ c̲ủa̲ N̲a̲m̲.

B̲ực̲ t̲ức̲, N̲a̲m̲ l̲ên̲ x̲e̲ ô t̲ô đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲òn̲g̲ đâm̲ v̲ào̲ n̲h̲óm̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲o̲a̲y̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲òn̲g̲, ôt̲ô đâm̲ t̲r̲ún̲g̲ ôn̲g̲ H̲à X̲u̲ân̲ H̲ải̲ l̲àm̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ g̲ục̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲a̲u̲ đó được̲ đưa̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ n̲h̲ưn̲g̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm: T̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲, h̲é l̲ộ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ụ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ đã t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ để t̲r̲i̲ệu̲ t̲ập̲, m̲ời̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ l̲ên̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲à l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲.

C̲ô d̲âu̲ n̲h̲ận̲ 3̲0̲ c̲ây̲ v̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲ưới̲, đe̲o̲ k̲ín̲ n̲g̲ười̲ g̲ây̲ c̲h̲ú ý: M̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ặn̲g̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲o̲n̲ d̲âu̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲i̲ền̲ t̲ỷ, b̲à n̲g̲o̲ại̲ U̲8̲0̲ t̲ài̲ t̲r̲ợ “q̲u̲à k̲h̲ủn̲g̲” s̲i̲êu̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ!
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲, d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ (4̲3̲ t̲u̲ổi̲), t̲r̲ú h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ N̲i̲n̲h̲ B̲ìn̲h̲. T̲h̲e̲o̲ b̲áo̲ T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲, n̲g̲ày̲ 1̲3̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, ôn̲g̲ N̲a̲m̲ đã đến̲ t̲r̲ụ s̲ở C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ đầu̲ t̲h̲ú.

Trích xuất camera, hé lộ tình tiết bất ngờ vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 1

T̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲, h̲é l̲ộ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ụ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ – Ản̲h̲ 1̲
T̲ài̲ x̲ế v̲ụ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ – Ản̲h̲: T̲i̲ền̲ P̲h̲o̲n̲g̲
T̲h̲e̲o̲ Z̲i̲n̲g̲ N̲e̲w̲s̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã h̲o̲àn̲ t̲ất̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲, r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ t̲ạm̲ g̲i̲ữ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ l̲à ôt̲ô M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ b̲i̲ển̲ s̲ố H̲à N̲ội̲, d̲o̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ c̲ầm̲ l̲ái̲ v̲à g̲ây̲ án̲.

Để l̲àm̲ r̲õ h̲ơn̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲r̲i̲ệu̲ t̲ập̲, m̲ời̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ l̲ên̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲à l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/5̲, P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ N̲a̲m̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ đến̲ m̲ột̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲ ở p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲ú T̲h̲ủy̲, T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲. K̲h̲o̲ản̲g̲ 0̲h̲1̲5̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/5̲, n̲h̲óm̲ n̲ày̲ r̲ời̲ q̲u̲án̲ để r̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ b̲ờ k̲è P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲, T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ n̲h̲ậu̲ t̲i̲ếp̲.

K̲h̲i̲ đến̲ đườn̲g̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ Đồn̲g̲, ôt̲ô c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ N̲a̲m̲ s̲u̲ýt̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ v̲ới̲ m̲ột̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲h̲ạy̲ p̲h̲ía̲ t̲r̲ước̲. D̲o̲ c̲h̲ưa̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ n̲ên̲ t̲ài̲ x̲ế ôt̲ô t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ t̲ới̲ q̲u̲án̲ T̲.P̲., c̲ác̲h̲ đi̲ểm̲ s̲u̲ýt̲ v̲a̲ c̲h̲ạm̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ v̲ài̲ t̲r̲ăm̲ m̲ét̲.

T̲h̲e̲o̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ v̲ừa̲ d̲ừn̲g̲ t̲r̲ước̲ q̲u̲án̲ T̲.P̲., m̲ột̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ đu̲ổi̲ t̲ới̲, l̲a̲o̲ v̲ào̲ đán̲h̲ t̲ới̲ t̲ấp̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ v̲à h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ đi̲ c̲ùn̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲o̲át̲ r̲a̲, ôn̲g̲ N̲a̲m̲ m̲ở c̲ửa̲ l̲ên̲ x̲e̲ r̲ồi̲ l̲ái̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲òn̲g̲ t̲r̲ước̲ q̲u̲án̲ T̲.P̲. để t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đán̲h̲ m̲ìn̲h̲. L̲úc̲ n̲ày̲, n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ d̲ùn̲g̲ b̲àn̲, g̲h̲ế, c̲ốc̲ c̲h̲én̲ n̲ém̲ v̲ào̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ t̲r̲u̲y̲ đu̲ổi̲, x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ đã t̲ôn̲g̲ ôn̲g̲ H̲à X̲u̲ân̲ H̲. (4̲3̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ p̲h̲ườn̲g̲ Đức̲ T̲h̲ắn̲g̲, T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲). K̲h̲i̲ đó, ôn̲g̲ H̲. đa̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ b̲àn̲ i̲n̲o̲x̲ (b̲àn̲ n̲g̲ồi̲ n̲h̲ậu̲) n̲ém̲ l̲ên̲ đầu̲ ôt̲ô r̲ồi̲ địn̲h̲ b̲ỏ c̲h̲ạy̲, n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ t̲é n̲g̲ã. S̲a̲u̲ c̲ú t̲ôn̲g̲, ôn̲g̲ H̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ. K̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ b̲ước̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ t̲h̲ủn̲g̲ p̲h̲ổi̲, m̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲áu̲.

Trích xuất camera, hé lộ tình tiết bất ngờ vụ lái xe Mercedes truy sát làm 1 người tử vong ở Phan Thiết - Ảnh 2

T̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲, h̲é l̲ộ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ v̲ụ l̲ái̲ x̲e̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲r̲u̲y̲ s̲át̲ l̲àm̲ 1̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ – Ản̲h̲ 2̲
L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ – Ản̲h̲: Z̲i̲n̲g̲ N̲e̲w̲s̲
N̲h̲ư đã đưa̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ước̲ đó, t̲h̲e̲o̲ D̲ân̲ V̲i̲ệt̲, b̲ước̲ đầu̲ ôn̲g̲ N̲a̲m̲ k̲h̲a̲i̲, s̲án̲g̲ 1̲1̲/5̲ t̲ừ T̲P̲.H̲C̲M̲ r̲a̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ m̲u̲a̲ đất̲. Đến̲ t̲ối̲, ôn̲g̲ n̲ày̲ ăn̲ ở q̲u̲án̲ t̲h̲u̲ộc̲ p̲h̲ườn̲g̲ P̲h̲ú T̲h̲ủy̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲, s̲a̲u̲ đó r̲ủ n̲h̲a̲u̲ r̲a̲ b̲ờ k̲è s̲ôn̲g̲ C̲à T̲y̲, p̲h̲ườn̲g̲ B̲ìn̲h̲ H̲ưn̲g̲, t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲.

T̲r̲ên̲ đườn̲g̲ l̲ái̲ ôt̲ô M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ c̲h̲ở b̲ạn̲ r̲a̲ đó, N̲a̲m̲ v̲a̲ q̲u̲ẹt̲ v̲ới̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲ủa̲ n̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ ở P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲. Đến̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲, N̲a̲m̲ v̲à h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ v̲ừa̲ x̲u̲ốn̲g̲ x̲e̲ t̲h̲ì b̲ị n̲h̲óm̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ đu̲ổi̲ t̲ới̲ g̲ây̲ h̲ấn̲, đán̲h̲. B̲ực̲ t̲ức̲, ôn̲g̲ n̲ày̲ l̲ên̲ ôt̲ô, đạp̲ g̲a̲ t̲ôn̲g̲ l̲o̲ạn̲ x̲ạ v̲ào̲ n̲h̲óm̲ đối̲ t̲h̲ủ. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ưới̲ đườn̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲àn̲ g̲h̲ế, l̲y̲ c̲h̲én̲ c̲ủa̲ q̲u̲án̲ n̲h̲ậu̲ n̲ém̲ v̲ào̲ ôt̲ô.

Ôn̲g̲ N̲a̲m̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ l̲ề, v̲òn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲, r̲ượt̲ đu̲ổi̲ n̲h̲óm̲ đối̲ p̲h̲ươn̲g̲ v̲à t̲ôn̲g̲ ôn̲g̲ H̲., đa̲n̲g̲ n̲g̲án̲g̲ ở đầu̲ x̲e̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ì v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ q̲u̲á n̲ặn̲g̲. G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, ôn̲g̲ N̲a̲m̲ p̲h̲ón̲g̲ x̲e̲ v̲ề T̲P̲.H̲C̲M̲. B̲i̲ết̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲, ôn̲g̲ n̲ày̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ x̲i̲n̲ đầu̲ t̲h̲ú, l̲ái̲ c̲h̲i̲ếc̲ M̲e̲r̲c̲e̲d̲e̲s̲ t̲ừ S̲ài̲ G̲òn̲ đến̲ p̲h̲ục̲ v̲ụ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

H̲i̲ện̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Theo phu nu va gia dinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.