N̺g̺ười̺ m̺ẹ đ.a̺.u̺ đ.ớn̺ k̺ể l̺ại̺ b̺ữa̺ c̺ơm̺ “địn̺h̺ m̺ện̺h̺” k̺h̺i̺ến̺ 4̺ c̺o̺n̺ c̺h̺áu̺ t̺.ử v̺.o̺.n̺g̺

“B̲ữa̲ c̲ơm̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲” t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲ v̲ốn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ b̲a̲n̲ đầu̲, n̲h̲à b̲à T̲h̲ắm̲ c̲h̲ỉ n̲ấu̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ ăn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. S̲a̲u̲ đó, 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲ần̲ l̲ượt̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à B̲ộ Y̲ t̲ế h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ới̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲ (t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲) v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲.

B̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ “địn̲h̲ m̲ện̲h̲”
B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲ắm̲ (t̲r̲ú t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ T̲r̲u̲n̲g̲, x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲) v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲ l̲ần̲ l̲ượt̲ q̲u̲a̲ đời̲. B̲à T̲h̲ắm̲ v̲à c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ó 2̲ c̲ô c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ươi̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲) v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ìn̲h̲ (2̲5̲ t̲u̲ổi̲). C̲ả 2̲ đều̲ đã l̲ập̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ x̲ã N̲g̲ọc̲ T̲h̲a̲n̲h̲ v̲à Đồn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲ (c̲ùn̲g̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲).

B̲à T̲h̲ắm̲ k̲ể, n̲g̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ đi̲ l̲àm̲, n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ủ n̲h̲ật̲ v̲ề n̲h̲à b̲ố m̲ẹ đẻ ăn̲ c̲ơm̲. “B̲ữa̲ c̲ơm̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲” t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲ v̲ốn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ b̲a̲n̲ đầu̲. H̲ôm̲ đó, b̲à T̲h̲ắm̲ đi̲ c̲h̲ợ, g̲ặp̲ c̲h̲ị T̲ươi̲ n̲ên̲ r̲ủ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲o̲n̲ q̲u̲a̲ ăn̲ c̲ơm̲. K̲h̲i̲ v̲ề n̲h̲à, b̲à t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ứ h̲a̲i̲, h̲ẹn̲ q̲u̲a̲ n̲h̲à.

Người mẹ đau đớn kể lại bữa cơm định mệnh khiến 4 con cháu tử vong: Bữa ăn không nằm trong kế hoạch ban đầu, chỉ nấu những món bình thường - Ảnh 1.

N̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ k̲ể l̲ại̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ 4̲ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: B̲ữa̲ ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ b̲a̲n̲ đầu̲, c̲h̲ỉ n̲ấu̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲o̲n̲ n̲g̲õ d̲ẫn̲ v̲ào̲ n̲h̲à b̲à T̲h̲ắm̲, ôn̲g̲ S̲ản̲ ở t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ T̲r̲u̲n̲g̲, x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲

D̲o̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à T̲h̲ắm̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ức̲ ăn̲, c̲h̲ỉ c̲ó c̲ác̲ m̲ón̲ n̲h̲ư t̲h̲ịt̲ l̲ợn̲, c̲h̲ả l̲ợn̲, đậu̲ p̲h̲ụ, r̲a̲u̲ c̲ần̲ v̲à t̲r̲ứn̲g̲, d̲o̲ 2̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ c̲h̲ế b̲i̲ến̲. N̲g̲ười̲ m̲ẹ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲.

B̲ữa̲ c̲ơm̲ h̲ôm̲ đó c̲ó t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 9̲ n̲g̲ười̲, g̲ồm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à T̲h̲ắm̲, c̲h̲ị T̲ươi̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲. C̲h̲ồn̲g̲ c̲h̲ị T̲ươi̲ l̲à a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ D̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ đến̲ n̲h̲à v̲ợ v̲ì đi̲ l̲àm̲ s̲ơn̲ h̲ộ n̲g̲ười̲ b̲ác̲ b̲ên̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲.

“T̲ất̲ c̲ả m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲ồi̲ c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ m̲âm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲, c̲ác̲ c̲h̲áu̲ n̲h̲ỏ t̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ c̲h̲ạy̲ đi̲ c̲h̲ơi̲”, b̲à T̲h̲ắm̲ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đồn̲ t̲h̲ổi̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ n̲h̲à b̲à ăn̲ “l̲ẩu̲ ếc̲h̲” h̲a̲y̲ “n̲ấm̲” d̲ẫn̲ đến̲ n̲g̲ộ độc̲ l̲à h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ s̲a̲i̲ s̲ự t̲h̲ật̲.

S̲a̲u̲ ăn̲ 3̲0̲ p̲h̲út̲, b̲é N̲. (9̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲h̲ị T̲ươi̲) b̲ị n̲ôn̲, đa̲u̲ t̲ức̲ n̲g̲ực̲, c̲h̲ân̲ t̲a̲y̲ r̲u̲n̲, c̲o̲ g̲i̲ật̲, m̲ắt̲ t̲r̲ợn̲, s̲ùi̲ b̲ọt̲ m̲ép̲ v̲à c̲ứn̲g̲ đơ n̲g̲ười̲. C̲h̲ị T̲ươi̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ữ được̲ b̲ìn̲h̲ t̲ĩn̲h̲, c̲h̲ỉ k̲h̲óc̲ v̲à h̲ét̲ l̲ớn̲. N̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ x̲o̲a̲ d̲ầu̲ c̲h̲o̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ r̲ồi̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ đi̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲i̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲, s̲a̲u̲ đó c̲h̲áu̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲ h̲ơn̲ c̲h̲út̲, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲êu̲ đa̲u̲.

5̲ p̲h̲út̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲é N̲. đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, t̲h̲ì b̲é B̲. (5̲ t̲u̲ổi̲, c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ìn̲h̲) c̲ũn̲g̲ b̲ị đa̲u̲ c̲ổ, được̲ đưa̲ x̲u̲ốn̲g̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲i̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ c̲ùn̲g̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲ối̲ 2̲6̲/1̲2̲, h̲a̲i̲ đứa̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ừ c̲h̲ối̲ g̲i̲ám̲ địn̲h̲ p̲h̲áp̲ y̲ v̲à t̲ổ c̲h̲ức̲ a̲n̲ t̲án̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲h̲áu̲.

N̲g̲ày̲ 2̲7̲/1̲2̲, c̲h̲ị T̲ươi̲ v̲à c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ đa̲u̲ b̲ụn̲g̲, b̲u̲ồn̲ n̲ôn̲ v̲à được̲ đi̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ ở H̲à N̲ội̲. Đến̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲8̲/1̲2̲, c̲h̲ị T̲ươi̲ q̲u̲a̲ đời̲. T̲r̲ưa̲ 2̲9̲/1̲2̲, c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ l̲o̲ x̲o̲n̲g̲ h̲ậu̲ s̲ự c̲h̲o̲ c̲o̲n̲, a̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ (k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲) l̲ên̲ H̲à N̲ội̲ đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ợ v̲ề n̲h̲à, t̲h̲ì b̲ị n̲g̲ất̲ v̲à h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ h̲ôn̲ m̲ê s̲âu̲, được̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ t̲ại̲ H̲à N̲ội̲. T̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲ị T̲ươi̲ đã được̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ v̲à B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ p̲h̲áp̲ y̲.

“M̲ấy̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲, t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ủ được̲, q̲u̲á đa̲u̲ đớn̲! T̲ôi̲ t̲h̲a̲ t̲h̲i̲ết̲ x̲i̲n̲ x̲u̲ốn̲g̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲ 2̲ c̲h̲áu̲, n̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲, s̲ợ t̲ôi̲ l̲ại̲ b̲ị s̲ốc̲ n̲g̲ất̲ n̲ằm̲ v̲i̲ện̲”, b̲à T̲h̲ắm̲ b̲ật̲ k̲h̲óc̲.

Người mẹ đau đớn kể lại bữa cơm định mệnh khiến 4 con cháu tử vong: Bữa ăn không nằm trong kế hoạch ban đầu, chỉ nấu những món bình thường - Ảnh 2.

N̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ k̲ể l̲ại̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ 4̲ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: B̲ữa̲ ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ b̲a̲n̲ đầu̲, c̲h̲ỉ n̲ấu̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ b̲à T̲h̲ắm̲

T̲i̲n̲ đồn̲ t̲h̲ất̲ t̲h̲i̲ệt̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲
K̲h̲i̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲ đặt̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲à b̲ị h̲ãm̲ h̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲, b̲à T̲h̲ắm̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ đi̲ều̲ g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲. “C̲h̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ T̲ìn̲h̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲áu̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ v̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲òn̲ l̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ c̲ũn̲g̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲”.

“T̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲ đồn̲ l̲àm̲ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ t̲âm̲ l̲ý g̲i̲a̲ đìn̲h̲. C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đã k̲h̲ổ l̲ại̲ t̲h̲êm̲ k̲h̲ổ, n̲h̲ư đứt̲ t̲ừn̲g̲ k̲h̲úc̲ r̲u̲ột̲”, b̲à T̲h̲ắm̲ n̲ói̲.

Người mẹ đau đớn kể lại bữa cơm định mệnh khiến 4 con cháu tử vong: Bữa ăn không nằm trong kế hoạch ban đầu, chỉ nấu những món bình thường - Ảnh 3.

N̲g̲ười̲ m̲ẹ đa̲u̲ đớn̲ k̲ể l̲ại̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ địn̲h̲ m̲ện̲h̲ k̲h̲i̲ến̲ 4̲ c̲o̲n̲ c̲h̲áu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲: B̲ữa̲ ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ằm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲ế h̲o̲ạc̲h̲ b̲a̲n̲ đầu̲, c̲h̲ỉ n̲ấu̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ón̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲ 3̲.
K̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲h̲à b̲ếp̲

Ôn̲g̲ B̲ùi̲ V̲ăn̲ P̲h̲úc̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. V̲i̲ện̲ K̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự (B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲) t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ấn̲ đề t̲h̲ức̲ ăn̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ộ độc̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ m̲ẫu̲ t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲.

https://kenh14.vn/nguoi-me-bang-hoang-ke-lai-bua-com-dinh-menh-khien-4-con-chau-tu-vong-bua-com-khong-nam-trong-ke-hoach-ban-dau-chi-nau-nhung-mon-binh-thuong-20211230113102532.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.