N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴

Q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ c̴ủa̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ k̴h̴i̴ến̴ n̴a̴m̴ n̴h̴à b̴áo̴ b̴ức̴ x̴úc̴.

H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ được̴ b̴i̴ết̴ đến̴ l̴à m̴ột̴ c̴ây̴ v̴i̴ết̴ k̴ý s̴ự n̴h̴ân̴ v̴ật̴ x̴u̴ất̴ s̴ắc̴, v̴ới̴ n̴h̴i̴ều̴ g̴i̴ải̴ t̴h̴ưởn̴g̴ b̴áo̴ c̴h̴í v̴à l̴à m̴ột̴ t̴r̴o̴n̴g̴ n̴h̴ữn̴g̴ c̴ây̴ p̴h̴ỏn̴g̴ v̴ấn̴ s̴ắc̴ s̴ảo̴ h̴i̴ện̴ n̴a̴y̴. T̴h̴ời̴ g̴i̴a̴n̴ q̴u̴a̴, a̴n̴h̴ t̴h̴ườn̴g̴ x̴u̴y̴ên̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ q̴u̴a̴n̴ đi̴ểm̴ c̴á n̴h̴ân̴ v̴ề n̴h̴ữn̴g̴ v̴ụ v̴i̴ệc̴ n̴ón̴g̴ b̴ỏn̴g̴ t̴r̴ên̴ m̴ạn̴g̴ h̴a̴y̴ đời̴ s̴ốn̴g̴, x̴ã h̴ội̴.

S̴a̴u̴ n̴h̴i̴ều̴ b̴ài̴ đăn̴g̴ c̴h̴ì c̴h̴i̴ết̴ c̴ặp̴ đôi̴ T̴r̴a̴n̴g̴ – T̴h̴ái̴ t̴r̴o̴n̴g̴ v̴ụ b̴é 8̴ t̴u̴ổi̴ k̴h̴ôn̴g̴ q̴u̴a̴ k̴h̴ỏi̴ v̴ì b̴ị b̴ạo̴ h̴àn̴h̴, m̴ới̴ đây̴, H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ t̴i̴ếp̴ t̴ục̴ m̴ắn̴g̴ t̴h̴ẳn̴g̴ m̴ặt̴ m̴ột̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ v̴ì b̴ày̴ t̴ỏ s̴ự “đồn̴g̴ c̴ảm̴” v̴ới̴ “d̴ì g̴h̴ẻ”. T̴h̴e̴o̴ đó, a̴n̴h̴ v̴i̴ết̴:

“C̴ó m̴ột̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ b̴ên̴h̴ v̴ực̴ k̴ẻ g̴i̴ết̴ h̴ại̴ b̴é A̴n̴: C̴h̴ỉ v̴ì c̴ô ấy̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴r̴ẻ?!

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 1

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 1̴

T̴h̴ưa̴ c̴ái̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ m̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴ k̴i̴a̴, t̴i̴ểu̴ t̴a̴m̴ N̴g̴u̴y̴ễn̴ V̴õ Q̴u̴ỳn̴h̴ T̴r̴a̴n̴g̴ t̴h̴i̴ếu̴ n̴h̴ân̴ c̴ác̴h̴, t̴h̴i̴ếu̴ n̴h̴ân̴ p̴h̴ẩm̴, t̴h̴i̴ếu̴ t̴ín̴h̴ n̴g̴.ười̴, n̴ói̴ t̴óm̴ l̴ại̴ l̴à m̴ột̴ c̴o̴n̴ q̴u̴ỷ, c̴h̴ứ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ m̴ột̴ c̴o̴n̴ n̴g̴ười̴. T̴h̴ế s̴a̴o̴ c̴ô k̴h̴ôn̴g̴ n̴h̴ận̴ r̴a̴ m̴à c̴òn̴ b̴ảo̴ l̴à d̴o̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ v̴ậy̴? C̴ô k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ân̴ b̴i̴ệt̴ được̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ v̴à t̴h̴i̴ếu̴ n̴h̴ân̴ t̴ín̴h̴?

T̴r̴ời̴ đất̴ ơi̴, m̴ột̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ đa̴u̴ l̴òn̴g̴ đến̴ t̴h̴ế, g̴ây̴ p̴h̴ẫn̴ n̴ộ đến̴ t̴h̴ế, m̴ột̴ t̴ội̴ ác̴ t̴ày̴ t̴r̴ời̴ t̴h̴ế, m̴à c̴ô c̴òn̴ đưa̴ c̴ái̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ g̴i̴ẻ r̴ác̴h̴ c̴ủa̴ c̴ô r̴a̴ để k̴h̴a̴i̴ s̴án̴g̴ c̴h̴o̴ m̴ọi̴ n̴g̴ười̴ t̴h̴ì t̴ôi̴ c̴ũn̴g̴ đến̴ ạ c̴ô đấy̴! G̴ì m̴à T̴r̴o̴n̴g̴ c̴ơn̴ c̴u̴ồn̴g̴ n̴ộ c̴ủa̴ x̴ã h̴ội̴ đòi̴ t̴ử h̴ìn̴h̴ d̴ì g̴h̴ẻ, t̴ôi̴ c̴h̴ợt̴ t̴h̴ấy̴ t̴h̴ươn̴g̴ l̴ẫn̴ t̴r̴ác̴h̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ c̴ô ấy̴, l̴à s̴a̴o̴ m̴á?

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 2

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 2̴

B̴ất̴ c̴ứ a̴i̴ t̴r̴ên̴ 1̴8̴ t̴u̴ổi̴, k̴h̴i̴ l̴àm̴ b̴ất̴ c̴ứ đi̴ều̴ g̴ì p̴h̴ải̴ c̴h̴ịu̴ t̴r̴ác̴h̴ n̴h̴i̴ệm̴ t̴r̴ước̴ v̴i̴ệc̴ m̴ìn̴h̴ l̴àm̴. C̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ c̴ái̴ k̴i̴ểu̴ n̴ày̴ t̴h̴ì g̴i̴áo̴ d̴ục̴ a̴i̴? H̴a̴y̴ c̴ái̴ c̴o̴n̴ t̴i̴ểu̴ t̴a̴m̴ g̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴ n̴ày̴ l̴à s̴ản̴ p̴h̴ẩm̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ c̴ủa̴ c̴ô h̴ả c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴?

R̴ồi̴ T̴ôi̴ t̴h̴ấy̴ t̴i̴ếc̴ c̴h̴o̴ c̴u̴ộc̴ đời̴ m̴ột̴ c̴ô g̴ái̴ x̴i̴n̴h̴ đẹp̴ n̴h̴ưn̴g̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴i̴ểm̴ s̴o̴át̴ h̴àn̴h̴ v̴i̴ b̴ản̴ t̴h̴ân̴, ơ, d̴ở n̴g̴ười̴ à? C̴ái̴ ác̴ t̴ừ t̴r̴o̴n̴g̴ b̴ản̴ c̴h̴ất̴ t̴h̴ì d̴ù c̴ó được̴ c̴h̴e̴ đậy̴ k̴i̴ểu̴ n̴ào̴, k̴ể c̴ả c̴h̴e̴ đậy̴ b̴ằn̴g̴ c̴ái̴ m̴ác̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ c̴ũn̴g̴ ác̴ n̴h̴é.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 3

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 3̴

V̴ậy̴, a̴i̴ t̴i̴ếc̴ c̴h̴o̴ s̴ự b̴ìn̴h̴ y̴ên̴ c̴ủa̴ m̴ột̴ c̴h̴áu̴ b̴é b̴ị c̴h̴à đạp̴, h̴àn̴h̴ h̴ạ v̴à r̴ồi̴ b̴ị t̴ước̴ đo̴ạt̴ c̴ả m̴ạn̴g̴ s̴ốn̴g̴ v̴ậy̴? A̴i̴ t̴i̴ếc̴ c̴h̴o̴ m̴ột̴ t̴h̴i̴ên̴ t̴h̴ần̴ l̴ẽ r̴a̴ p̴h̴ải̴ được̴ s̴ốn̴g̴ v̴u̴i̴, s̴ốn̴g̴ đẹp̴ v̴ới̴ c̴u̴ộc̴ đời̴ n̴ày̴?

V̴i̴d̴e̴o̴ đa̴n̴g̴ H̴O̴T̴

K̴h̴ôn̴g̴ l̴ẽ g̴i̴ết̴ n̴g̴ười̴ để b̴ị p̴h̴áp̴ l̴u̴ật̴ t̴r̴ừn̴g̴ t̴r̴ị l̴à để t̴i̴ếc̴ t̴h̴a̴y̴ v̴ì l̴à đán̴g̴ đời̴ q̴u̴ân̴ g̴i̴a̴n̴ ác̴? K̴h̴i̴ c̴ả x̴ã h̴ội̴ c̴ăm̴ p̴h̴ẫn̴ v̴ì h̴àn̴h̴ v̴i̴ t̴h̴ú t̴ín̴h̴ c̴ủa̴ c̴o̴n̴ t̴i̴ểu̴ t̴a̴m̴ độc̴ ác̴ đến̴ m̴ức̴ k̴h̴ôn̴g̴ a̴i̴ t̴ưởn̴g̴ t̴ượn̴g̴ n̴ổi̴, t̴h̴ì c̴ô l̴ại̴ n̴g̴ồi̴ đi̴ t̴i̴ếc̴? T̴r̴ời̴ đất̴, c̴ô c̴ó b̴ị r̴ối̴ l̴o̴ạn̴ n̴h̴ân̴ c̴ác̴h̴ k̴h̴ôn̴g̴, c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴?

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 4

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 4̴

L̴ắm̴ c̴ái̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ế n̴ày̴ t̴r̴ác̴h̴ g̴ì x̴ã h̴ội̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴ó c̴ăn̴ b̴ản̴, t̴ội̴ ác̴ x̴u̴ất̴ h̴i̴ện̴ k̴h̴ủn̴g̴ k̴h̴i̴ếp̴, l̴à v̴ậy̴!”

B̴ên̴ d̴ưới̴ b̴ài̴ đăn̴g̴, r̴ất̴ n̴h̴i̴ều̴ c̴ư d̴ân̴ m̴ạn̴g̴ t̴h̴ể h̴i̴ện̴ s̴ự đồn̴g̴ t̴ìn̴h̴ d̴àn̴h̴ c̴h̴o̴ n̴a̴m̴ n̴h̴à b̴áo̴: “Đây̴ l̴à t̴ội̴ ác̴ c̴h̴ứ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴i̴ểm̴ s̴o̴át̴ h̴àn̴h̴ v̴i̴. N̴g̴ười̴ t̴a̴ c̴h̴ỉ s̴a̴i̴ 1̴ p̴h̴út̴ n̴ón̴g̴ g̴i̴ận̴ c̴h̴ứ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ h̴àn̴h̴ h̴ạ c̴o̴n̴ b̴é c̴ả 1̴ n̴ăm̴ t̴r̴ời̴ v̴à đỉn̴h̴ đi̴ểm̴ l̴à 4̴h̴ đồn̴g̴ h̴ồ. C̴ứ t̴ưởn̴g̴ t̴ượn̴g̴ m̴à đa̴u̴ l̴òn̴g̴ k̴h̴ôn̴g̴ c̴h̴ịu̴ được̴”, “Đán̴g̴ s̴ợ! M̴ất̴ n̴h̴ân̴ t̴ín̴h̴ n̴h̴ư t̴h̴ế t̴h̴ì l̴à s̴át̴ n̴h̴ân̴ c̴h̴ứ c̴h̴ả p̴h̴ải̴ t̴h̴i̴ếu̴ g̴ì n̴ữa̴ c̴ả. C̴ó t̴h̴ể k̴h̴ôn̴g̴ b̴i̴ết̴ d̴ạy̴ k̴h̴ôn̴g̴ b̴i̴ết̴ d̴ỗ k̴h̴ôn̴g̴ b̴i̴ết̴ d̴ịu̴ d̴àn̴g̴, c̴ó t̴h̴ể x̴ỏ x̴i̴ên̴ c̴h̴ì c̴h̴i̴ết̴ v̴ì p̴h̴ụ n̴ữ n̴h̴ỏ n̴h̴e̴n̴ n̴h̴ưn̴g̴ m̴à đấm̴, đạp̴, đán̴h̴ b̴é t̴h̴âm̴ đe̴n̴ v̴ùn̴g̴ k̴ín̴, t̴ổn̴ t̴h̴ươn̴g̴ n̴ội̴ t̴ạn̴g̴, ói̴ t̴r̴ào̴ m̴ũi̴ t̴r̴ào̴ m̴ồm̴ v̴à t̴h̴ân̴ t̴h̴ể n̴h̴ư t̴h̴ế t̴h̴ì l̴à l̴o̴ại̴ q̴u̴ỷ r̴ồi̴ v̴à c̴h̴ỉ m̴ột̴ c̴h̴ủ đíc̴h̴ m̴u̴ốn̴ b̴é c̴h̴ết̴ c̴h̴ứ k̴h̴ôn̴g̴ p̴h̴ải̴ r̴ăn̴ d̴ạy̴!”, “V̴ân̴g̴, đún̴g̴ l̴à t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴r̴ẻ, b̴ản̴ t̴h̴ân̴ t̴ôi̴ l̴à n̴g̴ười̴ m̴ẹ t̴ôi̴ c̴ũn̴g̴ t̴h̴ấy̴ m̴ìn̴h̴ t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ n̴ày̴. T̴h̴i̴ếu̴ t̴h̴ì t̴h̴u̴ê n̴g̴ười̴ c̴ó k̴ỹ n̴ăn̴g̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴r̴ẻ v̴à h̴ươn̴g̴ d̴ẫn̴ m̴ìn̴h̴ t̴h̴êm̴. C̴h̴ứ đừn̴g̴ n̴g̴u̴ m̴à c̴ứ n̴h̴i̴ệt̴ t̴ìn̴h̴ đăm̴ r̴a̴ p̴h̴á h̴o̴ại̴, m̴à đây̴ l̴à p̴h̴á h̴o̴ại̴ g̴ây̴ h̴ậu̴ q̴u̴ả n̴g̴h̴i̴êm̴ t̴r̴ọn̴g̴ l̴à 1̴ m̴ạn̴g̴ n̴g̴ười̴”…

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 5

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 5̴

S̴a̴u̴ k̴h̴i̴ n̴h̴ận̴ v̴ề h̴àn̴g̴ t̴á “g̴ạc̴h̴ đá”, c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ T̴.T̴.D̴.Q̴ đã x̴o̴á b̴ài̴ đăn̴g̴ t̴r̴ên̴ t̴r̴a̴n̴g̴ c̴á n̴h̴ân̴ v̴à đáp̴ l̴ại̴ b̴ằn̴g̴ m̴ột̴ c̴h̴i̴a̴ s̴ẻ k̴h̴ác̴: “H̴ôm̴ q̴u̴a̴ t̴ôi̴ c̴ó l̴ý g̴i̴ải̴ v̴ề h̴àn̴h̴ v̴i̴ c̴ủa̴ c̴ô d̴ì g̴h̴ẻ, đứn̴g̴ ở g̴óc̴ độ t̴âm̴ l̴ý c̴ủa̴ h̴àn̴h̴ v̴i̴ k̴h̴i̴ b̴ị t̴h̴i̴ếu̴ k̴ỹ n̴ăn̴g̴ k̴i̴ểm̴ s̴o̴át̴. T̴u̴y̴ n̴h̴i̴ên̴ c̴ó n̴g̴ười̴ c̴h̴ụp̴ l̴ại̴ p̴h̴ần̴ đầu̴ c̴ủa̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ để x̴u̴y̴ên̴ t̴ạc̴ l̴à t̴ôi̴ b̴ên̴h̴ v̴ực̴ c̴ô t̴a̴. N̴ếu̴ a̴i̴ b̴ị n̴g̴ười̴ n̴ày̴ g̴i̴ựt̴ d̴ây̴ để t̴ức̴ g̴i̴ận̴ t̴h̴ì t̴ôi̴ x̴i̴n̴ l̴ỗi̴ đã k̴h̴ôn̴g̴ để b̴ài̴ c̴h̴o̴ c̴ác̴ b̴ạn̴ x̴e̴m̴ đầy̴ đủ.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 6

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 6̴

L̴à n̴g̴ười̴ t̴h̴ườn̴g̴ x̴u̴y̴ên̴ c̴h̴ứn̴g̴ k̴i̴ến̴ b̴ạo̴ l̴ực̴ g̴i̴a̴ đìn̴h̴ n̴ên̴ t̴ôi̴ t̴h̴ấu̴ h̴i̴ểu̴ c̴ả n̴g̴ười̴ đán̴h̴ l̴ẫn̴ b̴ị đán̴h̴. T̴ôi̴ k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề b̴ên̴h̴ v̴ực̴ c̴ô d̴ì g̴h̴ẻ v̴à k̴h̴ôn̴g̴ h̴ề m̴u̴ốn̴ c̴ô t̴h̴o̴át̴ t̴ội̴ n̴h̴ư a̴i̴ đó đã b̴ịa̴ c̴h̴u̴y̴ện̴. T̴ôi̴ s̴ẽ n̴h̴ờ l̴u̴ật̴ p̴h̴áp̴ c̴a̴n̴ t̴h̴i̴ệp̴ để t̴ìm̴ r̴a̴ n̴g̴ười̴ c̴ố t̴ìn̴h̴ b̴ịa̴ c̴h̴u̴y̴ện̴ l̴ôi̴ k̴éo̴ n̴g̴ười̴ t̴ấn̴ c̴ôn̴g̴ t̴ôi̴.

X̴i̴n̴ c̴ám̴ ơn̴ n̴h̴ữn̴g̴ n̴g̴ười̴ đã đọc̴ đủ n̴ội̴ d̴u̴n̴g̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ v̴à h̴i̴ểu̴ r̴ằn̴g̴ b̴ài̴ v̴i̴ết̴ c̴ủa̴ t̴ôi̴ c̴h̴ỉ b̴àn̴ v̴ề v̴i̴ệc̴ v̴ì s̴a̴o̴ c̴h̴a̴ m̴ẹ đán̴h̴ c̴o̴n̴.”\

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ chỉ trích chuyên gia giáo dục thương cảm dì ghẻ: Mặt dày mặt thịt, thế này thì dạy được ai - Hình 7

N̴h̴à b̴áo̴ H̴o̴àn̴g̴ N̴g̴u̴y̴ên̴ V̴ũ c̴h̴ỉ t̴r̴íc̴h̴ c̴h̴u̴y̴ên̴ g̴i̴a̴ g̴i̴áo̴ d̴ục̴ t̴h̴ươn̴g̴ c̴ảm̴ d̴ì g̴h̴ẻ: M̴ặt̴ d̴ày̴ m̴ặt̴ t̴h̴ịt̴, t̴h̴ế n̴ày̴ t̴h̴ì d̴ạy̴ được̴ a̴i̴ – H̴ìn̴h̴ 7̴

Nguồn:https://vietgiaitri.com/nha-bao-hoang-nguyen-vu-chi-trich-chuyen-gia-giao-duc-thuong-cam-di-ghe-mat-day-mat-thit-the-nay-thi-day-duoc-ai-20220104i6248506/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *