N̲ữ s̲i̲n̲h̲ Đại̲ h̲ọc̲ N̲g̲o̲ại̲ t̲h̲ươn̲g̲

G̲i̲a̲n̲g̲ x̲i̲n̲ b̲ố m̲ẹ đi̲ t̲ập̲ t̲h̲ể d̲ục̲ r̲ồi̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ b̲í ẩn̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó t̲i̲n̲ t̲ức̲.
N̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲2̲, a̲n̲h̲ P̲h̲a̲n̲ V̲ăn̲ T̲ân̲ (4̲6̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú k̲h̲u̲ c̲h̲ợ M̲i̲n̲h̲ T̲h̲ọ, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲ôn̲g̲ C̲ốn̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲ôn̲g̲ C̲ốn̲g̲, T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ đã t̲r̲ìn̲h̲ b̲áo̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ để n̲h̲ờ g̲i̲úp̲ đỡ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ a̲n̲h̲ l̲à P̲h̲a̲n̲ T̲h̲ị G̲i̲a̲n̲g̲ (2̲0̲ t̲u̲ổi̲) đột̲ n̲g̲ột̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ 2̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲.

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ G̲i̲a̲n̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ a̲n̲h̲ T̲ân̲, t̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 5̲h̲ s̲án̲g̲ 2̲9̲/1̲2̲, a̲n̲h̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ d̲ậy̲ s̲ớm̲ m̲ặc̲ b̲ộ q̲u̲ần̲ áo̲ ấm̲ m̲àu̲ x̲ám̲, đi̲ g̲i̲ày̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲, c̲ầm̲ t̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ v̲à d̲ắt̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ đạp̲ địa̲ h̲ìn̲h̲ m̲àu̲ đe̲n̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ n̲h̲à. T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ đi̲, G̲i̲a̲n̲g̲ x̲i̲n̲ p̲h̲ép̲ b̲ố m̲ẹ đi̲ t̲ập̲ t̲h̲ể d̲ục̲.

Đến̲ m̲u̲ộn̲ r̲ồi̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ G̲i̲a̲n̲g̲ đi̲ t̲h̲ể d̲ục̲ v̲ề, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ g̲ọi̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ được̲. Đến̲ t̲r̲ưa̲, t̲ối̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ v̲ề, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã đăn̲g̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ v̲à b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲.

G̲i̲a̲n̲g̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲ b̲í ẩn̲ k̲h̲i̲ đi̲ t̲ập̲ t̲h̲ể d̲ục̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, G̲i̲a̲n̲g̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ l̲à s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ Đại̲ h̲ọc̲ N̲g̲o̲ại̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ăm̲ t̲h̲ứ 3̲. T̲ừ đầu̲ n̲ăm̲ h̲ọc̲ đến̲ n̲a̲y̲, v̲ì d̲ịc̲h̲ n̲ên̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ c̲h̲ưa̲ r̲a̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲ m̲à c̲h̲ỉ h̲ọc̲ o̲n̲l̲i̲n̲e̲ ở n̲h̲à. T̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó b̲ạn̲ b̲è h̲a̲y̲ b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ n̲ào̲ đến̲ c̲h̲ơi̲ n̲h̲ưn̲g̲ q̲u̲a̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ó g̲i̲a̲o̲ l̲ưu̲ b̲ạn̲ b̲è g̲ì t̲h̲ì g̲i̲a̲ đìn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ được̲.

M̲ấy̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, a̲n̲h̲ T̲ân̲ c̲ó t̲h̲ấy̲ t̲âm̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ b̲u̲ồn̲ b̲ã. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲ân̲ c̲ó h̲ỏi̲ n̲h̲ưn̲g̲ G̲i̲a̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲âm̲ s̲ự. N̲g̲h̲ĩ c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ới̲ l̲ớn̲ t̲âm̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ên̲ a̲n̲h̲ T̲ân̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ để ý n̲h̲i̲ều̲.

“2̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲ôi̲ đã l̲i̲ên̲ l̲ạc̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ b̲ạn̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ưn̲g̲ h̲ọ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ g̲ì v̲ề c̲h̲áu̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲ả. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã h̲u̲y̲ độn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲, h̲ọ h̲àn̲g̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ h̲u̲y̲ện̲, n̲h̲i̲ều̲ địa̲ đi̲ểm̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ấy̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ g̲ì c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲.

H̲i̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ r̲ất̲ l̲o̲ l̲ắn̲g̲ v̲à m̲o̲n̲g̲ s̲ớm̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲ề n̲h̲à”, a̲n̲h̲ T̲ân̲ n̲ói̲.

S̲án̲g̲ n̲a̲y̲ (3̲1̲/1̲2̲), v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲ân̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ s̲ố n̲g̲ười̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ c̲o̲n̲ t̲r̲ên̲ c̲ác̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đườn̲g̲ c̲ủa̲ h̲u̲y̲ện̲.

V̲ậy̲ a̲i̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲áu̲ P̲h̲a̲n̲ T̲h̲ị G̲i̲a̲n̲g̲ ở đâu̲ v̲u̲i̲ l̲òn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, m̲ẹ l̲à V̲ũ T̲h̲ị H̲ươn̲g̲, s̲ố đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ 0̲9̲6̲2̲.5̲9̲4̲.7̲1̲7̲.

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nu-sinh-dai-hoc-ngoai-thuong-mat-tich-bi-an-khi-di-tap-the-duc-buoi-sang-162213112122323391.htm#img-lightbox-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *