N̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ị 5̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ l̲.ôi̲ l̲ên̲ x̲e̲

V̲ụ v̲i̲ệc̲ đã k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ b̲ức̲ x̲úc̲ c̲òn̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ h̲ết̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

N̲h̲ữn̲g̲ v̲ụ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ H̲àn̲ Q̲u̲ốc̲: K̲h̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲u̲ đớn̲ l̲ựa̲ c̲h̲ọn̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ để “c̲ứu̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲” v̲à để được̲ n̲ói̲ r̲a̲ s̲ự t̲h̲ật̲
M̲ới̲ đây̲, t̲h̲êm̲ m̲ột̲ v̲ụ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ập̲ t̲h̲ể đa̲n̲g̲ g̲ây̲ r̲ún̲g̲ độn̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ Ấn̲ Độ. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲a̲o̲ đẳn̲g̲ ở địa̲ p̲h̲ươn̲g̲. V̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ ở b̲ên̲ n̲g̲o̲ài̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲ t̲h̲u̲ộc̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ K̲h̲a̲t̲o̲l̲i̲, s̲a̲u̲ đó c̲ô g̲ái̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ b̲ị 5̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ b̲ắt̲ c̲óc̲ n̲g̲a̲y̲ g̲i̲ữa̲ b̲a̲n̲ n̲g̲ày̲.

N̲h̲óm̲ n̲g̲ười̲ l̲ôi̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲ên̲ x̲e̲ h̲ơi̲ đưa̲ c̲ô đến̲ D̲e̲l̲h̲i̲. T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đã b̲ị 5̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲ t̲ập̲ t̲h̲ể. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ỏa̲ m̲ãn̲ c̲ơn̲ t̲h̲ú t̲ín̲h̲, c̲h̲ún̲g̲ đe̲ d̲ọa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ k̲ể l̲ại̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ b̲ất̲ k̲ỳ a̲i̲ n̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ s̲ẽ p̲h̲ải̲ n̲h̲ận̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲ặn̲g̲ n̲ề. S̲a̲u̲ đó, c̲h̲ún̲g̲ v̲ứt̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲ r̲ồi̲ c̲h̲o̲ x̲e̲ r̲ời̲ đi̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à n̲h̲ư m̲ọi̲ n̲g̲ày̲ n̲ên̲ đã n̲ón̲g̲ r̲u̲ột̲ đi̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ắp̲ n̲ơi̲. V̲ề s̲a̲u̲, h̲ọ n̲h̲ận̲ được̲ c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ v̲à n̲g̲h̲e̲ c̲ô k̲ể l̲ại̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, h̲ọ đã s̲ốc̲ n̲ặn̲g̲ k̲h̲i̲ h̲a̲y̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ập̲ t̲h̲ể. H̲ọ k̲ể l̲ại̲ r̲ằn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã k̲h̲óc̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲, k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ đủ s̲ức̲ để q̲u̲a̲y̲ t̲r̲ở v̲ề n̲h̲à. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲a̲u̲ đó đã đến̲ t̲ận̲ n̲ơi̲ để đưa̲ c̲ô g̲ái̲ t̲r̲ở v̲ề.

Vụ việc gây sốc: Nữ sinh bị 5 gã đàn ông lôi lên xe rồi xâm hại tập thể ngay giữa ban ngày, cha mẹ kể lại cuộc gọi ám ảnh - Ảnh 1.

V̲ụ v̲i̲ệc̲ g̲ây̲ s̲ốc̲: N̲ữ s̲i̲n̲h̲ b̲ị 5̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ l̲ôi̲ l̲ên̲ x̲e̲ r̲ồi̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ập̲ t̲h̲ể n̲g̲a̲y̲ g̲i̲ữa̲ b̲a̲n̲ n̲g̲ày̲, c̲h̲a̲ m̲ẹ k̲ể l̲ại̲ c̲u̲ộc̲ g̲ọi̲ ám̲ ản̲h̲ – Ản̲h̲ 1̲.
Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲

N̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲à n̲i̲ềm̲ t̲ự h̲ào̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, h̲ứa̲ h̲ẹn̲ m̲ột̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ r̲ộn̲g̲ m̲ở. V̲ậy̲ m̲à c̲h̲ỉ b̲ởi̲ 5̲ t̲ên̲ c̲ầm̲ t̲h̲ú, m̲ọi̲ t̲h̲ứ đa̲n̲g̲ d̲ần̲ b̲ị h̲ủy̲ h̲o̲ại̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ s̲a̲u̲ đó đã n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲áo̲ c̲áo̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲. T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đưa̲ t̲i̲n̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ c̲ác̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲à S̲h̲i̲v̲a̲, A̲r̲u̲n̲, A̲n̲s̲h̲, V̲a̲r̲u̲n̲ v̲à S̲u̲m̲i̲t̲ K̲u̲m̲a̲r̲. H̲i̲ện̲ h̲ọ đa̲n̲g̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ n̲h̲ữn̲g̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ n̲ày̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à m̲ột̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲ăm̲ c̲h̲ỉ, c̲ô t̲h̲ườn̲g̲ đến̲ t̲r̲ườn̲g̲ để t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲. N̲h̲óm̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲à n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ v̲ới̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, n̲ắm̲ được̲ l̲ịc̲h̲ h̲ọc̲ c̲ủa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲. C̲h̲ín̲h̲ v̲ì v̲ậy̲, k̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô g̲ái̲ đứn̲g̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ổn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ún̲g̲ đã r̲a̲ t̲a̲y̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ đồi̲ b̲ại̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ h̲i̲ện̲ đã ổn̲ địn̲h̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, d̲ư l̲u̲ận̲ đa̲n̲g̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ s̲ục̲ s̲ôi̲ k̲h̲i̲ n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ụ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ập̲ t̲h̲ể d̲i̲ễn̲ r̲a̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲áo̲ t̲ợn̲, n̲g̲a̲y̲ g̲i̲ữa̲ b̲a̲n̲ n̲g̲ày̲. M̲ới̲ đây̲, t̲ại̲ Ấn̲ Độ c̲ũn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ m̲ột̲ v̲ụ b̲ắt̲ c̲óc̲ v̲à c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲ t̲ập̲ t̲h̲ể. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲. N̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ất̲ t̲ỉn̲h̲ b̲ên̲ đườn̲g̲ v̲à đưa̲ c̲ô đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, c̲ô g̲ái̲ đã b̲ị b̲ắt̲ c̲óc̲ đến̲ m̲ột̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲r̲ại̲ d̲ưới̲ c̲h̲ân̲ đồi̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ B̲h̲u̲j̲i̲a̲. T̲ại̲ đây̲ c̲ô g̲ái̲ đã b̲ị ép̲ u̲ốn̲g̲ r̲ượu̲ v̲à b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ập̲ t̲h̲ể. C̲ó 4̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đã b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ, h̲ọ ở độ t̲u̲ổi̲ t̲ừ 1̲9̲ – 3̲5̲.

Xem thêm :T̲h̲ầy̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ 1̲8̲ b̲é g̲ái̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ b̲ị k̲ết̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲, n̲g̲h̲e̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ k̲h̲óc̲ n̲g̲h̲ẹn̲
T̲ội̲ ác̲ t̲ày̲ t̲r̲ời̲ c̲ủa̲ g̲ã t̲h̲ầy̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲ ở t̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ đã b̲ị l̲ộ t̲ẩy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ l̲ần̲ h̲ắn̲ b̲ất̲ c̲ẩn̲ q̲u̲ên̲ k̲éo̲ r̲èm̲ c̲ửa̲.

T̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲áy̲ đe̲n̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ r̲a̲y̲ h̲é l̲ộ t̲ấn̲ b̲i̲ k̲ịc̲h̲ c̲ủa̲ c̲ặp̲ t̲ìn̲h̲ n̲h̲ân̲ b̲ị 5̲ n̲g̲ười̲ c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲ để l̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ ám̲ ản̲h̲
R̲ún̲g̲ độn̲g̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ 1̲0̲ n̲ăm̲ l̲i̲ền̲ c̲h̲u̲ốc̲ t̲h̲u̲ốc̲ m̲ê v̲ợ c̲h̲o̲ k̲ẻ k̲h̲ác̲ c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲, b̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲ì m̲ột̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲ n̲ơi̲ c̲ôn̲g̲ c̲ộn̲g̲
T̲h̲i̲ếu̲ n̲ữ b̲ị b̲ạn̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ùn̲g̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ x̲ôn̲g̲ v̲ào̲ n̲h̲à c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲, n̲ém̲ t̲ừ s̲ân̲ t̲h̲ượn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ đất̲, t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ g̲ây̲ c̲ăm̲ p̲h̲ẫn̲
T̲h̲e̲o̲ t̲r̲a̲n̲g̲ M̲o̲d̲e̲r̲n̲ E̲x̲p̲r̲e̲s̲s̲ đưa̲ t̲i̲n̲, m̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ h̲ọ T̲r̲ần̲ đa̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ t̲h̲u̲ộc̲ h̲u̲y̲ện̲ H̲ươn̲g̲ T̲h̲ủy̲, D̲i̲êm̲ T̲h̲àn̲h̲ (T̲r̲u̲n̲g̲ Q̲u̲ốc̲) đã b̲ị t̲u̲y̲ên̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲ v̲ì t̲ội̲ c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ v̲à l̲ạm̲ d̲ụn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ n̲ơi̲ m̲ìn̲h̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲ác̲ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲i̲n̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲0̲, đã c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ m̲ôn̲ T̲i̲ến̲g̲ A̲n̲h̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ h̲i̲ện̲ l̲à g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲. V̲ợ ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ùn̲g̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲, l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ h̲ậu̲ c̲ần̲ c̲ủa̲ t̲r̲ườn̲g̲.

Thầy chủ nhiệm xâm hại tình dục 18 bé gái tiểu học bị kết án tử hình, nghe lời khai của các bạn cùng lớp phụ huynh chỉ biết khóc nghẹn - Ảnh 2.

T̲h̲ầy̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ 1̲8̲ b̲é g̲ái̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ b̲ị k̲ết̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲, n̲g̲h̲e̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ k̲h̲óc̲ n̲g̲h̲ẹn̲ – Ản̲h̲ 1̲.
M̲ột̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ t̲h̲ầy̲ T̲r̲ần̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲

T̲ội̲ ác̲ c̲ủa̲ T̲r̲ần̲ b̲ắt̲ đầu̲ k̲ể t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲. M̲ột̲ l̲ần̲, g̲ã l̲ừa̲ c̲ô b̲é X̲i̲a̲o̲h̲o̲n̲g̲, y̲êu̲ c̲ầu̲ e̲m̲ t̲ới̲ k̲ý t̲úc̲ x̲á c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ v̲ới̲ l̲ý d̲o̲ l̲à g̲i̲úp̲ g̲i̲ản̲g̲ b̲ài̲ t̲ập̲ v̲ề n̲h̲à. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲ại̲ đó g̲ã t̲h̲ầy̲ b̲i̲ến̲ t̲h̲ái̲ đã c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ c̲ô h̲ọc̲ t̲r̲ò n̲h̲ỏ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ t̲àn̲ n̲h̲ẫn̲. K̲ể t̲ừ s̲a̲u̲ n̲g̲ày̲ h̲ôm̲ đó, T̲r̲ần̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề d̲ừn̲g̲ l̲ại̲ m̲à n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ g̲ây̲ r̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲ội̲ ác̲ h̲ơn̲. N̲a̲m̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ 3̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò n̲ữ l̲à X̲i̲a̲o̲h̲o̲n̲g̲, X̲i̲a̲o̲p̲i̲n̲g̲ v̲à X̲i̲a̲o̲y̲a̲n̲ t̲ới̲ 2̲0̲ l̲ần̲, h̲ơn̲ 2̲3̲0̲ l̲ần̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ c̲ộn̲g̲ 1̲5̲ h̲ọc̲ t̲r̲ò k̲h̲ác̲.

Thầy chủ nhiệm xâm hại tình dục 18 bé gái tiểu học bị kết án tử hình, nghe lời khai của các bạn cùng lớp phụ huynh chỉ biết khóc nghẹn - Ảnh 3.

T̲h̲ầy̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ 1̲8̲ b̲é g̲ái̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ b̲ị k̲ết̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲, n̲g̲h̲e̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ k̲h̲óc̲ n̲g̲h̲ẹn̲ – Ản̲h̲ 2̲.
T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲ể c̲ủa̲ c̲ác̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ớp̲, t̲h̲ầy̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ c̲ó h̲àn̲h̲ độn̲g̲ s̲ờ s̲o̲ạn̲g̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ n̲ữ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ g̲i̲ản̲g̲ b̲ài̲. T̲h̲ỉn̲h̲ t̲h̲o̲ản̲g̲, g̲ã s̲ẽ g̲ọi̲ c̲ác̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ v̲ào̲ p̲h̲òn̲g̲ h̲ọc̲ t̲r̲ốn̲g̲ h̲o̲ặc̲ g̲ầm̲ c̲ầu̲ t̲h̲a̲n̲g̲ v̲à d̲ở t̲r̲ò đồi̲ b̲ại̲ n̲h̲ưn̲g̲ h̲ầu̲ h̲ết̲ đều̲ l̲ấy̲ c̲ớ l̲à p̲h̲ạt̲ r̲i̲ên̲g̲. M̲ỗi̲ l̲ần̲ g̲ọi̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ữ l̲ên̲ để h̲ỏi̲ b̲ài̲, h̲ắn̲ đều̲ b̲ắt̲ c̲ác̲ e̲m̲ đứn̲g̲ g̲ần̲ n̲g̲a̲y̲ c̲ạn̲h̲ g̲h̲ế m̲ìn̲h̲ để l̲én̲ l̲út̲ s̲àm̲ s̲ỡ, độn̲g̲ c̲h̲ạm̲ t̲h̲ân̲ t̲h̲ể c̲ác̲ e̲m̲.

M̲ột̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲án̲g̲ B̲ảy̲ n̲ăm̲ n̲g̲o̲ái̲, g̲ã t̲h̲ầy̲ b̲i̲ến̲ c̲h̲ất̲ l̲ại̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ủ đo̲ạn̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự. H̲ắn̲ g̲ọi̲ X̲i̲a̲o̲y̲a̲n̲ đến̲ k̲ý t̲úc̲ x̲á c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ r̲ồi̲ c̲ưỡn̲g̲ b̲ức̲ e̲m̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, v̲ì s̲ơ s̲u̲ất̲ q̲u̲ên̲ k̲éo̲ r̲èm̲ n̲ên̲ m̲ọi̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ đồi̲ b̲ại̲ đã b̲ị g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ọi̲ v̲i̲ệc̲ v̲ỡ l̲ở, v̲ợ c̲ủa̲ n̲a̲m̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ v̲ới̲ s̲ự t̲h̲ật̲ t̲r̲ước̲ m̲ắt̲. D̲ườn̲g̲ n̲h̲ư v̲ẫn̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ để c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ m̲ọi̲ v̲i̲ệc̲, c̲ô n̲ói̲: “T̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ r̲ất̲ t̲ốt̲. A̲n̲h̲ ấy̲ l̲úc̲ n̲ào̲ c̲ũn̲g̲ t̲ốt̲ b̲ụn̲g̲ v̲ới̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲, c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ x̲ảy̲ r̲a̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ v̲ới̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲. H̲ơn̲ n̲ữa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ c̲òn̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ t̲ại̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ t̲r̲ườn̲g̲, l̲àm̲ s̲a̲o̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ l̲ại̲ c̲ó t̲h̲ể l̲àm̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲ư t̲h̲ế n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ l̲ưn̲g̲ t̲ôi̲ được̲ c̲h̲ứ”.

T̲h̲e̲o̲ h̲ồ s̲ơ c̲ư t̲r̲ú v̲à g̲i̲ấy̲ k̲h̲a̲i̲ s̲i̲n̲h̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ 1̲5̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ n̲ữ, b̲a̲o̲ g̲ồm̲ c̲ả X̲i̲a̲o̲y̲a̲n̲, đều̲ d̲ưới̲ 1̲4̲ t̲u̲ổi̲ v̲à v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ T̲r̲ần̲ b̲ắt̲ đầu̲ g̲ây̲ án̲, c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ đủ 1̲2̲ t̲u̲ổi̲. T̲ại̲ t̲o̲à, v̲ì q̲u̲á x̲ấu̲ h̲ổ v̲à b̲ẽ b̲àn̲g̲ k̲h̲i̲ m̲ọi̲ t̲ội̲ ác̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ởm̲ s̲u̲ốt̲ 3̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ đã b̲ị v̲ạc̲h̲ t̲r̲ần̲, h̲ắn̲ x̲i̲n̲ n̲h̲ận̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲.

T̲h̲ầy̲ c̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ 1̲8̲ b̲é g̲ái̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲ b̲ị k̲ết̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲, n̲g̲h̲e̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ạn̲ c̲ùn̲g̲ l̲ớp̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ c̲h̲ỉ b̲i̲ết̲ k̲h̲óc̲ n̲g̲h̲ẹn̲ – Ản̲h̲ 3̲.
V̲ụ v̲i̲ệc̲ g̲ây̲ c̲h̲ấn̲ độn̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ s̲u̲ốt̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲. K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ác̲ p̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ, x̲ót̲ x̲a̲ c̲h̲o̲ c̲o̲n̲ e̲m̲ m̲ìn̲h̲ m̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ c̲ũn̲g̲ đều̲ s̲ốc̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, g̲ọi̲ n̲a̲m̲ g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ l̲à “d̲ã t̲h̲ú”, “k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲o̲n̲ n̲g̲ười̲”. “H̲ắn̲ t̲h̲ật̲ s̲ự l̲à s̲úc̲ v̲ật̲ k̲h̲i̲ t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ l̲ại̲ c̲òn̲ l̲à h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ t̲i̲ểu̲ h̲ọc̲. T̲h̲ật̲ s̲ự q̲u̲á s̲ốc̲”, “G̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ c̲ưỡn̲g̲ h̲i̲ếp̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ g̲i̲ữa̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲h̲i̲ên̲ b̲ạc̲h̲ n̲h̲ật̲ q̲u̲ả t̲h̲ật̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲i̲n̲ n̲ổi̲”, “N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ b̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ì k̲ẻ ấu̲ d̲âm̲ n̲ày̲ c̲òn̲ l̲àm̲ h̲ại̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ n̲ữa̲?”, t̲r̲íc̲h̲ m̲ột̲ s̲ố b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ùn̲g̲ m̲ạn̲g̲.

Nguồn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.