N̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲

T̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) b̲ước̲ đầu̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ l̲à d̲o̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ m̲u̲a̲ b̲án̲ q̲u̲ần̲ áo̲.
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲, c̲h̲i̲ều̲ 1̲2̲/4̲, t̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲) đã được̲ đưa̲ đến̲ c̲ơ s̲ở y̲ t̲ế để t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ.

N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲o̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ m̲ệt̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ t̲h̲u̲ốc̲ d̲i̲ệt̲ c̲h̲u̲ột̲ t̲ự t̲ử, d̲ù t̲r̲ước̲ đó k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ H̲à v̲ẫn̲ t̲ỏ r̲a̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ v̲ị c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ D̲.T̲h̲.T̲r̲.M̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲7̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲) k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, t̲h̲ù h̲ằn̲ c̲á n̲h̲ân̲ s̲âu̲ x̲a̲.

T̲r̲ước̲ đó, đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲ó m̲u̲a̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở s̲h̲o̲p̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị M̲. v̲à t̲ối̲ 1̲1̲/4̲, H̲à q̲u̲a̲y̲ t̲r̲ở l̲ại̲ s̲h̲o̲p̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ được̲ đổi̲ q̲u̲ần̲ áo̲, t̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲h̲ị M̲. k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ ý.

Nữ nghi phạm khai nhận nguyên nhân sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 1.

N̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
L̲ãn̲h̲ đạo̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲S̲H̲S̲ l̲ấy̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ H̲à

H̲a̲i̲ b̲ên̲ s̲a̲u̲ đó c̲ó l̲ời̲ q̲u̲a̲ t̲i̲ến̲g̲ l̲ại̲ v̲à H̲à đã d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲h̲ị M̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲h̲ t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲. G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, H̲à n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

Q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲, b̲ắt̲ g̲i̲ữ H̲à t̲ại̲ 1̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲ười̲ ở, c̲ác̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲ m̲ét̲ v̲ào̲ l̲úc̲ 1̲0̲h̲2̲0̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲.

Nữ nghi phạm khai nhận nguyên nhân sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 2.

N̲ữ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 2̲.
K̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲ơi̲ H̲à l̲ẩn̲ t̲r̲ốn̲

V̲ụ án̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm:

S̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲H̲S̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à l̲à n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲ào̲ t̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲.

S̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲, t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲, l̲ãn̲h̲ đạo̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲S̲H̲S̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à (S̲N̲ 1̲9̲8̲4̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲), n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ v̲ào̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲. N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à h̲o̲a̲n̲g̲ c̲ác̲h̲ n̲h̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲m̲.

T̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ h̲ơn̲ 2̲0̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề v̲ụ án̲ G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲. N̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ t̲ên̲ D̲. T̲h̲. T̲r̲. M̲. (S̲N̲ 1̲9̲9̲7̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲ổ d̲ân̲ p̲h̲ố C̲ầu̲ T̲h̲ượn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲) b̲ị đối̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲ị H̲à d̲ùn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í k̲h̲í t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲, s̲át̲ h̲ại̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲ k̲h̲ỏi̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. S̲a̲u̲ n̲h̲i̲ều̲ g̲i̲ờ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲.

NÓNG: Đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 1.

N̲ÓN̲G̲: Đã b̲ắt̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ H̲à b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲ t̲r̲ên̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ n̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ m̲ột̲ s̲ố t̲r̲a̲n̲g̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲ác̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ưa̲ được̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲ề n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ g̲i̲ữa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ v̲à n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ t̲âm̲ t̲h̲ần̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲, g̲ây̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ đối̲ t̲ượn̲g̲.

H̲i̲ện̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm : N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: “T̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở, y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é!”

T̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ c̲á n̲h̲ân̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ b̲ạn̲ b̲è đã g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲, n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ v̲à t̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ếc̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể t̲i̲n̲ v̲ào̲ s̲ự t̲h̲ật̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

T̲ối̲ n̲g̲ày̲ 1̲1̲/4̲, v̲ụ án̲ m̲ạn̲g̲ k̲i̲n̲h̲ h̲o̲àn̲g̲ đã x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ địa̲ b̲àn̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ N̲h̲ã N̲a̲m̲ (h̲u̲y̲ện̲ T̲ân̲ Y̲ên̲, B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲) k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à n̲ữ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị m̲ột̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ d̲ùn̲g̲ h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í s̲át̲ h̲ại̲.

T̲h̲e̲o̲ v̲ị c̲án̲ b̲ộ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, đến̲ 2̲3̲h̲2̲5̲ đêm̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲r̲u̲y̲ b̲ắt̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ g̲ây̲ án̲, b̲ước̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ.

Nhiều người tiếc thương chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: Tuổi thanh xuân đang còn dang dở, yên nghỉ nhé! - Ảnh 1.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: T̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở, y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é! – Ản̲h̲ 1̲.
N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ án̲

V̲ụ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ n̲g̲a̲y̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ối̲ 1̲1̲/4̲ đã k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲, k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ q̲u̲a̲n̲h̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ đã t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲.

T̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ T̲.M̲ được̲ c̲h̲o̲ l̲à c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ạn̲ b̲è đã v̲ào̲ để l̲ại̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲, t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à b̲ày̲ t̲ỏ t̲âm̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲àn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ đột̲ n̲g̲ột̲ n̲ày̲.

Nhiều người tiếc thương chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: "Tuổi thanh xuân đang còn dang dở, yên nghỉ nhé!" - Ảnh 2.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: &q̲u̲o̲t̲;T̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở, y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é!&q̲u̲o̲t̲; – Ản̲h̲ 2̲.
N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ủ s̲h̲o̲p̲ q̲u̲ần̲ áo̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲ d̲ã m̲a̲n̲ ở B̲ắc̲ G̲i̲a̲n̲g̲: &q̲u̲o̲t̲;T̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở, y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ n̲h̲é!&q̲u̲o̲t̲; – Ản̲h̲ 2̲.
T̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ H̲.B̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, “Đời̲ n̲g̲ười̲ v̲ô t̲h̲ườn̲g̲ q̲u̲á. S̲án̲g̲ c̲h̲ị v̲ẫn̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ t̲r̲ả l̲ời̲ k̲h̲ác̲h̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ m̲à t̲ối̲ đã… M̲o̲n̲g̲ c̲h̲ị y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ, m̲o̲n̲g̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ s̲ớm̲ b̲ắt̲ được̲ k̲ẻ t̲h̲ủ ác̲”.

“T̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲ị, t̲i̲ếc̲ c̲h̲o̲ 1̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲a̲n̲h̲ x̲u̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở. H̲ãy̲ n̲h̲ớ r̲ằn̲g̲ l̲à d̲ù n̲ơi̲ n̲ào̲ v̲ẫn̲ l̲u̲ôn̲ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲, l̲u̲ôn̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ n̲h̲é c̲h̲ị. M̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ị s̲ớm̲ v̲ượt̲ q̲u̲a̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ n̲ày̲”, t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ A̲.L̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ù k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ũn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ đến̲ c̲ô g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố. “Y̲ên̲ n̲g̲h̲ỉ b̲ạn̲ n̲h̲é, d̲ù k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ b̲ạn̲ l̲à a̲i̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ m̲u̲ốn̲ g̲ửi̲ t̲ặn̲g̲ b̲ạn̲ m̲ột̲ n̲h̲àn̲h̲ h̲o̲a̲ t̲r̲ắn̲g̲, m̲ột̲ l̲ời̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲”, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ùn̲g̲ m̲ạn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

https://kenh14.vn/nhieu-nguoi-tiec-thuong-chu-shop-quan-ao-bi-sat-hai-da-man-o-bac-giang-tuoi-thanh-xuan-dang-con-dang-do-yen-nghi-nhe-20220412005421064.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.