N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í qu.a doi

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í, ôn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ v̲ào̲ 4̲ g̲i̲ờ 5̲ p̲h̲út̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ (3̲1̲/3̲), t̲h̲ọ 7̲7̲ t̲u̲ổi̲.
T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ được̲ g̲ửi̲ đi̲ t̲ừ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ P̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲, N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í, ôn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲ d̲o̲ t̲u̲ổi̲ c̲a̲o̲ s̲ức̲ y̲ếu̲.

“G̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ v̲ô c̲ùn̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ếc̲ b̲áo̲ t̲i̲n̲: C̲h̲a̲ đẻ t̲ôi̲ : Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í, s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 1̲9̲4̲5̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ P̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲, N̲g̲h̲ệ s̲ĩ Ưu̲ t̲ú – Đài̲ T̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. D̲o̲ t̲u̲ổi̲ c̲a̲o̲ s̲ức̲ y̲ếu̲ đã t̲ừ t̲r̲ần̲ v̲ào̲ h̲ồi̲ 4̲ g̲i̲ờ 5̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 3̲1̲ t̲h̲án̲g̲ 3̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲2̲ (t̲ức̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲ t̲h̲án̲g̲ 2̲ n̲ăm̲ N̲h̲âm̲ D̲ần̲), h̲ưởn̲g̲ t̲h̲ọ 7̲7̲ t̲u̲ổi̲”.

Nghệ sĩ ưu tú minh trí,phát thanh viên minh trí,nghệ sĩ minh trí qua đời

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ t̲ừ b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ươn̲g̲ A̲n̲h̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í, l̲ễ v̲i̲ến̲g̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ s̲ẽ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲ào̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲ n̲g̲ày̲ 4̲/4̲//2̲0̲2̲2̲. L̲ễ t̲r̲u̲y̲ đi̲ệu̲ v̲à đưa̲ t̲a̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲ào̲ 1̲3̲ g̲i̲ờ 3̲0̲ p̲h̲út̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲ại̲ N̲h̲à t̲a̲n̲g̲ l̲ễ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲W̲ Q̲u̲ân̲ đội̲ 1̲0̲8̲ – s̲ố 5̲ T̲r̲ần̲ T̲h̲án̲h̲ T̲ôn̲g̲ – H̲à N̲ội̲. Ôn̲g̲ s̲ẽ được̲ h̲o̲ả t̲án̲g̲ t̲ại̲ Đài̲ h̲o̲á t̲h̲ân̲ H̲o̲àn̲ v̲ũ – N̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ V̲ăn̲ Đi̲ển̲ – H̲à N̲ội̲.

N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í được̲ c̲o̲i̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ọn̲g̲ đọc̲ h̲u̲y̲ền̲ t̲h̲o̲ại̲ c̲ủa̲ V̲T̲V̲. T̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲, N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í t̲ừn̲g̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ề c̲ơ d̲u̲y̲ên̲ t̲r̲ở t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲. Ôn̲g̲ n̲ói̲ t̲ừn̲g̲ t̲h̲i̲ t̲u̲y̲ển̲ l̲àm̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ đi̲ện̲ ản̲h̲, d̲ù đã t̲r̲ún̲g̲ t̲u̲y̲ển̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ đi̲. Ôn̲g̲ t̲h̲i̲ t̲u̲y̲ển̲ l̲àm̲ p̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ Đài̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲1̲. Ôn̲g̲ n̲ói̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó, v̲i̲ệc̲ t̲h̲i̲ t̲u̲y̲ển̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, t̲ừ d̲án̲g̲ đi̲ đến̲ t̲ư t̲h̲ế n̲g̲ồi̲ đều̲ được̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ r̲ất̲ k̲ỹ v̲à c̲h̲ín̲h̲ đi̲ều̲ đó đã t̲ạo̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ế h̲ệ p̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ s̲ự c̲h̲ỉn̲ c̲h̲u̲, n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲úc̲.

N̲ăm̲ 1̲9̲9̲3̲, p̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í v̲à K̲i̲m̲ T̲i̲ến̲ l̲à 2̲ p̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ được̲ p̲h̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲h̲ h̲i̲ệu̲ N̲S̲ƯT̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ v̲ề l̲ĩn̲h̲ v̲ực̲ P̲h̲át̲ t̲h̲a̲n̲h̲ – T̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, ôn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ ôn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ để d̲a̲n̲h̲ h̲i̲ệu̲ N̲S̲ƯT̲ l̲àm̲ m̲ìn̲h̲ b̲ận̲ t̲âm̲. N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í n̲ói̲ c̲h̲ỉ c̲ần̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ m̲ời̲ m̲ìn̲h̲ đi̲ l̲àm̲, đi̲ đọc̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ m̲i̲n̲h̲, d̲ẫn̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ l̲à ôn̲g̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ r̲ồi̲.

N̲S̲ƯT̲ M̲i̲n̲h̲ T̲r̲í n̲g̲h̲ỉ h̲ưu̲ t̲ừ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲5̲.

theo VTV

Xem thêm: P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ ước̲ m̲ơ, h̲o̲ài̲ b̲ão̲
“P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ l̲à m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ t̲r̲ẻ, n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, c̲ó t̲ư d̲u̲y̲ đổi̲ m̲ới̲ v̲à c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ ước̲ m̲ơ, h̲o̲ài̲ b̲ão̲”, P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ V̲õ V̲ăn̲ H̲o̲a̲n̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲ói̲.
L̲ãn̲h̲ đạo̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲, đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ừ s̲ớm̲, c̲h̲ờ t̲ới̲ l̲ượt̲ v̲ào̲ t̲h̲ắp̲ n̲h̲a̲n̲g̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲ười̲ đã c̲ó n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ g̲ắn̲ b̲ó v̲ới̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ c̲ủa̲ T̲P̲.H̲C̲M̲.

C̲h̲i̲ều̲ 3̲1̲/3̲, l̲ễ v̲i̲ến̲g̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ T̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ực̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲ại̲ N̲h̲à t̲a̲n̲g̲ l̲ễ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ p̲h̲ía̲ N̲a̲m̲ (s̲ố 5̲ đườn̲g̲ P̲h̲ạm̲ N̲g̲ũ L̲ão̲, p̲h̲ườn̲g̲ 3̲, q̲u̲ận̲ G̲ò V̲ấp̲).

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 1
T̲r̲o̲n̲g̲ ản̲h̲:
C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ l̲ớn̲ c̲ủa̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲ễ t̲a̲n̲g̲ c̲h̲a̲.
C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ n̲ước̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲úc̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ừ s̲ớm̲, c̲ùn̲g̲ đo̲àn̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ c̲ủa̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ đến̲ v̲i̲ến̲g̲ ôn̲g̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲.

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 2
C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ P̲h̲a̲n̲ V̲ăn̲ M̲ãi̲ l̲àm̲ T̲r̲ưởn̲g̲ b̲a̲n̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ L̲ễ t̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ ôn̲g̲ B̲ìn̲h̲.
“T̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ếc̲ đồn̲g̲ c̲h̲í L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲, m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ t̲r̲ẻ n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ đón̲g̲ g̲óp̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ – k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ n̲ữa̲! T̲ôi̲ x̲i̲n̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ n̲ỗi̲ m̲ất̲ m̲át̲ n̲ày̲ đến̲ T̲h̲àn̲h̲ ủy̲, H̲ĐN̲D̲, U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲à g̲i̲a̲ q̲u̲y̲ến̲ đồn̲g̲ c̲h̲í L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲. M̲o̲n̲g̲ ở s̲u̲ối̲ v̲àn̲g̲, đồn̲g̲ c̲h̲í y̲ên̲ g̲i̲ấc̲ n̲g̲h̲ìn̲ t̲h̲u̲. V̲ĩn̲h̲ b̲i̲ệt̲ đồn̲g̲ c̲h̲í L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲”, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ n̲ước̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲úc̲ v̲i̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ổ t̲a̲n̲g̲.

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 3
“P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ l̲à m̲ột̲ c̲án̲ b̲ộ t̲r̲ẻ, n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, c̲ó t̲ư d̲u̲y̲ đổi̲ m̲ới̲ v̲à c̲òn̲ n̲h̲i̲ều̲ ước̲ m̲ơ, h̲o̲ài̲ b̲ão̲. K̲h̲i̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ l̲u̲ôn̲ đặt̲ t̲âm̲ h̲u̲y̲ết̲ v̲à để l̲ại̲ d̲ấu̲ ấn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲. N̲h̲ữn̲g̲ ý t̲ưởn̲g̲ c̲òn̲ d̲a̲n̲g̲ d̲ở c̲ủa̲ đồn̲g̲ c̲h̲í B̲ìn̲h̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲ỗ l̲ực̲ h̲ơn̲ để l̲àm̲ t̲h̲àn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲h̲ực̲”, P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ V̲õ V̲ăn̲ H̲o̲a̲n̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ n̲ói̲.

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 4
C̲ác̲ b̲a̲n̲, n̲g̲àn̲h̲ t̲ừ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ đến̲ c̲ơ s̲ở c̲h̲ờ v̲i̲ến̲g̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲. T̲r̲ưa̲ 2̲9̲/3̲, U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ T̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ực̲ U̲B̲N̲D̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ d̲o̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ d̲ự l̲ễ k̲h̲ởi̲ c̲ôn̲g̲ c̲ầu̲ R̲ạc̲h̲ M̲i̲ễu̲ 2̲.

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 5

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 6

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 7

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 8

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 9

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 11

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 12

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 13

Le tang Pho chu tich TP.HCM Le Hoa Binh anh 14
Ôn̲g̲ B̲ìn̲h̲ s̲i̲n̲h̲ n̲g̲ày̲ 1̲/4̲/1̲9̲7̲0̲, q̲u̲ê q̲u̲án̲ t̲ại̲ x̲ã T̲ịn̲h̲ H̲à, h̲u̲y̲ện̲ S̲ơn̲ T̲ịn̲h̲, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲g̲ãi̲. T̲r̲ìn̲h̲ độ c̲h̲u̲y̲ên̲ m̲ôn̲ k̲ỹ s̲ư x̲ây̲ d̲ựn̲g̲, t̲h̲ạc̲ s̲ĩ k̲ỹ t̲h̲u̲ật̲, c̲ử n̲h̲ân̲ k̲i̲n̲h̲ t̲ế, C̲a̲o̲ c̲ấp̲ L̲ý l̲u̲ận̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị. Ôn̲g̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ được̲ b̲ầu̲ l̲àm̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲2̲/2̲0̲2̲0̲. M̲ột̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲, ôn̲g̲ được̲ p̲h̲ân̲ c̲ôn̲g̲ P̲h̲ó c̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ T̲h̲ườn̲g̲ t̲r̲ực̲ U̲B̲N̲D̲ T̲P̲.H̲C̲M̲.
M̲ột̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ c̲ũ t̲ại̲ S̲ở X̲ây̲ d̲ựn̲g̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ước̲ s̲ự r̲a̲ đi̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ L̲ê H̲o̲à B̲ìn̲h̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲ấp̲ t̲r̲ên̲ n̲ăn̲g̲ độn̲g̲, t̲âm̲ h̲u̲y̲ết̲ v̲ới̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲.
L̲ễ t̲r̲u̲y̲ đi̲ệu̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ l̲úc̲ 7̲h̲3̲0̲ v̲à l̲ễ độn̲g̲ q̲u̲a̲n̲ l̲úc̲ 8̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲/4̲. S̲a̲u̲ đó, l̲i̲n̲h̲ c̲ữu̲ ôn̲g̲ L̲ê H̲òa̲ B̲ìn̲h̲ được̲ a̲n̲ t̲án̲g̲ t̲ại̲ N̲g̲h̲ĩa̲ t̲r̲a̲n̲g̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, p̲h̲ườn̲g̲ L̲i̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố T̲h̲ủ Đức̲.
T̲h̲e̲o̲: Z̲i̲n̲g̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.