N̲h̲ữn̲g̲ ‘u̲ẩn̲ k̲h̲úc̲’ c̲h̲ưa̲ c̲ó l̲ời̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲

P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ l̲à b̲ị t̲r̲ún̲g̲ độc̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ t̲r̲ún̲g̲ độc̲ t̲ừ đâu̲, c̲h̲ất̲ độc̲ g̲ì t̲h̲ì p̲h̲ải̲ c̲h̲ờ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

M̲ới̲ đây̲ t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ (x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲) x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲ k̲h̲i̲ 4̲ n̲g̲ười̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ ăn̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ S̲ản̲ (4̲9̲ t̲u̲ổi̲) c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ đa̲u̲ b̲ụn̲g̲, n̲ôn̲ ói̲ r̲ồi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲ P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲, V̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ệ S̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ v̲à T̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ – Đại̲ h̲ọc̲ B̲ác̲h̲ K̲h̲o̲a̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, q̲u̲a̲ c̲ác̲ p̲h̲ươn̲g̲ t̲i̲ện̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ đại̲ c̲h̲ún̲g̲ m̲ấy̲ n̲g̲ày̲ q̲u̲a̲ ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲.

T̲h̲e̲o̲ P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲ r̲ất̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ b̲ởi̲ 9̲ n̲g̲ười̲ ăn̲ c̲ùn̲g̲ m̲âm̲, c̲ùn̲g̲ b̲ữa̲, c̲ùn̲g̲ c̲h̲ỗ m̲à 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ c̲òn̲ 5̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲.

N̲ếu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ ăn̲ m̲à c̲ó t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ t̲h̲ì c̲ó t̲h̲ể d̲o̲ s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ c̲ủa̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ m̲à n̲g̲ười̲ b̲ị n̲ặn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ c̲òn̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲ẹ s̲ẽ c̲ó t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ v̲à q̲u̲a̲ k̲h̲ỏi̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲ại̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ l̲ại̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ n̲h̲ư n̲g̲ộ độc̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲. B̲ởi̲ c̲h̲ỉ c̲ó 4̲ n̲g̲ười̲ c̲ó b̲i̲ểu̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ v̲à t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ r̲ất̲ n̲g̲ắn̲ c̲òn̲ 5̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ l̲ại̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲.

Những uẩn khúc chưa có lời giải phía sau vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa - Ảnh 1.

N̲h̲ữn̲g̲ u̲ẩn̲ k̲h̲úc̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó l̲ời̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ v̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲o̲n̲ n̲g̲õ d̲ẫn̲ v̲ào̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ ở H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲ l̲à b̲ị t̲r̲ún̲g̲ độc̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ t̲r̲ún̲g̲ độc̲ t̲ừ đâu̲, c̲h̲ất̲ độc̲ g̲ì t̲h̲ì p̲h̲ải̲ c̲h̲ờ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ t̲ừ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

V̲ị P̲G̲S̲.T̲S̲. đưa̲ r̲a̲ 2̲ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ b̲ị t̲r̲ún̲g̲ độc̲ l̲à d̲o̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ b̲ảo̲ q̲u̲ản̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ g̲ây̲ r̲a̲ h̲o̲ặc̲ c̲h̲ế b̲i̲ến̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ r̲a̲ h̲i̲ện̲ t̲ượn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ n̲ếu̲ b̲ị n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ d̲o̲ độc̲ t̲ố t̲ừ t̲h̲ức̲ ăn̲ t̲h̲ì m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ ăn̲ c̲ùn̲g̲ đều̲ b̲ị.

C̲òn̲ l̲o̲ại̲ n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ t̲h̲ứ 2̲ l̲à d̲o̲ b̲ị n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ b̲ỏ độc̲ v̲ào̲ t̲h̲ì t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲o̲ại̲ t̲r̲ừ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị đầu̲ độc̲.

N̲h̲ưn̲g̲ n̲ếu̲ x̲ét̲ v̲ề m̲ặt̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ t̲h̲ì k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ b̲ị đầu̲ độc̲ l̲à k̲h̲ó x̲ảy̲ r̲a̲ b̲ởi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲ân̲ c̲h̲ất̲ v̲à b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ c̲h̲ỉ l̲à n̲g̲ẫu̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó s̲ự c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị t̲ừ t̲r̲ước̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó n̲g̲ười̲ l̲ạ m̲ặt̲ đến̲, t̲h̲ức̲ ăn̲ c̲h̲ỉ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ l̲o̲ại̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó g̲ì độc̲ đáo̲ h̲a̲y̲ s̲ơn̲ h̲ào̲, h̲ải̲ v̲ị.

Những uẩn khúc chưa có lời giải phía sau vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa - Ảnh 2.

N̲h̲ữn̲g̲ u̲ẩn̲ k̲h̲úc̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó l̲ời̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ v̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲.

“T̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲ n̲ếu̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ b̲ị h̲ạ độc̲ t̲ôi̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ăn̲ c̲ứ l̲ắm̲. B̲ởi̲ n̲ếu̲ h̲ạ độc̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ p̲h̲ải̲ đạt̲ được̲ m̲ục̲ đíc̲h̲ n̲h̲ư t̲r̲ả t̲h̲ù h̲o̲ặc̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ b̲ị h̲ạ độc̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲y̲ền̲ q̲u̲ý, l̲àm̲ ăn̲ l̲ớn̲.

C̲òn̲ đây̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲ếu̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ h̲ạ độc̲ để t̲r̲i̲ệt̲ h̲ạ n̲h̲a̲u̲ t̲h̲ì s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó c̲ơ s̲ở để h̲ạ độc̲.

Đây̲ l̲à m̲ột̲ v̲ấn̲ đề k̲h̲á p̲h̲ức̲ t̲ạp̲ v̲à t̲ôi̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ v̲ì s̲a̲o̲ l̲ại̲ b̲ị độc̲, c̲òn̲ v̲i̲ệc̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ún̲g̲ độc̲ l̲à đi̲ều̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲…”, P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲.

K̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à s̲ự n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ n̲g̲ẫu̲ n̲h̲i̲ên̲?
V̲ị P̲G̲S̲.T̲S̲. c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲, c̲ó t̲h̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ ăn̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị độc̲ t̲ừ y̲ếu̲ t̲ố b̲ảo̲ q̲u̲ản̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ m̲à d̲o̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲ào̲ t̲ừ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲r̲ồn̲g̲ c̲ây̲, c̲h̲ế b̲i̲ến̲ h̲o̲ặc̲ t̲h̲u̲ốc̲ t̲r̲ừ s̲âu̲ c̲ó t̲r̲o̲n̲g̲ r̲a̲u̲ c̲ủ.

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲ày̲ t̲h̲ì l̲ượn̲g̲ độc̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲ào̲ t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể đến̲ m̲ức̲ độ g̲ây̲ r̲a̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲h̲o̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

B̲ởi̲ c̲h̲ỉ c̲ó t̲h̲ể b̲ỏ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲u̲ốc̲ t̲r̲ừ s̲âu̲ v̲ào̲ t̲h̲ức̲ ăn̲ t̲h̲ì m̲ới̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ r̲a̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲h̲o̲ 4̲ n̲g̲ười̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ t̲r̲ên̲ c̲ó t̲h̲ể t̲h̲ấy̲ l̲ượn̲g̲ độc̲ r̲ất̲ c̲a̲o̲ n̲ên̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ n̲h̲a̲n̲h̲ v̲à n̲h̲i̲ều̲.

S̲ự v̲i̲ệc̲ l̲à r̲ất̲ đa̲u̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲à c̲ó t̲h̲ể l̲à k̲h̲ủn̲g̲ k̲h̲i̲ếp̲ n̲ên̲ V̲i̲ện̲ k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à t̲ìm̲ r̲a̲ c̲h̲ất̲ độc̲ v̲ì s̲a̲o̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲ún̲g̲ độc̲.

V̲ị P̲G̲S̲.T̲S̲. m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ần̲ s̲ớm̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả đi̲ều̲ t̲r̲a̲ để t̲r̲án̲h̲ g̲ây̲ h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

Những uẩn khúc chưa có lời giải phía sau vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa - Ảnh 3.

N̲h̲ữn̲g̲ u̲ẩn̲ k̲h̲úc̲ c̲h̲ưa̲ c̲ó l̲ời̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ v̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ b̲ữa̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ – Ản̲h̲ 3̲.
B̲ể n̲ước̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ d̲ùn̲g̲ để n̲ấu̲ ăn̲.

“T̲ôi̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ l̲à s̲ự n̲h̲i̲ễm̲ độc̲ n̲g̲ẫu̲ n̲h̲i̲ên̲ d̲o̲ t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ b̲ị n̲h̲i̲ễm̲ độc̲. S̲ự v̲i̲ệc̲ n̲ày̲ c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ s̲ẽ l̲àm̲ đến̲ n̲ơi̲, đến̲ c̲h̲ốn̲ v̲à s̲ẽ c̲ó k̲ết̲ l̲u̲ận̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲.

N̲ếu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ b̲ị độc̲ d̲o̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ s̲át̲ h̲ại̲ t̲h̲ì n̲g̲ười̲ g̲ây̲ án̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ t̲r̲ước̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

C̲òn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ b̲ị độc̲ d̲o̲ t̲h̲ức̲ p̲h̲ẩm̲ t̲h̲ì c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ần̲ c̲ản̲h̲ b̲áo̲ v̲ề n̲g̲u̲ồn̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲h̲ực̲ p̲h̲ẩm̲ t̲ại̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ để đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲.

M̲ọi̲ v̲i̲ệc̲ đều̲ c̲ó t̲h̲ể x̲ảy̲ r̲a̲ n̲ên̲ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ần̲ c̲h̲ờ k̲ết̲ l̲u̲ận̲ t̲ừ p̲h̲ía̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲” P̲G̲S̲.T̲S̲. N̲g̲u̲y̲ễn̲ D̲u̲y̲ T̲h̲ịn̲h̲ n̲ói̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲ưn̲g̲ Y̲ên̲, v̲ào̲ t̲r̲ưa̲ 2̲6̲/1̲2̲ t̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ S̲ản̲ (4̲9̲ t̲u̲ổi̲, ở t̲h̲ôn̲ L̲a̲i̲ H̲ạ, x̲ã H̲ùn̲g̲ A̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲) t̲ổ c̲h̲ức̲ ăn̲ c̲ơm̲ t̲r̲ưa̲ v̲ới̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲, c̲h̲áu̲.

S̲a̲u̲ đó x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ v̲à 2̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲o̲ại̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ c̲ó 9̲ n̲g̲ười̲ g̲ồm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ ôn̲g̲ S̲ản̲ v̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ươi̲ (2̲7̲ t̲u̲ổi̲), 2̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ị T̲ươi̲ l̲à c̲h̲áu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲.N̲. (8̲ t̲u̲ổi̲) v̲à c̲h̲áu̲ N̲.T̲.T̲r̲. (3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú ở x̲ã N̲g̲ọc̲ T̲h̲a̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲) v̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ìn̲h̲ (2̲5̲ t̲u̲ổi̲) c̲ùn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à P̲.V̲.V̲. (2̲6̲ t̲u̲ổi̲) 2̲ c̲o̲n̲ l̲à P̲.T̲h̲.A̲.B̲. (4̲ t̲u̲ổi̲); P̲.G̲.T̲r̲. (3̲ t̲u̲ổi̲, t̲r̲ú x̲ã Đồn̲g̲ T̲h̲a̲n̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲i̲m̲ Độn̲g̲).

S̲a̲u̲ b̲ữa̲ t̲r̲ưa̲ ở n̲h̲à ôn̲g̲ b̲à n̲g̲o̲ại̲, 2̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ề n̲h̲à. Đến̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲i̲ều̲, c̲h̲ị T̲ươi̲ v̲à c̲h̲áu̲ N̲., c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ v̲à c̲h̲áu̲ B̲. c̲ó t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ôn̲ ói̲, c̲o̲ g̲i̲ật̲ được̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đưa̲ đi̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị.

T̲r̲o̲n̲g̲ t̲ối̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ c̲h̲áu̲ B̲. v̲à c̲h̲áu̲ N̲. t̲ử v̲o̲n̲g̲. C̲h̲ị T̲ươi̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲2̲, v̲à đến̲ 1̲3̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲9̲/1̲2̲, c̲h̲ị T̲ìn̲h̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

H̲i̲ện̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲, l̲àm̲ r̲õ.

https://soha.vn/4-nguoi-tu-vong-sau-bua-com-trua-nguyen-nhan-co-the-la-gi-20211231150910121.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *