N̲h̲i̲ều̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ k̲h̲i̲ k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲

T̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲, T̲h̲ái̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ b̲ị “d̲ì g̲h̲ẻ” N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ r̲o̲i̲, c̲ây̲ đán̲h̲. C̲ó l̲ần̲ T̲h̲ái̲ c̲ũn̲g̲ c̲ầm̲ c̲ây̲ v̲à đán̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ái̲.

N̲g̲ày̲ 3̲1̲/1̲2̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ đã b̲ắt̲ g̲i̲ữ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ (v̲i̲ện̲ k̲i̲ểm̲ s̲át̲ c̲ùn̲g̲ c̲ấp̲ đã p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲) đối̲ v̲ới̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ (3̲6̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ q̲u̲ận̲ 1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ, n̲g̲ược̲ đãi̲ c̲o̲n̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ 1̲8̲5̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự.

T̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲a̲n̲ đầu̲, T̲h̲ái̲ t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ đã n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ b̲ị “d̲ì g̲h̲ẻ” N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ r̲o̲i̲, c̲ây̲ đán̲h̲. C̲ó l̲ần̲ T̲h̲ái̲ c̲ũn̲g̲ c̲ầm̲ c̲ây̲ v̲à đán̲h̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ái̲.

Nhiều tình tiết phẫn nộ khi khôi phục camera: Bố ruột chứng kiến “dì ghẻ” bạo hành, con gái 8 tuổi khóc lóc van xin tha thiết - Ảnh 1.

N̲h̲i̲ều̲ t̲ìn̲h̲ t̲i̲ết̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ k̲h̲i̲ k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲: B̲ố r̲u̲ột̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ “d̲ì g̲h̲ẻ” b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, c̲o̲n̲ g̲ái̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲óc̲ l̲óc̲ v̲a̲n̲ x̲i̲n̲ t̲h̲a̲ t̲h̲i̲ết̲ – Ản̲h̲ 1̲.
N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲

T̲h̲ái̲ b̲i̲ết̲ T̲r̲a̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ r̲o̲i̲, c̲ây̲ để đán̲h̲ c̲h̲áu̲ A̲. n̲h̲i̲ều̲ l̲ần̲, l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ v̲à đán̲h̲ g̲ây̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲íc̲h̲ ở m̲ột̲ s̲ố v̲ùn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ t̲r̲ên̲ c̲ơ t̲h̲ể, c̲ó t̲h̲ể ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ T̲h̲ái̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ đến̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ n̲ên̲ v̲ẫn̲ để T̲r̲a̲n̲g̲ “d̲ạy̲ d̲ỗ” c̲o̲n̲ g̲ái̲ m̲ìn̲h̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ q̲u̲a̲.

B̲ên̲ c̲ạn̲h̲ đó, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ b̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲ x̲ác̲ n̲h̲ận̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲ đã k̲h̲ôi̲ p̲h̲ục̲ được̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲. T̲h̲e̲o̲ đó, k̲h̲i̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲6̲, q̲u̲ê G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) d̲ùn̲g̲ c̲ây̲ đán̲h̲ c̲h̲áu̲ N̲.T̲.V̲.A̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲3̲) t̲h̲ì N̲g̲u̲y̲ễn̲ K̲i̲m̲ T̲r̲u̲n̲g̲ T̲h̲ái̲ đa̲n̲g̲ ở n̲h̲à, n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ v̲à c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ s̲ự v̲i̲ệc̲.

Toàn cảnh vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Lạnh người trước lời khai  vô cảm của "dì ghẻ" và hình ảnh hiện trường đầy xót xa

“C̲h̲áu̲ b̲é k̲h̲óc̲ l̲óc̲, v̲a̲n̲ x̲i̲n̲ t̲h̲a̲ t̲h̲i̲ết̲ n̲h̲ưn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ v̲ẫn̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ d̲ã m̲a̲n̲” – n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ B̲áo̲ N̲g̲ười̲ L̲a̲o̲ Độn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲.

T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 2̲8̲/1̲2̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲ (T̲P̲.H̲C̲M̲) đã t̲ốn̲g̲ đạt̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ 2̲ t̲h̲án̲g̲ đối̲ v̲ới̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲õ Q̲u̲ỳn̲h̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲5̲, q̲u̲ê G̲i̲a̲ L̲a̲i̲, t̲r̲ú q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲) v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ “H̲àn̲h̲ h̲ạ t̲r̲ẻ e̲m̲”.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à c̲h̲áu̲ N̲.T̲.V̲.A̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲3̲, n̲g̲ụ q̲u̲ận̲ 1̲, t̲ạm̲ t̲r̲ú q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲).

Được̲ b̲i̲ết̲, c̲h̲áu̲ V̲.A̲ l̲à c̲o̲n̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ T̲h̲ái̲. T̲r̲a̲n̲g̲ v̲à ôn̲g̲ T̲h̲ái̲ s̲ốn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ n̲h̲ư v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ăn̲ h̲ộ ở k̲h̲u̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư c̲a̲o̲ c̲ấp̲, p̲h̲ườn̲g̲ 2̲2̲, q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲.

C̲h̲i̲ều̲ t̲ối̲ 2̲2̲/1̲2̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ 2̲2̲ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ m̲ột̲ b̲é g̲ái̲ được̲ đưa̲ đến̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ n̲h̲ưn̲g̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ước̲ đó. N̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ đán̲g̲ n̲g̲ờ v̲ề c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ b̲é g̲ái̲ n̲ày̲, p̲h̲ía̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đã b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲.

C̲ác̲ đội̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲ụ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ q̲u̲ận̲ B̲ìn̲h̲ T̲h̲ạn̲h̲ v̲à C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ 2̲2̲ đã c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ s̲a̲u̲ đó.

B̲ước̲ đầu̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲ủa̲ b̲é V̲.A̲ b̲ị đa̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲, n̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ d̲o̲ b̲ị b̲ạo̲ h̲àn̲h̲. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ l̲à c̲ăn̲ h̲ộ m̲à b̲é V̲.A̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲a̲ r̲u̲ột̲ v̲à “d̲ì g̲h̲ẻ”, t̲h̲u̲ g̲i̲ữ n̲h̲i̲ều̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ d̲o̲ T̲r̲a̲n̲g̲ d̲ùn̲g̲ để đán̲h̲ b̲é V̲.A̲.

K̲h̲i̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲ữ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, T̲r̲a̲n̲g̲ đã t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ c̲h̲áu̲ V̲.A̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲, đã đán̲h̲ b̲ằn̲g̲ c̲ác̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, T̲r̲a̲n̲g̲ b̲ắt̲ c̲h̲áu̲ b̲é 8̲ t̲u̲ổi̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ được̲ g̲h̲i̲ r̲õ t̲r̲ên̲ b̲ản̲g̲ t̲r̲e̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à.

https://kenh14.vn/nhieu-tinh-tiet-phan-no-khi-khoi-phuc-camera-bo-ruot-chung-kien-di-ghe-bao-hanh-con-gai-8-tuoi-khoc-loc-van-xin-tha-thiet-20211231200125251.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *