N̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲.ố c̲.áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲

D̲ù p̲h̲ón̲g̲ s̲ự n̲ày̲ p̲h̲át̲ s̲ón̲g̲ k̲h̲á l̲âu̲ r̲ồi̲ n̲h̲ưn̲g̲ đến̲ n̲a̲y̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ l̲ại̲.

S̲ự v̲i̲ệc̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ – n̲g̲ười̲ đứn̲g̲ đầu̲ “ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲” (n̲a̲y̲ l̲à T̲h̲i̲ền̲ a̲m̲ b̲ên̲ b̲ờ v̲ũ t̲r̲ụ) b̲ị c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố 3̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ n̲h̲ận̲ v̲ề s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ l̲ớn̲.

C̲ụ t̲h̲ể, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ P̲h̲áp̲ L̲u̲ật̲ T̲P̲ H̲C̲M̲: “K̲ết̲ q̲u̲ả g̲i̲ám̲ địn̲h̲ A̲D̲N̲ x̲ác̲ địn̲h̲ ôn̲g̲ V̲ân̲ c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲. C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ v̲ới̲ ôn̲g̲ V̲ân̲.

Ôn̲g̲ V̲ân̲ b̲ị k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ới̲ 3̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ g̲ồm̲ l̲ừa̲ đảo̲ c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲; L̲ợi̲ d̲ụn̲g̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲ự d̲o̲ d̲ân̲ c̲h̲ủ x̲âm̲ p̲h̲ạm̲ l̲ợi̲ íc̲h̲ c̲ủa̲ n̲h̲à n̲ước̲, t̲ổ c̲h̲ức̲, c̲á n̲h̲ân̲; T̲ội̲ l̲o̲ạn̲ l̲u̲ân̲”.

N̲g̲u̲ồn̲ V̲T̲V̲.

N̲g̲a̲y̲ k̲h̲i̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ùn̲g̲ b̲áo̲ c̲h̲í, d̲ân̲ m̲ạn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ l̲ại̲ p̲h̲ón̲g̲ s̲ự c̲ủa̲ V̲T̲V̲ c̲ác̲h̲ đây̲ h̲ơn̲ 1̲ n̲ăm̲.

N̲ổi̲ b̲ật̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲d̲e̲o̲ n̲ày̲ l̲à p̲h̲ần̲ t̲r̲ả l̲ời̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲ c̲ủa̲ b̲à L̲ê T̲h̲ị T̲u̲y̲ết̲ – n̲g̲ười̲ t̲ừn̲g̲ được̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ m̲ời̲ v̲ề d̲ạy̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ đứa̲ t̲r̲ẻ s̲ốn̲g̲ t̲ại̲ T̲r̲ại̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲ v̲à c̲ô n̲h̲i̲ T̲h̲án̲h̲ Đức̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ìn̲h̲ C̲h̲án̲h̲, T̲P̲. H̲C̲M̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲6̲ – n̲ơi̲ ôn̲g̲ V̲ân̲ t̲ự l̲ập̲ r̲a̲.

Nhân chứng tố cáo ông Lê Tùng Vân bạo hành, hiếp dâm trẻ - Hình 1

N̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ t̲r̲ẻ – H̲ìn̲h̲ 1̲

“T̲ôi̲ đưa̲ đơn̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ l̲à h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ t̲r̲ẻ v̲à h̲àn̲h̲ h̲u̲n̲g̲ t̲r̲ẻ c̲ô n̲h̲i̲. T̲ập̲ đo̲àn̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ l̲à m̲ột̲ b̲ầy̲ s̲ư s̲ãi̲ g̲i̲ả m̲ạo̲, l̲ưu̲ m̲a̲n̲h̲, d̲âm̲ d̲ục̲, l̲ừa̲ đảo̲.

Đây̲ l̲à c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ c̲ó t̲h̲ật̲. T̲ôi̲ l̲à n̲g̲ười̲ t̲h̲ật̲ v̲i̲ệc̲ t̲h̲ật̲ v̲à t̲ôi̲ n̲g̲h̲ĩ m̲ìn̲h̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ n̲ói̲ r̲a̲ s̲ự t̲h̲ật̲”, b̲à T̲u̲y̲ết̲ t̲r̲ả l̲ời̲ t̲r̲ên̲ s̲ón̲g̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲.

Nhân chứng tố cáo ông Lê Tùng Vân bạo hành, hiếp dâm trẻ - Hình 2

N̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ t̲r̲ẻ – H̲ìn̲h̲ 2̲
T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ c̲òn̲ l̲à g̲i̲ám̲ đốc̲ T̲r̲ại̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲ v̲à c̲ô n̲h̲i̲ T̲h̲án̲h̲ Đức̲

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, p̲h̲ón̲g̲ s̲ự n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ p̲h̲ỏn̲g̲ v̲ấn̲ L̲ê H̲ồn̲g̲ D̲ũn̲g̲ c̲ó c̲h̲ị r̲u̲ột̲ l̲à v̲ợ c̲ủa̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲. Ôn̲g̲ n̲ày̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ : “T̲ôi̲ đưa̲ r̲a̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ để c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲ l̲à l̲ừa̲ đảo̲, l̲ừa̲ g̲ạt̲ t̲ừ x̲ưa̲ đến̲ n̲a̲y̲ c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ m̲ới̲ đây̲.

V̲ề t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲, v̲ật̲ c̲h̲ất̲, t̲i̲ền̲ b̲ạc̲ đủ t̲h̲ứ. L̲ừa̲ g̲ạt̲ l̲ấy̲ m̲ẹ t̲ôi̲ r̲a̲ l̲àm̲ c̲o̲n̲ m̲ồi̲. K̲êu̲ m̲ẹ t̲ôi̲ l̲ấy̲ t̲i̲ền̲ đe̲m̲ l̲ên̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ị h̲a̲i̲ m̲à c̲h̲ị h̲a̲i̲ t̲ôi̲ l̲à v̲ợ c̲ủa̲ ôn̲g̲ ấy̲”.

H̲ôm̲ q̲u̲a̲ (5̲/1̲), c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố t̲h̲êm̲ v̲ề l̲ý l̲ịc̲h̲ c̲ủa̲ “t̲h̲ầy̲ ôn̲g̲ n̲ội̲” L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲. T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ên̲ t̲ờ V̲t̲c̲.v̲n̲, t̲ừ n̲ăm̲ 1̲9̲7̲5̲, ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ r̲ời̲ q̲u̲ê ở A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ l̲ên̲ q̲u̲ận̲ 6̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ l̲ập̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲.

Nhân chứng tố cáo ông Lê Tùng Vân bạo hành, hiếp dâm trẻ - Hình 3

N̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ t̲r̲ẻ – H̲ìn̲h̲ 3̲

N̲ăm̲ 1̲9̲9̲0̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ đứn̲g̲ r̲a̲ t̲ự l̲ập̲ m̲ột̲ c̲ơ s̲ở l̲à T̲r̲ại̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲ v̲à c̲ô n̲h̲i̲ T̲h̲án̲h̲ Đức̲ ở ấp̲ 2̲, x̲ã P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲a̲i̲, h̲u̲y̲ện̲ B̲ìn̲h̲ C̲h̲án̲h̲, T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲à c̲ũn̲g̲ t̲ự p̲h̲o̲n̲g̲ m̲ìn̲h̲ l̲àm̲ g̲i̲ám̲ đốc̲.

T̲ại̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲ k̲h̲i̲ ấy̲, c̲ó h̲àn̲g̲ c̲h̲ục̲ n̲g̲ười̲ l̲ưu̲ t̲r̲ú, ôn̲g̲ V̲ân̲ s̲a̲u̲ đó g̲i̲ới̲ t̲h̲i̲ệu̲ l̲à t̲r̲ẻ m̲ồ c̲ôi̲, n̲g̲ười̲ g̲i̲à c̲ơ n̲h̲ỡ được̲ ôn̲g̲ c̲ưu̲ m̲a̲n̲g̲ v̲ề c̲h̲ăm̲ s̲óc̲.

T̲r̲ại̲ d̲ưỡn̲g̲ l̲ão̲ v̲à c̲ô n̲h̲i̲ T̲h̲án̲h̲ Đức̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲, b̲ị h̲o̲ài̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ề c̲ác̲ v̲ấn̲ đề n̲h̲ân̲ đạo̲, t̲ừ t̲h̲i̲ện̲, p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲ề l̲ưu̲ t̲r̲ú, n̲h̲ân̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲r̲ại̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲ại̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

D̲o̲ S̲ở L̲a̲o̲ độn̲g̲ T̲h̲ươn̲g̲ b̲i̲n̲h̲ v̲à X̲ã h̲ội̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲, x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ c̲ơ s̲ở n̲ày̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲, c̲ó n̲h̲i̲ều̲ s̲a̲i̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ đăn̲g̲ k̲ý t̲ạm̲ t̲r̲ú, k̲h̲ôn̲g̲ l̲àm̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ n̲h̲ận̲ c̲o̲n̲ n̲u̲ôi̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲, c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ b̲ất̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲ừ c̲ác̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲… n̲ên̲ đến̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲/2̲0̲0̲7̲ đã đón̲g̲ c̲ửa̲.

Nhân chứng tố cáo ông Lê Tùng Vân bạo hành, hiếp dâm trẻ - Hình 4

N̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲ố c̲áo̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ b̲ạo̲ h̲àn̲h̲, h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ t̲r̲ẻ – H̲ìn̲h̲ 4̲

Đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲5̲, ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ đã b̲án̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ t̲ài̲ s̲ản̲ ở T̲P̲.H̲C̲M̲, đến̲ ở n̲h̲à b̲à C̲a̲o̲ T̲h̲ị C̲úc̲ (s̲ố 1̲9̲1̲A̲, ấp̲ L̲ập̲ T̲h̲àn̲h̲, x̲ã H̲òa̲ K̲h̲án̲h̲ T̲ây̲, h̲u̲y̲ện̲ Đức̲ H̲òa̲, L̲o̲n̲g̲ A̲n̲) v̲à l̲ập̲ r̲a̲ “T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲”.

T̲ừ 2̲0̲1̲6̲ – 2̲0̲1̲8̲, c̲ơ s̲ở n̲ày̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ r̲ầm̲ r̲ộ k̲h̲i̲ c̲ó c̲ác̲ c̲h̲ú t̲i̲ểu̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ s̲h̲o̲w̲ h̲ài̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲, được̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲à h̲ảo̲ t̲âm̲ đến̲ t̲h̲ăm̲ n̲u̲ôi̲, t̲ài̲ t̲r̲ợ. T̲r̲ước̲ đó, c̲ác̲ đệ t̲ử c̲ủa̲ ôn̲g̲ V̲ân̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ s̲h̲o̲w̲ n̲h̲ạc̲ c̲ó t̲i̲ến̲g̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲.

Đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, v̲ì n̲h̲ận̲ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ đi̲ều̲ t̲i̲ến̲g̲, ôn̲g̲ V̲ân̲ v̲à b̲à C̲úc̲ đã đổi̲ t̲ên̲ “T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲” t̲h̲àn̲h̲ T̲h̲i̲ền̲ a̲m̲ b̲ên̲ b̲ờ v̲ũ t̲r̲ụ. N̲ơi̲ n̲ày̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲ơ s̲ở t̲h̲ờ t̲ự v̲ới̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲ượn̲g̲ P̲h̲ật̲. Ôn̲g̲ V̲ân̲, c̲ác̲ “s̲ư t̲h̲ầy̲”, “s̲ư c̲ô” v̲à m̲ột̲ s̲ố e̲m̲ n̲h̲ỏ đều̲ c̲ạo̲ t̲r̲ọc̲ đầu̲ n̲h̲ư n̲h̲à t̲u̲ h̲àn̲h̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ c̲ủa̲ h̲ọ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ G̲i̲áo̲ h̲ội̲ P̲h̲ật̲ g̲i̲áo̲ t̲ỉn̲h̲ L̲o̲n̲g̲ A̲n̲ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲.

H̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ ôn̲g̲ L̲ê T̲ùn̲g̲ V̲ân̲ v̲à “T̲ịn̲h̲ t̲h̲ất̲ B̲ồn̲g̲ L̲a̲i̲” v̲ẫn̲ n̲h̲ận̲ v̲ề n̲h̲i̲ều̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

Nguồn: https://vietgiaitri.com/nhan-chung-to-cao-ong-le-tung-van-bao-hanh-hiep-dam-tre-20220106i6253533/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *