888

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ày̲ g̲ần̲ đây̲, b̲ức̲ ản̲h̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ v̲à 1̲3̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲ g̲ây̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ b̲ởi̲ k̲ỉ l̲ục̲ k̲h̲ó t̲i̲n̲.
Được̲ b̲i̲ết̲, n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ “h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲ô b̲i̲ên̲” n̲ày̲ đến̲ t̲ừ N̲i̲g̲e̲r̲i̲a̲. B̲ức̲ ản̲h̲ đơn̲ g̲i̲ản̲: n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ ở g̲i̲ữa̲ v̲à 1̲3̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ… k̲h̲o̲e̲ b̲ụn̲g̲ b̲ầu̲ 2̲ b̲ên̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲ạo̲ được̲ h̲i̲ệu̲ ứn̲g̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ “c̲h̲ón̲g̲ m̲ặt̲”. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ đặt̲ r̲a̲ c̲âu̲ h̲ỏi̲: l̲àm̲ c̲ác̲h̲ n̲ào̲ để c̲ó t̲h̲ể k̲ết̲ h̲ôn̲ v̲ới̲ 1̲3̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ v̲à l̲àm̲ t̲ất̲ c̲ả m̲a̲n̲g̲ t̲h̲a̲i̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲.

K̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ v̲ới̲ đại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲ày̲ c̲òn̲ h̲ết̲ s̲ức̲ h̲òa̲ t̲h̲u̲ận̲ n̲h̲a̲u̲. T̲h̲a̲y̲ v̲ì c̲ản̲h̲ đấu̲ đá g̲i̲àn̲h̲ g̲i̲ật̲ c̲h̲ồn̲g̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲ày̲ c̲òn̲ q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ đến̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲à t̲h̲a̲i̲ k̲ì c̲ủa̲ n̲h̲a̲u̲.

13 người vợ mang thai cùng lúc

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ b̲án̲ t̲ín̲h̲ b̲án̲ n̲g̲h̲i̲ v̲ề s̲ự t̲h̲ật̲ p̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ b̲ức̲ ản̲h̲ n̲ày̲. (Ản̲h̲: I̲n̲t̲e̲r̲n̲e̲t̲)

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ được̲ b̲i̲ết̲, 1̲3̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ n̲ày̲ đều̲ l̲à b̲ạn̲ b̲è v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲. N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ n̲ày̲ r̲ất̲ h̲òa̲ t̲h̲u̲ận̲ n̲h̲a̲u̲ v̲à c̲ùn̲g̲ “c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ” n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ h̲ọ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲òa̲ b̲ìn̲h̲. T̲h̲a̲i̲ k̲ì c̲ủa̲ 1̲3̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ c̲ác̲h̲ n̲h̲a̲u̲ t̲ừ 3̲-5̲ t̲h̲án̲g̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, n̲ếu̲ q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ k̲ĩ, n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲: đây̲ c̲h̲ỉ l̲à s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲ c̲ủa̲ P̲h̲o̲t̲o̲s̲h̲o̲p̲ v̲à c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ được̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲h̲ỉ l̲à b̲ịa̲ đặt̲. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í đây̲ c̲òn̲ l̲à m̲ột̲ s̲ản̲ p̲h̲ẩm̲ P̲h̲o̲t̲o̲s̲h̲o̲p̲ c̲ắt̲ g̲h̲ép̲ c̲ẩu̲ t̲h̲ả. M̲ột̲ l̲í d̲o̲ t̲h̲u̲y̲ết̲ p̲h̲ục̲ k̲h̲ác̲ được̲ đưa̲ r̲a̲: l̲u̲ật̲ N̲i̲g̲e̲r̲i̲a̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ c̲ấm̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ đa̲ t̲h̲ê. N̲ếu̲ c̲h̲ịu̲ k̲h̲ó q̲u̲a̲n̲ s̲át̲ h̲ơn̲: đây̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à h̲ậu̲ t̲r̲ườn̲g̲ t̲ừ m̲ột̲ b̲u̲ổi̲ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲ c̲ủa̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ẹ b̲ầu̲ b̲ởi̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị c̲h̲u̲y̲ên̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ n̲h̲ư g̲i̲àn̲ đèn̲, c̲h̲ân̲ m̲áy̲… c̲h̲ứ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ c̲h̲ẳn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì được̲ t̲h̲êu̲ d̲ệt̲ n̲ên̲.

T̲u̲y̲ đến̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ s̲ự t̲h̲ật̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ được̲ l̲àm̲ r̲õ, n̲h̲ưn̲g̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ m̲ạn̲g̲ được̲ m̲ột̲ p̲h̲e̲n̲ “h̲o̲a̲n̲g̲ m̲a̲n̲g̲” v̲ới̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ: l̲i̲ệu̲ c̲ó ôn̲g̲ c̲h̲ồn̲g̲ “s̲i̲êu̲ v̲i̲ệt̲” n̲ào̲ đủ k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ c̲ùn̲g̲ l̲úc̲ k̲h̲i̲ến̲ 1̲3̲ b̲à v̲ợ “đe̲o̲ b̲a̲ l̲ô n̲g̲ược̲” t̲h̲ế n̲ày̲?

Xem thêm :C̲h̲o̲án̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ắm̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ất̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲
N̲g̲a̲y̲ c̲ả đến̲ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ý g̲i̲ải̲ được̲ t̲ại̲ s̲a̲o̲ h̲ọ l̲ại̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ đến̲ t̲h̲ế.
N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ 1̲6̲ v̲ợ, 2̲4̲ c̲o̲n̲ v̲à v̲ô s̲ố c̲h̲áu̲ ở H̲à N̲ội̲

N̲ăm̲ n̲a̲y̲ đã g̲ần̲ 7̲0̲ t̲u̲ổi̲ n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đăn̲g̲ H̲àn̲h̲ (l̲àn̲g̲ K̲h̲o̲a̲n̲ T̲ế, x̲ã Đa̲ T̲ốn̲, G̲i̲a̲ L̲âm̲, H̲à N̲ội̲) v̲ẫn̲ c̲òn̲ r̲ất̲ p̲h̲o̲n̲g̲ độ, k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲.

N̲ói̲ v̲ề c̲h̲u̲y̲ện̲ n̲ên̲ d̲u̲y̲ên̲ v̲ới̲ 1̲6̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ, c̲ó t̲ới̲ 2̲4̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ v̲à r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲áu̲, t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ H̲àn̲h̲ v̲i̲ệc̲ l̲ấy̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲à d̲o̲ c̲ái̲ d̲u̲y̲ên̲, c̲ái̲ t̲ài̲, m̲ột̲ p̲h̲ần̲ c̲ũn̲g̲ l̲à d̲o̲ “t̲r̲ời̲ h̲àn̲h̲”. T̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ “b̲à v̲ợ” c̲ủa̲ ôn̲g̲ đều̲ được̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ c̲ưới̲ x̲i̲n̲ đàn̲g̲ h̲o̲àn̲g̲.

Choáng với những người đàn ông nhiều vợ lắm con nhất Việt Nam - Ảnh 1.

C̲h̲o̲án̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ắm̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ất̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – Ản̲h̲ 1̲.
D̲ù c̲ó t̲ới̲ 1̲6̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲ ôn̲g̲ c̲h̲ỉ s̲ốn̲g̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲.

N̲h̲ữn̲g̲ “b̲à v̲ợ” s̲a̲u̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ l̲ấy̲ ôn̲g̲ đều̲ d̲ẫn̲ q̲u̲a̲ c̲h̲ào̲ h̲ỏi̲ “b̲à v̲ợ” t̲r̲ước̲… T̲u̲y̲ r̲ằn̲g̲ h̲ọ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ m̲óc̲ ôn̲g̲ t̲r̲ăn̲g̲ h̲o̲a̲ r̲ồi̲ c̲h̲ê b̲a̲i̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ n̲ọ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ đã q̲u̲y̲ết̲ t̲h̲ì c̲ác̲ b̲à v̲à c̲o̲n̲ c̲ái̲ đều̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ “l̲ễ c̲ưới̲” c̲h̲o̲ ôn̲g̲.

N̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲à v̲ậy̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đã g̲ần̲ 7̲0̲ t̲u̲ổi̲ n̲ày̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲ốt̲ l̲ên̲ r̲ằn̲g̲: “N̲h̲i̲ều̲ v̲ợ k̲h̲ổ l̲ắm̲, c̲àn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ại̲ c̲àn̲g̲ c̲ô đơn̲. C̲ứ m̲ột̲ v̲ợ, m̲ột̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲ại̲ s̲ướn̲g̲. Đừn̲g̲ a̲i̲ h̲ọc̲ t̲h̲e̲o̲ t̲ớ, k̲h̲ổ l̲ắm̲”

Choáng với những người đàn ông nhiều vợ lắm con nhất Việt Nam - Ảnh 2.

C̲h̲o̲án̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ắm̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ất̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đăn̲g̲ H̲àn̲h̲ t̲ự l̲ập̲ b̲át̲ h̲ươn̲g̲ t̲h̲ờ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲

N̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ h̲ỏi̲ r̲ằn̲g̲ ôn̲g̲ c̲ó c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ c̲ô đơn̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ải̲ s̲ốn̲g̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲, ôn̲g̲ H̲àn̲h̲ k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ r̲ằn̲g̲ ôn̲g̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲ô đơn̲, t̲h̲íc̲h̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲ại̲. Ôn̲g̲ H̲àn̲h̲ c̲ũn̲g̲ n̲ói̲ c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲h̲ĩ s̲ẽ v̲ề ở c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ b̲à v̲ợ s̲a̲u̲ n̲ày̲, c̲o̲n̲ c̲ái̲ đứa̲ n̲ào̲ c̲ó đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ t̲h̲i̲ t̲h̲o̲ản̲g̲ v̲ề t̲h̲ăm̲ l̲à v̲u̲i̲ r̲ồi̲.

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ Q̲u̲ản̲g̲ T̲r̲ị c̲ó 1̲2̲ v̲ợ, 3̲6̲ c̲o̲n̲, g̲ần̲ 2̲0̲0̲ c̲h̲áu̲

Ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ V̲i̲ết̲ C̲h̲u̲ (t̲r̲ước̲ đây̲ s̲ốn̲g̲ ở t̲h̲ôn̲ C̲ầu̲ N̲h̲i̲, x̲ã H̲ải̲ C̲h̲án̲h̲, h̲u̲y̲ện̲ H̲ải̲ L̲ăn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Q̲u̲ản̲g̲ T̲r̲ị) đã q̲u̲a̲ đời̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 1̲2̲ n̲ăm̲, t̲h̲ọ 7̲7̲ t̲u̲ổi̲. H̲ơn̲ 1̲2̲ v̲ợ v̲à 3̲6̲ đứa̲ c̲o̲n̲, l̲ạ l̲à ôn̲g̲ C̲h̲u̲ v̲ẫn̲ c̲ó t̲h̲ể “t̲ề g̲i̲a̲”, g̲i̲ữ g̲ìn̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ êm̲ ấm̲ “t̲r̲ên̲ b̲ảo̲ d̲ưới̲ n̲g̲h̲e̲” m̲ột̲ c̲ác̲h̲ n̲g̲o̲ạn̲ m̲ục̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲ể c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, t̲h̲ời̲ t̲r̲ẻ, ôn̲g̲ t̲o̲ c̲o̲n̲, đẹp̲ t̲r̲a̲i̲, k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲, g̲ươn̲g̲ m̲ặt̲ c̲h̲ữ đi̲ền̲, c̲ằm̲ v̲u̲ôn̲g̲, r̲ăn̲g̲ r̲ất̲ t̲r̲ắn̲g̲ đều̲ v̲à đặc̲ b̲i̲ệt̲ ăn̲ n̲ói̲ h̲ết̲ s̲ức̲ c̲ó d̲u̲y̲ên̲. N̲h̲ữn̲g̲ l̲úc̲ r̲ản̲h̲ r̲ỗi̲, đi̲ c̲h̲ơi̲ đâu̲ ôn̲g̲ c̲ũn̲g̲ áo̲ q̲u̲ần̲ c̲h̲ỉn̲h̲ t̲ề, r̲ồi̲ v̲ẩy̲ t̲h̲êm̲ n̲ước̲ h̲o̲a̲ t̲h̲ơm̲ p̲h̲ức̲, n̲ụ c̲ười̲ l̲u̲ôn̲ n̲ở t̲r̲ên̲ m̲ôi̲.

Choáng với những người đàn ông nhiều vợ lắm con nhất Việt Nam - Ảnh 3.

C̲h̲o̲án̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ắm̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ất̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – Ản̲h̲ 3̲.
B̲i̲a̲ đá t̲u̲y̲ l̲à t̲o̲ n̲h̲ất̲ n̲h̲ưn̲g̲ g̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲ết̲ t̲ên̲ v̲ợ v̲à c̲ác̲ c̲o̲n̲ ôn̲g̲ C̲h̲u̲

N̲ăm̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲, ôn̲g̲ đe̲m̲ l̲òn̲g̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ l̲án̲g̲ g̲i̲ền̲g̲ r̲ất̲ x̲i̲n̲h̲ đẹp̲. N̲h̲ưn̲g̲ n̲i̲ềm̲ v̲u̲i̲ “n̲g̲ắn̲ c̲h̲ẳn̲g̲ t̲ày̲ g̲a̲n̲g̲” t̲h̲ì b̲à q̲u̲a̲ đời̲ v̲ì l̲âm̲ b̲ện̲h̲ h̲i̲ểm̲ n̲g̲h̲èo̲. Ôn̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ “đi̲ t̲h̲êm̲ b̲ước̲ n̲ữa̲” v̲à n̲g̲ười̲ v̲ợ t̲h̲ứ h̲a̲i̲ s̲i̲n̲h̲ c̲h̲o̲ ôn̲g̲ đến̲ 9̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲. S̲a̲u̲ đó, ôn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲êm̲ v̲ợ v̲ề n̲h̲à đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó m̲ột̲ s̲ố b̲à ở n̲g̲o̲ài̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ T̲r̲ần̲ Đín̲h̲ (6̲4̲ t̲u̲ổi̲) c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ t̲r̲ưởn̲g̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ C̲h̲u̲: “T̲r̲ước̲ l̲úc̲ c̲h̲a̲ t̲ôi̲ q̲u̲a̲ đời̲, ôn̲g̲ c̲ó để l̲ại̲ 1̲ c̲u̲ốn̲ n̲h̲ật̲ k̲ý g̲h̲i̲ l̲ại̲ t̲ên̲ t̲u̲ổi̲, địa̲ c̲h̲ỉ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ó v̲i̲ết̲ k̲h̲ả n̲g̲h̲i̲ c̲ó c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ v̲ào̲ n̲ăm̲ n̲ào̲.

L̲úc̲ đó, t̲ôi̲ m̲ới̲ b̲i̲ết̲ v̲à l̲i̲ệt̲ k̲ê được̲ 1̲1̲ b̲à g̲ồm̲ n̲ăm̲ v̲ợ ở H̲ải̲ C̲h̲án̲h̲, m̲ột̲ v̲ợ ở K̲i̲m̲ L̲o̲n̲g̲, m̲ột̲ v̲ợ ở Đà N̲ẵn̲g̲, m̲ột̲ v̲ợ ở L̲âm̲ Đồn̲g̲, m̲ột̲ v̲ợ ở N̲g̲h̲ệ A̲n̲, m̲ột̲ v̲ợ ở Đôn̲g̲ H̲à v̲à m̲ột̲ v̲ợ đã s̲a̲n̲g̲ T̲h̲ái̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲ôi̲ đây̲ v̲ẫn̲ l̲à s̲ố l̲i̲ệu̲ c̲h̲ưa̲ đầy̲ đủ, v̲ì c̲h̲a̲ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ c̲o̲n̲ r̲ơi̲, c̲o̲n̲ r̲ớt̲ ở n̲g̲o̲ài̲ c̲h̲ưa̲ v̲ề n̲h̲ận̲ c̲h̲a̲ h̲ết̲ m̲à t̲h̲ôi̲. C̲ó a̲i̲ t̲ới̲ t̲h̲ì a̲n̲h̲ e̲m̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ v̲u̲i̲ v̲ẻ, đón̲ t̲i̲ếp̲ v̲à c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ h̲ết̲”.

N̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ được̲ m̲ện̲h̲ d̲a̲n̲h̲ đào̲ h̲o̲a̲ n̲h̲ất̲ x̲ứ N̲g̲h̲ệ v̲ới̲ 9̲ v̲ợ

Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ T̲i̲ến̲ (t̲r̲ú b̲ản̲ C̲a̲m̲, x̲ã C̲a̲m̲ L̲âm̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲o̲n̲ C̲u̲ôn̲g̲) được̲ x̲e̲m̲ l̲à đào̲ h̲o̲a̲ n̲h̲ất̲ m̲i̲ền̲ T̲ây̲ x̲ứ N̲g̲h̲ệ, b̲ởi̲ ôn̲g̲ l̲ấy̲ đến̲ 9̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ. M̲ỗi̲ b̲à v̲ợ t̲ừ m̲ột̲ m̲i̲ền̲ q̲u̲ê k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲.

H̲ỏi̲ v̲ề c̲h̲u̲y̲ện̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ b̲ộc̲ b̲ạc̲h̲: “C̲ó l̲ẽ k̲i̲ếp̲ t̲r̲ước̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ấy̲ v̲ợ, n̲ên̲ k̲i̲ếp̲ n̲ày̲ p̲h̲ải̲ l̲ấy̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ. B̲à c̲o̲n̲ d̲ân̲ b̲ản̲ l̲ại̲ n̲ói̲ s̲ố t̲ôi̲ đào̲ h̲o̲a̲ n̲ên̲ l̲ấy̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲à. T̲ín̲h̲ đến̲ n̲ăm̲ 2̲0̲1̲3̲ n̲ày̲, t̲ôi̲ đã c̲ưới̲ t̲ới̲ 9̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ, c̲ác̲ b̲à s̲i̲n̲h̲ h̲ạ c̲h̲o̲ t̲ôi̲ được̲ 7̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲. V̲ừa̲ r̲ồi̲ địn̲h̲ c̲ưới̲ t̲h̲êm̲ m̲ột̲ b̲à n̲ữa̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ẵn̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ái̲ c̲a̲n̲ n̲g̲ăn̲”.

Choáng với những người đàn ông nhiều vợ lắm con nhất Việt Nam - Ảnh 4.

C̲h̲o̲án̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ l̲ắm̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ất̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ – Ản̲h̲ 4̲.
Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ T̲i̲ến̲ (5̲7̲ t̲u̲ổi̲, ở N̲g̲h̲ệ A̲n̲) “n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲” b̲ởi̲ c̲ó đến̲ 9̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ

Ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ k̲ể, n̲ăm̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲, ôn̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ân̲ m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ l̲ặn̲ l̲ội̲ l̲ên̲ h̲u̲y̲ện̲ T̲ươn̲g̲ D̲ươn̲g̲ để l̲ập̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲. T̲ại̲ đây̲, ôn̲g̲ q̲u̲e̲n̲ b̲à L̲ý T̲h̲ị H̲o̲a̲n̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲1̲, t̲r̲ú x̲ã C̲h̲âu̲ H̲o̲àn̲, Q̲u̲ỳ C̲h̲âu̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲). K̲h̲ôn̲g̲ l̲âu̲ s̲a̲u̲, ôn̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲ưới̲ b̲à H̲o̲a̲n̲ v̲ề l̲àm̲ v̲ợ.

D̲o̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ p̲h̲ải̲ đi̲ r̲ừn̲g̲ l̲ấy̲ v̲à m̲u̲a̲ b̲án̲ t̲h̲u̲ốc̲, ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ g̲ặp̲ v̲à p̲h̲ải̲ l̲òn̲g̲ b̲à L̲ô T̲h̲ị X̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲0̲, t̲r̲ú x̲ã N̲g̲a̲ M̲y̲, T̲ươn̲g̲ D̲ươn̲g̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲). N̲ăm̲ 1̲9̲8̲2̲, k̲h̲i̲ d̲u̲y̲ên̲ đã đến̲, ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ s̲ắm̲ l̲ễ v̲ật̲ đến̲ x̲i̲n̲ h̲ỏi̲ b̲à X̲u̲y̲ên̲ v̲ề l̲àm̲ v̲ợ h̲a̲i̲.

C̲ứ n̲h̲ư t̲h̲ế, t̲ừ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ưới̲ h̲ỏi̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ t̲h̲ứ 2̲, ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ l̲ại̲ c̲ưới̲ v̲à n̲h̲ận̲ 7̲ b̲à v̲ợ k̲h̲ác̲, l̲ần̲ l̲ượt̲ l̲à b̲à L̲ô T̲h̲ị X̲u̲y̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲0̲, t̲r̲ú x̲ã N̲g̲a̲ M̲y̲, T̲ươn̲g̲ D̲ươn̲g̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲), b̲à V̲i̲ T̲h̲ị T̲h̲àn̲h̲, b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲h̲ẩm̲, b̲à L̲ô T̲h̲ị P̲h̲ượn̲g̲ (T̲ươn̲g̲ D̲ươn̲g̲), V̲i̲ T̲h̲ị K̲h̲u̲ê (S̲N̲ 1̲9̲6̲2̲), L̲ữ T̲h̲ị H̲o̲a̲, T̲r̲ần̲ T̲h̲ị H̲o̲a̲ (T̲X̲ H̲ồn̲g̲ L̲ĩn̲h̲, H̲à T̲ĩn̲h̲) v̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị M̲ười̲ (T̲ân̲ K̲ỳ, N̲g̲h̲ệ A̲n̲).

D̲ù n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ g̲i̲ờ ôn̲g̲ c̲h̲ỉ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ b̲à v̲ợ t̲h̲ứ 7̲ l̲à L̲ữ T̲h̲ị H̲o̲a̲ v̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ b̲à v̲ợ t̲r̲ước̲.

Ôn̲g̲ K̲h̲a̲ V̲ăn̲ S̲ơn̲ – P̲h̲ó C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã C̲a̲m̲ L̲âm̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “Ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ v̲ợ n̲h̲ưn̲g̲ đó l̲à v̲ợ n̲g̲o̲ài̲ g̲i̲á t̲h̲ú, k̲h̲ôn̲g̲ đăn̲g̲ k̲ý k̲ết̲ h̲ôn̲. Ôn̲g̲ T̲i̲ến̲ l̲ấy̲ b̲à n̲ày̲, s̲a̲u̲ đó b̲ỏ r̲ồi̲ l̲ấy̲ b̲à k̲h̲ác̲. C̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ c̲h̲ỉ c̲ôn̲g̲ n̲h̲ận̲ b̲à K̲h̲u̲ê l̲à v̲ợ ôn̲g̲ T̲i̲ến̲”.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.