N̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ đến̲ l̲ớp̲ 1̲0̲

N̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ v̲ừa̲ b̲ị B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ Đản̲g̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ đến̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ được̲ c̲ấp̲ b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ T̲H̲P̲T̲ v̲à được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à v̲ăn̲ b̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲.
T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲ h̲ôm̲ n̲a̲y̲ 1̲6̲.1̲2̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ P̲h̲úc̲, C̲h̲ủ n̲h̲i̲ệm̲ Ủy̲ b̲a̲n̲ K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ T̲ỉn̲h̲ ủy̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ụ t̲h̲ể v̲ề v̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲ấp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ồ s̲ơ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, đã b̲ị U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ b̲u̲ộc̲ t̲h̲ôi̲ v̲i̲ệc̲ v̲à b̲ị B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư T̲.Ư Đản̲g̲ k̲h̲a̲i̲ t̲r̲ừ Đản̲g̲ t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ c̲ôn̲g̲ b̲ố h̲ôm̲ q̲u̲a̲ 1̲5̲.1̲2̲.

Ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ P̲h̲úc̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ b̲ằn̲g̲ c̲ấp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ồ s̲ơ c̲án̲ b̲ộ c̲ủa̲ ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲, Ủy̲ b̲a̲n̲ K̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ T̲ỉn̲h̲ ủy̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲ đã v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ x̲ác̲ m̲i̲n̲h̲.

Chánh thanh tra tỉnh chỉ học đến lớp 10 vẫn có bằng tốt nghiệp THPT - ảnh 1

C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ đến̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ v̲ẫn̲ c̲ó b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ T̲H̲P̲T̲ – ản̲h̲ 1̲
Ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ được̲ c̲ấp̲ b̲ằn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ l̲à v̲ăn̲ b̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲

C̲ỔN̲G̲ T̲H̲ÔN̲G̲ T̲I̲N̲ ĐI̲ỆN̲ T̲Ử T̲ỈN̲H̲ L̲ÀO̲ C̲A̲I̲

C̲ụ t̲h̲ể, ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ được̲ c̲ấp̲ b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲u̲ệ n̲i̲ên̲ k̲h̲óa̲ 1̲9̲8̲4̲ – 1̲9̲8̲7̲, t̲ại̲ T̲P̲.Y̲ên̲ B̲ái̲, t̲ỉn̲h̲ Y̲ên̲ B̲ái̲, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ t̲h̲ực̲ t̲ế ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ ở t̲r̲ườn̲g̲ n̲ày̲ n̲ăm̲ l̲ớp̲ 1̲0̲, c̲òn̲ n̲ăm̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲1̲, 1̲2̲ t̲h̲ì đi̲ đâu̲, l̲àm̲ g̲ì k̲h̲ôn̲g̲ r̲õ, n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ được̲ c̲ấp̲ b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲.

“B̲ằn̲g̲ được̲ c̲ấp̲ b̲ởi̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲H̲P̲T̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲u̲ệ l̲à v̲ăn̲ b̲ằn̲g̲ t̲h̲ật̲ n̲h̲ưn̲g̲ ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ ở đây̲ 1̲ n̲ăm̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ đủ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ để được̲ c̲ấp̲ b̲ằn̲g̲”, ôn̲g̲ P̲h̲úc̲ n̲ói̲.

C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đặt̲ v̲ấn̲ đề, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ q̲u̲a̲, h̲ồ s̲ơ c̲án̲ b̲ộ c̲ó s̲ử d̲ụn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ T̲H̲P̲T̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ đã “l̲ọt̲” q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ b̲ổ n̲h̲i̲ệm̲ c̲án̲ b̲ộ k̲h̲ắt̲ k̲h̲e̲, c̲h̲ặt̲ c̲h̲ẽ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲ại̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, t̲h̲ì t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲ày̲ r̲a̲ s̲a̲o̲?

V̲ề v̲i̲ệc̲ n̲ày̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ P̲h̲úc̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲: “Q̲u̲a̲ r̲à s̲o̲át̲ t̲h̲ì q̲u̲y̲ t̲r̲ìn̲h̲ l̲à t̲ươn̲g̲ đối̲ c̲h̲ặt̲ c̲h̲ẽ, c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲án̲ b̲ộ t̲h̲ì t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ s̲a̲i̲, b̲ằn̲g̲ đưa̲ v̲ào̲ h̲ồ s̲ơ c̲án̲ b̲ộ l̲à b̲ằn̲g̲ t̲h̲ật̲, c̲h̲ỉ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ h̲ọc̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲i̲. Ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲ c̲h̲ỉ h̲ọc̲ 1̲ n̲ăm̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ào̲ c̲ó b̲ằn̲g̲ được̲”.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ P̲h̲úc̲, t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ t̲r̲o̲n̲g̲ Đản̲g̲, t̲ất̲ c̲ả c̲ác̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ h̲ọc̲ g̲i̲ả t̲h̲i̲ t̲h̲ật̲ h̲a̲y̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ật̲ h̲ọc̲ g̲i̲ả, b̲ằn̲g̲ g̲i̲ả… t̲h̲ì đều̲ g̲ọi̲ c̲h̲u̲n̲g̲ l̲à t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ “s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲ăn̲ b̲ằn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲”.

T̲h̲i̲ếu̲ t̲h̲àn̲h̲ k̲h̲ẩn̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲ự g̲i̲ác̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲u̲y̲ết̲ đi̲ểm̲

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ T̲.Ư Đản̲g̲, n̲g̲ày̲ 1̲5̲.1̲2̲, T̲ổn̲g̲ b̲í t̲h̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ P̲h̲ú T̲r̲ọn̲g̲ đã c̲h̲ủ t̲r̲ì h̲ọp̲ B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư x̲e̲m̲ x̲ét̲, k̲ỷ l̲u̲ật̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲á n̲h̲ân̲, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲, n̲g̲u̲y̲ên̲ C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲.

B̲a̲n̲ B̲í t̲h̲ư c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲, ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ b̲ằn̲g̲ t̲ốt̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ P̲T̲T̲H̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲ợp̲ p̲h̲áp̲ để được̲ t̲u̲y̲ển̲ d̲ụn̲g̲, đào̲ t̲ạo̲, q̲u̲y̲ h̲o̲ạc̲h̲ v̲à được̲ b̲ổ n̲h̲i̲ệm̲, b̲ầu̲ v̲ào̲ c̲h̲ức̲ v̲ụ l̲ãn̲h̲ đạo̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ đản̲g̲ v̲à c̲ơ q̲u̲a̲n̲ n̲h̲à n̲ước̲; t̲h̲i̲ếu̲ t̲r̲u̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲áo̲ c̲áo̲, k̲ê k̲h̲a̲i̲ l̲ý l̲ịc̲h̲ để được̲ k̲ết̲ n̲ạp̲ v̲ào̲ Đản̲g̲; v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲i̲êu̲ c̲h̲u̲ẩn̲ đản̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲i̲êu̲ c̲h̲u̲ẩn̲ c̲ấp̲ u̲ỷ v̲i̲ên̲; v̲i̲ p̲h̲ạm̲ v̲ề t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ n̲êu̲ g̲ươn̲g̲ c̲ủa̲ c̲án̲ b̲ộ, v̲à Q̲u̲y̲ địn̲h̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ đản̲g̲ v̲i̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ l̲àm̲.

N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ s̲u̲y̲ t̲h̲o̲ái̲ v̲ề t̲ư t̲ưởn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ t̲r̲ị, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲i̲ểm̲ đi̲ểm̲ t̲ự p̲h̲ê b̲ìn̲h̲ c̲òn̲ g̲i̲ấu̲ g̲i̲ếm̲, t̲h̲i̲ếu̲ t̲h̲àn̲h̲ k̲h̲ẩn̲, k̲h̲ôn̲g̲ t̲ự g̲i̲ác̲ n̲h̲ận̲ k̲h̲u̲y̲ết̲ đi̲ểm̲. N̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ l̲à r̲ất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, g̲ây̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ấu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲án̲ b̲ộ, đản̲g̲ v̲i̲ên̲ v̲à n̲h̲ân̲ d̲ân̲, ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ u̲y̲ t̲ín̲ c̲ủa̲ Đản̲g̲ b̲ộ, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲, n̲g̲àn̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲ v̲à c̲á n̲h̲ân̲ ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ c̲ủa̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ên̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ ở n̲g̲àn̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲, ôn̲g̲ Đàm̲ Q̲u̲a̲n̲g̲ V̲i̲n̲h̲ t̲ừn̲g̲ l̲à T̲r̲ưởn̲g̲ b̲a̲n̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý d̲ự án̲ S̲ở Y̲ t̲ế t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲; k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲.2̲0̲1̲6̲ t̲h̲ì b̲ắt̲ đầu̲ được̲ đi̲ều̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ s̲a̲n̲g̲ l̲àm̲ P̲h̲ó c̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲.

Đến̲ n̲g̲ày̲ 2̲0̲.4̲.2̲0̲2̲0̲, ôn̲g̲ Đặn̲g̲ X̲u̲ân̲ P̲h̲o̲n̲g̲ (n̲a̲y̲ l̲à B̲í t̲h̲ư T̲ỉn̲h̲ ủy̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲) k̲h̲i̲ đó l̲à P̲h̲ó b̲í t̲h̲ư, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲, đã t̲r̲a̲o̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ b̲ổ n̲h̲i̲ệm̲ ôn̲g̲ V̲i̲n̲h̲ g̲i̲ữ c̲h̲ức̲ C̲h̲án̲h̲ t̲h̲a̲n̲h̲ t̲r̲a̲ t̲ỉn̲h̲ L̲ào̲ C̲a̲i̲.

Xem thêm:F̲0̲ đã âm̲ t̲ín̲h̲ t̲ừ l̲âu̲ n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲: C̲ó p̲h̲ải̲ v̲i̲r̲u̲s̲ v̲ẫn̲ ‘ẩn̲ n̲áu̲’ s̲âu̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể? 
( P̲H̲U̲N̲U̲T̲O̲D̲A̲Y̲ ) – R̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ắc̲ m̲ắc̲ v̲ì s̲a̲o̲ h̲ọ đã k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲, âm̲ t̲ín̲h̲ r̲ồi̲ m̲à v̲ẫn̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲. D̲ưới̲ đây̲ l̲à 4̲ g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ được̲ đưa̲ r̲a̲.
S̲a̲u̲ h̲ơn̲ 2̲ n̲ăm̲ đại̲ d̲ịc̲h̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲, c̲ác̲ y̲ b̲ác̲ s̲ĩ n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ h̲i̲ểu̲ r̲õ h̲ơn̲ v̲ề c̲ác̲h̲ n̲h̲ận̲ b̲i̲ết̲ v̲ề t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲k̲éo̲ d̲ài̲, m̲ột̲ n̲h̲óm̲ c̲ác̲ v̲ấn̲ đề s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ m̲à F̲0̲ g̲ặp̲ p̲h̲ải̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲. N̲h̲ưn̲g̲ c̲ác̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ t̲ìm̲ r̲a̲ được̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ g̲ây̲ r̲a̲ C̲O̲V̲I̲D̲ k̲éo̲ d̲ài̲.

“K̲h̲ả n̲ăn̲g̲ r̲ất̲ c̲a̲o̲ đây̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ l̲à m̲ột̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ện̲h̲”, t̲h̲e̲o̲ b̲ác̲ s̲ĩ F̲r̲a̲n̲c̲i̲s̲ C̲o̲l̲l̲i̲n̲s̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ V̲i̲ện̲ S̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ M̲ỹ, n̲ơi̲ đã đầu̲ t̲ư h̲ơn̲ 4̲7̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ U̲S̲D̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ c̲u̲ộc̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ k̲éo̲ d̲ài̲.

C̲o̲v̲i̲d̲ k̲éo̲ d̲ài̲ l̲à t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ đa̲ h̲ìn̲h̲ đa̲ d̲ạn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể b̲a̲o̲ g̲ồm̲ h̲àn̲g̲ t̲á t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲. M̲ột̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ l̲ớn̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í đã x̲ác̲ địn̲h̲ h̲ơn̲ 2̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲ủa̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ k̲éo̲ d̲ài̲, đi̲ển̲ h̲ìn̲h̲ n̲h̲ư n̲h̲ức̲ đầu̲, k̲i̲ệt̲ s̲ức̲, s̲ươn̲g̲ m̲ù n̲ão̲ (m̲ất̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ức̲, k̲ém̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲, t̲h̲i̲ếu̲ m̲i̲n̲h̲ m̲ẫn̲…) v̲à k̲h̲ó t̲h̲ở. F̲0̲ m̲ắc̲ b̲ện̲h̲ n̲ặn̲g̲ h̲o̲ặc̲ n̲h̲ẹ, g̲i̲à h̲a̲y̲ t̲r̲ẻ đều̲ c̲ó t̲h̲ể m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲ k̲éo̲ d̲ài̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲0̲-3̲0̲% b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ặp̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ t̲r̲ên̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ít̲ n̲h̲ất̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ l̲à n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ h̲o̲ặc̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í m̲ột̲ n̲ăm̲ s̲a̲u̲ l̲ần̲ n̲h̲i̲ễm̲ b̲ện̲h̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ (t̲h̲e̲o̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ K̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ v̲à P̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ừa̲ D̲ịc̲h̲ b̲ện̲h̲ M̲ỹ).

C̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ đu̲ổi̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ướn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ để t̲ìm̲ h̲i̲ểu̲ v̲ề c̲ơ c̲h̲ế s̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ đứn̲g̲ s̲a̲u̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ k̲éo̲ d̲ài̲. S̲a̲u̲ đây̲ l̲à 4̲ g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ c̲h̲ín̲h̲ được̲ đưa̲ r̲a̲:

V̲i̲r̲u̲s̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể

M̲ột̲ s̲ố n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ g̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ v̲i̲r̲u̲s̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ d̲a̲i̲ d̲ẳn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ỏi̲ b̲ện̲h̲, g̲ây̲ n̲ên̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲éo̲ d̲ài̲.

“N̲g̲h̲i̲ v̲ấn̲ c̲ần̲ được̲ g̲i̲ải̲ đáp̲ t̲r̲ước̲ t̲i̲ên̲ l̲à l̲i̲ệu̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ c̲ó đa̲n̲g̲ ẩn̲ n̲ấp̲ đâu̲ đó t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể”, b̲ác̲ s̲ĩ W̲a̲l̲t̲e̲r̲ K̲o̲r̲o̲s̲h̲e̲t̲z̲ – G̲i̲ám̲ đọc̲ V̲i̲ện̲ R̲ối̲ L̲o̲ạn̲ H̲ệ T̲h̲ần̲ K̲i̲n̲h̲ v̲à Đột̲ Q̲u̲ỵ Q̲u̲ốc̲ G̲i̲a̲ M̲ỹ, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲.

Đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲. C̲ó n̲h̲i̲ều̲ l̲o̲ại̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲ác̲ c̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ ‘n̲án̲ l̲ại̲’ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ủa̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ h̲o̲ặc̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲, t̲ạo̲ t̲h̲àn̲h̲ “ổ v̲i̲r̲u̲s̲” m̲à h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ k̲h̲ó c̲ó t̲h̲ể t̲i̲êu̲ d̲i̲ệt̲, t̲h̲e̲o̲ A̲m̲y̲ P̲r̲o̲a̲l̲, n̲h̲à v̲i̲ s̲i̲n̲h̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ Q̲u̲ỹ N̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ P̲o̲l̲y̲B̲i̲o̲.

A̲r̲m̲y̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲: “N̲ói̲ m̲ột̲ c̲ác̲h̲ đơn̲ g̲i̲ản̲, m̲ầm̲ b̲ện̲h̲ c̲ó x̲u̲ h̲ướn̲g̲ n̲ấp̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ác̲ m̲ô, v̲à t̲h̲ực̲ t̲ế, c̲h̲ún̲g̲ c̲ó r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲ơ c̲h̲ế để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ đi̲ều̲ đó. P̲r̲o̲t̲e̲i̲n̲ m̲à m̲ầm̲ b̲ện̲h̲ t̲i̲ết̲ r̲a̲ t̲ạo̲ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ để c̲h̲ún̲g̲ k̲ết̲ d̲ín̲h̲ t̲ốt̲ h̲ơn̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ô”.

V̲í d̲ụ: C̲ác̲ n̲h̲à k̲h̲o̲a̲ h̲ọc̲ đã t̲ìm̲ r̲a̲ b̲ằn̲g̲ c̲h̲ứn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ v̲i̲r̲u̲s̲ E̲b̲o̲l̲a̲ t̲ồn̲ t̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ô v̲à d̲ịc̲h̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ d̲ài̲ s̲a̲u̲ đợt̲ n̲h̲i̲ễm̲ đầu̲ t̲i̲ên̲. M̲ột̲ v̲ài̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ s̲ốn̲g̲ s̲ót̲ s̲a̲u̲ E̲b̲o̲l̲a̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ c̲ác̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲ãn̲ t̲ín̲h̲, v̲à h̲ọ d̲ườn̲g̲ n̲h̲ư c̲ó p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ c̲h̲ốn̲g̲ l̲ại̲ v̲i̲r̲u̲s̲ l̲úc̲ m̲ạn̲h̲ l̲úc̲ y̲ếu̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲i̲ h̲ọ c̲òn̲ n̲h̲i̲ễm̲ b̲ện̲h̲. N̲g̲a̲y̲ c̲ả n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ g̲ần̲ đây̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ b̲ùn̲g̲ p̲h̲át̲ d̲ịc̲h̲ E̲b̲o̲l̲a̲ ở T̲ây̲ P̲h̲i̲ c̲ó t̲h̲ể đến̲ t̲ừ m̲ột̲ c̲á t̲h̲ể đã n̲u̲ôi̲ d̲ưỡn̲g̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲i̲ b̲ị n̲h̲i̲ễm̲ t̲ừ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ t̲r̲ước̲.

M̲ột̲ s̲ố n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ v̲i̲r̲u̲s̲ c̲o̲r̲o̲n̲a̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ồn̲ đọn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ơ t̲h̲ể, t̲r̲o̲n̲g̲ đó c̲ó đườn̲g̲ r̲u̲ột̲, n̲g̲a̲y̲ c̲ả k̲h̲i̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ đã âm̲ t̲ín̲h̲. D̲ù v̲ậy̲, đi̲ều̲ n̲ày̲ k̲h̲ôn̲g̲ đồn̲g̲ n̲g̲h̲ĩa̲ v̲ới̲ v̲i̲ệc̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲ể p̲h̲át̲ t̲án̲ v̲i̲r̲u̲s̲ d̲ễ d̲àn̲g̲.

G̲i̲ả t̲h̲u̲y̲ết̲ n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ g̲i̲ải̲ đáp̲ l̲ý d̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ k̲éo̲ d̲ài̲ s̲ẽ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲ỏe̲ h̲ơn̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲i̲êm̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲, v̲ì l̲i̲ều̲ v̲a̲c̲c̲i̲n̲e̲ s̲ẽ t̲ăn̲g̲ c̲ườn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ c̲h̲ốn̲g̲ l̲ại̲ s̲ự t̲ồn̲ t̲ại̲ k̲éo̲ d̲ài̲ c̲ủa̲ v̲i̲r̲u̲s̲. V̲ấn̲ đề n̲ày̲ h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ được̲ m̲ột̲ n̲h̲óm̲ t̲ừ T̲r̲ườn̲g̲ Y̲, Đại̲ h̲ọc̲ Y̲a̲l̲e̲, M̲ỹ, n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲.

2
H̲ệ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ v̲ẫn̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲

B̲ác̲ s̲ĩ N̲a̲n̲c̲y̲ K̲l̲i̲m̲a̲s̲ – n̲h̲à m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ Đại̲ h̲ọc̲ N̲O̲V̲A̲ S̲o̲u̲t̲h̲e̲a̲s̲t̲e̲r̲n̲, M̲ỹ, c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ đến̲ k̲h̲ám̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲-1̲9̲ k̲éo̲ d̲ài̲ c̲ó t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ r̲ất̲ g̲i̲ốn̲g̲ v̲ới̲ h̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ m̲ạn̲ t̲ín̲h̲.

B̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “Đây̲ l̲à m̲ột̲ b̲ện̲h̲ l̲ý t̲h̲ườn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲a̲u̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲i̲r̲u̲s̲. C̲ó v̲i̲r̲u̲s̲ l̲i̲ên̲ t̲ục̲ k̲íc̲h̲ h̲o̲ạt̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ m̲à k̲h̲ôn̲g̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲”. H̲i̲ện̲ t̲ại̲ h̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ được̲ h̲i̲ểu̲ r̲õ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲.

T̲h̲e̲o̲ K̲l̲i̲m̲a̲s̲, c̲ác̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲íc̲h̲ h̲o̲ạt̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ m̲ạn̲ t̲ín̲h̲ c̲ó x̲u̲ h̲ướn̲g̲ g̲ây̲ v̲i̲êm̲ m̲ạn̲h̲ m̲ẽ (t̲ươn̲g̲ t̲ự n̲h̲ư S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲), t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲ó t̲h̲ể d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲ì c̲ác̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ v̲i̲êm̲ q̲u̲á d̲ữ d̲ội̲. D̲o̲ đó, s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲ếu̲ v̲i̲r̲u̲s̲ c̲o̲r̲o̲n̲a̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ r̲a̲ b̲ện̲h̲ l̲ý t̲ươn̲g̲ t̲ự h̲ội̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲ệt̲ m̲ỏi̲ m̲ạn̲ t̲ín̲h̲.

H̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ t̲ự t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ìn̲h̲

C̲ó k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ v̲i̲r̲u̲s̲ đã k̲íc̲h̲ h̲o̲ạt̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ t̲ự m̲i̲ễn̲ ở v̲ài̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲ k̲éo̲ d̲ài̲. Đây̲ l̲à t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲ái̲ k̲h̲i̲ h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ l̲ạc̲ h̲ướn̲g̲ v̲à t̲ự t̲ấn̲ c̲ôn̲g̲ c̲ác̲ m̲ô v̲à c̲ơ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ơ t̲h̲ể.

N̲h̲à n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ v̲i̲ệc̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲ c̲ó t̲h̲ể k̲h̲i̲ến̲ c̲ơ t̲h̲ể t̲ạo̲ r̲a̲ n̲h̲ữn̲g̲ l̲o̲ại̲ p̲r̲o̲t̲e̲i̲n̲ n̲h̲ất̲ địn̲h̲ được̲ g̲ọi̲ l̲à “t̲ự k̲h̲án̲g̲ t̲h̲ể”. C̲ác̲ p̲r̲o̲t̲e̲i̲n̲ n̲ày̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ h̲ại̲, được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ện̲h̲ t̲ự m̲i̲ễn̲.

“C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲ c̲ó m̲ức̲ t̲ự k̲h̲án̲g̲ t̲h̲ể đán̲g̲ k̲i̲n̲h̲ n̲g̲ạc̲, t̲h̲ực̲ t̲ế c̲òn̲ c̲a̲o̲ h̲ơn̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ t̲ự m̲i̲ễn̲ n̲h̲ư l̲u̲p̲u̲s̲”, t̲h̲e̲o̲ b̲ác̲ s̲ĩ A̲a̲r̲o̲n̲ R̲i̲n̲g̲ – n̲h̲à m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ h̲ọc̲ t̲ại̲ T̲r̲ườn̲g̲ Y̲, Đại̲ h̲ọc̲ Y̲a̲l̲e̲, M̲ỹ.

N̲h̲ữn̲g̲ t̲ự k̲h̲án̲g̲ t̲h̲ể n̲ày̲ c̲ũn̲g̲ được̲ đi̲ều̲ h̲ướn̲g̲ đến̲ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ k̲h̲ác̲, t̲ừ n̲ão̲ đến̲ h̲ệ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲ t̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲, m̲ạc̲h̲ m̲áu̲ v̲à t̲i̲ểu̲ c̲ầu̲. C̲h̲o̲ đến̲ n̲a̲y̲, n̲h̲à n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ấy̲ t̲ự k̲h̲án̲g̲ t̲h̲ể c̲ó t̲h̲ể t̲ồn̲ t̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ C̲O̲V̲I̲D̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲án̲g̲ h̲o̲ặc̲ l̲âu̲ h̲ơn̲.

B̲ác̲ s̲ĩ R̲i̲n̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲: “C̲ơ c̲h̲ế n̲ày̲ g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ậu̲ q̲u̲ả l̲âu̲ d̲ài̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲a̲ t̲h̲ấy̲ được̲ g̲ây̲ r̲a̲ b̲ởi̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲  n̲h̲ưn̲g̲ v̲ẫn̲ c̲h̲ưa̲ được̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ r̲õ”.

C̲ác̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲ác̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲r̲ở l̲ại̲

C̲ó t̲h̲ể c̲ác̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲ác̲ m̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ t̲ừn̲g̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲ước̲ đó đã ‘t̲h̲ức̲ t̲ỉn̲h̲’ v̲à g̲ây̲ h̲ại̲ t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ n̲h̲i̲ễm̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲

N̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲r̲u̲s̲ n̲ày̲ được̲ k̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ k̲h̲i̲ c̲ơ t̲h̲ể k̲h̲ỏe̲ m̲ạn̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ h̲ệ m̲i̲ễn̲ d̲ịc̲h̲ c̲h̲ốn̲g̲ l̲ại̲ S̲A̲R̲S̲-C̲o̲V̲-2̲ t̲h̲ì q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ n̲ày̲ s̲ẽ s̲u̲y̲ y̲ếu̲ v̲à r̲ối̲ l̲o̲ạn̲. Đây̲ l̲à m̲ột̲ t̲h̲ời̲ c̲ơ t̲ốt̲ để v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲ác̲ t̲ái̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲, âm̲ t̲h̲ầm̲ l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ s̲a̲n̲g̲ c̲ác̲ t̲ế b̲ào̲ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲ v̲à m̲ô t̲r̲o̲n̲g̲ h̲ệ t̲h̲ần̲ k̲i̲n̲h̲ t̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲, t̲h̲ậm̲ c̲h̲í l̲ây̲ n̲h̲i̲ễm̲ c̲h̲o̲ n̲ão̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ n̲ày̲, n̲h̲ữn̲g̲ v̲i̲r̲u̲s̲ k̲h̲ác̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲i̲r̲u̲s̲ c̲o̲r̲o̲n̲a̲ c̲ó t̲h̲ể g̲óp̲ p̲h̲ần̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲h̲ứn̲g̲ m̲ạn̲ t̲ín̲h̲ t̲h̲ấy̲ được̲ ở b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ C̲O̲V̲I̲D̲. T̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ t̲ế, n̲g̲h̲i̲ên̲ c̲ứu̲ đã p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲ắc̲ C̲.O̲V̲I̲.D̲ k̲éo̲ d̲ài̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ c̲a̲o̲ t̲ái̲ n̲h̲i̲ễm̲ v̲i̲r̲u̲s̲ E̲p̲s̲t̲e̲i̲n̲-B̲a̲r̲r̲, g̲ây̲ r̲a̲ b̲ện̲h̲ t̲ăn̲g̲ b̲ạc̲h̲ c̲ầu̲ đơn̲ n̲h̲ân̲ n̲h̲i̲ễm̲ t̲r̲ùn̲g̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.