N̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ m̲a̲n̲g̲ c̲a̲n̲ x̲ăn̲g̲ đến̲ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ ở T̲P̲ T̲h̲ủ Đức̲ (

N̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ m̲a̲n̲g̲ c̲a̲n̲ x̲ăn̲g̲ đến̲ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ ở T̲P̲ T̲h̲ủ Đức̲ (T̲P̲H̲C̲M̲) đổ k̲h̲ắp̲ n̲ền̲ n̲h̲à r̲ồi̲ c̲h̲âm̲ l̲ửa̲ đốt̲. T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ c̲ó k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲8̲ n̲g̲ười̲.
N̲g̲ày̲ 6̲/5̲, C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ườn̲g̲ H̲i̲ệp̲ B̲ìn̲h̲ C̲h̲án̲h̲ (T̲P̲ T̲h̲ủ Đức̲, T̲P̲H̲C̲M̲) đa̲n̲g̲ l̲ập̲ h̲ồ s̲ơ, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ b̲ị t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ l̲àm̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người - 1

T̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ ở T̲P̲H̲C̲M̲ b̲ị t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲, b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ó 3̲8̲ n̲g̲ười̲ – 1̲
L̲ửa̲ b̲ùn̲g̲ c̲h̲áy̲ ở t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲).

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ p̲h̲ón̲g̲ v̲i̲ên̲, c̲h̲ị T̲.T̲.B̲.T̲. (3̲3̲ t̲u̲ổi̲, c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲3̲h̲ n̲g̲ày̲ 3̲/5̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ t̲u̲ổi̲, m̲ặc̲ q̲u̲ần̲ j̲e̲a̲n̲ l̲ửn̲g̲, áo̲ k̲h̲o̲ác̲ m̲àu̲ t̲r̲ắn̲g̲, đội̲ m̲ũ l̲ưỡi̲ t̲r̲a̲i̲ m̲àu̲ t̲r̲ắn̲g̲, đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ v̲à m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ c̲a̲n̲ x̲ăn̲g̲ c̲ó t̲h̲ể t̲íc̲h̲ h̲ơn̲ 3̲ l̲ít̲ đến̲ t̲i̲ệm̲.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người - 2

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ đổ x̲ăn̲g̲ được̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ (Ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲l̲i̲p̲).

C̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲h̲i̲ c̲ản̲h̲ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲ b̲ị t̲ưới̲ x̲ăn̲g̲, p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲ g̲i̲ữa̲ b̲a̲n̲ n̲g̲ày̲.

S̲a̲u̲ m̲ột̲ l̲úc̲ c̲h̲ửi̲ b̲ới̲, n̲g̲ười̲ n̲ày̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ đổ x̲ăn̲g̲ r̲a̲ n̲ền̲ n̲h̲à r̲ồi̲ c̲h̲âm̲ l̲ửa̲ đốt̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲g̲ọn̲ l̲ửa̲ b̲ùn̲g̲ l̲ên̲ d̲ữ d̲ội̲. N̲g̲h̲e̲ t̲i̲ến̲g̲ h̲ô h̲o̲án̲, n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị T̲. n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ d̲ùn̲g̲ b̲ìn̲h̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲ k̲h̲ốn̲g̲ c̲h̲ế, d̲ập̲ t̲ắt̲ đám̲ c̲h̲áy̲.

“N̲g̲ười̲ n̲ày̲ c̲h̲ỉ t̲a̲y̲ c̲ản̲h̲ c̲áo̲ r̲ồi̲ đổ x̲ăn̲g̲ v̲ươn̲g̲ v̲ãi̲ k̲h̲ắp̲ n̲ền̲. T̲ôi̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ địn̲h̲ c̲ăn̲ n̲g̲ăn̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲ó đốt̲ m̲ột̲ m̲ản̲h̲ v̲ải̲, q̲u̲ăn̲g̲ x̲u̲ốn̲g̲ n̲ền̲ k̲h̲i̲ến̲ l̲ửa̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲. T̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ v̲ới̲ a̲i̲ v̲à k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ đốt̲”, c̲h̲ị T̲. c̲h̲o̲ h̲a̲y̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ g̲a̲m̲e̲, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à c̲ó 3̲ t̲r̲ẻ e̲m̲, 5̲ n̲g̲ười̲ l̲ớn̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ k̲h̲ác̲h̲ đa̲n̲g̲ c̲h̲ơi̲ g̲a̲m̲e̲ v̲à h̲ơn̲ 1̲0̲ x̲e̲ m̲áy̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ q̲u̲ăn̲g̲ l̲ại̲ c̲a̲n̲ x̲ăn̲g̲ r̲ồi̲ l̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ r̲ời̲ đi̲.

Đám̲ c̲h̲áy̲ được̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ c̲h̲ị T̲. d̲ùn̲g̲ b̲ìn̲h̲ C̲O̲2̲ d̲ập̲ t̲ắt̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲, r̲i̲ên̲g̲ n̲ữ c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ b̲ị b̲ỏn̲g̲ ở c̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲ăn̲ c̲ản̲ k̲ẻ p̲h̲ón̲g̲ h̲ỏa̲.

“T̲ôi̲ b̲ị t̲r̲ượt̲ c̲h̲ân̲ n̲h̲ưn̲g̲ n̲íu̲ được̲ x̲e̲ m̲áy̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị n̲g̲ã v̲à c̲h̲ỉ b̲ỏn̲g̲ p̲h̲ần̲ c̲h̲ân̲. M̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó x̲e̲ m̲áy̲ n̲ào̲ b̲ị c̲h̲áy̲, c̲h̲ứ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ đi̲ều̲ t̲ồi̲ t̲ệ g̲ì s̲ẽ x̲ảy̲ đến̲”, n̲ữ c̲h̲ủ t̲i̲ệm̲ l̲o̲ s̲ợ.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người - 3

Xem thêm:V̲ụ án̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự: B̲ắt̲ 2̲ n̲ữ g̲i̲ám̲ đốc̲

(D̲ân̲ t̲r̲í) – L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ án̲ “Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ, n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ” x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự – B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲, H̲à N̲ội̲ v̲à c̲ác̲ t̲ỉn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố, b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲ 2̲ n̲ữ g̲i̲ám̲ đốc̲.
B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲ “Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ, n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ” x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự – B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲, H̲à N̲ội̲ v̲à c̲ác̲ t̲ỉn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố.

N̲g̲ày̲ 6̲/5̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ c̲h̲ỗ ở, n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ề t̲ội̲ “Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ”, đối̲ v̲ới̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ườn̲g̲ V̲i̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲N̲H̲H̲ t̲ư v̲ấn̲ v̲à đầu̲ t̲ư A̲T̲A̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲; N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị D̲u̲n̲g̲ H̲ạn̲h̲ – G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲N̲H̲H̲ G̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.

Vụ án nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: Bắt 2 nữ giám đốc - 1

V̲ụ án̲ n̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự: B̲ắt̲ 2̲ n̲ữ g̲i̲ám̲ đốc̲ – 1̲
B̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲ườn̲g̲ V̲i̲ (t̲r̲ái̲) v̲à b̲ị c̲a̲n̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị D̲u̲n̲g̲ H̲ạn̲h̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲i̲ện̲ K̲i̲ểm̲ s̲át̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ (K̲S̲N̲D̲) t̲ối̲ c̲a̲o̲ p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲, c̲ác̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ v̲à l̲ện̲h̲ n̲êu̲ t̲r̲ên̲ đã được̲ C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲h̲i̲ h̲àn̲h̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ m̲ở r̲ộn̲g̲ v̲ụ án̲ để x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

T̲r̲ước̲ đó, n̲g̲ày̲ 1̲4̲/4̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ c̲h̲ỗ ở, n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ề t̲ội̲ “N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ”, q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 3̲5̲4̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự đối̲ v̲ới̲ 3̲ b̲ị c̲a̲n̲:

T̲ô A̲n̲h̲ D̲ũn̲g̲ (S̲N̲ 1̲9̲6̲4̲) – T̲h̲ứ t̲r̲ưởn̲g̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲; P̲h̲ạm̲ T̲r̲u̲n̲g̲ K̲i̲ên̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲1̲), c̲h̲u̲y̲ên̲ v̲i̲ên̲ V̲ụ t̲r̲a̲n̲g̲ t̲h̲i̲ết̲ b̲ị v̲à C̲ôn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲ y̲ t̲ế B̲ộ Y̲ t̲ế; V̲ũ A̲n̲h̲ T̲u̲ấn̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲9̲), n̲g̲u̲y̲ên̲ c̲án̲ b̲ộ C̲ục̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý x̲u̲ất̲ n̲h̲ập̲ c̲ản̲h̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲.

N̲g̲ày̲ 2̲5̲/3̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ đã r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ b̲ổ s̲u̲n̲g̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự “Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ” x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự (B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲), H̲à N̲ội̲ v̲à c̲ác̲ t̲ỉn̲h̲, t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố; đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲, l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ c̲h̲ỗ ở, n̲ơi̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ v̲ề t̲ội̲ “Đưa̲ h̲ối̲ l̲ộ” t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 3̲6̲4̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự, đối̲ v̲ới̲: H̲o̲àn̲g̲ D̲i̲ệu̲ M̲ơ (S̲N̲ 1̲9̲8̲0̲, ở Q̲u̲ản̲g̲ B̲ìn̲h̲) l̲à T̲ổn̲g̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ T̲N̲H̲H̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ v̲à d̲ịc̲h̲ v̲ụ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ A̲n̲ B̲ìn̲h̲.

N̲g̲ày̲ 2̲7̲/1̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố v̲ụ án̲ “N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ” t̲r̲o̲n̲g̲ v̲i̲ệc̲ x̲ét̲ d̲u̲y̲ệt̲ c̲ấp̲ p̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ c̲ôn̲g̲ t̲y̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ b̲a̲y̲ đưa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ừ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲ề n̲ước̲ n̲h̲ằm̲ t̲r̲ục̲ l̲ợi̲ c̲á n̲h̲ân̲, x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ A̲n̲ n̲i̲n̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ B̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ r̲a̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲, l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ c̲ùn̲g̲ v̲ề t̲ội̲ “N̲h̲ận̲ h̲ối̲ l̲ộ” t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 3̲5̲4̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự v̲à l̲ện̲h̲ k̲h̲ám̲ x̲ét̲ đối̲ v̲ới̲ 4̲ b̲ị c̲a̲n̲, g̲ồm̲: N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲ươn̲g̲ L̲a̲n̲ – C̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲; Đỗ H̲o̲àn̲g̲ T̲ùn̲g̲ – P̲h̲ó C̲ục̲ t̲r̲ưởn̲g̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲; L̲ê T̲u̲ấn̲ A̲n̲h̲ – C̲h̲án̲h̲ V̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲; L̲ưu̲ T̲u̲ấn̲ D̲ũn̲g̲ – P̲h̲ó P̲h̲òn̲g̲ B̲ảo̲ h̲ộ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲, C̲ục̲ L̲ãn̲h̲ s̲ự, B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲.
Theo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.