N̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ão̲ n̲ặn̲g̲

N̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲y̲ b̲ị t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ão̲ n̲ặn̲g̲ v̲à được̲ c̲h̲ẩn̲ đo̲án̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲. C̲h̲a̲ m̲ẹ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ đã t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ m̲ột̲ n̲g̲h̲ĩa̲ c̲ử c̲a̲o̲ đẹp̲ l̲à h̲i̲ến̲ 2̲ t̲h̲ận̲, l̲á g̲a̲n̲ v̲à q̲u̲ả t̲i̲m̲ để c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 4̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲.
Các bác sĩ mặc niệm tiễn biệt nam sinh viên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 1.
C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ m̲ặc̲ n̲i̲ệm̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲ứu̲ 4̲ n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 1̲.
T̲S̲.B̲S̲ P̲h̲ạm̲ H̲ữu̲ T̲h̲i̲ện̲ C̲h̲í – p̲h̲ó k̲h̲o̲a̲ g̲a̲n̲-m̲ật̲-t̲ụy̲ (B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲, đứn̲g̲ g̲i̲ữa̲) – n̲ói̲ l̲ời̲ t̲ừ b̲i̲ệt̲ c̲h̲àn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị c̲h̲ết̲ n̲ão̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ước̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ấy̲ t̲ạn̲g̲ c̲ứu̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲e̲o̲ t̲âm̲ n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ – Ản̲h̲: A̲N̲ M̲Ỹ

B̲ốn̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲ạn̲g̲ h̲i̲ến̲ t̲ừ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲ s̲ốn̲g̲ ở c̲ác̲ n̲ơi̲ k̲h̲ác̲ n̲h̲a̲u̲ l̲à L̲o̲n̲g̲ A̲n̲, G̲i̲a̲ L̲a̲i̲, H̲u̲ế, N̲g̲h̲ệ A̲n̲. C̲ác̲ t̲ạn̲g̲ h̲i̲ến̲ c̲ủa̲ c̲h̲àn̲g̲ t̲r̲a̲i̲ t̲r̲ẻ đã g̲i̲úp̲ h̲ọ n̲e̲o̲ g̲i̲ữ s̲ự s̲ốn̲g̲, v̲ốn̲ n̲h̲ư đèn̲ t̲r̲e̲o̲ t̲r̲ước̲ g̲i̲ó b̲ởi̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ s̲u̲y̲ g̲a̲n̲, t̲h̲ận̲, t̲i̲m̲ h̲àn̲h̲ h̲ạ.

P̲h̲ía̲ s̲a̲u̲ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ỳ t̲íc̲h̲ v̲ề g̲h̲ép̲ t̲ạn̲g̲, đó l̲à c̲ả m̲ột̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲ầm̲ l̲ặn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ c̲ủa̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế…

Ý n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲

T̲ừ t̲r̲ước̲ đó (n̲g̲ày̲ 1̲-5̲), k̲h̲i̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ đa̲n̲g̲ n̲g̲h̲ỉ l̲ễ b̲ên̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, T̲S̲.B̲S̲ D̲ư T̲h̲ị N̲g̲ọc̲ T̲h̲u̲ – t̲r̲ưởn̲g̲ đơn̲ v̲ị đi̲ều̲ p̲h̲ối̲ g̲h̲ép̲ c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲ận̲ c̲ơ t̲h̲ể n̲g̲ười̲ (B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲) – b̲ất̲ n̲g̲ờ n̲h̲ận̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ t̲ừ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲h̲o̲a̲ h̲ồi̲ s̲ức̲ n̲g̲o̲ại̲ (B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲) v̲ề t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ 1̲9̲ t̲u̲ổi̲ (n̲g̲ụ T̲P̲.H̲C̲M̲) b̲ị c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ão̲ n̲ặn̲g̲ d̲o̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲.

K̲h̲i̲ ấy̲, c̲ác̲ c̲h̲ỉ s̲ố v̲ề t̲h̲a̲n̲g̲ đo̲ h̲ôn̲ m̲ê (G̲l̲a̲s̲g̲o̲w̲) c̲ủa̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ r̲ất̲ t̲h̲ấp̲, k̲èm̲ m̲ê s̲âu̲, t̲h̲ở m̲áy̲ v̲à p̲h̲ải̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ v̲ận̲ m̲ạc̲h̲. C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲ủa̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲ đã g̲i̲ải̲ t̲h̲íc̲h̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ s̲ọ n̲ão̲ n̲ặn̲g̲, t̲i̲ên̲ l̲ượn̲g̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ v̲à c̲h̲a̲ m̲ẹ c̲ủa̲ c̲h̲àn̲g̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ n̲ày̲ đi̲ đến̲ ý n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ l̲à “m̲u̲ốn̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲o̲n̲ c̲ứu̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ n̲ếu̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ đi̲ều̲ t̲r̲ị được̲”.

B̲ác̲ s̲ĩ T̲h̲u̲ n̲h̲ớ l̲ại̲ h̲ôm̲ ấy̲ l̲à n̲g̲ày̲ l̲ễ, v̲i̲ệc̲ đi̲ều̲ độn̲g̲ n̲h̲ân̲ s̲ự k̲h̲á k̲h̲ó k̲h̲ăn̲ v̲à để k̲h̲ôn̲g̲ b̲ỏ l̲ỡ “t̲h̲ời̲ c̲ơ v̲àn̲g̲”, b̲à đã m̲ột̲ m̲ìn̲h̲ t̲ức̲ t̲ốc̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲ Địn̲h̲ c̲ùn̲g̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ đán̲h̲ g̲i̲á t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ b̲ện̲h̲, g̲ặp̲ c̲h̲a̲ m̲ẹ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ n̲g̲h̲e̲ ý n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ h̲ọ v̲à h̲o̲àn̲ t̲ất̲ c̲ác̲ t̲h̲ủ t̲ục̲ p̲h̲áp̲ l̲ý.

Các bác sĩ mặc niệm tiễn biệt nam sinh viên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 2.

C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ m̲ặc̲ n̲i̲ệm̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲ứu̲ 4̲ n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 2̲.
Q̲u̲ả t̲i̲m̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ được̲ l̲ấy̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ r̲a̲ s̲ân̲ b̲a̲y̲ đưa̲ đến̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ H̲u̲ế g̲h̲ép̲ t̲i̲m̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ – Ản̲h̲: A̲N̲ M̲Ỹ

S̲o̲n̲g̲ s̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ h̲ồi̲ s̲ức̲ k̲h̲ôn̲g̲ m̲a̲n̲g̲ đến̲ h̲i̲ệu̲ q̲u̲ả, để c̲h̲ắc̲ c̲h̲ắn̲ r̲ằn̲g̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ đã p̲h̲ải̲ k̲i̲ểm̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲i̲ều̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ọn̲g̲ n̲h̲ư đo̲ đi̲ện̲ n̲ão̲, c̲h̲ụp̲ m̲ạc̲h̲ m̲áu̲ n̲ão̲, s̲i̲êu̲ âm̲ d̲o̲p̲p̲l̲e̲r̲ x̲u̲y̲ên̲ s̲ọ; đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ c̲ó s̲ự x̲ác̲ n̲h̲ận̲ độc̲ l̲ập̲ t̲ừ h̲ội̲ đồn̲g̲ c̲h̲ẩn̲ đo̲án̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲. V̲à đến̲ n̲g̲ày̲ 5̲-5̲, k̲ết̲ q̲u̲ả c̲h̲ẩn̲ đo̲án̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲.

“C̲h̲a̲ m̲ẹ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ r̲ất̲ đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ n̲h̲ưn̲g̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ h̲i̲ến̲ 2̲ q̲u̲ả t̲h̲ận̲, l̲á g̲a̲n̲ v̲à q̲u̲ả t̲i̲m̲ để c̲ứu̲ s̲ốn̲g̲ 4̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲ v̲ới̲ m̲o̲n̲g̲ m̲u̲ốn̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲ủa̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ được̲ t̲ái̲ s̲i̲n̲h̲” – T̲S̲.B̲S̲ D̲ư T̲h̲ị N̲g̲ọc̲ T̲h̲u̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ.

T̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ n̲h̲i̲ều̲ b̲ước̲ s̲àn̲g̲ l̲ọc̲ độ t̲ươn̲g̲ t̲h̲íc̲h̲ c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲ả n̲ăn̲g̲ đáp̲ ứn̲g̲ k̲h̲i̲ g̲h̲ép̲, c̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ l̲á g̲a̲n̲ v̲à 2̲ q̲u̲ả t̲h̲ận̲ được̲ g̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ l̲à n̲g̲ười̲ l̲ớn̲ (d̲ự k̲i̲ến̲ b̲a̲n̲ đầu̲ l̲à t̲r̲ẻ e̲m̲) ở L̲o̲n̲g̲ A̲n̲, N̲g̲h̲ệ A̲n̲, G̲i̲a̲ L̲a̲i̲, t̲ất̲ c̲ả c̲ó t̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲a̲n̲h̲ s̲ác̲h̲ c̲h̲ờ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲. R̲i̲ên̲g̲ q̲u̲ả t̲i̲m̲ được̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ đi̲ều̲ p̲h̲ối̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ đi̲ều̲ g̲h̲ép̲ c̲h̲o̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ H̲u̲ế.

Các bác sĩ mặc niệm tiễn biệt nam sinh viên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 3.

C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ m̲ặc̲ n̲i̲ệm̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲ứu̲ 4̲ n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 3̲.
V̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ạn̲g̲ r̲a̲ s̲ân̲ b̲a̲y̲ để đưa̲ r̲a̲ H̲u̲ế – Ản̲h̲: A̲N̲ M̲Ỹ

“X̲i̲n̲ c̲h̲ào̲ e̲m̲”

N̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ t̲r̲i̲ ân̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲ s̲án̲g̲ 1̲3̲-5̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ x̲úc̲ độn̲g̲ k̲h̲i̲ x̲e̲m̲ l̲ại̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ c̲h̲i̲ếu̲ c̲ản̲h̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ, đi̲ều̲ d̲ưỡn̲g̲ đứn̲g̲ v̲ây̲ q̲u̲a̲n̲h̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ết̲ n̲ão̲, c̲h̲ắp̲ t̲a̲y̲, c̲úi̲ đầu̲ m̲ặc̲ n̲i̲ệm̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ước̲ v̲ào̲ c̲a̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ l̲ấy̲ t̲ạn̲g̲.

“X̲i̲n̲ c̲h̲ào̲ e̲m̲! C̲ác̲ b̲ác̲, c̲ác̲ c̲ô, c̲ác̲ c̲h̲ú ở B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ N̲h̲ân̲ d̲ân̲ G̲i̲a̲ Địn̲h̲ v̲à B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲ đã n̲ỗ l̲ực̲ h̲ết̲ s̲ức̲ để c̲ứu̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲o̲ e̲m̲. N̲h̲ưn̲g̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ đã l̲àm̲ c̲h̲o̲ n̲ão̲ c̲ủa̲ e̲m̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲ồi̲ p̲h̲ục̲ được̲ v̲à ý n̲g̲u̲y̲ện̲ c̲ủa̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ l̲à m̲u̲ốn̲ g̲i̲ữ l̲ại̲ n̲h̲ữn̲g̲ p̲h̲ần̲ c̲ơ t̲h̲ể c̲òn̲ s̲ốn̲g̲ để g̲i̲úp̲ c̲h̲o̲ đời̲, g̲i̲úp̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ c̲ần̲ g̲h̲ép̲ t̲ạn̲g̲.

V̲à c̲ác̲ b̲ác̲, c̲ác̲ c̲ô, c̲ác̲ c̲h̲ú s̲ẽ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲u̲ộc̲ p̲h̲ẫu̲ t̲h̲u̲ật̲ n̲ày̲ để t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ ý n̲g̲u̲y̲ện̲ đó. X̲i̲n̲ c̲ảm̲ ơn̲ e̲m̲, c̲ảm̲ ơn̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, x̲i̲n̲ c̲h̲ào̲ e̲m̲” – T̲S̲.B̲S̲ P̲h̲ạm̲ H̲ữu̲ T̲h̲i̲ện̲ C̲h̲í – p̲h̲ó k̲h̲o̲a̲ g̲a̲n̲-m̲ật̲-t̲ụy̲ (B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲) – r̲u̲n̲ r̲u̲n̲ n̲ói̲ l̲ời̲ t̲ừ b̲i̲ệt̲.

Các bác sĩ mặc niệm tiễn biệt nam sinh viên hiến tạng cứu 4 người - Ảnh 4.

C̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ m̲ặc̲ n̲i̲ệm̲ t̲i̲ễn̲ b̲i̲ệt̲ n̲a̲m̲ s̲i̲n̲h̲ v̲i̲ên̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲ứu̲ 4̲ n̲g̲ười̲ – Ản̲h̲ 4̲.
C̲S̲G̲T̲ d̲ẫn̲ đườn̲g̲ “l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ t̲h̲ầm̲ l̲ặn̲g̲” – n̲h̲ư l̲ời̲ b̲ác̲ s̲ĩ P̲h̲ạm̲ T̲h̲a̲n̲h̲ V̲i̲ệt̲ – t̲ức̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ được̲ g̲i̲a̲o̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ đi̲ều̲ p̲h̲ối̲ c̲ác̲ b̲ộ p̲h̲ận̲, đầu̲ m̲ối̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ c̲a̲ h̲i̲ến̲ g̲h̲ép̲ n̲ày̲ – Ản̲h̲: A̲N̲ M̲Ỹ

T̲r̲ước̲ đó, n̲h̲ờ s̲ự n̲ỗ l̲ực̲ t̲ừ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲ại̲ T̲P̲.H̲C̲M̲, đã g̲óp̲ p̲h̲ần̲ x̲ác̲ l̲ập̲ k̲ỳ t̲íc̲h̲ v̲ề “c̲a̲ g̲h̲ép̲ t̲i̲m̲ x̲u̲y̲ên̲ V̲i̲ệt̲ c̲ó t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲i̲m̲ đập̲ l̲ại̲ n̲g̲ắn̲ n̲h̲ất̲ v̲à t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ m̲ổ n̲g̲ắn̲ n̲h̲ất̲” ở B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ T̲r̲u̲n̲g̲ ươn̲g̲ H̲u̲ế v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 6̲-5̲.

C̲òn̲ t̲ại̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲, s̲a̲u̲ g̲ần̲ 1̲0̲ n̲g̲ày̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ 3̲ c̲a̲ g̲h̲ép̲ g̲a̲n̲, t̲h̲ận̲…, c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ đã d̲ần̲ t̲h̲ở p̲h̲ào̲ k̲h̲i̲ b̲ện̲h̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ t̲ừn̲g̲ n̲g̲ày̲ h̲ồi̲ p̲h̲ục̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲.

V̲à h̲ôm̲ n̲a̲y̲, n̲g̲ồi̲ t̲r̲ên̲ g̲i̲ườn̲g̲ b̲ện̲h̲, n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ v̲ừa̲ được̲ h̲i̲ến̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ c̲ơ t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ên̲ n̲ói̲ l̲ời̲ c̲ảm̲ ơn̲ t̲ới̲ ân̲ n̲h̲ân̲ – n̲g̲ười̲ h̲i̲ến̲ t̲ạn̲g̲ c̲h̲o̲ m̲ìn̲h̲, c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ đội̲ n̲g̲ũ y̲ b̲ác̲ s̲ĩ. B̲ất̲ n̲g̲ờ đón̲ n̲h̲ận̲ “m̲ón̲ q̲u̲à s̲ự s̲ốn̲g̲”, h̲ọ c̲ó c̲h̲u̲n̲g̲ m̲ột̲ l̲ời̲ h̲ứa̲ s̲ẽ s̲ốn̲g̲ k̲h̲ỏe̲, s̲ốn̲g̲ c̲ó t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ để g̲i̲ữ g̲ìn̲ p̲h̲ần̲ t̲ạn̲g̲ q̲u̲ý g̲i̲á n̲ày̲…

1̲5̲0̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế c̲ủa̲ h̲a̲i̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲

T̲S̲.B̲S̲ L̲âm̲ V̲i̲ệt̲ T̲r̲u̲n̲g̲ – p̲h̲ó g̲i̲ám̲ đốc̲ B̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ C̲h̲ợ R̲ẫy̲ – c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ đã c̲ó h̲ơn̲ 1̲5̲0̲ n̲h̲ân̲ s̲ự c̲ủa̲ c̲ả 2̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ v̲ào̲ h̲àn̲h̲ t̲r̲ìn̲h̲ n̲ày̲ t̲ừ k̲h̲i̲ t̲i̲ếp̲ n̲h̲ận̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲ó n̲g̲ười̲ h̲i̲ến̲.

V̲à để m̲a̲n̲g̲ l̲ại̲ s̲ự s̲ốn̲g̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ b̲ện̲h̲, n̲g̲o̲ài̲ s̲ự n̲ỗ l̲ực̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ b̲ác̲ s̲ĩ, k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ắc̲ t̲ới̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ d̲ẫn̲ đườn̲g̲ c̲ủa̲ P̲h̲òn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ (C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲.H̲C̲M̲), c̲ùn̲g̲ s̲ự p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ c̲ủa̲ h̲ãn̲g̲ h̲àn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲ A̲i̲r̲l̲i̲n̲e̲s̲.

“H̲o̲ạt̲ độn̲g̲ h̲i̲ến̲ g̲h̲ép̲ t̲ạn̲g̲ r̲ất̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲, c̲h̲ỉ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ y̲ t̲ế k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể n̲ào̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ được̲. N̲ếu̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó s̲ự đi̲ều̲ p̲h̲ối̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ k̲h̲ác̲ t̲h̲ì k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲” – b̲ác̲ s̲ĩ T̲r̲u̲n̲g̲ n̲ói̲.

Theo tuoitre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.