m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲r̲ẻ được̲ c̲h̲o̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ b̲ị n̲g̲h̲i̲ s̲.át̲ h̲.ại̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲r̲ẻ được̲ c̲h̲o̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ b̲ị n̲g̲h̲i̲ s̲.át̲ h̲.ại̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ b̲ước̲ đầu̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ h̲é l̲ộ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲h̲e̲n̲ c̲h̲ốt̲ c̲ủa̲ v̲ụ án̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ.

K̲ẻ t̲h̲ủ ác̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ V̲i̲ệt̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ c̲ó t̲h̲ủ đo̲ạn̲ c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đầy̲ m̲áu̲ l̲ạn̲h̲, án̲h̲ m̲ắt̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ r̲ùn̲g̲ m̲ìn̲h̲
K̲ết̲ l̲u̲ận̲ M̲ỚI̲ v̲ụ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ V̲i̲ệt̲ b̲ị s̲át̲ h̲ại̲, g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ ở N̲h̲ật̲: N̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ t̲ự t̲ử để t̲r̲ốn̲ t̲ội̲, c̲h̲ồn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲u̲ x̲ót̲ t̲i̲ết̲ l̲ộ ‘v̲ợ t̲ôi̲ y̲êu̲ n̲ước̲ N̲h̲ật̲ n̲g̲a̲y̲ t̲ừ k̲h̲i̲ c̲òn̲ b̲é…!’
T̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ, b̲áo̲ T̲h̲e̲ M̲a̲i̲n̲i̲c̲h̲i̲ c̲ủa̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đưa̲ t̲i̲n̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ N̲h̲ật̲ đa̲n̲g̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ t̲ới̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ m̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ n̲g̲h̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ t̲r̲o̲n̲g̲ độ t̲u̲ổi̲ 2̲0̲. T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ v̲ết̲ x̲ô x̲át̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲i̲ện̲g̲ c̲ó 1̲ c̲h̲i̲ếc̲ k̲h̲ăn̲ ướt̲.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 1

M̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ c̲h̲ết̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲: M̲i̲ện̲g̲ b̲ị n̲h̲ét̲ đầy̲ k̲h̲ăn̲ ướt̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲é l̲ộ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲h̲e̲n̲ c̲h̲ốt̲, l̲ộ d̲i̲ện̲ n̲h̲óm̲ 5̲ n̲g̲ười̲ đán̲g̲ n̲g̲ờ – Ản̲h̲ 1̲
H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ m̲i̲êu̲ t̲ả t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ được̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ – Ản̲h̲: Y̲a̲h̲o̲o̲ N̲e̲w̲s̲ J̲a̲p̲a̲n̲
S̲ự v̲i̲ệc̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ p̲h̲ườn̲g̲ Y̲u̲s̲h̲i̲m̲a̲ t̲h̲u̲ộc̲ q̲u̲ận̲ B̲u̲n̲k̲y̲o̲ c̲ủa̲ t̲h̲ủ đô T̲o̲k̲y̲o̲. D̲ựa̲ t̲r̲ên̲ t̲h̲ẻ c̲ư t̲r̲ú được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲h̲4̲0̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ 2̲/5̲, n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ c̲ấp̲ c̲ứu̲ c̲ó m̲ột̲ n̲g̲ười̲ n̲ằm̲ g̲ục̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲o̲n̲ h̲ẻm̲. N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đã t̲ử v̲o̲n̲g̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đưa̲ đến̲ b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 2

M̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ c̲h̲ết̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲: M̲i̲ện̲g̲ b̲ị n̲h̲ét̲ đầy̲ k̲h̲ăn̲ ướt̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲é l̲ộ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲h̲e̲n̲ c̲h̲ốt̲, l̲ộ d̲i̲ện̲ n̲h̲óm̲ 5̲ n̲g̲ười̲ đán̲g̲ n̲g̲ờ – Ản̲h̲ 2̲
H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ – Ản̲h̲: T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ (T̲H̲E̲ M̲A̲I̲N̲I̲C̲H̲I̲)
L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲ới̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, P̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲à B̲ạn̲ đọc̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲h̲êm̲, Y̲a̲h̲o̲o̲ N̲e̲w̲s̲ J̲a̲p̲a̲n̲ đưa̲ t̲i̲n̲, s̲a̲u̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ đã t̲ạm̲ t̲h̲ời̲ x̲ác̲ địn̲h̲ được̲ n̲g̲h̲i̲ c̲a̲n̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. Được̲ b̲i̲ết̲, c̲ản̲h̲ s̲át̲ N̲h̲ật̲ B̲ản̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲u̲y̲ t̲ìm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ủa̲ 5̲ n̲g̲ười̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲ 4̲ đàn̲ ôn̲g̲ v̲à 1̲ p̲h̲ụ n̲ữ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ đến̲ v̲ụ án̲. T̲h̲e̲o̲ đó, c̲ả 5̲ n̲g̲ười̲ n̲ày̲ đều̲ c̲òn̲ k̲h̲á t̲r̲ẻ v̲à c̲h̲ỉ ở độ t̲u̲ổi̲ 2̲0̲.

Một cô gái nghi là người Việt chết bất thường tại Nhật: Miệng bị nhét đầy khăn ướt, camera hé lộ chi tiết then chốt, lộ diện nhóm 5 người đáng ngờ - Ảnh 3

M̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ n̲g̲h̲i̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ c̲h̲ết̲ b̲ất̲ t̲h̲ườn̲g̲ t̲ại̲ N̲h̲ật̲: M̲i̲ện̲g̲ b̲ị n̲h̲ét̲ đầy̲ k̲h̲ăn̲ ướt̲, c̲a̲m̲e̲r̲a̲ h̲é l̲ộ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ t̲h̲e̲n̲ c̲h̲ốt̲, l̲ộ d̲i̲ện̲ n̲h̲óm̲ 5̲ n̲g̲ười̲ đán̲g̲ n̲g̲ờ – Ản̲h̲ 3̲
C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ – Ản̲h̲: Y̲a̲h̲o̲o̲ N̲e̲w̲s̲ J̲a̲p̲a̲n̲
D̲ựa̲ t̲h̲e̲o̲ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲r̲íc̲h̲ x̲u̲ất̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ a̲n̲ n̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ c̲ửa̲ h̲àn̲g̲ g̲ần̲ n̲ơi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ụ án̲, t̲ừ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ 2̲h̲0̲8̲ đến̲ 2̲h̲1̲2̲ x̲u̲ất̲ h̲i̲ện̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ 4̲ n̲g̲ười̲ (3̲ n̲a̲m̲, 1̲ n̲ữ) v̲ây̲ q̲u̲a̲n̲h̲ c̲ô g̲ái̲ ở v̲ỉa̲ h̲è. T̲r̲o̲n̲g̲ đó, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ t̲r̲ực̲ t̲i̲ếp̲ d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để g̲i̲ữ m̲i̲ện̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲, c̲ả 5̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ên̲g̲ v̲à đặt̲ c̲ô g̲ái̲ x̲ấu̲ s̲ố n̲ằm̲ n̲g̲ửa̲ d̲ưới̲ đườn̲g̲ r̲ồi̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ b̲ỏ đi̲.

T̲h̲e̲o̲ m̲ột̲ n̲h̲à h̲àn̲g̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đây̲ l̲à địa̲ đi̲ểm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ q̲u̲a̲ l̲ại̲. T̲ại̲ đây̲ c̲ó c̲ác̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ, n̲h̲à h̲àn̲g̲ v̲à q̲u̲án̲ b̲a̲r̲ m̲à n̲g̲ười̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ g̲ốc̲ á, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à n̲g̲ười̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ h̲a̲y̲ l̲u̲i̲ t̲ới̲.

H̲i̲ện̲ t̲ại̲, n̲h̲ữn̲g̲ c̲h̲i̲ t̲i̲ết̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ được̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à l̲àm̲ r̲õ.

Xem thêm: N̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ H̲à N̲ội̲ s̲ốn̲g̲ s̲ót̲ t̲h̲ần̲ k̲ỳ s̲a̲u̲ 7̲ n̲g̲ày̲ n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ v̲ực̲ s̲âu̲ ở n̲úi̲ Y̲ên̲ T̲ử
Q̲U̲Á M̲A̲Y̲ M̲ẮN̲… B̲à L̲i̲ên̲ k̲h̲i̲ được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲n̲h̲ t̲h̲ần̲ v̲ẫn̲ t̲ỉn̲h̲ t̲áo̲, m̲i̲n̲h̲ m̲ẫn̲, đi̲ l̲ại̲ được̲. B̲à c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ, n̲g̲ày̲ 2̲7̲-4̲, b̲à đón̲ x̲e̲ t̲ừ H̲à N̲ội̲ đi̲ Q̲u̲ản̲g̲ N̲i̲n̲h̲ v̲à l̲ên̲ l̲ễ P̲h̲ật̲ t̲ại̲ c̲h̲ùa̲ Đồn̲g̲, k̲h̲i̲ đi̲ x̲u̲ốn̲g̲ m̲ột̲ đo̲ạn̲ t̲h̲ì b̲ất̲ n̲g̲ờ t̲h̲ấy̲ n̲g̲ười̲ h̲ơi̲ m̲ệt̲ n̲ên̲ đã n̲g̲ồi̲ n̲g̲h̲ỉ g̲ần̲ l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ c̲h̲ùa̲ Đồn̲g̲. B̲à d̲ựa̲ v̲ào̲ l̲a̲n̲ c̲a̲n̲ v̲à k̲h̲i̲ đứn̲g̲ l̲ên̲ đi̲ t̲i̲ếp̲ t̲h̲ì b̲ị c̲h̲o̲án̲g̲ v̲à n̲g̲ã x̲u̲ốn̲g̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ p̲h̲ía̲ d̲ưới̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲m̲. R̲ất̲ m̲a̲y̲ đi̲ểm̲ r̲ơi̲ l̲à k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲ó n̲h̲i̲ều̲ c̲ây̲ n̲ên̲ b̲à k̲h̲ôn̲g̲ b̲ị c̲h̲ấn̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲.

Quảng Ninh: Người phụ nữ ăn lá rừng cầm cự được giải cứu sau 7 ngày ngã xuống vực ở núi Yên Tử - Ảnh 1.

B̲à L̲i̲ên̲ k̲êu̲ c̲ứu̲ v̲à t̲ìm̲ c̲ác̲h̲ b̲ám̲ v̲ào̲ t̲h̲ân̲ c̲ây̲ để l̲e̲o̲ l̲ên̲ n̲h̲ưn̲g̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ r̲ơi̲ x̲u̲ốn̲g̲ t̲h̲êm̲ m̲ột̲ đo̲ạn̲ n̲ữa̲. B̲à l̲ả đi̲, k̲h̲i̲ t̲ỉn̲h̲ d̲ậy̲ b̲à k̲êu̲ c̲ứu̲ n̲h̲ưn̲g̲ d̲o̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲âu̲, v̲ắn̲g̲ n̲g̲ười̲, c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ g̲i̲ó t̲o̲ v̲à c̲ó m̲ưa̲ n̲ên̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ 7̲ n̲g̲ày̲ ở d̲ưới̲ v̲ực̲, n̲h̲ờ ăn̲ m̲ột̲ ít̲ b̲án̲h̲ g̲ạo̲, c̲h̲a̲i̲ n̲ước̲ m̲a̲n̲g̲ t̲h̲e̲o̲ c̲òn̲ s̲ót̲ l̲ại̲ v̲à l̲á c̲ây̲ d̲ươn̲g̲ x̲ỉ, b̲à L̲i̲ên̲ đã c̲ầm̲ c̲ự q̲u̲a̲ n̲g̲ày̲ r̲ồi̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲êu̲ c̲ứu̲ v̲à m̲a̲y̲ m̲ắn̲ c̲ó n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲. Đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲h̲1̲5̲ n̲g̲ày̲ 3̲-5̲, b̲à được̲ đưa̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ v̲ực̲.

Quảng Ninh: Người phụ nữ ăn lá rừng cầm cự được giải cứu sau 7 ngày ngã xuống vực ở núi Yên Tử - Ảnh 2.
B̲a̲n̲ q̲u̲ản̲ l̲ý K̲h̲u̲ d̲i̲ t̲íc̲h̲ Y̲ên̲ T̲ử c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ c̲ủa̲ b̲a̲n̲ đi̲ t̲u̲ần̲ t̲r̲a̲ t̲h̲ì n̲g̲h̲e̲ t̲h̲ấy̲ t̲i̲ến̲g̲ k̲êu̲ c̲ứu̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ g̲ần̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ c̲h̲ùa̲ Đồn̲g̲. B̲a̲n̲ q̲u̲ản̲ l̲ý K̲h̲u̲ d̲i̲ t̲íc̲h̲ Y̲ên̲ T̲ử v̲à n̲h̲à c̲h̲ùa̲ c̲ùn̲g̲ C̲ôn̲g̲ t̲y̲ c̲ổ p̲h̲ần̲ p̲h̲át̲ t̲r̲i̲ển̲ T̲ùn̲g̲ L̲âm̲, n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ b̲án̲ h̲àn̲g̲ đã p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲, t̲h̲òn̲g̲ d̲ây̲ x̲u̲ốn̲g̲ v̲ực̲ c̲ứu̲ h̲ộ, đưa̲ b̲à L̲i̲ên̲ r̲a̲ k̲h̲ỏi̲ v̲ực̲.
H̲i̲ện̲ t̲ại̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ ổn̲ địn̲h̲, c̲ác̲ đơn̲ v̲ị đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ để đón̲ b̲à L̲i̲ên̲ v̲ề n̲h̲à.
C̲h̲ùa̲ Đồn̲g̲ t̲r̲ên̲ đỉn̲h̲ Y̲ên̲ T̲ử – Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲
T̲h̲e̲o̲: T̲T̲X̲V̲N̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.