M̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở C̲à M̲a̲u̲ đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đ.ầu̲ t̲h̲.ú v̲i̲ệc̲

M̲ột̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở C̲à M̲a̲u̲ đến̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đầu̲ t̲h̲ú v̲i̲ệc̲ g̲i̲.ết̲ c̲h̲ồn̲g̲, d̲.ìm̲ x̲.ác̲ d̲ưới̲ a̲o̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲.

N̲g̲ày̲ 1̲4̲/5̲, t̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ t̲ừ V̲i̲e̲t̲N̲a̲m̲N̲e̲t̲, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲S̲ĐT̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ C̲à M̲a̲u̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ b̲ơm̲ n̲ước̲ a̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ n̲h̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ để l̲àm̲ r̲õ v̲ụ v̲ợ g̲i̲ết̲ c̲h̲ồn̲g̲ d̲ìm̲ x̲ác̲.

T̲h̲e̲o̲ đó, c̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ày̲ 1̲3̲/5̲, b̲à S̲.T̲.H̲. (4̲6̲ t̲u̲ổi̲, n̲g̲ụ ấp̲ 1̲, x̲ã K̲h̲án̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲ây̲ B̲ắc̲, h̲u̲y̲ện̲ T̲r̲ần̲ V̲ăn̲ T̲h̲ời̲) đến̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã K̲h̲án̲h̲ B̲ìn̲h̲ T̲ây̲ B̲ắc̲ đầu̲ t̲h̲ú v̲ề v̲i̲ệc̲ b̲à g̲i̲.ết̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à ôn̲g̲ L̲.V̲.T̲. (4̲2̲ t̲u̲ổi̲) v̲à d̲ìm̲ x̲ác̲ d̲ưới̲ a̲o̲ c̲ạn̲h̲ n̲h̲à.

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường - Ảnh 1

V̲ị t̲r̲í b̲à H̲. g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ c̲h̲ồn̲g̲. Ản̲h̲: S̲ài̲ G̲òn̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲
N̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ S̲ài̲ G̲òn̲ g̲i̲ải̲ p̲h̲ón̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, t̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ b̲à H̲. t̲ại̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲, c̲ác̲h̲ đây̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 4̲ t̲h̲án̲g̲, t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ c̲ự c̲ãi̲ v̲ới̲ c̲h̲ồn̲g̲, b̲à l̲ấy̲ d̲a̲o̲ c̲h̲ém̲ c̲h̲ồn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲ác̲, d̲ẫn̲ đến̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲h̲.ém̲ c̲h̲.ết̲ c̲h̲ồn̲g̲, b̲à H̲. k̲éo̲ x̲ác̲ ôn̲g̲ T̲. r̲a̲ a̲o̲ c̲ạn̲h̲ n̲h̲à v̲à d̲ìm̲ x̲u̲ốn̲g̲ d̲ưới̲. Để c̲ái̲ x̲ác̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲ổi̲ l̲ên̲, b̲à H̲. c̲ột̲ m̲ột̲ c̲ục̲ s̲ắt̲ v̲ào̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể c̲h̲ìm̲ x̲u̲ốn̲g̲ đáy̲ a̲o̲, t̲r̲án̲h̲ b̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, k̲h̲i̲ g̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲ b̲à H̲. b̲ị ám̲ ản̲h̲ b̲ởi̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ m̲à m̲ìn̲h̲ g̲ây̲ r̲a̲ n̲ên̲ đến̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đầu̲ t̲h̲ú.

Sau 4 tháng giết chồng, ‘ác phụ’ cắn rứt lương tâm ra đầu thú: Hé lộ cách gây án dã man và tình tình gây sốc tại hiện trường - Ảnh 2

N̲g̲ười̲ d̲ân̲ h̲i̲ếu̲ k̲ỳ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲ụ án̲. Ản̲h̲: T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ
T̲ại̲ v̲ị t̲r̲í b̲à H̲. k̲h̲a̲i̲ n̲h̲ận̲ g̲i̲ấu̲ x̲ác̲ c̲h̲ồn̲g̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 1̲ k̲h̲úc̲ x̲ươn̲g̲, 1̲ d̲ây̲ t̲h̲ắt̲ l̲ưn̲g̲ n̲a̲m̲, 1̲ c̲ái̲ q̲u̲ần̲ j̲e̲a̲n̲s̲.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ đó, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ b̲ơm̲ n̲ước̲ t̲r̲o̲n̲g̲ a̲o̲ t̲ìm̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, t̲a̲n̲g̲ v̲ật̲.

C̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ến̲ h̲àn̲h̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ợ g̲i̲ết̲ c̲h̲ồn̲g̲ d̲ìm̲ x̲ác̲ d̲ưới̲ a̲o̲.

Xem thêm: K̲ịc̲h̲ b̲ản̲ t̲àn̲ độc̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ v̲ợ c̲ấu̲ k̲ết̲ v̲ới̲ t̲ìn̲h̲ n̲h̲ân̲ g̲i̲ết̲ c̲h̲ồn̲g̲ r̲ồi̲ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲àn̲ b̲ạc̲ v̲ới̲ t̲ìn̲h̲ n̲h̲ân̲, Đào̲ T̲h̲ị M̲ìn̲h̲ đã c̲h̲ở c̲h̲ồn̲g̲ đến̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ v̲ườn̲ đi̲ều̲ để r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ a̲n̲h̲ n̲ày̲.

N̲g̲ày̲ 7̲/4̲, V̲K̲S̲N̲D̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, đã p̲h̲ê c̲h̲u̲ẩn̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à l̲ện̲h̲ t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ Đào̲ T̲h̲ị M̲ìn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲3̲, t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ 1̲6̲, x̲ã C̲ư K̲b̲a̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ E̲a̲ S̲úp̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) v̲à L̲ý V̲ăn̲ Q̲u̲ân̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲4̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã H̲òa̲ P̲h̲o̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ B̲ôn̲g̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲) để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ề t̲ội̲ “G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲”, q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ Đi̲ều̲ 1̲2̲3̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ H̲ìn̲h̲ s̲ự.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ăn̲ đầu̲, a̲n̲h̲ L̲.V̲.N̲ (S̲N̲ 1̲9̲7̲4̲) v̲à Đào̲ T̲h̲ị M̲ìn̲h̲ l̲à v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ (c̲ùn̲g̲ t̲r̲ú t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ 1̲6̲, x̲ã C̲ư K̲b̲a̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ E̲a̲ S̲úp̲). Đán̲g̲ n̲ói̲, d̲ù đã c̲ó g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ưn̲g̲ ả l̲ại̲ c̲ó q̲u̲a̲n̲ h̲ệ n̲a̲m̲ n̲ữ v̲ới̲ L̲ý V̲ăn̲ Q̲u̲ân̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ s̲i̲n̲h̲ h̲o̲ạt̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲, g̲i̲ữa̲ M̲ìn̲h̲ v̲à a̲n̲h̲ N̲. t̲h̲ườn̲g̲ p̲h̲át̲ s̲i̲n̲h̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲, c̲ãi̲ v̲ã v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲.

V̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲h̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 6̲/3̲, M̲ìn̲h̲ v̲à a̲n̲h̲ N̲. đi̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô t̲ừ n̲h̲à s̲a̲n̲g̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲r̲ôn̲g̲ C̲h̲r̲o̲ (t̲ỉn̲h̲ G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) để t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ h̲o̲a̲ l̲a̲n̲ b̲án̲ l̲ấy̲ t̲i̲ền̲ t̲i̲êu̲ x̲ài̲.

K̲h̲i̲ đến̲ n̲ơi̲, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ảy̲ s̲i̲n̲h̲ m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ đán̲h̲ n̲h̲a̲u̲ d̲o̲ M̲ìn̲h̲ đe̲m̲ n̲ồi̲ c̲ơm̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ Q̲u̲ân̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ l̲ấy̲ l̲ại̲. S̲a̲u̲ đó, h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ M̲ìn̲h̲ đi̲ v̲ề.

T̲r̲ên̲ đườn̲g̲ v̲ề, b̲ực̲ t̲ức̲ v̲ì b̲ị a̲n̲h̲ N̲. đán̲h̲ n̲ên̲ M̲ìn̲h̲ đã g̲ọi̲ đi̲ện̲ c̲h̲o̲ Q̲u̲ân̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ s̲ẽ đán̲h̲ a̲n̲h̲ N̲. để t̲r̲ả t̲h̲ù. N̲g̲h̲e̲ v̲ậy̲, Q̲u̲ân̲ đồn̲g̲ ý.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ v̲ề n̲h̲à n̲g̲h̲ỉ n̲g̲ơi̲, ăn̲ u̲ốn̲g̲, đến̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲6̲h̲3̲0̲’ n̲g̲ày̲ 6̲/3̲, M̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ m̲ô t̲ô c̲h̲ở a̲n̲h̲ N̲. đi̲ s̲a̲n̲g̲ x̲ã C̲ư M̲l̲a̲n̲, h̲u̲y̲ện̲ E̲a̲ S̲úp̲ (c̲ác̲h̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲5̲k̲m̲) để t̲ìm̲ Q̲u̲ân̲ l̲ấy̲ l̲ại̲ n̲ồi̲ c̲ơm̲ đi̲ện̲.

K̲h̲o̲ản̲g̲ 1̲8̲h̲3̲0̲’ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, k̲h̲i̲ M̲ìn̲h̲ c̲h̲ở N̲. v̲ào̲ đến̲ v̲ườn̲ đi̲ều̲ t̲h̲ì Q̲u̲ân̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ k̲éo̲ a̲n̲h̲ N̲. x̲u̲ốn̲g̲ đườn̲g̲ r̲ồi̲ v̲ật̲ l̲ộn̲, đán̲h̲ a̲n̲h̲ N̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ b̲ị đán̲h̲, a̲n̲h̲ N̲. b̲ỏ c̲h̲ạy̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ườn̲ đi̲ều̲ b̲ị v̲ấp̲ n̲g̲ã t̲h̲ì Q̲u̲ân̲ l̲a̲o̲ t̲ới̲ n̲g̲ồi̲ đè l̲ên̲ n̲g̲ười̲ r̲ồi̲ d̲ùn̲g̲ t̲a̲y̲ b̲óp̲ c̲ổ.

T̲h̲ấy̲ v̲ậy̲, M̲ìn̲h̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲ạy̲ đến̲, n̲h̲ặt̲ đá đập̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ g̲ây̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲ác̲ địn̲h̲ a̲n̲h̲ N̲. đã c̲h̲ết̲, c̲ô t̲a̲ l̲ục̲ t̲úi̲ q̲u̲ần̲ c̲ủa̲ N̲. l̲ấy̲ được̲ 1̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲, 1̲ v̲í d̲a̲ b̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ó 2̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ v̲à m̲ột̲ s̲ố g̲i̲ấy̲ t̲ờ t̲ùy̲ t̲h̲ân̲ r̲ồi̲ đưa̲ c̲h̲o̲ Q̲u̲ân̲ c̲ất̲ g̲i̲ữ.

S̲a̲u̲ đó, Q̲u̲ân̲ v̲à M̲ìn̲h̲ đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲ên̲ đồi̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ d̲ựn̲g̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ g̲i̲ả. Để x̲óa̲ c̲ác̲ d̲ấu̲ v̲ết̲, 2̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ c̲òn̲ đốt̲ h̲ết̲ c̲ác̲ v̲ật̲ d̲ụn̲g̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲, c̲h̲ỉ g̲i̲ữ l̲ại̲ s̲ố t̲i̲ền̲ 2̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

G̲ây̲ án̲ x̲o̲n̲g̲, Q̲u̲ân̲ đưa̲ M̲ìn̲h̲ v̲ề l̲ại̲ n̲h̲à t̲ại̲ t̲h̲ôn̲ 1̲6̲, x̲ã C̲ư K̲b̲a̲n̲g̲, h̲u̲y̲ện̲ E̲a̲ S̲úp̲. Đến̲ n̲g̲ày̲ 2̲2̲/3̲ t̲h̲ì c̲ô t̲a̲ b̲ị b̲ắt̲, c̲òn̲ Q̲u̲ân̲ b̲ị b̲ắt̲ v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/3̲.

Theo phụ nữ và gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.